А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Модельне дослідження

Модельні дослідження показали, що інкремент для функціональних груп (СНЗ -) і (- СН2 -) рівні, тому коефіцієнт fpi можна розглядати як прімасвойство для всіх н-алканів. У табл. 4.2 наводяться значення коефіцієнтів рівняння (4.5) стосовно характеристичним і стандартним властивостями Ткр, РКР, VKp, Ткв і р 20 н - алканів, розраховані на ЕОМ по масиву експериментальних даних, взятих з фізико-хімічних довідників. 
Найбільш відомі сполуки, для яких проявляється атропоізомерія. | Ілюстрація топологічної ізомерії. Модельні дослідження показали[11], Що вузловий циклопарафинов (А) може бути отриманий з ланцюжка, що містить не менше 50 атомів вуглецю. Цей циклопарафинов є топологічним изомером безузельного цик-лопарафіна, хоча взаємна конверсія таких стереоізоме-рів неможлива без розриву зв'язку С-С.

Модельні дослідження показали, що інкремент для функціональних груп (СНЗ -) і (- СН -) рівні, тому коефіцієнт pl можна розглядати як прімасвойство для всіх н-алканів. У табл. 4.2 наводяться значення коефіцієнтів рівняння (4.5) стосовно характеристичним і стандартним властивостями Ткр, РКР, Укр, Т п і р м н - алканів, розраховані на ЕОМ по масиву експериментальних даних, взятих з фізико-хімічних довідників.

Проведені модельні дослідження підтверджують обгрунтованість положення про те, що для виключення занесення забруднюючих речовин в зону аеродинамічної тіні висоту вентиляційних труб слід приймати принаймні в 2 - 2 5 разу більше висоти найвищих сусідніх будівель.

Справжнє модельне дослідження може служити основою для аналізу динаміки в більш складних випадках, наближених до реальних конструкцій трубопроводів.

Модельні дослідження показшш, що інкремент для функціональних груп (СНЗ -) і (- СН2 -) рівні, тому коефіцієнт (p - L можна розглядати як прімасвойство для всіх н-алканів.

Модельне дослідження управління навчальним процесом починається з визначення змісту підготовки фахівця того чи; іншого профілю, оцінки передбачуваної майбутньої діяльності фахівця, визначення областей знання і вміння вирішувати практичні та наукові завдання.

Модельне дослідження опору термічної втоми було проведено на кільцевих зразках з розмірами: внутрішній діаметр 120 мм, зовнішній діаметр 180 мм, висота 30 мм. Перед початком досліджень була проведена серія вимірювань розподілу температури по перетину кільцевого зразка. Для цього в зразках було висвердлите. За допомогою шеститочкові потенциометра фіксували температуру після 123 458 122025 306090 і 120 с, а потім регулювали подачу охолоджуючої води і навантаження генератора таким чином, щоб інтенсивність нагріву приповерхностной області перевищувала 100 к /с і максимально наближалася до значень, одержуваних при процесі виливки труб.

Описані всебічні модельні дослідження біохімічних реакцій, що каталізують коферментом Bi2 дозволяють -лать наступні висновки.

Такі модельні дослідження допомагають хімікам також зрозуміти загальні принципи активності радикалів.

Це модельне дослідження показало, що співвідношення швидкостей відповідних реакцій сильно залежить від умов реакції, зокрема від вмісту води в реакційній середовищі.

Ці прості модельні дослідження, так само як і більш точні, обговорюються в разд.

Тому будь-які модельні дослідження можуть мати на меті встановлення конкретних кількісних залежностей між спектральними та структурними параметрами молекул і їх комплексів. Так, модельний розрахунок дозволяє визначити, який спектр матиме комплекс при заданій його деформації або, навпаки, про які зміни структури молекули можуть свідчити спостерігаються на досвіді зміни спектра.
 Криві дожиття (А і плодючості (В для двох популяцій середземноморської плодової мушки (Mexico, Greece. Характерний максимум видно в обох популяцій (В.

Результати модельного дослідження /- го експерименту повинні стати вихідними позиціями для постановки (/1) - го. у найбільш загальному вигляді ця тенденція проявляється в тому, що самі експериментальні дослідження стають засобом перевірки гіпотез. А раз гіпотези стають все більш математизувати, то можна висловити обережне думку, що біологічний експеримент стає засобом верифікація математичних моделей.

Можливості модельного дослідження значно посилює сучасна обчислювальна техніка. Показники параметрів моделей вводяться в електронні обчислювальні машини, де піддаються детальної аналітичної обробки, і забезпечують вихід результатів на основі багатосторонніх обчислень і порівнянь.

Можливості модельного дослідження моделей значно посилює сучасна обчислювальна техніка. Показники параметрів моделей вводяться в електронні обчислювальні машини, де піддаються детальної аналітичної обробки і забезпечують вихід результатів на основі багатосторонніх обчислень і порівнянь. Електронні обчислювальні машини мають ряд цінних якостей: вони приймають і зберігають, переробляють і видають інформацію по суті досліджуваного питання.

Огляд теоретичних і модельних досліджень умов спільної розробки неоднорідних пластів в об'єкті самостійної розробки показав, що при однакових запасах нафти доцільна випереджальна або равіоскоростная вироблення малопроникних пластів з високопроніцаемого. Однак цей висновок зроблений без урахування абсолютних величин запасів нафти і в умовах великих об'єктів не підтверджується економічними розрахунками. Як інструмент з регулювання розробки неоднорідних пластів рекомендується роздільна закачування в них води.

при модельних дослідженнях емульсій показано[204], Що критична товщина плівок змінюється в залежності від молекулярної взаємодії, який проявляється в системі. Зокрема, такі зміни досягаються шляхом підбору відповідних ПАР і органічної середовища. На питання, чи справляють добавки електролітів вплив на молекулярне взаємодія, слід відповісти негативно, оскільки в розчинах К.

Як показали модельні дослідження, застосування концентрованих розчинів ПАР в умовах первинного витіснення нафти значно інтенсифікує процес. Максимальний приріст коефіцієнта витіснення при цьому, в порівнянні з витісненням нафти водою без облямівки ПАР, що дорівнює 8 3%, досягнутий при закачуванні 2 0 - 2 5 перового обсягу розчинів ПАР. При використанні 005% - них розчинів ПАР цей параметр дорівнює 5% при закачуванні чотирьох порових об'ємів рідини витіснення.

Як показали модельні дослідження, застосування концентрованих розчинів ПАР в умовах первинного витіснення нафти значно інтенсифікує процес. Максимальний приріст коефіцієнта витіснення при цьому, в порівнянні з витісненням нафти водою без облямівки ПАР, рівний 8 3%, досягнутий при закачуванні 2 0 - 2 5 порових обсягів розчинів ПАР. При використанні 005% - них розчинів ПАР цей параметр дорівнює 5% при закачуванні чотирьох порових об'ємів рідини витіснення.

Як показали модельні дослідження, математичні моделі на базі рівняння (1) завжди виявляються універсальними, високоточними і застосовними в широкому інтервалі варіювання параметрів.

Як показали модельні дослідження Клотца, втрати продуктивності пластів будуть мінімальні, якщо довжина перфораційного каналу перевищує товщину зони кольматації в 2 рази.

Залежність ВЕТС від V для моделі РДЕ-80 при W 15 Лз /(Л12 - ч, Г. Ф. Б 0 2 і різних значеннях h /D. Використання результатів модельних досліджень для проектування промислового варіанту РДЕ залишається поки ще неразработанной проблемою.

В результаті модельних досліджень отримано, що руйнування сводообразовании імпульсним засобом з вібруючим стрижнем є ефективним засобом попередження злежування соди.

В ході модельних досліджень несподівано був виявлений цікавий ефект впливу на ДС і на адекватність моделі парності і непарності числа вуглецевих атомів пс вуглеводнів. Висока, практично абсолютна адекватність моделі (2) була досягнута за рахунок роздільного моделювання для вуглеводнів з парних (Пс 246 8) і непарних (пс 357 9) числами вуглецевих атомів.

Проведений досвід модельного дослідження перекриття русла Рані показує, як полегшується виконання цієї операції при спорудженні приливної електростанції в порівнянні з перекриттям русла річки при спорудженні ГЕС.

Іноді при модельному дослідженні можна застосовувати послідовно кілька моделей. Наприклад, застосування радіальної моделі для отримання даних про розподіл флюїдів близько свердловини і використання цих даних в просторової (тривимірної) моделі родовища.

Зрозуміло, це модельні дослідження, але отримані результати наводять на думку про те, що більш широке впровадження на подібних покладах горизонтальних технологій може бути дуже перспективним. Крім того, ясно, що за допомогою спеціально спланованих ВЕ можна програти і інші технології в поєднанні з іншими діями, що управляють. 
Розрахунки за результатами модельних досліджень ведуться шляхом визначення впливу надлишкового тиску ударної хвилі, рас-читанного за формулою (I), на відкладення однакової злипання по подібним точкам моделі і натурального об'єкта.

На підставі результатів модельних досліджень з амінокислотами Нейбергер[95]прийшов до висновку про те, що при обробці білків кетен в лужному розчині ацетилюється аміно -, тіо - і фенольні групи, в той час як Гуанідин і аліфатичні гідроксілиние групи в реакцію не вступають. Підсумовуючи недоліки кетена як реагенту для білків, Олькотт і Френкель-Конрат[19]відзначають, що 1) Дія кетена є недостатньо специфічним по відношенню до аминогруппам; 2) (взаємодія його з цим типом груп зазвичай не доходить до кінця; 3) будучи нестійким газом, кетен вимагає використання спеціальної апаратури для свого отримання, насилу може застосовуватися в точно відміряних кількостях і виявляє схильність до поверхневого денатуровані чутливих до такого впливу білків. Крім того, ще один недолік кетена полягає, очевидно, в його виняткової токсичності.

На заключній стадії модельних досліджень проводиться аналіз отриманих результатів. Визначається, чи достатня отримана інформація або потрібні додаткові розрахунки. Видаються рекомендації і рішення.

Важливою умовою проведення модельного дослідження є опора на принципи моделювання, незалежно від виду моделей.

Для перевірки результатів модельних досліджень і визначення ПДВ АТ були проведені натурні штампові дослідження.

Якщо в процесі модельних досліджень стійкості вдається задовольнити обмеженням, що накладається теорією пологих оболонок на обурене напружений стан, то метод афінної моделювання призводить до достовірних результатів для критичних сил і критичних напружень при перерахунку даних випробувань модельних зразків на натуру.

Надалі вдосконалення подібних модельних досліджень дало можливість не тільки кількісно перевірити теорію Дєрягіна, фервея і Овербека і визначити що входять до неї важливі константи /С і р0 а й накопичити експериментальний матеріал для її подальшого розвитку.

Зазначені вище результати розрахункового і модельного дослідження напружень входять в обгрунтування вихідного ресурсу на стадії проектування, а дані натурних тензометричних досліджень є вихідними для уточненого визначення міцності і вихідного ресурсу під час пуску реакторів в експлуатацію.

Логічним доповненням до модельних досліджень слід вважати теоретичне рішення даної задачі.

Схема взаємодії молібдену з Флавіньо в кислих і лужних. Хоча в цих модельних дослідженнях була встановлена здатність молібдену і флавинов брати участь в електрон-транспортних реакціях, все ще не отримано надійних доказів зв'язування молібдену з флавинами в ферментах. Дійсно, видалення ФАД з ксантиноксидази пригнічувало кіслородредуктазную активність ферменту, але субстратоксідазная активність при цьому зберігалася. Оскільки є вагомі підстави вважати, що молібден утворює в цьому ферменті центр, що зв'язує субстрати, представляється малоймовірним, щоб молибденовая і флавіновая компоненти в ферментах утворювали єдину простетичної групу, в якій молібден і флавін безпосередньо пов'язані між собою.

Коротко зупинимося на модельних дослідженнях Зонтаг (1962 р), які продемонстрували помітне схожість між емульсіями і піною. Дві трубочки, встановлені одна над іншою в неполярной рідини (ксилол, октан), заповнюються ртуттю.

На осноря аналізу результатів модельних досліджень було встановлено, що чутливість акустичного методу до прихопивши зростає по меге зниження частоти акустичного сигналу.

Номограма для оцінки вартості експерименту.

На жаль, більшість модельних досліджень має обмеження, накладені на час (графік), грошові кошти і продуктивність обчислювальних машин. У багатьох випадках ці обмеження встановлюють досить жорсткі межі для можливостей експериментального дослідження і не дозволяють застосовувати класичні статистичні процедури. Функціональна модель повинна допомогти нам вибрати прийнятний компроміс між нашими бажаннями і нашими ресурсами.

У роботі викладені результати модельних досліджень механічного шумоглушника у вигляді вводяться в потік турбулизаторов в схемі сопла з центральним тілом. Важливою характеристикою шумоглушника є співвідношення між додатковими втратами тяги сопла, що викликаються працюючим шумоглушників, і величиною зниження рівнів шуму. Тому вивчалися як аеродинамічні, так і акустичні характеристики шумоглушника.

Аналогічні результати отримані при модельних дослідженнях зворотних емульсій.

У класичному розумінні модель і модельне дослідження вимагають закономірного, доказового встановлення подібності структури і зв'язків досліджуваного явища, об'єкта чи процесу.

Висока температура напилюються частинок ускладнює модельні дослідження металургійних процесів газотермічного і електродугового напилення, тому значне місце в роботах займає вивчення властивостей, що залежать від різних технологічних параметрів.

Для того щоб використовувати результати модельних досліджень при визначенні вітрового навантаження на вертикальні циліндричні резервуари, необхідно визначити: чи не міняється картина розподілу аеродинамічного коефіцієнта при переході від моделі до натури, чи немає практично відчутного масштабного ефекту, що спотворює цю картину.

МНМ все ширше використовується для модельних досліджень взаємодій (в тому числі і хімічних) між полімерами або між полімером і низькомолекулярних речовиною.