А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Об'єктивна тенденція

Об'єктивні тенденції, як відомо, стримуються суб'єктивним фактором. Так, соціальні науки, відповідно до наказу Міністерства освіти РФ можуть вивчатися, а можуть і не вивчатися російськими студентами. Наприклад, в статус обов'язкових зведені гуманітарні науки (філософія і історія), а цілий ряд соціальних наук (соціологія, політологія, економіка, екологія та ін.) Знаходяться в явно утиску положенні. Порушений науковий принцип рівноваги між соціальним і гуманітарним знанням.

Перераховані об'єктивні тенденції можуть прискорюватися або сповільнюватися під дією різних невизначених або випадкових факторів.

Об'єктивна тенденція диференціації наук, породжувана потребами практики, зумовила поступове виділення самостійно.

Об'єктивною тенденцією вдосконалення конструкцій РЕА є постійне зростання її складності, що пояснюється розширенням кола вирішуваних завдань при одночасному підвищенні вимог до ефективності її роботи. Ускладнення схемних і конструкторських рішень, функціональних зв'язків разом із значним збільшенням чисельності елементів в РЕА створює великі труднощі при їх виробництві, особливо при складанні і монтажі апаратури, а також налагодження та регулювання.

Загальною об'єктивної тенденцією духовної культури було розширення сфери вільнодумства і його впливу на суспільство, хоча цей процес не був прямолінійним: історія знає періоди не тільки підйому вільнодумства, а й його спаду. Багато в чому ступінь інтенсивності і поширеності вільнодумства залежить від рівня соціальної свободи.

Ці об'єктивні тенденції стосовно енергетиці СРСР діляться на зовнішні - як підсистеми загальної системи народного господарства, і на внутрішні - як специфічного ланки продуктивних сил.

Оскільки об'єктивна тенденція до інтернаціоналізації господарського життя діє в масштабі всього світу, то діє і тенденція до інтеграції в світовому масштабі. Але інтеграція в повному розумінні цього слова в масштабі світового господарства неможлива в силу протиріч між країнами. Об'єднання в єдину економічну систему країн з різним рівнем економічного розвитку фактично сприяло б встановленню відносин панування розвинених країн над економічно менш розвиненими. При цьому економічне об'єднання ряду країн має, як правило, собі за мету зміцнення позицій підприємців даних країн в конкурентній боротьбі з підприємцями інших, що не входять в цю групу, країн.

Якщо відмічені об'єктивні тенденції проігнорувати, як до сих пір робили теоретики форсованих методів вироблення нафтових і газових родовищ, то це виявиться руйнівним для країни, підприємств і тих територій, на яких вони розробляються. Ось чому в зарубіжній практиці з найбільших нафтогазових родовищ річні квоти не перевищують 1 5 - 2% від початкових запасів, і такі об'єкти є фундаментом стійкої економіки і національної валюти.

Пізнання об'єктивних тенденцій, що характеризують сутність розвитку енергетики, не тільки збагачує енергетичну науку, а й створює наукову основу для формування концепції довгострокового розвитку енергетики.

Незважаючи на об'єктивну тенденцію до зниження в окремі періоди економічного розвитку фондомісткість може і зростати. Найчастіше це є наслідком об'єктивних причин. Так, пофакторний аналіз фондомісткості промислової продукції показує, що зниження ефективності використання основного капіталу обумовлено, в першу чергу, підвищенням частки фондоемких галузей промисловості, а також значними капітальними вкладеннями в східних і важкодоступних районах Крайньої Півночі. Крім того, на зростання фондомісткості промислової продукції впливає виконання комплексних програм з охорони природи, навколишнього середовища і поліпшенню умов праці.

Говорячи про цю об'єктивної тенденції сучасної науки, не можна не помітити, що темпи зростання тієї чи іншої галузі науки не завжди відповідають її важливо-сті. Сьогодні, коли застосування математичних методів стало умовою прогресу не тільки традиційних природних або технічних наук, а й суспільних наук, нам явно не вистачає фахівців з теоретичної кiбернетики та математичної логіки. У більшості прогнозів розвитку науки, в думках найбільших учених сучасності підкреслюється, що роль лідера сучасного природознавства поступово переходить від фізики до біології. Число біологів в нашій країні за останні двадцять років різко збільшилася, але і сьогодні їх частка становить лише кілька відсотків від чисельності вчених країни. Зрозуміло, питома вага фахівців в різних областях не може бути постійним, але безсумнівно й інше - ми сьогодні ще дуже далекі як від уміння знаходити найбільш раціональні співвідношення цих питомих ваг, так і від уміння швидко заповнити недолік дослідників на тому чи іншому новому напрямку досліджень.

Інший аспект прояву об'єктивної тенденції підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів пов'язаний зі зменшенням їх витрати на одиницю кінцевої енергії. Кількісною характеристикою цієї тенденції може служити динаміка коефіцієнта корисного використання (к. Необхідно відзначити, що дослідження в даній області найбільш розвинені в СРСР (див., Наприклад,[27]), Проте деякі цікаві роботи проведені Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК)[19], Брукхей-віденської лабораторією США[34]і рядом інших організацій.

Важливо підкреслити, що об'єктивні тенденції динамічні, відображають специфіку окремих історичних етапів розвитку енергетики. Тому можуть відбуватися переломи в кількісному вияві тенденцій, ряд раніше діючих тенденцій може затухати, і в той же час виникають якісно нові.

З урахуванням визначальної ролі об'єктивних тенденцій для перспективного розвитку енергетики окремих країн і регіонів світу і їх зовнішніх зв'язків за доцільне ще раз коротко зупинитися на основних положеннях концепції об'єктивних тенденцій в енергетиці.

Ленін відкрив і досліджував дві об'єктивні тенденції, що діють в цій галузі: нац.

В основі інтеграційних процесів лежить об'єктивна тенденція до інтернаціоналізації господарського життя.

Необхідно відзначити, що існує об'єктивна тенденція зростання витрат на заходи з охорони природи. Уже зараз вартість очисних споруд в деяких випадках можна порівняти з вартістю основних виробничих фондів.

Інтеграція в світовий ринок - це об'єктивна тенденція для країн, в яких ринки капіталів (особливо фондові) отримали певний розвиток і які рухаються в напрямку відкритої економіки. Однак в силу ряду причин, як внутрішніх, так і зовнішніх, багато країн, а також колишні соціалістичні держави періодично переживають валютно-фінансова криза, обумовлений низкою факторів, в тому числі поспішної інтеграцією в світовий ринок капіталів.

Необхідність застосування такого методу обумовлена зазначеної вище об'єктивною тенденцією щодо швидкого переміщення основних обсягів розвідувальних і нефтегазопромислових робіт в нові (з точки зору розвитку цих напрямків діяльності) географічні та адміністративні райони країни.

В основі менеджменту як концепції ринкового управління лежить об'єктивна тенденція до усуспільнення виробництва, в результаті якого у найбільших фірм з'явилася можливість впливати на ринок, здійснюючи його розділ, впливати на характер і механізм економічних відносин, що регулюють зв'язки між ринком і виробником.

Невизначені і випадкові чинники впливають на об'єктивні тенденції в розвитку енерго-господарства і можуть прискорювати або уповільнювати розвиток. це необч хідно враховувати в процесі управління енергогосподарством.

При плануванні цін найважливішим завданням є відображення в них об'єктивних тенденцій зміни рівня фондомісткості і собівартості продукції, обґрунтування рівня рентабельності.

Що ж стосується електроємна, то її зростання є об'єктивною тенденцією поглиблення електрифікації економіки, яка безпосередньо пов'язана з науково-технічним прогресом.

Багато складності в будівництві світової системи соціалізму виникають з двох об'єктивних тенденцій її розвитку - тенденції до зближення націй і держав і тенденції до розквіту кожної нації, зростанню національної економіки, національної культури, зміцненню суверенітету соціалістичних країн.

По-перше, планування має орієнтуватися на цілі, які випливають з об'єктивних тенденцій організації життя людей і передбачають задоволення поточних і перспективних потреб людей, їх узгодження між собою і заходи по активізації творчої діяльності як самої людини, так і соціальних інститутів суспільства.

У розвиток висунутої в[27]стосовно енергетиці СРСР гіпотези про наявність об'єктивних тенденцій може бути запропонована в якості першого наближення наступна узагальнена схема закономірностей і тенденцій розвитку енергетики.

У процесі свого розвитку суспільство проходить відомі періоди внутрішньої самоорганізації, викликані об'єктивною тенденцією до регулювання соціальних відносин і суперечностей. Виходячи з цього очевидно, що існування певної системи управління та її вдосконалення є незмінний закон суспільного розвитку. Адміністративна система виявляється при цьому необхідним компонентом будь-якого соціального утворення, що претендує на незалежне від інших існування, а бюрократія (склад апарату управління) являє собою той суспільний прошарок, який всюди реалізує функцію управління. Відповідно з цим адміністративні реформи можуть розглядатися як межформаціонное явище, вивчення якого передбачає використання порівняльно-історичного методу.

Госпрозрахунок неможливий без створення відповідної госпрозрахункової середовища, тому природно, що об'єктивною тенденцією його розвитку на сучасному етапі є розширення кола господарських ланок, які працюють на повному госпрозрахунку. На засадах госпрозрахунку функціонують спільні підприємства, створювані за участю країн - членів РЕВ, а також організацій і фірм капіталістичних і країн, що розвиваються. На принципи повного госпрозрахунку і самофінансування перекладається система банків СРСР (основним госпрозрахунковим ланкою стають управління банків автономних республік, країв і областей), територіальні органи Держпостачу СРСР, науково-дослідні, проектні, конструкторські організації (в тому числі НДІ вузів), мережа галузевих та територіальних центрів наукової організації праці, перетворюються в науково-дослідні, проектні та впроваджувальні госпрозрахункові організації (підвідомчі Державному комітету СРСР по праці та соціальних питань), а також мережу територіальних бюро (фірм), що надають науково-методичне та консультативне обслуговування з питань праці, її оплати, соціального розвитку, управління.

У ньому відбилися не тільки коливання кон'юнктури на капіталістичному ринку, але і об'єктивні тенденції, наприклад підвищуються витрати на видобуток сировини. Для країн, що розвиваються виникло на цій основі співвідношення сил вперше стало сприятливим для внесення поправок в оцінки їх поставок сировини. Ймовірно, ця тенденція буде розвиватися і далі, тому можна з упевненістю сказати: час дешевої сировини пройшло.

Мабуть, існує і четвертий рівень - конкретні технічні залежності, породжувані дією певних об'єктивних тенденцій.

Крім того, багато виробничі системи мають власну ієрархію, яка виникає під впливом об'єктивних тенденцій науково-технічного прогресу, - концентрації і спеціалізації виробництва, що сприяють підвищенню ефективності суспільного виробництва. Найчастіше ієрархічна структура об'єкта управління не збігається з ієрархією системи управління. Отже, у міру зростання складності систем вибудовується ієрархічна піраміда управління. Керовані процеси в складному об'єкті управління вимагають своєчасного формування правильних рішень, які приводили б до поставленим цілям, приймалися б своєчасно, були б взаємно узгоджені. Кожне таке рішення вимагає постановки відповідного завдання управління. Їх сукупність утворює ієрархію завдань управління, яка в ряді випадків значно складніше ієрархії об'єкта управління.

Структура майбутнього світового споживання енергетичних ресурсів в значній мірі визначається як дією ряду об'єктивних тенденцій пропорційності розвитку енергетики в економіці, так і тенденціями науково-технічного прогресу в самій енергетиці. У розглянутій довгостроковій перспективі, очевидно, отримає подальший і при цьому активний розвиток об'єктивна тенденція підвищення частки електроенергії в загальному виробництві енергетичних ресурсів, в результаті чого в першій чверті XXI ст. Це пов'язано, перш за все в промислово розвинених країнах, з поглибленням електрифікації високотемпературних промислових і завершенням електрифікації силових стаціонарних процесів.

колись побутувала установка на злиття всіх націй привела на практиці до того, що об'єктивна тенденція, і в общем-то здорова тенденція, до зближення і інтернаціоналізації була протиставлена зростанню національної самосвідомості.

Пізнання системи законів організації, виявлення механізму їх дії дозволяє менеджерам, підприємцям визначати об'єктивні тенденції в розвитку виробництва і ринку, знаходити оптимальні співвідношення між фондом споживання і фондом розвитку, основним і допоміжним виробництвом, між лінійними і функціональними структурами в системі управління і по можливості створювати сприятливі умови для механізму дії законів.

Ленін, вивчаючи сукупність достовірних даних і фактів в їх взаємному зв'язку, розкриває об'єктивні тенденції і закономірності явищ імперіалізму. У зошитах з імперіалізму він найретельнішим чином простежує зародження і розвиток основних рис і ознак монополістичного капіталізму: концентрацію виробництва і капіталу, яка дійшла до такого високого рівня розвитку, що вона створила монополії, які відіграють вирішальну роль в господарському житті; злиття банкового капіталу з промисловим і створення фінансової олігархії; вивезення капіталу, який, на відміну від вивозу товарів, придбав особливо важливе значення; утворення міжнародних монополістичних союзів капіталістів; закінчення територіального розподілу землі найбільшими капіталістичними державами і боротьбу між ними за переділ світу; зріст паразитизму і загнивання капіталізму.

У соціалістичній економіці прогнозування на основі генеральних завдань, визначених КПРС, і аналізу об'єктивних тенденцій науково-технічного розвитку народного господарства, імовірнісних оцінок соціального розвитку, обліку наявних ресурсів і перспектив їх збільшення виявляє структури галузей, масштаби і темпи виробництва основних видів продукції, очікувані витрати трудових , фінансових і матеріально-технічних ресурсів. Широке впровадження в вітчизняну практику планування прогнозів визначили Основні методичні принципи і обов'язкові вимоги до складання науково-технічних прогнозів, затверджені в 1972 р Держпланом СРСР, Держкомітетом РМ СРСР по науці і техніці, АН СРСР.

Принцип найменшої дії - один з найбільш загальних фізичних екстремальних принципів, які виражають об'єктивну тенденцію визначають конкретну форму руху кількісних характеристик приймати мінімально або максимально можливе за даних умов значення.

Міжнародні державно-монополістіч-ські об'єднання, що виникли під гаслом інтеграції інтеграції, з одного боку, відображають об'єктивну тенденцію в розвитку сучасних продуктивних сил, подальше зростання суспільного характеру виробництва, міжнародного поділу праці і потреби науково-технічної революції; з іншого боку, мають на меті з'єднати воєдино силу монополістичного капіталу ряду країн і силу їх держав для досягнення корисливих інтересів монополістичного капіталу інтегруються країн. Шляхом інтеграції монополістичний капітал прагне поєднати свої зусилля в боротьбі проти революційного робітничого класу західноєвропейських країн, проти зростаючого національно-визвольного руху і, найголовніше, проти зростаючої і міцніючої світової системи соціалізму. Разом з тим імперіалістична інтеграція являє собою одну з нових, що виникли в сучасних умовах форм боротьби за переділ світу. 
Використання комбінованого руху захоплюючих пальців (рис. 445 е, і), викликане об'єктивною тенденцією до ущільнення циклової діаграми за рахунок скорочення інтервалів вистоїть на позиціях штампування. Схеми комбінованого руху захоплюючих пальців дозволяють, перемістившись перпендикулярно напрямку перенесення, здійснювати повернення каретки до початку холостого ходу штампувального повзуна.

Нова технологічна політика підтримки пластового тиску заводнением, спрямована на зниження темпів закачування води, обумовлює об'єктивну тенденцію зростання фонду малодебітних свердловин, рентабельна експлуатація яких неможлива без створення і застосування науково обґрунтованих принципово нових технічних і технологічних рішень.

Посилення процесів концентрації і централізації виробництва і капіталу на національному та міжнародному основі, що відбувається під впливом об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації господарського життя і науково-технічної революції, веде до зростання міжнародних виробничо-господарських комплексів - ТНК, які мають величезними фінансовими, виробничими та науково-технічними ресурсами і найширшої зарубіжної виробничої і збутової базою. Для них характерна складна система внутрішніх зв'язків і взаємозалежностей між окремими підрозділами по лінії виробничих, фінансових, науково-технічних, технологічних, збутових та інших видів відносин, підлегла єдиному внутрішньофірмового планування.

У нашому ідеалі немає місця насильству над людьми - підкреслював Ленін - і цей ідеал комунізму відповідає об'єктивній тенденції історич.

Посилення процесів концентрації і централізації виробництва і капіталу на національному та міжнародному основі, що відбувається під впливом об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації господарського життя і науково-технічної революції, веде до зростання міжнародних виробничо-господарських комплексів - ТНК, які мають величезними фінансовими, виробничими та науково-технічними ресурсами і найширшої зарубіжної виробничої і збутової базою. Для них характерна складна система внутрішніх зв'язків і взаємозалежностей між окремими підрозділами по лінії виробничих, фінансових, науково-технічних, технологічних, збутових та інших видів відносин, підлегла єдиному внутрішньофірмового планування.

Їх об'єднує неприйняття центром ідеї самостійності регіону, відмова від розуміння того, що в її основі лежить об'єктивна тенденція до фрагментації сучасних суспільних відносин (і як наслідок недооцінка всієї глибини протилежної їй тенденції до інтеграції), пояснення того, що відбувається тільки амбіціями місцевих політиків, нарешті, використання аргументів сили для доказів власної правоти. В результаті щодо помірні вимоги регіонів радикалізуються, надається потужний імпульс націоналістичним настроям, сепаратизм багаторазово посилюється, а іноді і приймає незворотного характеру.

Завдання п'ятирічки не встановлені довільно, вони випливають з узагальнення практики будівництва нового суспільства, з наукового аналізу об'єктивних тенденцій і потреб соціально-економічного розвитку на сучасному етапі.

Марксистсько-ленінська філософія партійна, висловлює корінні інтереси робітничого класу, які збігаються з інтересами всіх трудящих і відповідають об'єктивним тенденціям історичного розвитку. У центрі її уваги знаходиться людина з її реальними життєвими проблемами, ідеалами, прагненнями і сподіваннями. Не випадково програмним положенням КПРС, що спирається на марксистсько-ленінське вчення, є принцип все в ім'я людини, на благо людини, який знаходить своє вираження в намічених партією завдання якісного поліпшення матеріальних і духовних умов життя і праці людей, всебічного розвитку особистості. Звідси марксистсько-ленінська філософія виступає філософією послідовного гуманізму, справжньої свободи.

Аналітичні залежності, отримані на основі вирівнювання динамічних рядів витрати нафтопродуктів галуззю, характеризують історично сформовані за аналізований період стійкі внутрішні об'єктивні тенденції споживання з кількісної їх оцінкою. Оскільки ці тенденції досить стійкі в межах періоду прояву, їх можна вважати стійкими і стосовно чергового році. Ця створює необхідні і достатні передумови можливості практичного використання формул вирівнювання для поточного-планування потреби нафтопродуктів галуззю в цілому, із застосуванням методу екстраполяції. Залежно від цілей планування можуть бути використані річні, квартальні, місячні і добові динамічні ряди.