А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Очікувана тривалість

Очікувана тривалість і середньоквадратичне відхилення тривалості всього проекту можуть бути отримані шляхом поєднання очікуваних значень і середньоквадратичних відхилень всіх критичних дій.

Очікувана тривалість всього проекту виходить шляхом поєднання очікуваних значень всіх критичних дій.

Мережевий графік з очікуваною тривалістю. Очікувана тривалість цих дій розраховується наступним чином.

Очікувана тривалість окремих робіт може визначатися в годинах, днях, тижнях або інших одиницях.

Середня очікувана тривалість безробіття (завершеною) при вступі, міс.

Значення очікуваної тривалості проекту і середньо квадратичного відхилення використовуються при подальшому аналізі проекту.

Розглянемо очікувану тривалість гри в залежності від того, які цілі ставить трейдер.
 Спрощений приклад мережевої моделі проектування. Після визначення очікуваної тривалості всіх робіт по середнім значенням оцінок тривалості і на підставі шифрів робіт (графа 6) взаємних зв'язків робіт (графа 7) будуються мережеві моделі проектування виробів в СП із зазначенням обсягу і тривалості робіт. На рис. 16 показаний приклад мережевої моделі проектування об'єкта.

Після встановлення очікуваної тривалості кожної роботи даної мережі розраховують її критичний шлях, який може бути визначений декількома методами. Він може бути виявлено з зіставлення тривалості всіх повних шляхів і вибору найтривалішого з них.

Термін служби - це очікувана тривалість руху готівки, виражена в роках.

Вказівка на мережевому графіку очікуваної тривалості кожної роботи дає можливість визначити критичний шлях. Підсумовуючи тривалості робіт за всіма можливими (і, звичайно, логічно несумісним) шляхах від першого до останнього події мережі, а також враховуючи, що умови - це завдання, які не потребують виконання ніякої роботи і ніяких витрат часу, можна визначити найтриваліший шлях. Цей найтриваліший шлях називається критичним шляхом, оскільки затримка будь-якої роботи на ньому призводить до затримки всього проекту. У міру просування роботи за проектом і відображення на мережі схвалених відхилень від основного графіка критичний шлях змінюється. Можливість управління становищем критичного шляху за допомогою зміни мережевого графіка є найбільш цінним перевагою методу мережевого планування.

Отже, дія А має очікувану тривалість в 20 днів з середовищ-неквадратіческім відхиленням в 2 дня.

Перт використовує поняття невизначеного при оцінці термінів і ймовірностей при визначенні очікуваної тривалості дій в рамках проекту.

Перт використовує поняття невизначеності при оцінці термінів і ймовірностей при визначенні очікуваної тривалості дій в рамках проекту.

Метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) - спочатку використовувався в системі Перт для обчислення очікуваної тривалості кожного етапу проекту та всього проекту в цілому.

У даній ситуації виходячи з нормального розподілу ймовірність потрапити під штрафні санкції наступна: проект має очікувану тривалість в 64 тижні при среднеквадраті-зації відхиленні, рівному 5.1 тижні. 
Визначення прибутковості за період володіння акцією (HPR) на основі наведеної нижче формули має сенс, коли очікувана тривалість інвестиційного горизонту не перевищує одного року.

Метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) - спочатку використовувався в системі Перт (PERT Master Advance) для обчислення очікуваної тривалості кожного етапу проекту та всього проекту в цілому.

Пояснення цього явища полягає в наступному факті: при р 099 тривала гра з великою ймовірністю закінчиться банкрутством В, тому очікувана тривалість гри за умови, що розорився А, буде настільки ж короткою, як і в випадку, коли відомо про розорення В.

Пояснення цього явища полягає в наступному факті: при р 099 тривала гра з великою ймовірністю закінчиться банкрутством В, тому очікувана тривалість гри за умови, що розорився Л, буде настільки ж короткою, як і в випадку, коли відомо про розорення В.

Пояснення цього явища полягає в наступному факті: при р 099 тривала гра з великою ймовірністю закінчиться банкрутством В, тому очікувана тривалість гри за умови, що розорився А, буде настільки ж короткою, як і в випадку, коли відомо про розорення В.

Монітор - плануюча програма, яка планує на основі даних, отриманих від користувача, оптимальне проходження декількох завдань, враховуючи їх пріоритет, терміновість, очікувану тривалість роботи, характер завантаження зовнішніх пристроїв.

Зазвичай для регенерації був потрібний обсяг кислоти, в півтора рази перевищує обсяг смоли в колоні; це забезпечувало тривалість роботи від регенерації до регенерації 30 - 32 год, що знаходилося у відповідності з очікуваною тривалістю при даній ступеня регенерації. Спроби здійснювати кожен раз 100% - ву регенерацію були б економічно невигідними.

Розмірковуючи з поступовим зниженням дози, ми допускаємо дві суттєві помилки: по-перше, ми виходимо з невірного припущення, що тривалість виконання всіх необхідних робіт, обчислена за допомогою середніх значень для продолжительностей виконання окремих робіт, є хорошим наближенням до очікуваної тривалості реалізації плану в цілому; по-друге, ми не беремо до уваги ту обставину, що істинним критерієм є очікувана додатковий прибуток, а не збільшення прибутку по відношенню до тієї, яка відповідає математичному очікуванню тривалості реалізації плану.

Читач може помітити, що в тих випадках, коли обладнання не є застарілим, а просто протягом деякого часу виявляється в надлишку, різниця між фактичними витратами використання цього капітального обладнання та його нормальної цінністю (іншими словами, його цінністю в умовах, коли не існує зайвого майна) залежить від очікуваної тривалості періоду, протягом якого виявили надлишок обладнання повністю розсмокчеться. Якщо при цьому окремі одиниці обладнання мають різний вік і не спостерігається явного переважання одиниць з будь-яким однаковим терміном служби, так що елементи капітального обладнання вибувають з ладу більш-менш рівномірно, тоді граничні витрати застосування не виявлять тенденції до сильного падіння, хіба тільки надлишок обладнання виявиться вже дуже великим.

V, утворює замкнутий безліч. Натураліста цікавлять відповідні ймовірності і очікувана тривалість процесу.

У цьому методі на підставі очікуваної тривалості роботи операторів і кількості обслуговуваних ними верстатів робиться спроба знайти оптимальне число операторів. Йому притаманні всі недоліки перших двох методів; крім того, цей метод не враховує залежності ступеня перекриття заявок на обслуговування від інтервалів надходження замовлень і часу їх виконання.

при повному припинення або зменшення обсягів поставок або споживання диспетчер зв'язується з постачальниками і споживачами і уточнює терміни повернення нафтопроводу до доаварійних режиму. Залежно від характеру пошкодження і очікуваної тривалості простою постачальників або споживачів, а також з урахуванням обсягів перекачується в сховищах і ємностях приймається рішення про переведення нафтопроводу на інші, оптимальні в даних умовах режими роботи або його зупинку. При аваріях і пошкодженнях на стороні споживачів на кінцевих пунктах і проміжні пункти збільшують обсяги скидання на ці пункти.

При повному припиненні або зменшенні обсягів поставок або споживачів диспетчер по телефону зв'язується з постачальниками і споживачами і уточнює терміни повернення нафтопроводу до доаварійних режиму. Залежно від характеру пошкодження і очікуваної тривалості простою постачальників або споживачів, а також з урахуванням обсягів нафтопродуктів в резервуарах головних споруд і обсягів вільної ємності споживачів приймається рішення про переведення нафтопроводу на інші, оптимальні в даних умовах режими роботи. При аваріях і пошкодженнях на стороні споживачів кінцевих пунктів і проміжні пункти збільшують обсяги скидання на ці пункти. У міру усунення пошкодження або аварії режим роботи нафтопроводу відновлюється з деяким збільшенням (у порівнянні з доаварій-ним) обсягів поставок кінцевим споживачам. Обсяги поставок проміжним споживачам можуть бути трохи знижені.

Надійність в загальному вигляді може бути охарактеризована як здатність системи електропостачання та окремих її елементів забезпечувати виконання поставлених перед ними завдань щодо безперебійного живлення електроенергією даного підприємства і окремих його об'єктів, що не приводить до зриву плану виробництва і до аварій в електричній і технологічної частинах. Надійність може бути охарактеризована пошкоджуваності, очікуваною тривалістю безперебійної роботи, математичним очікуванням тривалості перерви живлення електроенергією, а також очікуваним збитком від перерви харчування та іншими факторами.

Дані про срібно-цинкових елементах напругою 1 5 В1 серії Eveready і складених з них батареях напругою 6 В наведені в табл. 5.2. В1 табл. 5.3 дані середній час роботи і електричні характеристики цих джерел. На рис. 5.2 показані типові розрядні характеристики, що зв'язують очікувану тривалість роботи при 35 С з напругою на виводах батареї під навантаженням при різних значеннях відбирається струму і опору навантаження при тестовому розряді протягом 24 год /день. На рис. 5.3 наведені розрядні характеристики різних срібно-цинкових елементів серії Eveready при розряді протягом 16 год /день при 21 С.

Компанія Data Consult стверджує, що її методика дозволяє оцінити очікувану тривалість цінності життєвого циклу споживача буквально на підставі трьох або чотирьох покупок. Такого роду інформація допомагає маркетологам регулювати характер і частоту комунікацій зі споживачами.

Так як ми хочемо розрахувати ціну 20-річного раба, нам потрібно знати очікувану тривалість його майбутнього життя в цьому віці - вона становила близько 30 років. Отже, купуючи 20-річного раба, плантатор розраховував експлуатувати його саме цей термін.

оскільки обсяг полумікроколонкі дорівнює приблизно 1/10 обсягу звичайної колонки, об'ємна швидкість елюенту, необхідна для досягнення однакової зі звичайною колонкою лінійної швидкості, також становить близько 1/10 об'ємної швидкості, що застосовується у звичайній колонці. Завдяки цьому при одних і тих же умовах і однієї і тієї ж очікуваної тривалості аналізу витрата розчинника при поділі на полумікроколонке становить всього близько 10% обсягу розчинника, необхідного для поділу на звичайній колонці. Стосовно до рутинного аналізу це означає суттєву економію ресурсів лабораторії. Якщо ж застосовується в якості рухомої фази розчинник дуже дорогий або небезпечний для людей і навколишнього середовища, то зниження його споживання має ще більш важливе значення. Економічно важливо також і ту обставину, що кількість насадки, необхідне для заповнення полумікроколонкі, не перевищує 10% тієї кількості насадки, яке витрачається при заповненні звичайних колонок.

В стандартах наводяться оперативні (робочі) характеристики для кожного плану випробувань, основні співвідношення і приклади роботи зі стандартами. У додатках до стандартів містяться зведення прийнятих позначень та використовуваних термінів, таблиці значень очікуваного числа відмов, очікуваної тривалості, максимального числа відмов і максимальної тривалості для кожного з планів випробувань.

До визначення руйнівної дії на матеріал і скорочення терміну служби вироби I. Для визначення рівня впливу забруднень використовують залежність в координатах концентрація - пошкодження. Щоб картина була повнішою, необхідно враховувати загальну кількість даного матеріалу в економічній практиці, його вартість, трудомісткість отримання, хімічну стійкість, очікувану тривалість перебування в процесі експлуатації.

При зупинках тривалістю до 4 - 5 год середня температура в контрольних вертикаль може бути знижена на 15 - 20 С. Якщо повернення до заданого періоду коксування передбачається через один оборот, температура в контрольних вертикаль знижується на 5 - 10 С. При простоях з очікуваною тривалістю до 10 - 12 год температури в контрольних вертикаль повинні бути знижені на 50 - 70 С протягом перших 3 - 4 год і в подальшому (при необхідності і можливе збільшення тривалості простояболее 10 год) зниження температур проводиться по 40 - 50 С в зміну, але не нижче 1150 С.

при зупинках тривалістю до 4 - 5 год середня температура в контрольних вертикаль може бути знижена на 15 - 20 С. Якщо повернення до заданого періоду коксування передбачається через один оборот, температура в контрольних вертикаль знижується на 5 - 10 С. При простоях з очікуваною тривалістю до 10 - 12 ч температури в контрольних вертикаль повинні бути знижені на 50 - 70 С протягом перших 3 - 4 год і надалі (при необхідності і можливе збільшення тривалості простояболее 10год) зниження температур проводиться по 40 - 50 С в зміну, але не нижче 1150 С.

Eurotunnel, пов'язані з декількома випусками облігацій і банківських кредитів, перевищували 5000 млн. Фунтів. Підсумовування очікуваних процентних і купонних виплат по боргу дає величину зобов'язань фірми в розмірі до 8865 млн. Фунтів. У наведеній нижче таблиці представлений борг фірми з оцінками очікуваної тривалості по кожному класу боргу.

Зміст фракцій 350 - 525 С відрізняється від сировини незначно і зменшується з ростом температури вище 380 С. Для дистилятів характерний низький вміст сірки, тоді як глибина знесірчення залишку (вище 525 С) значно нижче. Глибина перетворення цього залишку збільшується з ростом температури і в результаті (при 400 С) збільшуються відкладення коксу на каталізаторі. При знесірчення мазуту Ромашкінська нафти до 1% сірки (65% - ная глибина) очікувана тривалість роботи каталізатора становить 6 місяців і більше.

якщо спостереження в системі управління слідують безпосередньо одне за іншим, то не можна очікувати скільки-небудь помітних змін в інтервалі між ними, так само як при неодноразовому огляді монети між суміжними кидками не можна виявити ніяких змін в її положенні. Якщо спробувати передбачати майбутнє, заглядаючи все далі і далі вперед, даний швидко втрачає своє значення, а прівходящие випадкові явища набувають все більшого регулюючий вплив. Швидкість, з якою слабшає здатність по-справжньому впливати на майбутнє, залежить від структури і керівних правил системи, а також від того, що саме передбачається. Бажана точність (чутливість системи до шумів в умовах конкретного випадку) і очікувана тривалість збереження минулих умов (яку ми характеризуємо як поле допуску) визначають цю впевненість.

Створення нових ефективних контактних інсектицидів є одним з найбільш чудових досягнень сільськогосподарської науки в останні роки. Майже повне знищення всіх комах на всій площі посівів, яке здавна вважалося кінцевою метою хімічної боротьби зі шкідниками, тепер стало здійсненним. Швидко відбувалося поява нових видів шкідників, а деякі з шкідливих видів, проти яких проводилися обробки, розмножувалися знову з незвичайною швидкістю. Це не завжди збільшувало очікувану тривалість дії отрутохімікатів, але часто призводило до збільшення їх витрат і збільшенню проблеми їх залишків в продуктах і грунті. Все це разом із зухвалим тривогу придбанням шкідниками стійкості до інсектицидів сприяло підвищенню інтересу до таких методів застосування отрутохімікатів, які гармонійно поєднуються з біологічним регулюванням чисельності шкідників.

Нехай А і В грають в орлянку. Якщо випадає герб, то А платить В, якщо решка, то В платить А 1 долар. Початковий капітал у А становить 1 долар, у В - 999 доларів; вони грають до тих пір, поки один з них не розориться. У А, звичайно, більше шансів першому залишитися без грошей. Якщо при першому киданні монети випадає герб, то А вже розорений. Як це не дивно, але очікувана тривалість гри досить велика: в середньому лише після 999 підкидань монети один з гравців розориться. Чи не є така тривалість набагато більше того, що ми очікували. Штерн досліджував випадок, коли монета може бути несиметричною, і в 1975 р привернув увагу вчених до наступного дивовижного явища (див. Math. Припустимо, що при кожному киданні монети гравець А виграє з ймовірністю р, В - з ймовірністю 1 - р (Про р 1), і обидва гравці мають по а доларів на початку гри. Здається очевидним, що при р 1/2 умовне математичне очікування тривалості гри за умови, що розорився гравець а, абсолютно відрізняється від умовного математичного очікування за умови, що до кінця гри розорився гравець В.

сукупність алгоритмів розв'язання задач і алгоритмів автоматичного керування процесом їх вирішення в ЦВМ або ВС становить систему математичного забезпечення останніх. Математичне забезпечення включає в себе сукупність алгоритмічних мов програмування, програмних і структурних засобів опису алгоритмів, а також операційну систему. в склад операційної системи входять керуючі програми, стандартні підпрограми і програми обслуговування. Керуючі програми координують роботу всіх пристроїв машини, організують мультипрограмне роботу, враховуючи пріоритети вирішуваних завдань, очікувану тривалість вирішення завдань і обсяг введеної - виведеної інформації. До складу керуючих програм входить також система динамічного розподілу інформаційної ємності ЗУ в процесі вирішення завдань.

У зв'язку з цим аварійні осцилографи при нормальному режимі зупинені, але повинні бути готові до негайної дії і пуск їх повинен здійснюватися в момент виникнення аварійного процесу, для чого вони обладнуються спеціальним пристроєм управління. Вимірювальні органи пристрої управління осцилографом спрацьовують при різкій зміні струмів або напруг. Конструкція аварійного осцилографа повинна забезпечувати швидкий розворот механізму просування фотострічки і включення оптичної системи, з тим щоб проміжок часу між моментом порушення режиму мережі і початком запису (так зване час пуску осцилографа) був мінімальним. У сучасних осцилографів він становить не більше 10 - 20 мсек. Проміжок часу, протягом якого повинна вестися - запис реєстрованих величин (так званий час запису), задається пристроєм управління. Час запису вибирається залежно від очікуваної тривалості аварійного процесу і відновлення режиму мережі після відключення пошкодженого елементу.