А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Остаточна розрахункова формула

Остаточні розрахункові формули можуть бути отримані лише для стрижнів з найбільш простими формами поперечних перерізів.

Остаточна розрахункова формула виводиться в такий спосіб.

Тут наводяться остаточні розрахункові формули.

Перш ніж приводити остаточні розрахункові формули для цих величин, виведемо так зване контрольне рівняння, дуже важливе для дослідження повноти згоряння палива по даними газового аналізу.

У практичному відношенні подкупающе лаконічна остаточна розрахункова формула теж корисна, незважаючи на зроблені вище зауваження. Вона дає можливість оцінити знизу критичне навантаження в тих випадках, коли важко отримати точне рішення.

Прийняті допущення значно спрощують остаточні розрахункові формули, а вплив припущень на величину похибки - - ності розглянемо нижче.

Прийняті допущення значно спрощують остаточні розрахункові формули.

Прийняті допущення пачітелию спрощують остаточні розрахункові формули.

Наведемо тут без висновків і доказів найпоширеніші остаточні розрахункові формули припливу рідини до різного типу недосконалим свердловинах.

Наведемо тут без висновків і доказів найпоширеніші остаточні розрахункові формули припливу рідини до різного типу недосконалим свердловинах.

Прийняті в книзі позначення і форма остаточних розрахункових формул збігаються з використовуваними Ю. А. Шиманським в другому і третьому томах Довідника по виробництву продукції суднобудування. Таким чином основним призначенням книги стало розширення кругозору майбутніх корабельних інженерів шляхом систематичного вивчення основ теорії та математичного апарату, за допомогою яких встановлюються відповідні розрахункові залежності. Але і при цьому Юліан Олександрович залишається вірний своїм методологічним принципам: щоб не затемнювати громіздкими математичними викладками суті викладаються питань, такі викладки наведені в виносках дрібним шрифтом. Відповідно до призначення книги значне в ній місце відведено вправам і прикладів, який ілюструє практичне застосування теоретичних результатів.

З глави першої відомо також, що остаточні розрахункові формули цих методів отримані в результаті висновків, в основі яких були перший і другий закони Кірхгофа.

Формула (IX, 37) являє собою остаточну розрахункову формулу для визначення стаціонарного розігріву поверхні з урахуванням термодифузії і дифузійної теплопровідності при наявності конвекції.

Формула (2 - 66) може вважатися остаточною розрахунковою формулою. Однак якщо врахувати деякі особливості вимірювальної схеми калориметр, цю формулу доцільно перетворити до дещо іншого виду.

Наводимо без виведення отримані в роботах[1]і[28]остаточні розрахункові формули для шарнірно-опертої циліндричної оболонки, навантаженої поверхневої навантаженням. Жорсткістю ребер на розтягнення нехтуємо і вважаємо, що жорсткість ребер на вигин значно перевершує твердість самої оболонки.

Такого роду завдання вирішуються аналогічно задачам, пояснення вище; проте остаточні розрахункові формули тут більш складні.

Нормалі різних порядків 28. Кожен вимірювальний комплекс характеризується рядом апаратурних коефіцієнтів, визначеним чином входять в остаточні розрахункові формули. Найбільшу увагу експериментатора викликають ті коефіцієнти, які можуть давати максимальні похибки. В процесі вимірювання часто виникає необхідність в проведенні додаткових контрольних опиюв для виключення або оцінок впливу різних побічних факторів.

Відхилення Р (х, t експлуатаційних режимів течії газу від найменш відхиляються від них стаціонарних режимів. Для лінійної ділянки магістрального газопроводу з лупінга-ми і попутними відборами газу відбуваються громіздкі остаточні розрахункові формули.

Методика теплового розрахунку інжектора висвітлена в літературі, а тому обмежимося наведенням остаточних розрахункових формул (літерні позначення см. На фіг. Постійний множник видання включений в вираз (378) з тим, щоб спростити вигляд остаточних розрахункових формул. Постійний множник b включений в вираз (378) з тим, щоб спростити вигляд остаточних розрахункових формул.

Якщо умова витрати газу на власні потреби компресорних станцій задавати у вигляді (420), то ці методи при незначних змінах остаточних розрахункових формул для ряду коефіцієнтів можуть бути рекомендовані і для розрахунку експлуатації ційних режимів далекої газопередачі з урахуванням витрат газу па власні потреби компресорних станцій.

Схеми до розрахунку фундаменту з вертикальними палями. Підставивши знайдені вирази для s, і та з в вирази (746) - (749) і прийнявши в останніх а /0 отримаємо остаточні розрахункові формули для визначення зусиль в несучих елементах.

Ми отримали, що для вирішення завдання досить було знати лише подовження пружини в положенні рівноваги, так як маса тіла не входить в остаточну розрахункову формулу.

Відмінність від плоского хвилеводу полягає в тому, що в теорії плоского хвилеводу[формулы (1.09), (1.12), (2.09) и (2.10) ]функції L (w) виражалися через елементарні функції, і остаточні розрахункові формули були тому простими. У разі круглого хвилеводу розрахункові формули виявляються більш складними: Сама ж постановка завдання, а також більша частина математичних перетворень залишаються колишніми.

У ряді практичних завдань, наприклад при визначенні різниці заселенностей рівнів по повного поглинання, виникає потреба уявити функцію реабсорбції або криву зростання в такому вигляді, щоб параметри компонент лінії (найчастіше - компонент надтонкої структури) безпосередньо входили в остаточну розрахункову формулу. Нехай все надтонкі компоненти лінії мають допплеровским вихідним профілем з напівшириною бдоппл.

Потім замінюють в плечі fb вимірювану ємність на зразкову, що має значення, близьке до значення вимірюваної ємності, знову врівноважують міст і отримують деякі нові свідчення; за результатами цих двох вимірів обчислюється значення вимірюваної ємності; значення L при цьому не увійде в остаточну розрахункову формулу.

Теплова схема заміщення закритою обдувається машини. Теплова схема заміщення на рис. 5 - 7 містить 11 невідомих, які визначаються з 11 рівнянь. Остаточні розрахункові формули для перевищень температур обмотки і муздрамтеатру виходять громіздкими і незручними для розрахунку.

У такій же послідовності з використанням залежності (443) вирішують завдання стійкості пластин при будь-яких інших варіантах закріплення країв у 0іг /6в тому числі і при пружному закріпленні, за умови, що по краях х 0 і х а пластина вільно оперта, виконується нерівність (442 ) і 5 О, Т х - const, Ту const. Остаточні розрахункові формули мають вигляд (446), але коефіцієнти Ка в цих формулах інші. На рис. 411 наведені залежності коефіцієнтів Ка для основних варіантів закріплення країв пластини. Слід зазначити, що при нерухомо закріплених щодо поперечного прогину w краях пластини коефіцієнт Пуассона ц не входить в граничні умови. Але для пластин з одним вільним краєм (дві нижні криві на рис. 411) коефіцієнт Пуассона безпосередньо фігурує в граничних умовах. Тому для пластин з вільним краєм коефіцієнти Ка залежать від ц і, наводячи конкретні числові значення цих коефіцієнтів, слід вказувати, для яких значень вони отримані.

У такій же послідовності з використанням залежності (443) вирішують завдання стійкості пластин при будь-яких інших варіантах закріплення країв г /Оіг /Ьв тому числі і при пружному закріпленні, за умови, що по краях х 0 і х а пластина вільно оперта, виконується нерівність ( 442) і S О, TX const, Ту const. Остаточні розрахункові формули мають вигляд (446), але коефіцієнти До в цих формулах інші. На рис. 411 наведені залежності коефіцієнтів Ко для основних варіантів закріплення країв пластини. Слід зазначити, що при нерухомо закріплених щодо поперечного прогину w краях пластини коефіцієнт Пуассона[г не входит в граничные условия. Но для пластин с одним свободным краем ( две нижние кривые на рис. 4.11) коэффициент Пуассона непосредственно фигурирует в граничных условиях. Поэтому для пластин со свободным краем коэффициенты Ка зависят от ц и, приводя конкретные числовые значения этих коэффициентов, следует указывать, для каких значений[д, они получены.
Schau, посвященная исследованию напряженного состояния трубы при неравномерном ее обогреве, дает вполне математически строгое, хотя и громоздкое, решение этой задачи для того частного случая, когда напряженное состояние и тепловое поле трубы не изменяются вдоль оси трубы. Попытки учета явления крипа до сих пор сводятся к тому, что в окончательных расчетных формулах для напряжений, данных F. Schau, модуль Юнга считается некоторой экспериментальной данной функцией времени и средней температуры.
Заметим, что ga может рассматриваться не только как константа, но и как произвольная известная функция времени. При этом существенно, что матрица линеаризованной системы уравнений будет трехдиагональной и останутся в силе все окончательные расчетные формулы, полученные в гл.
Однако поскольку эти схемы различны, то различен и анализ усилителей, содержащих эти приборы, а также окончательные расчетные формулы.
Формулы (1.23) и (1.24) дают возможность рассчитывать только изменения энтропии системы, а не самую энтропию. Однако для термодинамических расчетов этого вполне достаточно; нас почти всегда интересует переход систем из одного состояния в другое, и поэтому в окончательные расчетные формулы входит не абсолютное значение энтропии, а лишь ее изменение в рассматриваемом процессе. То же самое можно сказать и о внутренней энергии системы: точное значение внутренней энергии термодинамических систем с учетом внутриатомной и внутриядерной энергии почти нигде не используется; практическое значение имеют только изменения внутренней энергии при переходе системы из одного состояния в другое.
Формулы (1.23) и (1.24) дают возможность рассчитывать только изменения энтропии системы, а не саму энтропию. Однако для термодинамических расчетов этого вполне достаточно; нас почти всегда интересует переход систем из одного состояния в другое, и поэтому в окончательные расчетные формулы входит не абсолютное значение энтропии, а лишь ее изменение в рассматриваемом процессе. То же самое можно сказать и о внутренней энергии системы: точное значение внутренней энергии термодинамических систем с учетом внутриатомной и внутриядерной энергии почти нигде не используется; практическое значение имеют только изменения внутренней энергии при переходе системы из одного состояния в другое.
Формулы (1.23) и (1.24) дают возможность рассчитывать только изменения энтропии системы, а не самую энтропию. Однако для термодинамических расчетов этого вполне достаточно; нас почти всегда интересует переход систем из одного состояния в другое, и поэтому в окончательные расчетные формулы входит не абсолютное значение энтропии, а лишь ее изменение в рассматриваемом процессе. То же самое можно сказать и о внутренней энергии системы: точное значение внутренней энергии термодинамических систем с учетом внутриатомной и внутриядерной энергии почти нигде не используется; практическое значение имеют только изменения внутренней энергии при переходе системы из одного состояния в другое.
В предлагаемой читателям монографии изложены решения основных задач нестационарной фильтрации в ограниченных круговых пластах, имеющие практическое значение при проектировании и анализе разработки нефтяных месторождений. Все решения получены с помощью конечного интегрального преобразования Ханкеля. Применение этого метода значительно упростило найденные решения и сделало окончательные расчетные формулы доступными для использования широкому кругу специалистов нефтяников и гидрогеологов.
В качестве экстрагента используют бензол. При соотношении объемов водной и органической фаз 20: 1 виниловые мономеры практически полностью извлекаются в результате одной экстракции. В случае метилметакрилата нужна повторная экстракция, либо введение в окончательную расчетную формулу соответствующего поправочного коэффициента, учитывающего фактор извлечения.
В предлагаемой читателям монографии изложены решения основных задач нестационарной фильтрации в ограниченных круговых пластах, имеющие практическое значение при проектировании и анализе разработки нефтяных месторождений. Все решения получены с помощью конечного интегрального преобразования Ханкеля. Затем эти решения упрощены с помощью предложенного здесь же косвенного метода суммирования медленно сходящихся рядов Фурье-Бесселя. Применение этого метода значительно упростило найденные решения и сделало окончательные расчетные формулы доступными для использования широкому кругу специалистов нефтяников и гидрогеологов.
Как видно из сказанного, основным вопросом при нахождении пасчетной предельной нэт. Поэтому в дальнейшем мы будем в основном заниматься лишь этим вопросом, называя для краткости необходимые для его решения операции расчетом по предельному состоянию. Результаты такого расчета могут быть использованы для завершения расчетных операций как по первому, так и по второму из указанных выше путей. В тех случаях, когда мы будем доводить решения до окончательных расчетных формул, мы предпочитаем второй путь, как более простой.

Амплитуда и фаза сигнала на входе и выходе фильтра различны. Сигнал на выходе фильтра запаздывает по фазе, поскольку для его прохождения через фильтр необходимо определенное конечное время. В монографии Вайнберга[1]запропонована методика розрахунку часу затримки і фазового зсуву сигналів, що проходять через п-звенні фільтри з максимально плоскою і чебишовської характеристиками. Остаточні розрахункові формули, на основі яких складена програма 5.4 FILRESP, наведені в додатку С. Програма дозволяє досить швидко визначати трясучи затримки і фазовий зсув для сигналу, що проходить через п-ланки чеби-щевскій або максимально плоский фільтр.