А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Методичний апарат

Методичний апарат, який використовується на даному етапі формування системи РУТ, описаний нами у другому розділі. Тут застосовуються кількісні і якісні регламенти управлінської праці.

Методичний апарат, який використовується на даному етапі формування системи РУТ, описаний нами у другому розділі нашої книги. Тут застосовуються як кількісні, так і якісні регламенти управлінської праці.

В якості методичного апарату в таких варіантах найбільш прийнятні нормативно-параметричні методи, які використовуються для встановлення кількісної залежності між показниками (параметрами), що відображають споживчі властивості продукції, що не має чітко виражених параметрів, і витратами або ціною. При нормуванні інтенсивності споживання обчислювальних ресурсів на подібних операціях завжди спостерігається певний постійний інтервал часу t0 що відображає розмір умовно-постійної витрати часу ЕОМ.

Механізми організаційної системи управління. Для розробки методичного апарату проектування структури управління необхідно крім наявних теоретичних передумов знати сутність організаційного проектування. Організаційне проектування - це моделювання системи управління підприємством, що здійснюється перед його будівництвом або напередодні значних перетворень.

Говорячи про методичному апараті книги, слід зупинитися на маркері (стр. Для з якою метою він призначений.

У другому розділі досліджено методичний апарат оцінки капіталомісткості розробки нафтових родовищ, виявлені його недоліки і дані необхідні методичні рекомендації, що дозволяють підвищити якість оцінки інвестиційних проектів і обгрунтованість прийнятих управлінських рішень.

Особливо повно організаторська функція методичного апарату проявилася в мережі спеціальних бібліотек. Досить згадати, якщо мати на увазі історію питання, досвід Державної наукової бібліотеки ВРНГ - Наркомтяжпрома СРСР, яка провела свого часу основну роботу по формуванню мережі технічних бібліотек країни і оснащення їх інструктивними і нормативними матеріалами, методичними посібниками.

Зарубіжні дослідники пропонують досить пророблений методичний апарат для розробки регламентуючої документації, систематизований нами в даному розділі монографії.

Для оцінки економічного ефекту необхідний спеціальний методичний апарат. Чим же викликана необхідність створення спеціальної методики визначення економічної ефективності АСУП і чи не можна використовувати для цих цілей існує Типову методику визначення економічної ефективності капітальних вкладень. Для того щоб отримати відповідь на це питання, необхідно розглянути проблему в таких аспектах.

Таким чином, застосування діяльнісного підходу дозволяє розробити досить простий і ефективний методичний апарат оптимізації податкової політики.

Специфіка управлінської праці як об'єкта регламентування вимагає розмежування методичного апарату кількісних методів розрахунку і оцінки показників управлінської діяльності підприємств і якісних методів проектування регламентує документації. Очевидно, що методична база першого і другого напрямків істотно розрізняються між собою.

Стосовно до перерахованих завдань в моральній статистикою формуються свій методичний апарат, способи збору і обробки відповідної числової інформації.

Специфіка управлінської праці як об'єкта регламентації обумовлює необхідність розмежування в методичному апараті кількісних методів розрахунку і оцінки показників управлінської діяльності підприємств і якісних методів проектування регламентує документації. Очевидно, що методична база першого і другого напрямків істотно розрізняються між собою.

Після визначення принципів оцінки ризиків необхідно особливо обумовити підходи до формування методичного апарату.

Таким чином, саме консалтингові фірми повинні бути зацікавлені в розвитку методичного апарату оцінки ймовірності банкрутства підприємства, оскільки цей показник дозволяє дати інтегральну оцінку якості бізнес-проекту і менеджменту підприємства.

Роботи того періоду можна розглядати як спробу пристосувати орієнтований на зовнішнє середовище методичний апарат до проблем внутрішнього вдосконалення діяльності підприємств. В кінці igSo - x років з'являються перші курси з менеджменту, школи бізнесу, в Новосибірському державному університеті в цей час було відкрито факультет підготовки менеджерів по зовнішньоекономічній діяльності, але великий інтерес в той період викликав маркетинг, він був більш зрозумілий слухачам, ніж стратегічний менеджмент. Хоча маркетинг і стратегія тісно взаємопов'язані, проте об'єктивні умови були такі, що стратегія поки задавалася вищестоящими організаціями.

При оцінці доцільності освоєння родовищ науково-дослідні і проектні організації прагнуть використовувати такий методичний апарат, який дозволяв би здійснювати прогноз з високим ступенем достовірності. Прогнозний розрахунок, як правило, здійснюється з використанням нормативів витрат.

Продумані вправи на усну і письмову мову, глосарій спеціальних термінів, прекрасний методичний апарат сприяють успішному оволодінню складним матеріалом. Тематичний матеріал підручника (кадрові питання, страхування, маркетинг і реклама, платежі, митна справа, документообіг) становить інтерес і для широкого кола читачів - працівників комерційних структур і фірм, спільних підприємств, представників малого бізнесу і перекладачів.

Підручник призначений для активного самостійного набуття знань в галузі теоретичної радіотехніки, містить великий методичний апарат, що включає перелік результатів, контрольні питання, завдання середнього та підвищеного рівня складності.

Специфіка управлінської праці, як об'єкта регламентування, обумовлює необхідність розмежування в сукупності методичного апарату комплексу кількісних методів розрахунку і оцінки показників управлінської діяльності підприємств і якісних методів проектування регламентує документації. Методичні основи першого і другого напрямків істотно розрізняються між собою.

Локальний рівень ЕГСЕМ повинен будуватися за умови застосування для отримання і обробки інформації уніфікованого методичного апарату.

На відміну від вітчизняного досвіду розробки регламентуючої документації, зарубіжні дослідники застосовують науково обгрунтований і апробований методичний апарат. Це підвищує точність даних розробок відповідно до перерахованими вище особливостями розробки регламентуючої документації.

У нашій країні для оцінки ризику аварій на об'єктах переробки та зберігання нафти і нафтопродуктів розроблено методичний апарат, в якому вперше враховуються всі можливі події, які ініціюють аварію; методика реалізована шляхом побудови комп'ютерної моделі потенційно небезпечного об'єкта, що відбиває реальний стан його і навколишньої забудови.

На відміну від вітчизняного досвіду розробки регламентної документації, зарубіжні дослідники застосовують науково обгрунтований і апробований методичний апарат.

На закінчення слід зазначити, що пропонована розробка в даному варіанті не повністю відображає все різноманіття методичного апарату теплофізики. Однак закладене в пасрорте відсутність обмежень на кількість і зміст розділів дозволяє оптимістично дивитися на перспективи застосування цього варіанту опису модуля.

Блок-схема прогнозуючої системи. Другий етап прогнозування полягає в створенні математичної моделі процесу антропогенного впливу розглянутого виду на навколишнє середовище, а також методичного апарату для визначення невідомих параметрів моделі. Зазначений методичний апарат розробляється з урахуванням даних ретроспективного аналізу моделируемого процесу антропогенного впливу.

Розвиток подібного роду обчислювальних комплексів, природно, передбачає не тільки розширення баз експериментальних даних, але і постійне вдосконалення методичного апарату.

Звідси випливає, що не тільки ЕСГ в цілому, але й окремі системи газопостачання, а також потужні магістральні газопроводи слід розглядати як великі системи, застосовуючи для їх аналізу відповідний методичний апарат. Там, де розглядаються внутрішні взаємозв'язки і властивості, аналіз може проводитися ідентично як для ЕСГ в цілому, так і для перерахованих вище підсистем. 
Для обґрунтованих рішень за обсягами власного та боргового капіталів, залучених для реконструкції та розширення виробництва, детального розгляду умов випуску акцій, термінів і розподілу суми повернення позикових коштів за часом після введення об'єктів в експлуатацію необхідний спеціальний методичний апарат, який давав би правильне орієнтування в оцінці можливостей виконання пропонованих контрактів при отриманні позикових засобів і забезпеченні їхнього повернення в пропоновані банком терміни.

Підручник нового покоління з оригінальною концепцією: речовина, властивості, хімічні процеси розглядаються на макро - і мікрорівнях. Методичний апарат будується з урахуванням вікових особливостей сприйняття і здібностей.

Блок-схема прогнозуючої системи. Другий етап прогнозування полягає в створенні математичної моделі процесу антропогенного впливу розглянутого виду на навколишнє середовище, а також методичного апарату для визначення невідомих параметрів моделі. Зазначений методичний апарат розробляється з урахуванням даних ретроспективного аналізу моделируемого процесу антропогенного впливу.

Деякі з наведених вище методів використовується в якості основних при аналізі і проектуванні систем управління і в нашій країні. Однак закінчений методичний апарат розробки саме регламентує документації в Росії відсутня. Тому пропоновані американськими вченими дослідження в даній галузі вимагають детального розгляду і вивчення.

Цьому сприяє формування і використання значного методичного апарату для розробки і реалізації антикризових програм. Причому в даний час мова йде не тільки про формування антикризових програм на мікро -, але і на макрорівні.

Функціонування нафтогазових об'єктів (родовищ, підземних сховищ, трубопроводів і т.п.) з позицій сучасних екологічних вимог передбачає проведення оцінок впливів цих об'єктів на навколишнє середовище (ОВНС) на стадії попереднього проектування і екологічного моніторингу (ЕМ) на всіх наступних етапах і стадіях освоєння. На жаль, доводиться констатувати, що методичний апарат ОВНС і ЕМ, в тому числі в частині виявлення взаємозв'язків між об'єктами впливу і контролю за ними в надрах і на земній поверхні, до сих пір розроблений недостатньо в силу складності проблеми, пов'язаної з комплексним міждисциплінарним характером досліджень. Роботи, що проводяться ІПНГ РАН протягом ряду років по розробці галузевого методичного інструментарію та інформаційної бази ОВНС і ЕМ, поставили чимало дискусійних питань, що стосуються геодинамической моделі середовища і її використання для визначення інтегральних і компонентних характеристик фонового стану об'єктів в надрах і на земній поверхні, встановлення прямих і зворотних зв'язків в системі природне середовище-споруда-людина, розробки раціонального комплексу прийомів і методів ОВНС і ЕМ, їх ефективного інформаційного сполучення.

Екологічне прогнозування має на меті одержання імовірнісних суджень про характер і параметри екологічної обстановки, яка може скластися при розглянутому вигляді антропогенного впливу. Тут важлива роль належить математичного моделювання цього впливу на навколишнє середовище, а також методичного апарата, використовуваному для визначення невідомих параметрів моделі. За результатами прогнозування робиться оцінка можливих антропогенних впливів на навколишнє середовище. На основі даних прогнозної оцінки визначається можливість застосування розглянутих систем. При цьому може бути висунуто умову повної заборони цього застосування або введені відповідні обмеження. Таким чином формулюється екологічний імператив.

Виконання кожної функції і процедури менеджменту передбачає використання різноманітних специфічних прийомів і методів, що забезпечують обґрунтування і прийняття раціональних управлінських, рішень. Сукупність цих методів і прийомів, специфічних для різних функцій управління, становить методологію та методичний апарат менеджменту.

Такий прогноз здійснюється на основі розробки спеціальних багатофакторних регресійних моделей, використання в цих цілях методичного апарату СВОТ-аналізу та інших методів, докладно розглянутих раніше при викладі принципів фундаментального аналізу. У процесі прогнозування враховуються фактори, що найбільш істотний негативний вплив на фінансовий розвиток і генеруючі найбільшу загрозу банкрутства підприємства в майбутньому періоді.

Призначення текстів цих розділів складається перш за все в тому, щоб познайомити студентів з типовими зразками стилів суспільно-політичної та науково-популярної літератури. Розділи в цій частині книги мають таку ж структуру і забезпечені, в основному, таким же методичним апаратом (коментарями і вправами), як і тексти основного курсу.

Призначення текстів цих розділів складається перш за все в тому, щоб познайомити студентів з типовими зразками суспільно-політичної та науково-популярної літератури. Розділи в цій частині книги мають майже таку ж структуру і забезпечені, в основному, таким же методичним апаратом як і тексти основного курсу. Однак з цієї частини книги виключені вправи по словотвору, а пояснення до текстів скорочені до мінімуму, що виявилося можливим завдяки наявності в підручнику англо-російського словника.

Одним з найважливіших етапів проектування є концептуальний, пов'язаний з виробленням основних рішень, перед ставлений про цілі п задачах розвитку комплексу. Практика показує складність і важливість даного етапу роботи, що визначається як ідейними труднощами його реалізації, так і відсутністю відповідного методичного апарату вироблення рішень в даній області.

Ці завдання активно вивчалися багатьма авторами. За технікою рішення наше виклад буде найближче до[Кротов и др., 1973 ], Хоча формально воно засноване на іншому методичному апараті - теорії спільної оптимальності.

Виклад матеріалу засноване на останніх наукових досягненнях. Використовуються тільки ті хімічні закони, без яких не можна обійтися при описі картини світу, при осягненні основних законів природи. Методичний апарат максимально полегшує сприйняття і засвоєння нового матеріалу.

Навчальний посібник написаний з урахуванням новітніх тенденцій у розвитку юридичної науки і відображає сучасні підходи до правової освіти. Наочний графічний матеріал (схеми, таблиці) вдало доповнює текстову частину і сприяє кращому засвоєнню предмета. Ґрунтовний методичний апарат дозволяє викладачеві організувати самостійну роботу учнів як на заняттях, так і вдома.

Третє, перероблене і доповнене видання підручника зберегло структуру і підходи, закладені в предьщущих виданнях. У порівнянні з попередніми виданнями розширено розділ Основи економічної теорії та теоретичні аспекти більшості глав, відображені зміни в економічному житті Росії і світу в цілому. Методичний апарат підручника (подрібнена структура тексту, висновки по главах, терміни і поняття, глосарій) спрощують і організовують самостійну роботу студентів.

Третє, перероблене і доповнене видання підручника зберегло структуру і підходи, закладені в попередніх виданнях. У порівнянні з попередніми виданнями розширено розділ Основи економічної теорії та теоретичні аспекти більшості глав, відображені изме -, ня в економічному житті Росії і світу в цілому. Методичний апарат підручника (дрібна сруктура тексту, висновки по главах, терміни і поняття, глосарій) спрощують і організовують самостійну роботу студентів.