А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оперативний прогноз

Оперативний прогноз характеризується об'єктами прогнозування, інтервалами попередження і дискретністю прогнозування. Для кожного рівня управління число об'єктів прогнозування зазвичай досягає трьох, наприклад для центрального диспетчерського управління (ЦДУ) - ЕЕЕС в цілому, ОЕЕС і вузли еквівалентної розрахункової схеми. У тимчасовому аспекті розрізняються дві категорії оперативного прогнозу навантаження: перший - з інтервалом попередження від декількох годин до доби і дискретністю 1 ч; другий - з інтервалом попередження 1 - 1 5 год з дискретністю від 5 до 15 хв. Прогноз першої категорії (внутрісуточних) використовується в тому випадку, коли відзначаються істотні відхилення фактичного навантаження від запланованої і виникає необхідність провести розрахунок нового оптимального плану генерації електроенергії на решту доби.

Оперативні прогнози засновані на припущенні про те, що в прогнозованому періоді не відбудеться істотних змін в досліджуваному об'єкті, як кількісних, так і якісних. У них переважають детально-кількісні оцінки очікуваних подій. Короткострокові прогнози припускають тільки кількісні зміни. Оцінка подій відповідно дається кількісна. Середньо - і довгострокові прогнози виходять як з кількісних, так і якісних змін в досліджуваному об'єкті, причому в середньострокових прогнозах кількісні зміни домінують над якісними. В середньострокових прогнозах оцінка подій дається кількісно-якісна, в довгострокових - якісно-кількісна. Довгостроковій прогнози виходять тільки з якісних змін, причому мова йде переважно про загальні закономірності розвитку досліджуваного об'єкта. Форма оцінки прогнозованих подій якісна.

Залежність товщини дис. Для оперативного прогнозу ступеня дроблення керна результати розрахунку за вищенаведеною формулою показані на графіку залежності товщини дисків керна від відносини[с.

Розробка призначена для оперативного прогнозу гірничо-геологічних параметрів, уточнення конструкцій свердловин, оптимізації технології буріння, розробки заходів безаварійної проводки опорно-технологічних, швидкісних, розвідувальних, експлуатаційних свердловин в складних умовах. Розробка може застосовуватися також на стадії проектування режимів буріння і конструкцій Ськвежіна.

Аналітичні завдання оперативного управління є головним чином оперативний прогноз активного навантаження електроенергетичної системи, тобто споживання електроенергії, оперативну оцінку усталеного режиму, автоматизовану оцінку надійності функціонування ЕЕС і ЕЕЕС - надійності режиму і його економічності з формуванням рад диспетчеру.

Аналітичні завдання оперативного управління є головним чином оперативний прогноз активного навантаження електроенергетичної системи, тобто споживання електроенергії, оперативну оцінку усталеного режиму, автоматизовану оцінку надійності функціонування ЕЕС і ЕЕЕС - надійності режиму і ЗГЕ економічності з формуванням рад диспетчеру.

На тренувальному симпозіумі по чисельному короткостроковому прогнозом, проведеному Всесвітньою метеорологічною організацією в Москві в листопаді - грудні 1965 р радянські оперативні прогнози по повним рівнянням вивішувалися для порівняння щодня. Тоді це були перші в світовій практиці і єдині оперативні прогнози за допомогою повних рівнянь.

Програмний продукт Prognoz GRP з адаптацією до даного промисловому об'єкту реалізований як практичний інструмент для відповідних служб надрокористувача і призначений для оперативного прогнозу і оцінки ефективності операцій гідророзриву пласта. Для заданих обсягів обробки (загальна маса проппанта і його середня концентрація в основний пачці) оцінюється близькість технології до оптимальної. У режимі пошуку оптимуму оцінюються основні параметри оптимальної технології, що забезпечують найбільше збільшення продуктивності свердловини після ГРП при заданих обмеженнях на висоту і ширину тріщини, темп закачування рідини, загальну масу проппанта і його допустиму середню концентрацію в основний пачці.

Таким чином, використання тривимірних трифазних математичних моделей при розрахунках технологічних показників розробки, при контролі за розробкою, виробленням запасів вуглеводнів і просуванні контуру ВНК, оцінці впливу інтенсивності роботи нагнітальних і видобувних свердловин дозволяє проводити як довготривалий, так і оперативний прогноз при моніторингу розробки нафтових і газових покладів.

Потім проводиться накопичення, статистична обробка та сортування вимірювальної інформації про 3В в контрольованому районі (усереднення, отримання середньодобових, місячних, сезонних, річних та інших даних), передача її за запитами до відповідних адміністративних і технічні органи, в Регіональний (Республіканський) і Всесоюзний ІОЦ загальнодержавної системи контролю навколишнього середовища, а також видається оперативний прогноз 3В з урахуванням середньодобового прогнозу метеообстановки.

Отже, методика проведення, узагальнення і аналізу показників міцності властивостей киров як основи для розрахунку їх несучої здатності дає позитивні результати і повинна бути використана при складанні планів організації робіт з видобутку киров в кар'єрах; несучу здатність киров як підстав працюють в кар'єрах механізмів можна з точністю об'єктивно оцінити методом пенетраціонних випробувань, що значно простіше відомих методів, менш трудомістким і може бути застосовано для цілей оперативного прогнозу в виробничих умовах.

За часом попередження прогнози поділяються на оперативні, короткострокові, середньострокові і довгострокові. Оперативний прогноз має період попередження до одного місяця, короткостроковий - від одного місяця до року, середньостроковий - від року до п'яти років, довгостроковий - від п'яти до п'ятнадцяти - двадцяти років. Різна тривалість прогнозів визначається існуванням різних горизонтів планування - від короткострокового до довгострокового.

За часом попередження прогнози поділяються на оперативні, короткострокові, середньострокові і довгострокові. Оперативний прогноз має період попередження до одного місяця, короткостроковий - від одного місяця до року, середньостроковий - від року до п'яти років, довгостроковий - від п'яти до 15 - 20 років. Різна тривалість прогнозів визначається існуванням різних горизонтів планування - від короткострокового до довгострокового.

Побудовано відповідні рівняння регресії між ними і коефіцієнтами розкладання поля концентрації домішки. Ці результати використані для оперативного прогнозу концентрацій домішок на строк до двох діб.

На тренувальному симпозіумі по чисельному короткостроковому прогнозом, проведеному Всесвітньою метеорологічною організацією в Москві в листопаді - грудні 1965 р радянські оперативні прогнози по повним рівнянням вивішувалися для порівняння щодня. Тоді це були перші в світовій практиці і єдині оперативні прогнози за допомогою повних рівнянь.

Імітація виявляється чи не єдиним засобом подолання труднощів поєднання формального і неформального мислення фахівця. Саме вона і робить прогностичний аналіз (в тому числі оперативний прогноз) одночасно наукою і мистецтвом. 
Обговоримо, наприклад, одну з метрологічних проблем, пов'язану з необхідністю комплексно вивчити стан навколишнього середовища в реальному масштабі часу і розробити достовірну прогностичну інформацію про забруднення при різних передбачуваних темпів і шляхи розвитку. Так, для управління якістю повітряного басейну регіону (міста) потрібно достовірно оцінити рівень забруднення атмосфери і дати оперативний прогноз на певний період. З цією метою необхідно встановити інформаційний показник якості атмосфери для використання його як критерію при оцінці рівня забруднення та управлінні станом повітряного середовища, а також при розробці моделі прогнозу забруднення в умовах регіону.

Прогноз водопритоков в гірничі виробки, який здійснюється за даними пробних відкачок зі свердловин, також не відповідає за точністю завданням довгострокового прогнозу на весь період експлуатації. Тому в процесі розкриття і підготовки родовищ до освоєння і в міру розвитку видобувних робіт рекомендується продовжувати гідрогеологічні спостереження і за їхніми даними уточнювати оперативні прогнози водопритоков на майбутні періоди.

Основи структурної побудови прогностики. Під часом попередження прогнозу будемо розуміти часовий проміжок, на який поширюються зроблені в прогнозі передбачення. Наприклад, довгостроковий прогноз має час попередження 10 - 15 років, при цьому ми заглядаємо в майбутнє на 10 - 15 років вперед по відношенню до моменту створення прогнозу. Якщо оперативний прогноз дається з попередженням до 1 року, то це означає, що в прогнозі описано майбутнє на період 2 - 3 кварталів, що випереджає момент подання прогнозних результатів.

Як зазначалося в § 9.1 основним вихідним матеріалом для складання всіх видів прогнозів є статистичний аналіз передісторії прогнозованого процесу. При прогнозуванні електроспоживання такою передісторією є звітні дані про витрати електроенергії за різні інтервали часу. Для короткострокових і оперативних прогнозів слід використовувати півгодинні або годинні витрати, для внутрімесячние - добові витрати, для річних - місячні витрати, а для перспективних - річні витрати. Ряд послідовних значень витрат електроенергії за аналізований відрізок часу (який залежить від виду прогнозу) відображає певну закономірність у зміні процесу електроспоживання, причому кожне конкретне значення цього показника містить елементи випадковості, обумовлені локальними змінами в системі електропостачання, помилками вимірювання та розрахунку і т.п. Тому для дослідження процесів електроспоживання слід застосовувати теорію випадкових процесів.

Оперативний прогноз характеризується об'єктами прогнозування, інтервалами попередження і дискретністю прогнозування. Для кожного рівня управління число об'єктів прогнозування зазвичай досягає трьох, наприклад для центрального диспетчерського управління (ЦДУ) - ЕЕЕС в цілому, ОЕЕС і вузли еквівалентної розрахункової схеми. У тимчасовому аспекті розрізняються дві категорії оперативного прогнозу навантаження: перший - з інтервалом попередження від декількох годин до доби і дискретністю 1 ч; другий - з інтервалом попередження 1 - 1 5 год з дискретністю від 5 до 15 хв. Прогноз першої категорії (внутрісуточних) використовується в тому випадку, коли відзначаються істотні відхилення фактичного навантаження від запланованої і виникає необхідність провести розрахунок нового оптимального плану генерації електроенергії на решту доби.

На рис. 417 зіставлені результати прогнозу і визначення DAP за даними спостереження. Автори відзначають задовільне узгодження прогностичних і фактичних значень DAP. В опалювальний сезон 1979 - 80 р здійснювалися оперативні прогнози забруднення повітря на добу. Дані прогнозу щодня публікувалися в місцевій газеті.

Їх призначення полягає гл. Оперативні прогнози, що розробляються в Під час поточного планування, дають початкову вихідну інформацію дня складання плану на майбутній період. За допомогою оперативних прогнозів, що розробляються на стадії реалізації планових рішень, здійснюється оцінка перспектив розвитку економіч. Тому оперативні прогнози служать інструментом попереднього контролю за ходом досягнення цілей економіч. До точності оперативних прогнозів пред'являються особливо високі вимоги, що обумовлює необхідність розробки спец. У наст, час методологія і техніка оперативного прогнозування досліджені ще недостатньо.

Дані попереднього прогнозування тисків флюїдів використовують при складанні проектів нових свердловин, включаючи обґрунтування параметрів промивальної рідини і глибини спуску обсадних колон. Результати попереднього прогнозу дозволяють також вибрати раціональний комплекс і інтервали промислів-по-геофізичних досліджень, відбору керна і шламу для оперативного визначення і прогнозування АВПД в ході буріння. Оперативне прогнозування тисків полягає в побудові графіка зміни градієнта тиску з глибиною і екстраполяції його нижчим за фактичний забою свердловини. Оперативний прогноз здійснюють безпосередньо в процесі буріння свердловини, що дозволяє уточнити результати попереднього прогнозу і скорегувати технологію буріння.

Пориви вітру викликали багато льотних пригод в сільськогосподарської авіації, і екіпаж повинен постійно стежити за будь-якими ознаками посилення вітру та раптовими змінами його напряму. При більш сильному вітрі поряд із збільшеним ризиком льотних пригод збільшується небезпека знесення при дрібнокрапельне обприскуванні. Організацією Об'єднаних Націй, і незабаром, безсумнівно, буде отримана подальша інформація з цього важливого питання. Оперативний прогноз погоди дає багато для того, щоб запобігти цій небезпеці.

Їх призначення полягає гл. Оперативні прогнози, що розробляються в ході поточного планування, дають початкову вихідну інформацію дня складання плану на майбутній період. За допомогою оперативних прогнозів, що розробляються на стадії реалізації планових рішень, здійснюється оцінка перспектив розвитку економіч. Тому оперативні прогнози служать інструментом попереднього контролю за ходом досягнення цілей економіч. До точності оперативних прогнозів пред'являються особливо високі вимоги, що обумовлює необхідність розробки спец. У наст, час методологія і техніка оперативного прогнозування досліджені ще недостатньо.

На сьогоднішній день зазначений метод є динамічно розвиваються напрямком аналізу багатовимірних інформаційних потоків. Суть методу полягає в запису на внутрішньому мові програмування ряду попередніх гіпотез. Після чого система генерує алгоритм, максимально точно виражає шукану залежність, і починає самостійно її коригувати. В кінцевому підсумку з цілого спектра модифікованих програм відбирається найбільш вдалий варіант. Незважаючи на простоту ідеї побудови, оперативний прогноз не є сильною стороною цього методу. Крім того, програмна реалізація все ще дуже далека від досконалості.

Їх призначення полягає гл. Оперативні прогнози, що розробляються в ході поточного планування, дають початкову вихідну інформацію дня складання плану на майбутній період. За допомогою оперативних прогнозів, що розробляються на стадії реалізації планових рішень, здійснюється оцінка перспектив розвитку економіч. Тому оперативні прогнози служать інструментом попереднього контролю за ходом досягнення цілей економіч. До точності оперативних прогнозів пред'являються особливо високі вимоги, що обумовлює необхідність розробки спец. У наст, час методологія і техніка оперативного прогнозування досліджені ще недостатньо.

Їх призначення полягає гл. Оперативні прогнози, що розробляються в ході поточного планування, дають початкову вихідну інформацію дня складання плану на майбутній період. За допомогою оперативних прогнозів, що розробляються на стадії реалізації планових рішень, здійснюється оцінка перспектив розвитку економіч. Тому оперативні прогнози служать інструментом попереднього контролю за ходом досягнення цілей економіч. До точності оперативних прогнозів пред'являються особливо високі вимоги, що обумовлює необхідність розробки спец. У наст, час методологія і техніка оперативного прогнозування досліджені ще недостатньо.