А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Описаний калориметр

Описаний калориметр задовольняє, в першому наближенні, всім вимогам, що пред'являються до універсального калориметр для визначення теплот змішування.

Проточний калориметр Осборна, Стимсона і. Описаний калориметр дав можливість авторам визначити справжню теплоємність газів і парів в інтервалі від - 30 до 150 С і при тисках 0 5 - 20 атм з точністю 0 1 - 0 2%, але його конструкція досить складна.

описаний калориметр може бути використаний як для визначення теплот випаровування, так і для визначення істинної теплоємності рідин. Виміряний кількість теплоти, віднесене до одиниці маси, дещо більше теплоти випаровування, так як при випаровуванні рідини обсяг газової фази в калориметр збільшується.

Описаний калориметр є лише одним із прикладів масивних калориметр для визначення середніх тешюемкостей У літературі описано досить багато калориметричних установок, призначених для тієї ж мети. Різниця між ними в пристрої самих калориметр зазвичай буває невеликим. Більш істотні відмінності в пристрої печей, де виробляється нагрівання ампули зі зразком. Благоустрій печей і принципи їх конструювання багато в чому визначаються температурним інтервалом, в якому припускають проводити вимірювання пор.

Користуючись описаним калориметром, Лейчер з співробітниками отримали дані по ентальпія хлорування, бромування і гідробромірованія багатьох ненасичених з'єднань.

В описаному калориметр основним тепловим опором теплопередачі з системи газ в стака: чи не А - охолоджуюча вода є газ; перепад температур в стінці склянки становить менш ую перепаду температур в газі.

Проточний калориметр Осборна, Стимсона і. Іншою особливістю описаного калориметра є вимір різниці тисків в потоці газу в тих місцях, де вимірюється його температура. Ефектом Джоуля-Томсен - на при визначенні Ср газів і парів методом протоки в менш точних роботах зазвичай нехтують.

Залежність теплоємності системи силікагель - бензол від температури при різних заповненнях. С0 - теплоємність калориметра з адсорбентом без адсорбата. Решта криві відповідають зростаючій кількості адсорбованого бензолу. Вертикальним пунктиром відзначена нормальна температура плавлення бензолу. На врізки - ізотерма адсорбції бензолу на силікагелі КСК-2 при 20 С. Важливою особливістю описаного калориметра є то, що в результаті проведення одного досвіду отримують безперервну запис температурної залежності теплоємності досліджуваної речовини в широкій області температур.

Основні робочі характеристики. Основні характеристики описаних калориметр наведені в табл. 3.1 з якої видно, що максимальним відгуком і мінімальними швидкостями сканування мають калориметри з піроелектричними термодетектора. І хоча робочий температурний інтервал калориметр цього типу вже, ніж у калориметр інших типів, такий прилад є, на наш погляд, найбільш перспективним для вивчення термічних характеристик рідкокристалічних речовин.

За допомогою описаного калориметр в лабораторії Нернста були вперше виміряні справжні теплоємності багатьох речовин. Зокрема, була проведена ретельна перевірка закону кубів Дебая (див. Гл. . За допомогою описаного калориметр справжня теплоємність твердих і рідких речовин може бути визначена в інтервалі 300 - 1000 К.

При визначеннях в описаному калориметр справжніх тепло-ємностей рідин клапан 3 закривають. Так само, як і при визначенні теплот випаровування, температура трубки 2 з допомогою нагрівача Я5 повинна бути встановлена трохи вище температури калориметра, щоб виключити можливість конденсації пари в трубці. В іншому досліди з визначення теплоємності проводять так само, як і в інших калориметрах-контейнерах (гл. Зазначимо вимикання, що описаний калориметр, що дає продукцію у вигляді значень повних теплот повного одноразового випаровування (вірніше величин, близьких до таких) й температурних точок повного одноразового випаровування, ціною деяких конструктивних змін може бути перетворений в прилад, що дає можливість робити визначення не тільки для випадку повного випаровування, але і для будь-якого відсотка відгону.

Швидкості випаровування речовин з описаного калориметр варіювали в інтервалі від 025 до 1 г /хв.

Точність вимірювання середньої теплоємності в описаному калориметр становить від 0 3 до 1%, в залежності від інтервалу температур. вимірювання теплоємності х - А12Оз привели до результатів, що збігається з даними інших авторів в межах 0 2 - 0 3%, що свідчить про надійність отриманих результатів навіть при дуже високих температурах.

Для визначення невідомої теплоємності розчину в описаному калориметр (див. рис. 90) проводять два досвіду. В одному з судин, що є як би тарою, наприклад посудині /, в обох дослідах знаходиться /За г води; в іншому, робочому посудині 2 в першому досвіді міститься така ж кількість то г води, а в другому досвіді - т г розчину.

У табл. 3 наводяться основні результати вимірювань за допомогою описаного калориметр.

Така система завантаження і герметизації зручна при роботі калориметр в вакуумі, так як дозволяє вводити в калориметр кілька гелію для прискорення досягнення термічного рівноваги. Описаний калориметр дозволяє проводити вимірювання в імпульсному режимі з такими інтервалами часу, які необхідні для встановлення теплової рівноваги після кожної подачі електричної енергії.

Принципова схема калориметр з електронним пучком. Прилад може реєструвати зміну теплоємності в 001% при ДГ5 К. Для міді це відповідає зміні підведеної енергії, рівному 0003 Дж /м Описаний калориметр використовували для вимірювання енергії дефектів кристалічної решітки деформованого зразка міді.

Перевага крижаного калориметра Бунзена в порівнянні з відповідними приладами Лавуазьє і Лапласа (див. Розд. Теплові втрати в навколишнє середовище шляхом конвекції не виникають. Описаний калориметр застосовують тільки для вимірювання незначних теплових ефектів. Для досягнення такої точності вода і лід в калориметричному посудині повинні бути повністю звільнені від повітря. Виділяється теплота повинна призводити до утворення тільки дуже тонкого шару води всередині трубки з зразком. Товсті або перегріті шари води можуть викликати значне віддалення крижаного покриття від трубки з зразком або навіть до повного плавлення льоду. Проте, незважаючи на різні заходи обережності, в крижаному калориметр в стані спокою відбувається помітна зміна обсягу суміші лід - вода в посудині. Цей теплової дрейф визначають до і після кожного експерименту і вносять відповідні поправки в результати вимірювання. Причини дрейфу різні: теплові втрати, зниження точки замерзання суміші лід - вода через розчинених домішок, наявність вертикального градієнта тиску. Зміна обсягу суміші лід - вода зазвичай визначають зважуванням калориметричного судини. Іноді вимірюють переміщення меніска ртуті. Зміна обсягу суміші лід - вода призводить до того, що відповідну кількість ртуті засмоктується в капіляр або виштовхується з нього, тобто маса цієї кількості ртуті пропорційна зміні обсягу.

Ізотермічний калориметр. Основними приладами в термохімії є калориметр і термометр. У лабораторній практиці застосовується найпростіший тип калориметр (рис. 5), що складається з металевого стакана а (або посудини Дьюара), вставлених в інший стакан Ь, фарфоровий або скляний, відокремлений від первогд пробковими підставками. Зовнішній стакан закривається кришкою з, в якій є отвори для термометра /, мішалки /і пробірки d з випробуваним речовиною. У калориметр необхідно можливо повніше усунути тепловий обмін з навколишнім середовищем. В описаному калориметр як теплового захисту служить шар повітря.