А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Випереджаючий темп - зростання

Випереджаючі темпи зростання цих видів продукції передбачені і в планах розвитку народного господарства на найближчі роки.

Випереджаючі темпи зростання видобутку і споживання природного газу обгрунтовуються наявністю виявлених промислових запасів і можливістю ефективного вирішення проблеми охорони довкілля. Зрозуміло, при сучасному розміщенні розвіданих запасів газу збережеться необхідність великих капіталовкладень у спорудження магістральних газопроводів.

Випереджаючі темпи зростання реалізованої продукції повинні бути забезпечені за рахунок поліпшення якості здається нафти і отримання відповідних надбавок до ціни, а прибутку - за рахунок зниження собівартості тонни нафти, що є вкрай напруженим завданням.

Випереджаючі темпи зростання матеріальних витрат у порівнянні з ростом обсягу виробництва пояснюються збільшенням частки окислених бітумів (з 60 6 в 1965 до 80% в 1973 р) і поліпшенням якості вироблюваної продукції.

Випереджаючі темпи зростання споживання дешевої нафти стали однією з найважливіших передумов прискореного економічного розвитку провідних капіталістичних держав. Наприклад, споживання основних нафтопродуктів в шести провідних країнах капіталістичного світу (США, Франції, ФРН, Великобританії, Італії, Японії) в 1950 - 1970 р. зросла в 3 2 рази, а в п'яти країнах (без США) - в 20 8 рази.

Приріст чисельності автомобільного парку Росії та протяжності мережі доріг загального користування. Випереджаючі темпи зростання чисельності автомобільного парку в порівнянні з темпами зростання протяжності доріг загального користування, які ускладнюються через нерівномірний розподіл транспортних потоків на мережі, сприяли в останні роки зростання негативного впливу транспорту на яке проживає поблизу автомагістралей населення і придорожні екосистеми.

Забезпечені випереджаючі темпи зростання прибутку в порівнянні з ростом обсягу виробництва.
 Передбачаються випереджаючі темпи зростання виробництва зерна, м'яса, молока, овочів, плодів і ягід у порівнянні з ростом народонаселення країни.

Тенденція випереджальних темпів зростання продукції машинобудування і металообробки в порівнянні з темпами зростання всієї промислової продукції є спільною для всіх п'яти країн. З деяким наближенням вона характеризує певну закономірність розвитку цієї галузі в промислово розвинених країнах.

При випереджальних темпах зростання обсягу виробництва синтетичних смол і пластмас у порівнянні з темпами зростання в цілому по народному господарству ми ще не повністю задовольняємо потреби народного господарства в полімерних матеріалах як за якістю, так і за асортиментом.

У Програмі КПРС передбачаються випереджаючі темпи зростання виробництва електроенергії, щоб на цій основі здійснити в найближче десятиліття електрифікацію транспорту, сільського господарства, побуту міського і сільського населення, а потім завершити в основному електрифікацію всієї країни.

При цьому повинні забезпечуватися випереджаючі темпи зростання виробництва машин, обладнання, приладів, що відповідають сучасному технічному рівню, з високими техніко-економічними параметрами для прискореного переозброєння всіх виробничих і невиробничих галузей. Темпи зростання виробництва повинні сприяти підвищенню одиничної потужності машин, устаткування і агрегатів; розширенню виробництва машин та устаткування для комплексної механізації трудомістких виробничих процесів, допоміжних робіт, підйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських операцій; підвищення якості, точності, надійності, довговічності та інших техніко-економічних характеристик.

Протяжність магістралей газопроводів в світі, тис. Км. | Прогноз на 2020 р загального світового виробництва електроенергії, в тому числі на поновлюваних джерелах енергії. Характерними для всіх прогнозів є випереджаючі темпи зростання виробництва і споживання електроенергії, тобто збереження тенденції, яка мала місце протягом багатьох десятиліть в минулому.

Намічені в проекті Основних напрямів випереджаючі темпи зростання галузей промисловості, які становлять групу А, безпосередньо пов'язані з поставленими партією завданнями щодо докорінної реконструкції сільського господарства, його перекладу на індустріальну основу, щодо подальшого підйому виробництва предметів народного споживання.

З огляду на наявну недовантаження штампувального обладнання та випереджаючі темпи зростання потужностей по гарячому штампуванні, слід зазначити, що підприємства хімічного і нафтового машинобудування у своєму розпорядженні значні резервами поліпшення структури випуску ковальських заготовок.

У дев'ятій п'ятирічці повинні бути забезпечені випереджаючі темпи зростання виробництва нафтопереробної промисловості в порівнянні з іншими галузями народного господарства. У 1975 р обсяг виробництва в промисловості збільшується в порівнянні з 1970 р на 53 6%, а обсяг переробки нафти і нафтопродуктів - в 1 3 рази. Планом передбачено зниження трудомісткості виробництва. Заплановано подальше поліпшення розміщення нафтопереробних підприємств за рахунок наближення їх до районів концентрованого споживання нафтопродуктів. Диспропорції в розміщенні усуваються на основі будівництва нафтопереробних заводів на Півночі Європейської частини СРСР, на Далекому Сході, на Україні, в Казахстані, в Туркменської і Литовської РСР. Поряд з цим проводиться всебічне вдосконалення виробництва на діючих підприємствах. При цьому головними напрямками в розвитку є корінна реконструкція і модернізація, на які витрачається до 60% всіх капіталовкладень в галузь.

Дев'ятий п'ятирічний план, поряд з випереджаючими темпами зростання нафтохімічної і хімічної промисловості, передбачає широку хімізацію всього народного господарства. В даний час подальший технічний прогрес у багатьох галузях нашої промисловості немислимий без застосування хімічних продуктів, матеріалів і препаратів.

Наявні в даний час в хімічній промисловості випереджаючі темпи зростання витрат на ремонт в порівнянні з темпами зростання основних фондів і випуском продукції можна пояснити насамперед прогресуючим фізичним зносом обладнання, складністю знову вводиться обладнання, а також нерациональностью організаційних структур ремонтних служб. 
Щоб виконати ці завдання, необхідно підтримувати випереджаючі темпи зростання обсягів будівництва нафтових і газових свердловин, які забезпечуються відповідним зростанням обсягів капітальних вкладень в підсистеми будівництва свердловин нафтової і газової промисловості.

Для промисловості країни в післявоєнний період характерні насамперед різко випереджають темпи зростання нових галузей, які визначають головні напрямки науково-технічного прогресу.
 Показником підвищення стійкості фінансового стану і значного потенціалу зростання обсягів реалізації є випереджаюче темп зростання власного оборотного капіталу в порівнянні з сукупним грошовим капіталом. Згідно з розрахунками, перевищення більш ніж у два рази темпів зростання власного оборотного капіталу в порівнянні з сукупним грошовим капіталом дозволяє мати надлишок власного оборотного капіталу, тоді як незначна різниця в співвідношенні між названими показниками призводить до зростання нестачі власного оборотного капіталу. Наслідком цього є низьке співвідношення власного оборотного капіталу і вартісної оцінки запасів і витрат. Існує прямо пропорційна залежність між розглянутими показниками і часткою статутного капіталу в сукупному грошовому капіталі підприємств.

Аналіз перспективного розвитку споживання всіх видів енергії показує, що в результаті випереджаючих темпів зростання витрат енергії на силові процеси, внаслідок механізації та електрифікації нар.

Одне з найбільш характерних явищ в промисловому виробництві за останнє десятиліття - це випереджаючі темпи зростання хімічної індустрії в порівнянні з іншими галузями і значне підвищення рівня хімізації народного господарства, що проявляється в розширенні використання хімічних матеріалів і хімічних процесів.

Зважаючи на величезну значення виробництва полімерних матеріалів в перспективі розвитку промисловості в нашій країні передбачаються випереджаючі темпи зростання виробництва їх навіть у порівнянні з ростом виробництва засобів виробництва.

У більшості країн світу промислове виробництво займає домінуюче становище в структурі ВВП, незважаючи на випереджаючі темпи зростання сектору послуг. Простежується тенденція до розширення масштабів зростання наукоємного виробництва, особливо в промислово розвинених країнах, за рахунок перенесення капиталоемкого, ресурсоемкого і трудомісткого виробництва в держави, що розвиваються.

При аналізі закономірностей переходу будівництва на шлях інтенсивного розвитку звертає на себе увагу тривала тенденція випереджальних темпів зростання фондоозброєності праці в порівнянні з ростом його продуктивності.

Структура витрат на виробництво і реалізацію продукції,%. З огляду на, що витрати на послуги в цих отраслеях складають значну частку у витратах лісозаготівельного виробництва, випереджаючі темпи зростання цін на їх продукцію і послуги погіршують негативні тенденції в збільшенні витрат в лісозаготівельної промисловості.

Вивчення розподілу багатства між цими двома сферами відображає процес створення матеріальної бази в кожній з них і випереджальні темпи зростання багатства в сфері матеріального виробництва, більш високий рівень його технічного оснащення там, де створюються матеріальні блага для процесу виробництва і для невиробничих галузей, для обслуговування діяльності останніх. Багатство, яке використовується у виробничій сфері, входить до складу продуктивних сил і має статистично вивчатися самостійно (див. Розд. У Комплексній програмі розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг на 1986 - 2000 роки також намічені випереджаючі темпи зростання послуг повітряного транспорту. Відкриваються нові безпосадочні маршрути, що зв'язують столицю і курортні зони з районами Далекого Сходу, Східної Сибіру і Крайньої Півночі. В перспективі намічено збільшити кількість таких прямих безпосадкових рейсів.

Високі темпи розвитку всіх галузей народного господарства в майбутньому п'ятилітті (1971 - 1975 рр.), Зокрема хімічної та газової промисловості, вимагають випереджальних темпів зростання компресорного та холодильного машинобудування.

Суть ресурсозберігаючого підходу на нинішньому етапі полягає в тому, щоб за рахунок скорочення всіляких втрат і зменшення питомих витрат ПЕР на одиницю продукції домогтися випереджаючих темпів зростання кінцевих результатів розвитку економіки в умовах обмеження нарощування всіх видів ресурсів, а за окремими компонентами і скорочення шляхом кардинального поліпшення їх використання. Для цього необхідно підвищити науковий рівень розробки газових міс-торождеій і використання газу, поставивши на чільне атестації застосовуваних технологічних рішень критерій, який дозволяв би бракувати неефективні варіанти з великими втратами газу і корисних компонентів.

Ці заходи охоплюють все коло питань, пов'язаних з підвищенням надійності і якості енергопостачання народного господарства, поліпшенням паливно-енергетичного балансу країни, головним чином за рахунок випереджальних темпів зростання виробництва електроенергії на АЕС і ГЕС, вдосконаленням планування енергетичного виробництва і капітального будівництва, підвищенням економічної ефективності роботи галузі і передбачають виконання ряду розробок нормативного і методичного характеру. Зокрема, передбачається для планування розвитку електроенергетики та оцінки її діяльності з урахуванням особливостей галузі встановлювати в п'ятирічних і річних планах показники: по виробництву електроенергії та відпуску теплової енергії, за питомими витратами палива на відпущену з щін електроенергію і з колекторів теплову енергію, за загальним фондом заробітної плати та ліміту чисельності робітників і службовців, за загальною сумою прибутку.

В першу чергу слід використовувати досягнення науково-технічного розвитку, спрямовані на поліпшення використання основного та оборотного капіталу, живого праці та підвищення ефективності виробництва за рахунок випереджальних темпів зростання абсолютного розміру виручки в порівнянні з темпами зростання поточних витрат виробництва.

З огляду на все зростаюче значення продукції хімічної промисловості в подальшому підйомі соціалістичної економіки і підвищення добробуту радянського народу, XXIII з'їзд КПРС (березень-квітень 1966 г.) визначив на восьму п'ятирічку високі випереджаючі темпи зростання випуску хімічної продукції.

Зростання середньої ЗП становить 4%, dm в собівартості базисного періоду - 22%, а весь базисний ФЗП - 865 тис. Руб. Визначити зростання Ят всіх робочих, відсоток і суму зниження собівартості за рахунок випереджальних темпів зростання /7Т в порівнянні з ростом середньої ЗП.

Найбільш виразно ця стара традиція оголошувати стратегію економічної політики об'єктивним політичним законом проявляється зараз в формі існування таких законів політекономії соціалізму, як закон випереджальних темпів зростання продуктивності праці в порівнянні з темпами зростання заробітної плати і закон про випереджальних темпах зростання I підрозділу в порівнянні з II підрозділом.

Поширенню процесу інтернаціоналізації виробництва сприяє розвиток і поєднання таких економічних чинників як: високий рівень міжнародного поділу праці; накопичення оптимального обсягу капіталу і певною мірою його усуспільнення і концентрації; спеціалізація і кооперування промислових підприємств в міжнародному масштабі; прискорене формування світового ринку; високі темпи науково-технічного прогресу в засобах зв'язку і транспорту; випереджаючі темпи зростання зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій в порівнянні з динамікою розвитку індустрії.

За умови зростання обсягу виробництва на 2 7% рівномірно по всім заводам витрати нефтеснабсбитових організацій повинні були б зрости на 1500 тис. Руб., Або 55500X102757000 57000 - 555001500 тис. Руб. Фактично ж витрати на покупку зросли на 2350 тис. Руб., Або були більше на 850 тис. Руб. Це збільшення є наслідком випереджальних темпів зростання виробництва по окремим заводам, які мають найбільш високу оптову ціну підприємства на вироблювані нафтопродукти.

Схема, що показує роль основного органічного і нафтохімічного синтезу в народному господарстві. Випереджаючі темпи зростання цієї галузі промисловості передбачені і в планах розвитку народного господарства на наступні роки.

Радянська економіка, що розвивається на базі сучасної науки і техніки, стає все більш збалансованою і гармонійною. Зберігаючи випереджаючі темпи зростання важкої індустрії, партія взяла курс па швидкий розвиток тих галузей промисловості, які безпосередньо задовольняють матеріальні і культурні потреби населення, на технічну реконструкцію цих галузей, зміцнення і розширення їх сировинної та енергетичної бази.

Радянська економіка, що розвивається на базі сучасної науки і техніки, стає все більш збалансованою і гармонійною. Зберігаючи випереджаючі темпи зростання важкої індустрії, партія взяла курс на швидкий розвиток тих галузей промисловості, які безпосередньо задовольняють матеріальні і культурні потреби населення, на технічну реконструкцію цих галузей, зміцнення і розширення їх сировинної та енергетичної бази.

Найбільш важливим є недолік потужностей з підготовки нафти. З огляду на випереджальних темпів зростання видобутку нафти і збільшення її обводнення нафтова промисловість відчуває постійний брак потужностей з підготовки нафти. Крім цього важливим фактором, що визначає недолік потужностей, є нерівномірний їх розміщення по нафтовидобувним районам, що обумовлено специфікою нафтової промисловості.

У свою чергу, рівень використання основного капіталу залежить від співвідношення темпів зростання обсягу цих фондів і вартості продукції, що випускається. При випереджальних темпах зростання обсягу виробленої продукції ефективність використання основного капіталу зростає, а при випереджальних темпах зростання середньорічної вартості основного капіталу - скорочується.

Для нього характерні випереджаючі темпи зростання фондоозброєності і продуктивності праці в порівнянні з темпами зростання зайнятих в матеріальному виробництві. Екстенсивний шлях розвитку характеризується переважною економією живої праці при зростанні витрат матеріалізованої праці на одиницю продукції, інтенсивний - це одночасна економія живого праці, а також засобів і предметів праці на одиницю продукції. Ось чому в Директивах XXIV з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971 - 1975 рр. всебічна інтенсифікація суспільного виробництва і підвищення його ефективності розглядаються як стрижневі проблеми розвитку соціалістичної економіки.

Основними напрямками економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки та на період до 1990 року, прийнятими XXVI з'їздом КПРС, передбачені збільшення розвіданих запасів мінерально-сировинних ресурсів, в першу чергу паливно-енергетичних, виявлення і швидке введення в промислову розробку родовищ нафти і газу на території Сибіру, півночі європейської частини країни, Середньої Азії і Казахської РСР, збільшення видобутку вуглеводнів. Для цього необхідні випереджаючі темпи зростання обсягів розвідувального та експлуатаційного буріння, інтенсифікація розробки нафтогазових родовищ, що експлуатуються у все більш складних геолого-технічних і природно-кліматичних умовах, підвищення повноти вилучення нафти і газу з надр.

Таким чином, результати аналізу показують, що оціночні показники ефективності інвестиційного проекту, обчислені в базисних цінах і прогнозних цінах останнього кроку розрахунку, а також в деф-лированной цінах можна порівняти між собою за чисельним значенням. Відхилення викликане виключно випереджаючими темпами зростання цін за витратами, що формує собівартість продукції, від індексу загальної інфляції.

З цієї кількості більше 70% спожито в Європі і Північній. В останні роки спостерігається випереджаюче темп зростання виробництва і споживання добрив в країнах, що розвиваються.