А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Необмежена тіло

Необмежена тіло з порожниною у вигляді плити складається з двох напівобмеженого тел, площині - яких паралельні і розташовані на відстані 2х0 одна від одної.

Силова схема наванта-ня необмеженого тіла з круговою тріщиною. Необмежена тіло, ослаблене дископодібної тріщиною і піддане циклічного наван-ню.

Наближене распреде -[IMAGE ]Параболічне рас. Якщо необмежену тіло розсікти площиною, то по обидва боки від неї розташуються два напівобмеженого тіла. Прикладом напівобмеженого тіла може служити сухий грунт, прогрівається з поверхні. Властивостями напівобмеженого тіла в початковий період прогріву мають стіни будівель і печей, плоскі ділянки теплоізоляційних покриттів, досить довгий циліндричний стрижень, ізольований з боку бічної пов.

Розглянемо необмежену тіло, в якому в напівобмеженого області х 0 теплофізичні характеристики рівні Я-сь рь а в напівобмеженого області х 0 вони рівні Х2 с2 ра.

Для необмеженого тіла лінеаризовані польові рівняння (454) і (456) дозволяють безпосередньо використовувати методи перетворень Фур'є.

Для напівобмеженого і необмеженого тіла слід шукати не величину FoH, а тн, так як в даному випадку значення Fo, відповідне даному НУ, не є постійним, а залежить від координати. Визначення т зручно виконувати в наступному порядку.

В необмежених тілах можуть поширюватися тільки такі хвилі. Якщо ж тіло має вільну поверхню або якщо є поверхню розділу двох тіл, то можуть поширюватися ще й поверхневі хвилі Релея.

В однорідному необмеженій тілі, що містить тільки один дефект, поле напруг, що створюється цим дефектом, рухається разом з ним як ціле і енергія Е не залежить від координат дефекту.

Температурне поле розглянутого необмеженого тіла симетрично щодо осі циліндра (рис. 23), тому на схемі можна зображувати лише одну половину тіла.

Температурне поле розглянутого необмеженого тіла є симетричним щодо центру кульової порожнини. Тому схема, зображена на рис. 24 може бути застосована і для даного випадку.

Рішення завдання для необмеженого тіла з порожниною у вигляді плити зводиться до вирішення задачі для напівобмеженого тіла. Температура tn поверхні тіла зберігає первісне значення А) в Протягом всього процесу. Необхідно знайти температурне поле тіла і кількість переданої теплоти.

Для другої половини необмеженого тіла (0) величина t має зворотний знак.

Швидкість поширення поздовжніх хвиль в нікелевому стрижні. Довжина по - стрижня 100 мм, зовнішній діаметр 8 6 мм, внутрішній діаметр 8 3 мм (стрижень - порожній циліндр. Товщина сте. Отже, в твердому необмеженій тілі можливі хвилі двох типів - поздовжні і поперечні, причому швидкість поздовжніх хвиль приблизно в 2 рази більше, ніж швидкість хвиль поперечних.

Дія елементарного джерела в необмеженій тілі при одновимірному потоці тепла характеризується формулою (див. Гл. Питанням поширення хвиль в попередньо напружених необмежених тілах присвячена велика кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Основна увага приділена дослідженню закономірностей поширення об'ємних хвиль[50, 53, 54, 63, 64, 73, 79, 92, 98, 103 - 107, ПО, 111, 116, 119, 120, 126 - 129, 134 - 137, 145, 151 - 155, 157 - 159, 164 - 170, 174, 179, 180, 183 - 188, 192 - 198 201 - 210 212 - 214 218, 220 - 232, 235 - 239, 241, 243, 248, 251 и др. ], На основі яких можлива розробка експериментальних, заснованих на використанні закономірностей поширення проходять або відбитих хвиль, методів оцінки напруженого стану деталей і вузлів конструкцій, які перебувають в умовах впливу силових факторів різної природи.

Залежність безрозмірною теплоти ур т критерію А - -. Як бачимо, при ХХ0 необмежену тіло з кульової порожниною акумулює теплоти на 60% більше, ніж плоска стінка, а куля, що обігрівається зовні, на 40% менше, ніж плоска стінка. 
Рішення рівняння дифузії (5.7) для необмеженого тіла при заданому в загальному вигляді початковому розподілі домішки N (х, 0) /(х) знаходять методом поділу змінних.

Для визначення нестаціонарних температурних полів необмеженого тіла і для переходу від першого доданка загального рішення & у (рр до початкових безрозмірним надмірною температур ф всіх розглянутих геометричних моделей тел застосовується тільки друге спрощення. Таким чином, спільне застосування двох способів спрощення обмежена певними геометричними моделями тел і номенклатурою доданків загального рішення.

Розглянемо хвилю, що біжить в практично необмеженій тілі вздовж якогось напрями.

При ч тому початковому услізіі для необмеженого тіла (граничні умови відсутні; рівняння (720 удов. YJ) вже зустрічалося при розгляді необмеженого тіла з прямокутним перетином, і його рішення, згідно з формулою (211) гл. Як і раніше, припускаємо, що необмежене тіло має М перешкод кругового поперечного перерізу.

Вище були отримані рішення задачі про прогріванні необмеженого тіла, що володіє порожниною у вигляді плити, циліндра або кулі. Умовно сюди ж можна віднести завдання про прогріванні плити, циліндра і кулі протягом 1 - й стадії процесу, коли поширюється в глиб тіла фронт прогрітого шару ще не досяг осі (центру) симетрії цих тіл.

Це припущення, природно, відпадає для необмеженого тіла.

Доведена теорема взаємності залишається справедливою і для необмеженого тіла.

Принципова електрична схема імпульсного методу.

Якщо необхідно визначити тільки значення коефіцієнта теплопровідності необмеженого тіла, то імпульсний метод лінійного джерела тепла дозволяє реалізувати спрощену методику розрахунку Я.

Перехід від еліптичної порожнини до математичного розрізу. Зауважимо, що прямолінійний тунельний розріз в необмеженій тілі або прямолінійний наскрізний розріз в тонкій пластинці є основним ідеалізованим чином реальної тріщини, так як в довільній малій околиці точки Про фронту (рис. 42) тріщину можна розглядати як плоску тріщину з прямолінійним фронтом.

Цей шлях зручний для визначення переміщень в пружному необмеженій тілі.

У табл. 5 наведені значення амплітуди напруг в необмеженій тілі з міді в разі класичної та узагальненої динамічної задач термопружності при деяких значеннях частоти. Як видно з таблиці, облік кінцевої швидкості поширення тепла призводить до значного збільшення значень амплітуди напруг при високих частотах з.

Зауважимо, що рішення (227) є остаточним тільки для необмеженого тіла.

Рівняння (4) прийме особливо простий вигляд для необмеженого тіла, бо в цьому випадку зникають поверхневі інтеграли.

Рішення (6) або (7) для необмеженого тіла має для нас допоміжне значення.

Распределеніетемператури Залежність /(. Визначимо шукану залежність, використовуючи рішення (540), отримане для необмеженого тіла. При цьому коефіцієнт К, що входить в це рішення для необмеженого тіла, замінюється шуканим в обмеженому тілі, і необхідність у визначенні відстані обуреної зони а відпадає .

Складові загального рішення: третє для напівобмеженого тіла або друге для необмеженого тіла перетворюються на підставі виразів (Z.

При цьому коефіцієнт - К, що входить в це рішення для необмеженого тіла, замінюється шуканим в обмеженому тілі, і необхідність у визначенні відстані обуреної зони а відпадає.

При цьому коефіцієнт а 00 що входить в це рішення для необмеженого тіла, замінюється шуканим в обмеженому тілі, і необхідність ь визначенні відстані обуреної зони а відпадає.

Визначимо шукану залежність, використовуючи рішення (V-42) , отримане для необмеженого тіла.

Воно може бути застосоване з відповідними просторово-часовими обмеженнями до необмеженій пластині, напівобмеженого і необмеженому тілу.

Геометричні характеристики тріщин. У найпростішому випадку при математичному описі потрібно визначити напруги і деформації в необмеженій тілі, що містить тріщину кінцевих розмірів; тіло передбачається однорідно навантаженим на нескінченності.

Отже, вираз (2) розв'язує задачі розподілу температури в необмеженій тілі в будь-який момент часу, викликаного дією миттєвого джерела тепла напругою Ь: в точці xlt У.

Наближене розподіл температури в необмеженій тілі з циліндричної порожниною. | Наближене розподіл температури в одній з половин необмеженого тіла з циліндричною порожниною. Зіставлення формул (57) і (68) показує, що в необмежену тіло з циліндричної порожниною температура проникає повільніше, ніж в необмежену тіло з порожниною у вигляді плити.

Залежність коефіцієнтів дифузії хлоридів лужних і лужноземельних груп від температури грунту (кварцовий пісок фракції 020 - 0315 мм. Визначення проводили методом послідовних шарів за схемою дифузії з нескінченно тонкого шару в необмежену тіло з відображає кордоном. З рис. 30 слід, що залежність In D /(1/7) досить строго відповідає молекулярно-кінетичної теорії дифузії, і процес масопереносу відбувається за єдиним термоактивационного механізму.

Суть методу полягає в тому, що зразок з температурою t0 приймається за необмежену тіло, всередині якого діє протягом певного проміжку часу Д /0 джерело тепла. у цьому випадку на ізотермічної поверхні відповідної форми, яка відступає від поверхні джерела на відстань /, спостерігається температурний максимум tmax. Цей максимум і момент його настання фіксується. Метод є абсолютним, але може бути модифікований в відносний.

даний метод визначення теплофізичних характеристик[154]грунтується на рішенні двовимірного рівняння теплопровідності для необмеженого тіла в разі дії в ньому протягом часу TO короткочасного лінійного джерела тепла.

До недоліків методу поділу змінних слід віднести: 1) неможливість його застосування для напівобмеженого і необмежених тіл 1; 2) неможливість його безпосереднього застосування в разі неоднорідних граничних умов, які спочатку повинні бути приведені до однорідним (що не завжди легко зробити); 3) значні труднощі, пов'язані з рішенням крайових задач при граничних умовах на четвертих поколіннях.

Природно, що в характеристиках променистого нагріву повинен використовуватися тільки джерело тепла, оскільки у необмеженого тіла відсутня облучаемая поверхню.

Крім того, в цьому випадку краще всього реалізуються умови, близькі до дисперсії в необмеженій тілі.