А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Безперервний технічний прогрес

Безперервний технічний прогрес у розвитку народного господарства нашої країни на сучасному етапі ставить за мету великої державної ваги - підвищення надійності і безпеки роботи використовуються в промисловості парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води і посудин, що працюють під тиском. Забезпечення виконання цього завдання вимагає вдосконалення виробництва на всіх стадіях - від науково-технічних розробок і проектування до виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту. Одним із шляхів підвищення надійності та безпеки є контроль якості основного металу і зварних з'єднань. При цьому великого значення набуває знання можливостей сучасних неруйнівних методів контролю властивостей і суцільності металу.

Безперервний технічний прогрес призводить до того, що виробництво машин обходиться дешевше машин, виготовлених раніше. Витрати праці, сировини, матеріалів на виготовлення машин неухильно знижуються. З появою нових, більш дешевих машин аналогічні машини, раніше встановлені на підприємствах, морально застарівають.

Безперервний технічний прогрес і впровадження більш досконалих методів організації виробництва викликають зміни у функціональних обов'язках працівників і збільшують в ряді випадків кількість обслуговуваних агрегатів, а швидке зростання одиничної потужності устаткування, зокрема газоперекачувальних агрегатів, створює умови для значного скорочення обслуговуючого персоналу і підвищення продуктивності праці.

Графік організації роботи. Безперервний технічний прогрес і впровадження більш досконалих методів організації виробництва викликають зміни у функціональних обов'язках працівників і збільшують в ряді випадків кількість обслуговуваних агрегатів, а швидке зростання одиничної потужності устаткування, зокрема, перекачувальних агрегатів, створює умови для значного скорочення обслуговуючого персоналу і підвищення продуктивності праці.

Безперервний технічний прогрес на соціалістичних підприємствах, впровадження нової техніки і технології, постійне вдосконалення організації праці та виробництва призводять до зниження витрат праці на виготовлення продукції, а значить, до того, що діючі норми часу і норми виробітку застарівають і починають гальмувати виробництво, перестають стимулювати пошук виробничих резервів. Такі норми внаслідок проведення організаційно-технічних заходів і підвищення кваліфікації працівників перестають відповідати рівню техніки виробництва і організації праці.

Безперервний технічний прогрес у виробництві електроенергії систематично підвищує вимоги до надійності агрегатів електростанцій.

Взаємозалежність вимог і принципів проектування. Безперервний технічний прогрес призводить до зміни вимог до електричного апарату внаслідок змін умов експлуатації і виробництва. Будь-яка конструкція є продуктом свого часу, тому необхідно постійно вдосконалювати конструкцію апарату, модернізувати його, молока це доцільно, а потім замінювати новим.

Безперервний технічний прогрес промисловості пред'являє високі вимоги до якості підготовки кваліфікованих робітників.

Відбувається безперервний технічний прогрес також і на ТЕЦ. Тому вибір оптимального методу Теплоенергопостачання промислових підприємств повинен проводитися на основі детальних техніко-економічних розрахунків.

При безперервному технічному прогресі відбувається оновлення засобів праці і відповідно до цього підвищення продуктивності праці.

Однак в результаті безперервного технічного прогресу хімії та хімічної технології нерідко з'являються нові види забруднень стічних вод, для яких існуючі методи очищення виявляються недостатніми. Серед - них особливо виділяються по негативному впливу на зовнішній вигляд водойм, життєдіяльність гідробіонтів і роботу очисних споруд детергенти - синтетичні миючі речовини, застосування яких в промисловості і в б'ггу дуже швидко зростає.

Однак в результаті безперервного технічного прогресу хімії та хімічної технології нерідко з'являються нові види забруднень стічних вод, для яких існуючі методи очищення виявляються недостатніми. Ср оди них особливо виділяються по негативному впливу на зовнішній вигляд водойм, життєдіяльність гідробіонтів і роботу очисних споруд детергенти - синтетичні миючі речовини, застосування яких в промисловості і в побуті дуже швидко зростає.

Участь теплових електростанцій у виробленні електроенергії в СРСР.

Для енергетики СРСР характерні безперервний технічний прогрес, високий рівень технічної озброєності праці.

Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

Здійснення намічених проектом Директив завдань безперервного технічного прогресу, особливо в авіації, машинобудуванні, якісної металургії, механізації і автоматизації виробничих процесів, розвиток електроніки, радіотехніки і розширення застосування атомної енергії в мирних цілях настійно вимагають значного збільшення виробництва кольорових і рідкісних металів і підвищення їх якості.

Це необхідно у зв'язку з безперервним технічним прогресом у промисловості, розвитком науки і передового виробничого досвіду, що забезпечують економне витрачання матеріалів у виробництві.

Тим часом у зв'язку з безперервним технічним прогресом і відмінностями в енергоекономічних властивості різних установок, що працюють паралельно в енергосистемі, використання даної установки в часі змінюється. Тому в техніко-економічних розрахунках витрати палива повинні прийматися не за їхнім рівнем на початковий період експлуатації, а з урахуванням зміни умов роботи протягом тривалого періоду часу.

Розглянемо докладніше шляхи та методи здійснення безперервного технічного прогресу в технології і організації виробництва в машинобудуванні.

Трудящі нашої країни безпосередньо зацікавлені в безперервному технічному прогресі, так як це вірний засіб полегшення умов праці і підвищення його продуктивності в інтересах всього суспільства.

При цьому необхідно повсякденне, в умовах безперервного технічного прогресу, вивчення змін в способах виконання будівельно-монтажних робіт і аналіз цих змін.

Для отримання принципово нових результатів і забезпечення безперервного технічного прогресу у виробництві хімічних волокон необхідно подальше розширення наукових робіт та організація систематичних і цілеспрямованих досліджень в цій області. Мабуть, небагато є галузей промисло вості, де була б так очевидна безпосередній зв'язок між масштабами, глибиною і напрямком наукових досліджень і технічним прогресом, як це має місце в промисловості хімічних волокон.

Для отримання принципово нових результатів і забезпечення безперервного технічного прогресу у виробництві хімічних волокон необхідно подальше розширення наукових робіт та організація систематичних і цілеспрямованих досліджень в цій області. Мабуть, небагато є галузей промисловості, де була б так очевидна безпосередній зв'язок між масштабами, глибиною і напрямком наукових досліджень і технічним прогресом, як це має місце в промисловості хімічних волокон.

Соціалістична система народного господарства забезпечує умови для безперервного технічного прогресу, який передбачається планами розвитку народного господарства і планами роботи підприємств та цехів. Проблеми технічного прогресу розробляють Академія наук СРСР, Академії наук союзних республік, багато науково-дослідні інститути та організації, спеціальні лабораторії заводів.

Система народного господарства забезпечує всі умови для безперервного технічного прогресу.

Розглянемо деякі приклади конкретної реалізації генеральних напрямків безперервного технічного прогресу у виробництві нових машин.

На базі переважного розвитку важкої промисловості, безперервного технічного прогресу і підвищення продуктивності праці в шостій п'ятирічці буде забезпечений потужне зростання всіх галузей народного господарства, крутий підйом сільського господарства і - на цій основі - значне підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянського народу.

Наша соціалістична система народного господарства забезпечує умови для безперервного технічного прогресу.

Сьогодні можна доповісти з'їзду, що на основі безперервного технічного прогресу промисловість столиці в нинішньому році досягне рівня виробництва валової продукції та продуктивності праці, наміченого на кінець четвертого року семирічки; іншими словами, за темпами зростання ми вже виграємо один рік з семи.

У зв'язку з динамікою графіків електро-та теплоспоживання, безперервним технічним прогресом і відмінностями в енерго-економічно.

Вирішальною умовою подальшого зростання всього промислового виробництва є його безперервний технічний прогрес. Необхідно наполегливо і планомірно впроваджувати в промисловість новітні досягнення науки техніки і передового досвіду, здійснювати модернізацію обладнання, покращувати і удосконалювати організацію праці і виробництва, ширше впроваджувати спеціалізацію і кооперування в промисловості.

Вирішальною умовою подальшого зростання всього промислового виробництва є його безперервний технічний прогрес. Необхідно наполегливо і планомірно впроваджувати в промисловість і транспорт новітні досягнення науки, техніки і передового досвіду, здійснювати модернізацію діючого обладнання, покращувати і удосконалювати організацію праці і виробництва, ширше проводити спеціалізацію і кооперування в промисловості, домагаючись на цій основі швидкого підвищення продуктивності праці, як вирішального умови виконання завдань по зростанню виробництва і подальшого підвищення добробуту народу.

Вирішальною умовою подальшого зростання всього промислового виробництва є його безперервний технічний прогрес.

Однак іноді велику зайнятість на допоміжних роботах пояснюють саме безперервним технічним прогресом у промисловості. Може бути, оснащення наших підприємств сучасною технікою збільшує кількість обслуговуючого його персоналу. Це не завжди так, бо значна чисельність допоміжних робітників, як зазначалося, в нашій країні пов'язана не стільки з високим рівнем технічного прогресу основного виробництва, скільки з низьким рівнем організації та механізації робіт з обслуговування виробництва.

Використання створеного економічного потенціалу і його прогресивний розвиток на основі безперервного технічного прогресу і стійких темпів розширеного відтворення вимагає все більшу кількість матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. В теж час чинники екстенсивного розвитку багато в чому вичерпали себе, а саме екстенсивний розвиток обходиться суспільству все дорожче.

У завдання технічної підготовки виробництва входять: 1) забезпечення безперервного технічного прогресу на базі впровадження більш досконалих і економічних у виробництві і експлуатації виробів; 2) впровадження прогресивної технології і передових методів організації - виробництва, щоб знизити трудомісткість і собівартість продукції, що випускається, підвищити продуктивність праці, поліпшити якість продукції, що випускається; 3) скорочення тривалості, трудомісткості і вартості конструкторських, технологічних, експериментальних та інших робіт з технічної підготовки виробництва.

Значних успіхів досягнуто в промисловості, яка розвивалася на основі безперервного технічного прогресу. Випуск валової продукції в нинішньому році зросте в порівнянні з 1955 роком приблизно на 83 відсотки, що значно перевищить заплановані темпи зростання. Набагато збільшиться виробництво найважливіших видів продукції важкої індустрії: чавуну - приблизно на 60 відсотків, стали - на 66 відсотків, прокату - на 69 відсотків, коксівного вугілля - на 47 відсотків, природного газу - майже в 7 разів, електроенергії - в 2 рази, хімічних волокон - в 2 5 разу і пластмас - у 8 5 разу.

Моральний знос електроустаткування є закономірним явищем, обумовленим розвитком науки і безперервним технічним прогресом. Однак експлуатація морально зносився електрообладнання може стати економічно доцільною, якщо при капітальному ремонті його конструкцію і технічні параметри в результаті модернізації наблизити до конструкції та технічним параметрам аналогічного за призначенням, але більш сучасного електрообладнання.

Комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів є головними вирішальними засобами, що забезпечують безперервний технічний прогрес у народному господарстві.

Моральний знос електроустаткування є цілком закономірним явищем, обумовленим розвитком науки і безперервним технічним прогресом. Однак експлуатація морально зносився електрообладнання може стати економічно доцільною, якщо при капітальному ремонті його конструкцію і технічні параметри наблизити шляхом модернізації до аналогічного за призначенням, але найбільш сучасному електроустаткування.

Для зменшення і ліквідації в будівництві випадків травматизму і професійних захворювань необхідно в умовах безперервного технічного прогресу регулярно і ретельно вивчати їх причини. При вивченні цих причин використовують зазвичай статистичний і монографічний (рідко топографічний) методи.

Головні завдання шостого п'ятирічного плану полягають у тому, щоб на базі переважного розвитку важкої промисловості, безперервного технічного прогресу і підвищення продуктивності праці забезпечити подальший потужне зростання всіх галузей народного господарства, здійснити крутий підйом сільсько-зяйственного виробництва і на цій основі домогтися значного підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянського народу. Шоста п'ятирічка повинна бути п'ятирічкою подальшого потужного розвитку продуктивних сил Радянської країни, переходу народного господарства на більш високий технічний рівень виробництва, п'ятирічкою серйозного підвищення всіх якісних показників і поліпшення господарського керівництва.

Ступінь концентрації потужності машин-знарядь можна характеризувати певними цифровими показниками, які і слід покласти в основу планування безперервного технічного прогресу. Одним з них може бути рівень енергоозброєності робочого по окремих дільницях виробництва і на одну машину-знаряддя в машинобудуванні.

Семирічний план виходить з головного завдання - забезпечити подальший потужний підйом всіх галузей народного господарства на базі безперервного технічного прогресу, освоєння і широкого впровадження в усі галузі виробництва досягнень передової науки і техніки. Новий план дає ще більший простір для розвитку науки, теоретичних досліджень і нових великих наукових відкриттів. У зв'язку з цим величезні завдання ставляться перед вченими країни.

У зв'язку з великими досягненнями в області автоматичного контролю і регулювання, створення нових засобів автоматизації та безперервним технічним прогресом в чорній металургії, діючі установки КВП і автоматики потребують реконструкції або заміни. При реконструкції розробляється проект нової установки КВП або автоматики, з урахуванням новітніх досягнень і досвіду експлуатації діючих установок.

Головні завдання шостого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР полягають у тому, щоб на базі переважного розвитку важкої промисловості, безперервного технічного прогресу і підвищення продуктивності праці забезпечити подальший Потужний зростання всіх галузей народного господарства, здійснити крутий підйом сільськогосподарського виробництва і на цій основі домогтися значного підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянського народу.

Головні завдання шостого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР полягають у тому, щоб на базі переважного розвитку важкої промисловості, безперервного технічного прогресу і підвищення продуктивності праці забезпечити подальший потужне зростання всіх галузей народного господарства, здійснити крутий підйом сільськогосподарського виробництва і на цій основі домогтися значного підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянського народу.

У той же час залишається і в умовах технічного прогресу ще залишатиметься багато невирішених проблем охорони праці, пов'язаних з безперервним технічним прогресом в будівництві.