А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наукова термінологія

Наукова термінологія, яка фіксує моменти сталості та діалектичного руху понять, формується, як правило, стихійно, в ході природного розвитку науки. Окремі вчені постійно опиняються перед необхідністю переглядати старі і вводити нові поняття (і відповідні терміни), відображаючи тим самим все нові сторони, моменти, відносини, зв'язки досліджуваних об'єктів. Цей процес нескінченний і невичерпний. Чи означає це, що наукова термінологія взагалі свідомо не керована. Йдеться лише про те, як і якими засобами здійснюється це управління.

Наукова термінологія формується всередині самої науки в ході її поступального розвитку. Однак цей процес може і повинен бути контрольованим. Це особливо необхідно в бібліографічною науці, термінологічне господарство якої перебуває в дуже занедбаному стані. Важливо знайти ефективні форми управління розвитком наукової бібліографічною термінології Які ж це форми.

Наукова термінологія невіддільна від розвитку теоретичних уявлень в кожній області науки.

Стандартизація наукової термінології (якщо навіть визнати її в принципі необхідної) передбачає побудову строго обґрунтованої і логічно завершеною терміносистеми, що відбиває щодо закінчену і загальновизнану систему наукових понять даної галузі знання. Очевидно, що такого роду впорядкування термінології є наукам, які досягли досить вищому щаблі розвитку. У цьому напрямку ведеться велика робота, але до сих пір жодна наука, включаючи найрозвиненіші, такий суворої термінологічної системою не має. Труднощі, які стоять на шляху створення чіткої терміносистеми бібліографічною науки, були недооцінені укладачами стандарту. Вважається, що в; процесі створення систематизованого словника стандарту всі труднощі були, в основному, успішно подолані, і в результаті встановлена система бібліографічних термінів, розташованих в строгій логічній послідовності понять, які висловлюються термінами. Були раніше в літературі визначення різних понять були визнані незадовільними, тому відмовившись від готового зводу визначень, укладачі змушені були заново визначати майже всі поняття 6 В цих висловлюваннях перебільшена роль термінологічного стандарту в рішенні корінних проблем бібліографічною науки, і це не випадково.

У науковій термінології подібний значення не проявляється. Говорячи, що процес квазілінійний, припускають, що він описується майже лінійною залежністю.

У прийнятій наукової термінології ці числа разом з числом нуль називають раціональними.

У системи наукової термінології нерідко входять терміни, утворені з використанням власних імен.

З огляду на нерозробленість російської наукової термінології я змушений був ввести два нові терміни: стороння електрорушійна сила (eingepragte Kraft) і магнетик. 
З огляду на нерозробленість російської наукової термінології я змушений був ввести два нові терміни: стороння електрорушійна сила (einge-pra gte Kraft) і магнетик.

З огляду на нерозробленість російської наукової термінології я змушений був ввести два нові терміни: стороння електрорушійна сила (eingepragte Kraft) і магнетик.

Клементьев уточнює наукову термінологію, яку використовували в його час. Він і в цьому відношенні добре засвоїв погляди свого вчителя М. В. Ломоносова, який приділяв, як відомо, питань-наукової термінології першорядне значення.

Вперше в наукову термінологію слово екологія було введено німецьким вченим Геккелем в 1866 р і тривалий час мало вузьку сферу застосування - в рамках біології.

Введено в наукову термінологію С.

Поряд з науковою термінологією в книзі застосовується і тривіальна, яка набула широкого поширення в промисловій практиці.

З точки зору наукової термінології, і бурят в Бурятії, і татар в Башкортостані, і росіян в Саха (Якутії), і Хант правомірно назвати етнічними групами - тут у соціологів труднощів немає. Але в середовищі самих національностей, а частіше - серед етнологів, бурят і Хант в Бурятії називають народами, татар в Башкортостані - національною меншиною, щодо росіян в Саха (Якутії) можуть утруднити з визначенням, оскільки російських в цій республіці більше, ніж якутів.

Комісія по упорядкування наукової термінології по склу та ситалів виконала суттєву роботу, але в цілому стан даного питання далеко від бажаного.

У рефераті повинна бути використана наукова термінологія, прийнята у вітчизняній літературі з аналітичної хімії. При введенні нових або маловідомих термінів їх слід при першій згадці пояснити і привести оригінальне написання, якщо термін іноземний. Формули в тексті реферату наводяться лише тоді, коли вони висловлюють підсумки роботи, коли змістом роботи є незвичайна математична обробка результатів аналізу або теоретична модель процесу.

До цих недоліків приєднується неточність наукової термінології.

Однак доцільність і ефективність державної стандартизації наукової термінології багатьма вченими цілком обгрунтовано ставиться під сумнів.

Дослідник, який бажає блиснути своїм знанням наукової термінології, міг би так коротко охарактеризувати погляди Дж. Хоча ці поняття були введені в наукову термінологію для дослідження інвестиційних процесів на макроекономічному рівні, вони цілком можуть бути використані і для дослідження інвестиційного поведінки окремих суб'єктів господарювання. У мікроекономічної трактуванні під схильністю до інвестування слід розуміти умови реалізації заощаджень господарюючого суб'єкта в інвестиційному процесі або формування підприємством інвестиційного попиту за рахунок використання власних інвестиційних ресурсів. Відповідно, під перевагою ліквідності слід розуміти формування господарюючим суб'єктом за рахунок власних заощаджень страхового запасу грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, які не втягуються в інвестиційний процес в майбутньому періоді.

Випишіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології розподіліть їх за алфавітом і переведіть на російську мову.

Виберіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології, розташуйте їх в алфавітному порядку і переведіть на російську мову.

Виберіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології, і згрупуйте їх за частинами мови.

Випишіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології.

Випишіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології.

Випишіть з тексту слова, які стосуються наукової термінології.

Всі ці слова входять в міжнародний фонд наукової термінології, і вміння їх бачити дуже полегшує читання і переклад. Однак потрібно пам'ятати, що багато інтернационалізми не збігаються за значенням у російській та англійській мовах, тому їх часто називають помилковими друзями перекладача. Наприклад: adapter - перехідник, держатель (і адаптер) accurate - точний (а не акуратний) agitator - тех.

Наукові основи управління якістю продукції базуються на науковій термінології[1-3], Що забезпечує однаковість розуміння основних понять в галузі управління якістю продукції.

Епікура, остаточно закріпив поняття атом в науковій термінології.

Призначений студентам, аспірантам для активізації знання англійської наукової термінології. Може бути корисний перекладачам.

Йдучи по стопах Вевелла в області створення нової наукової термінології, він зовсім не був такий серйозний.

Терміни глей і глееобразованія були введені в наукову термінологію Г. Н. Висоцьким, який вперше вказав на біохімічну природу глееобразова-ня.

Поряд з новою номенклатурою хімічних сполук і науковою термінологією в книзі використовуються традиційні і тривіальні назви речовин, а іноді і терміни, укорінені в заводській практиці. Вони узаконені чинних норм, до перегляду яких відмова від їх використання неможливий.

При редагуванні збірника повсюдно введена прийнята в СРСР наукова термінологія.

З викладеним вище пов'язаний приватний висновок про необхідність уніфікації наукової термінології, використовуваної в бібліографознавство, бібліотекознавства та інформатики. В цьому напрямку представників названих дисциплін чекає велика і складна спільна робота. Кричуща термінологічна неузгодженість ускладнює загальне управління системою, була і залишається одним із джерел виникнення уявних розбіжностей і взаємного нерозуміння.

З огляду на всі ці обставини, а також рекомендації робочої групи Наукова термінологія в метрології Міжвідомчої ради з проблем вимірювань, автори спробували розробити справжній термінологічний словник-довідник, в який поряд зі стандартизованими термінами включені терміни і визначення як запозичені з міжнародно-правових актів, так і розроблені авторами.

Слід зазначити, що в англійському виданні книги не уніфікована наукова термінологія.

І хоча в подальшому термін периферичний серце не увійшов в наукову термінологію, увагу вчених було звернуто в сторону вивчення патології периферичних судин.

Як видно зі сказаного, є очевидна двоїстість у ставленні до спеціальної наукової термінології. З одного боку, вона як професійний інструмент необхідна для поглибленого наукового пошуку, але, з іншого, заважає наукових істин стати загальнодоступними, стає на заваді для дотику різних наук. Чи не довести справи до очевидного парадоксу - справа самих учених, яким слід пам'ятати заповіт А. І. Герцена: Складних наук, є лише складне пояснення, тобто Неперетравлювані. Ніхто не вимагає від фахівців, щоб вони пояснювали відсталому співрозмовнику, що атоми це просто мініатюрні кульки, а гени - крихітні намистинки на пружинці. Але не слід нагромаджувати і Хеопсової піраміди химерних виразів, особа науки повинно бути ясним і повним здорового глузду.

До числа плідних методологічних установок, висунутих Парето, відноситься вимога точності наукової термінології.

Можна навести чимало прикладів цього впливу колись панувала теорії теплорода на прийняту зараз наукову термінологію. Для позначення теплового флюїду, що міститься в тілі, служили два терміни - запас тепла і калорік.

Відродивши після трьохсотрічної насильницької германізації свою мову, чеський народ зумів створити цілком сучасну наукову термінологію, в тому числі і математичну.

Наївна віра в чортів і лісовиків обряду в новий одяг, підрум'янилася сучасної наукової термінології і в такому вигляді без праці дійшов до віталень вищих верств суспільства.

Після створення Центрального Народного Уряду при Міністерстві культури був організований спеціальний комітет з наукової термінології. Комітет поділено на секції: природних наук, суспільних наук, медичних наук і охорони здоров'я, загальних питань, в кожній з яких були створені групи з розробки більш вузьких областей термінології. Група з питань хімічної термінології та номенклатури була створена за участю Китайського хімічного товариства і бюро перекладів Китайської академії наук.

До 2 - й групи віднесені видання, які мають велику кількість тексту зі спеціальною науковою термінологією, однорядкових і багаторядкових математичних і хімічних формул, текстових або цифрових таблиць.

Відображали чи назви цих та подібних підручників коливання авторів, перекладачів, видавців між іншомовної та російської наукової термінологією або вони просто хотіли донести до росіян вже в заголовку сенс того чи іншого терміна, судити важко. Безперечно лише, що спроби широкої заміни іншомовних наукових термінів словенськими (наприклад, диференціального обчислення - разнствует-ним, інтегрального - целственним), що виходили, до речі, від перших академіків-іноземців, не вдалися. І наукова термінологія в Росії і понині в основному користується словами грецького або латинського походження.

При розробці термінологічного ГОСТу в області бібліографії ставилося завдання стандартизації саме практичної, а не наукової термінології. І та, і інша термінології присутні як в ГОСТ 16448 - 70 так і в ГОСТ 7.0 - 77 Бібліографія.

В цьому розділі мені доводиться пояснювати сенс деяких досить складних проблем, не вдаючись до допомоги наукової термінології. Читачеві, що не цікавиться докладним описом моїх робіт цього часу, краще пропустити кілька абзаців, в яких зачіпаються спеціальні питання.