А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Масове технічна творчість

Масове технічна творчість трудящих характерно лише для країн і народів, які стали на шлях будівництва соціалізму, де людина перебуває в умовах справжньої свободи, працює на себе і своє суспільство, а його творчі шукання завжди знаходять об'єкт докладання і стають на службу всього суспільства. Тільки в соціалістичному суспільстві відбувається найбільший підйом творчих сил і розкриття талантів людини.
 Масове технічна творчість, що виявляється в ініціативному створенні і використанні винаходів і раціоналізаторських пропозицій, має велике економічне і соціальне значення.

Розвиток масової технічної творчості трудящих є одним з важливих важелів вдосконалення суспільного виробництва, підвищення його технічного рівня і ефективності.

Активізації масової технічної творчості найбільш сприяє змагання.

організація масової технічної творчості здійснюється спільними зусиллями державних і громадських організацій. Важливу роль в цій справі відіграють Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів, Всесоюзний рада науково-технічних товариств і професійні спілки.

У розвитку масової технічної творчості велика роль відводиться партійним і профспілковим організаціям. Профспілки керують суспільством винахідників і раціоналізаторів, науково-технічними товариствами, поширюють досвід робітників-новаторів виробництв, здійснюють контроль за своєчасним впровадженням прийнятих технічних нововведень.

Соціальна значущість масової технічної творчості та його економічна доцільність величезні. Два ці фактори в умовах соціалістичного суспільства нерозривно пов'язані один з одним. Технічні нововведення сприяють створенню матеріально-технічної бази комунізму, а безпосередню участь в масовому технічній творчості допомагає формуванню у людини найцінніших для суспільства рис характеру.

Успіхи в розвитку масової технічної творчості у нас величезні. Перша і головна з них - своєчасне освоєння технічних новинок. Наше століття - століття енергійних темпів розвитку - швидко знецінює нововведення. Підраховано, що в середньому нові технології застарівають за вісім років. Будь-яке зволікання з впровадженням винаходів веде до втрати економічного і соціального ефекту.

При цьому тематичне планування масового технічної творчості має бути більш тісно пов'язане з відповідними розділами народногосподарських планів. Така ув'язка може бути, зокрема, забезпечена за допомогою складання зустрічних творчих планів і їх своєчасного матеріально-технічного забезпечення.

У нашій країні набуло широкого розвитку масове технічне творчість трудящих, назване в Програмі КПРС одним з найважливіших умов максимального прискорення науково-технічного прогресу.

книга знайомить з розвитком в нашій країні масового технічної творчості. Розкривається значення винахідницької пошуку в життя суспільства, в прискоренні науково-технічного прогресу. На конкретних прикладах показані широкі можливості для прояву творчих здібностей кожної радянської людини. Підкреслюється, що в умовах інтенсифікації соціалістичної економіки необхідне подальше розгортання руху винахідників і раціоналізаторів.

Нарешті, однією з найважливіших задач при підвищенні ефективності масової технічної творчості є сприяння використанню отриманих при цьому результатів. Це завдання має вирішуватися за допомогою реалізації комплексу економічних, організаційно-правових та інших заходів.

Такий орган може забезпечити комплексне управління науково-технічним рівнем нових планових розробок, масовим технічною творчістю, здійснюваним на ініціативних засадах, і патентно-ліцензійними операціями.

профспілки втягують робітників і службовців до управління виробництвом, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни. Встановлення умов праці і заробітної плати, застосування законодавства про працю, використання громадських фондів споживання у випадках, передбачених законодавством, здійснюються державними органами за участю профспілок.

Свідома дисципліна і висока організованість в роботі Оскільки, ініціатива і активність, масове технічне творчість його членів є неодмінними умовами інтенсифікації виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності суспільної праці, підвищення добробуту радянського народу всебічного розвитку особистості.

Чинне в нашій країні законодавство в сфері винахідництва і раціоналізації сприяє подальшому розвитку масової технічної творчості трудящих, створення і своєчасної охорону винаходів і раціоналізаторських пропозицій, якнайшвидшому використанню їх в народному господарстві. У ньому отримав подальший розвиток послідовно проводиться Комуністичною партією і Радянським урядом курс на посилення морального і матеріального стимулювання винахідників і раціоналізаторів.

Висування на передній план завдання підвищення науково-технічного рівня планових розробок не применшує значення масової технічної творчості, розвивається на ініціативних засадах. Прискорення науково-технічного прогресу прямо пов'язано зі всебічною розширенням творчої ініціативи мас, з ще більшим розмахом соціалістичного змагання за більш ефективне використання науково-технічних досягнень у суспільному виробництві.

З 1958 року починає свою діяльність Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів, що дало поштовх підйому масової технічної творчості.

В опублікованому постанові визначені основні напрямки раціоналізації виробництва, вказано значення резервів, закладених в масовому технічній творчості робітників та інженерно-технічного персоналу.

Трудовий колектив наділений великими повноваженнями і в області впровадження новітніх досягнень науки і техніки, розвитку масової технічної творчості трудящих. Він не тільки розробляє заходи з технічного переозброєння виробництва, - механізації праці та автоматизації виробничих процесів, але і приймає рішення про фінансування цих заходів за рахунок свого доходу. Тим самим активізується роль трудових колективів у прискоренні науково-технічного прогресу.

Всесоюзному раді науково-технічних товариств і Центральній раді Всесоюзного товариства винахідників н раціоналізаторів рекомендовано забезпечити подальший розвиток масової технічної творчості трудящих, підвищення їх активності в удосконаленні техніки і технології, у виявленні та мобілізації резервів економії матеріальних ресурсів, створити в первинних організаціях цих товариств при міністерствах, відомствах, об'єднаннях і на підприємствах спеціальні секції, займаються питаннями зниження матеріаломісткості виробництва.

Пленум ВЦРПС вважає, що профспілкові організації, науково-технічні товариства та суспільство винахідників і раціоналізаторів повинні посилити роботу з розвитку масового технічної творчості робітників і службовців, конкретніше брати участь в розробці і реалізації планів впровадження нової техніки, домагатися скорочення термінів здійснення комплексної механізації і автоматизації, впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Необхідно ширше розвивати практику організації громадських конструкторських бюро, комплексних творчих бригад, всіляко підтримувати ініціативу по створенню в цехах, клубах, Будинках і Палацах культури, гуртожитках куточків технічної творчості, де робітники і інженерно-технічні працівники могли б конструювати і виготовляти пристосування, вузли, механізми і прилади, перевіряти свої творчі задуми. Центральна рада ВОИР і його органи на місцях повинні поліпшити керівництво змаганням раціоналізаторів і винахідників за дострокове виконання зобов'язань по створенню десятимільярдна фонду імені Семирічки.

Таким чином, досвід цього підприємства з усією очевидністю доводить, що інтенсифікація виробництва якщо не повністю, то значною мірою залежить від рівня розвитку масової технічної творчості, від уміння адміністрації, партійної і громадських організацій пробудити в колективі прагнення до новаторського пошуку.

Діяльність Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів було б доцільно в першу чергу зосередити на розробці системи заходів, що сприяють підвищенню ефективності масової технічної творчості. До них насамперед належать заходи, покликані направити творчу активність трудящих на вирішення найважливіших виробничих завдань. Визначення основних напрямків масової творчості трудящих повинно проводитися відповідно до головними завданнями державного плану розвитку народного господарства.

Створювана на другому етапі перехідна система управління повинна бути орієнтована на досягнення трьох головних цілей: по-перше, на забезпечення високого науково-технічного рівня планових розробок; по-друге, на підвищення ефективності масового технічної творчості, і по-третє, на підвищення ефективності патентно-ліцензійних операцій.

Профспілки не тільки беруть активну участь у вирішенні виробничих питань, а й проводять велику роботу щодо підвищення комуністичної свідомості і трудової активності робітників і службовців, з розвитку соціалістичного змагання, масової технічної творчості, зміцнення дисципліни праці, піклуються про поліпшення умов праці і побуту, про організацію оздоровчої роботи і відпочинку трудящих, їх культурному зростанні. Відповідно до існуючого законодавства за уповноваженням трудового колективу профспілковий комітет щорічно укладає колективний договір з адміністрацією підприємства. Повноваження трудових колективів щодо укладення колективних договорів чітко зафіксовані в статті 7 Закону СРСР про трудові колективи, де записано, що вони беруть участь в розробці колективних договорів, обговорюють їх і приймають по них рішення, уповноважують профспілкові комітети підприємств і організацій підписати ці договори; здійснюють заходи щодо забезпечення виконання колективних договорів; заслуховують звіти адміністрації підприємств, організацій та профспілкових комітетів про виконання колективних договорів, ставлять в необхідних випадках питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують зобов'язань за колективними договорами.

Отже, метою управління є створення умов для успішного виконання завдань державного плану, поліпшення праці і побуту працівників, досягнення свідомої дисципліни і високої організації в роботі, розвиток ініціативи і активності, масового технічної творчості працівників будівельно-монтажної організації.

Професійні спілки беруть участь у розробці та реалізації державних планів розвитку народного господарства, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління виробництвом, організовують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни.

Відповідно до законодавства профспілки беруть участь в розробці і реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, в рішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління виробництвом, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни. Встановлення умов праці і заробітної плати, застосування законодавства про працю здійснюється державними органами спільно або за погодженням з профспілками. Профспілки здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, правил охорони праці.

Професійні спілки беруть участь у розробці та реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, в рішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців в управління підприємствами, установами, організаціями, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни.

Для більш ефективного використання нової техніки у виробництві необхідний єдиний механізм економічного стимулювання високих показників рівня техніки, що базується на системі державної оцінки науково-технічного рівня нових розробок, єдиної методології оцінки ефективності винаходів і нової техніки, що зближує принципи економічного стимулювання і матеріального заохочення масової технічної творчості та процесів планомірного створення нової техніки.

Таким чином, при розробці та здійсненні заходів планування рівня техніки необхідно, з одного боку, орієнтувати дослідження і розробки на перевищення кращих світових досягнень і тим самим сприяти створенню ефективних винаходів, їх використання в розробках, закордонному патентуванню і продажу ліцензій; з іншого боку, пов'язати масове технічне творчість з найважливішими плановими завданнями, зробити плани ліцензійної торгівлі невід'ємною і обов'язковою складовою частиною планування науково-технічного прогресу.

Цій же меті слугують права профспілок, пов'язані з участю профорганів і колективів робітників і службовців в розробці і реалізації народногосподарських і виробничих планів, плану соціального розвитку колективу; організацією соцзмагання і руху за комуністичну працю; укладенням з адміністрацією колективних договорів (від імені колективу робітників і службовців); організацією масової технічної творчості; участю у вирішенні питань використання коштів з фондів підприємства, в розробці планів наукової організації праці, а також планів капітального, житлового та культурно-побутового будівництва підприємств; участю в підборі працівників на керівні господарські посади і деякі інші.

Кваліфікаційні вимоги до патентознавців - патентознавець повинен вміти здійснювати планування і організацію патентно-ліцензійної, винахідницької, патентно-інформаційної та раціоналізаторської роботи з урахуванням функцій і тематики організацій; здійснювати методичне керівництво і проводити патентні дослідження на всіх етапах життєвого циклу об'єктів техніки і оформляти відповідну звітну документацію; проводити спільно з розробником виявлення винаходів, і оформлення заявок на відкриття, винаходи, промислові зразки і товарні знаки, вести переписку з ВНІІГПЕ і Контрольним радою; організовувати і брати участь у роботах з відбору та оформлення винаходів для патентування за кордоном, вибору країн патентування, ведення листування із зарубіжними патентними відомствами та визначати доцільність підтримки в силі заявок і патентів; виявляти науково-технічні досягнення і оформляти документацію на продаж ліцензій, ноу-хау і послуг типу інжиніринг; Патентно-кон'юнктурні дослідження; здійснювати комплектування довідково-інформаційного фонду та вести довідково-пошуку-вий апарат стосовно особливостей функцій і тематики організацій; раціонально використовувати всі види патентного і не патентного довідково-пошукового апарату, наявні в організації, галузевих і територіальних органах НТІ, центральних бібліотеках; працювати з усіма видами джерел первинної патентної і не патентної документації, а також з вітчизняними і зарубіжними вторинними і довідковими виданнями; оформляти документи державної та галузевої статистичної звітності, що стосуються винахідницької і патентно-ліцензійної роботи; визначати економічний ефект, одержуваний від використання винаходів, розмір винагороди за винаходи, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції; оформляти документацію, необхідну для виплати авторської винагороди за винаходи, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції; організовувати комплекс практичних заходів щодо якнайшвидшого використання винаходів; консультувати авторів винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій щодо основних питань їх майнових та немайнових прав; проводити роботу по організації масової технічної творчості; брати участь в організації та проведенні соціалістичного змагання з винахідництва та раціоналізації; готувати матеріал з узагальнення передового досвіду в галузі винахідницької, патентно-ліцензійної та патентно-інформаційної діяльності.

На всіх рівнях управління в будівництві трубопроводів проводиться робота по організації раціоналізації та винахідництва. Масове технічна творчість будівельників вимагає правильної орієнтації, всебічної допомоги при оформленні, перевірці та впровадженні пропозицій.

Вживаються заходи для підвищення престижності інженерного і наукової праці, винахідницької та раціоналізаторської діяльності, подолання недооцінки висококваліфікованої праці, уравнительности в його оплаті. Розгортається масове технічне творчість, широко залучається до нього молодь, створюються більш сприятливі умови для винахідників і раціоналізаторів.

Про винятково важливу роль керівника підприємства в становленні організаційних форм управління технічною творчістю свідчить досвід Фрунзенського приладобудівного заводу ім. Завдяки ясного розуміння керівником заводу резервів масової технічної творчості та зацікавленості в участі якомога більшої кількості працівників в процесі підвищення ефективності виробництва на заводі склалася і добре себе зарекомендувала система творчого пошуку, спрямованого на поліпшення якості продукції: Прогресивна думка - виробництву.

Тільки ліквідація експлуатації людини людиною створює соціальні передумови для творчого розвитку членів суспільства. Перемога соціалістичних виробничих відносин зумовила розвиток масової технічної творчості безпосередніх виробників матеріальних благ - робітників.

XII Основ закріплені широкі права профспілок, що стосуються їх участі в розробці та реалізації державних планів розвитку народного господарства, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів. Профспілки втягують робітників і службовців до управління виробництвом, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни. Велику роль профспілки відіграють у здійсненні нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці та в проведенні заходів, які зачіпають інтереси виробництва, робочих і службовців. В Основах закріплено право робітників і службовців брати участь в управлінні виробництвом, визначені взаємини фабричного, заводського, місцевого комітетів профспілки з адміністрацією.

Результати державної оцінки науково-технічного рівня нових розробок повинні враховуватися при економічне стимулювання та матеріальне заохочення розробки і освоєння об'єктів нової техніки, заснованих на використанні винаходів і перевищують кращі вітчизняні та світові досягнення. Застосування єдиної методології оцінки ефективності винаходів і нової техніки зблизить принципи економічного стимулювання масової технічної творчості та процесів планомірного створення нової техніки.

На відміну від машинобудівних галузей, де новаторство має давні традиції, в сільському господарстві масове технічне творчість тільки набирає силу. Йому потрібна допомога не лише коштами, а й досвідом організації винахідництва і раціоналізації. У сільськогосподарському виробництві спостерігається гостра нестача працівників бризів і патентознавців. Якщо в промисловості один працівник бризу або патентознавець доводиться на кожні 5 тисяч працюючих, то в сільському господарстві - на 20 тисяч.

Профспілки представляють інтереси робітників і службовців в області виробництва, праці, побуту і культури. Вони беруть участь в розробці і реалізації державних планів розвитку народного господарства, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління виробництвом, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої та трудової дисципліни, встановлюють умови праці та заробітної плати.

Планування рівня техніки через винаходи може бути, зокрема, забезпечено введенням в плани винахідництва завдань щодо підвищення рівня техніки. В результаті довгострокове планування рівня техніки зіллється з плануванням винахідництва, перетвориться в розробку комплексних програм підвищення науково-технічного рівня нових розробок за допомогою планового винахідництва; поточне ж планування рівня техніки буде підкріплюватися зустрічними планами, які регулюють масове технічне творчість, розвивається на ініціативної основі.

Для успішного вирішення цих завдань, природно, необхідно відповідним чином підготувати людей, озброїти їх новими знаннями, підняти рівень їх кваліфікації, переконати в доцільності нововведень, зацікавити. Одночасно більш складними стають завдання, пов'язані з організацією масового технічної творчості, діяльності винахідників і раціоналізаторів, наукових і науково-технічних товариств. Творча активність колективу в сфері науково-технічної діяльності може бути забезпечена на основі ефективного застосування моральних і матеріальних стимулів, широкої підтримки працівників, які беруть участь в розробці і впровадженні нової техніки, технології, практичному використанні передового досвіду. Потрібна зміна і форм контролю з боку колективу за здійсненням заходів щодо впровадження науково-технічних досягнень, комплексних систем управління якістю продукції, розвитком науково-технічної творчості, винахідництва та раціоналізації.

Соціальна значущість масової технічної творчості та його економічна доцільність величезні. Два ці фактори в умовах соціалістичного суспільства нерозривно пов'язані один з одним. Технічні нововведення сприяють створенню матеріально-технічної бази комунізму, а безпосередню участь в масовому технічній творчості допомагає формуванню у людини найбільш цінних для суспільства рис характеру.

Велику роль в управлінні господарством грають первинні партійні організації, які об'єднують мільйони робітників, колгоспників, службовців. Використовуючи своє право контролю за господарською діяльністю підприємств, вони ефективно впливають на виробничі відносини. Велика роль профспілок у вирішенні господарських питань, у розвитку соціалістичного змагання, масової технічної творчості, в зміцненні дисципліни праці.

У розвитку радянського суспільства зростає роль професійних спілок як школи управління, господарювання, школи комунізму. Профспілки об'єднують в своїх рядах понад 80 млн. Робітників і службовців. Вони є надійною опорою партії, великою організуючою силою в розвитку продуктивних сил країни, підвищенні продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу. Радянські профспілки беруть активну участь в плануванні та управлінні народним господарством, ведуть велику роботу з розвитку соціалістичного змагання, масової технічної творчості, свідомої дисципліни праці.

В умовах будівництва комунізму всемірне розгортання науково-технічної революції і всебічне використання її досягнень дозволяють створити могутні продуктивні сили, на основі яких всі джерела суспільного багатства поллються повним потоком. Планомірне впровадження результатів науково-технічної революції дає можливість переозброїти все народне господарство більш продуктивними машинами - знаряддями праці, впроваджувати прогресивну технологію, освоювати нові джерела енергії, удосконалювати управління економікою. Реалізація досягнень науково-технічної революції веде до швидкого зростання продуктивності праці, множенню суспільного багатства, підвищення матеріального добробуту народу, поліпшенню умов праці, скорочення робочого часу, зростання технічного і культурного рівня трудящих мас. Використання її результатів не загрожує трудящим безробіттям. У соціалістичному суспільстві широкі маси трудящих кровно зацікавлені в розгортанні науково-технічної революції і грають величезну роль в її здійсненні. Про це говорить, наприклад, розвиток масового технічної творчості робітників, селян і інтелігенції.