А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Максимально допустима концентрація

Максимально допустима концентрація є параметром, що контролюються в процесі роботи об'єкта.

Максимально допустима концентрація не встановлена.

Максимально допустима концентрація при застосуванні фільтруючих протигазів - 2500 мг /м3; при більшій слід користуватися ізолюючими протигазами.

Максимально допустима концентрація при застосуванні фільтруючих промислових протигазів 22000 мг /М3 (44000 ГДК), вище якої повинні використовуватися тільки ізолюючі протигази. При ліквідації аварій на хімічно небезпечних об'єктах, коли концентрація фосгену невідома, роботи проводяться тільки в ізолюючих протигазах.

Максимально допустима концентрація визначається в кожному конкретному випадку техніко-економічним розрахунком, що враховує характеристики пласта, його розміри, (вид і вартість загустителя, дебіти видобувних свердловин. Максимально допустима концентрація не ідентифікованих продуктів розпаду в питній воді для населення не повинна перевищувати 10 - мікрокюрі /мл.

Максимально допустима концентрація солі при обводнення 2050 і більше 60% становить відповідно 12 - 15 8 - 10 2 - 5 г /л, а в мі-целлярние розчини з обводненностью 90% можна додавати лише невелика кількість солей. При високої мінералізації (більше 5%) води міцелярні розчини на основі звичайних ПАР (нафтових сульфонатов) стають нестійкими.

Максимально допустимий вміст ОВ в воді до її очісткі7172. Максимально допустимі концентрації ОР і диверсійних отрут в питній воді, які можуть в ній міститися до її хлорування, були опубліковані в США. Ці цифри піддаються обговоренню в армійських колах і організаціях цивільної оборони різних західних країн.

Максимально допустимі концентрації забруднень у питній воді, воді технічного призначення і стоках регулюються національними стандартами. З огляду на особливу важливість для здоров'я населення якості питної води, фахівці Всеміргой організації охорони здоров'я (ВООЗ) розробляють базові нормативи сачества води, що публікуються на сторінках Керівних принципів щодо г ачества питної води, що видається англійською, французькою та російською мовами. У зазначеному Посібнику наведені дані, на основі яких розробляються національні стандарти різних країн.

Максимально допустима концентрація фурана в повітрі, МАБУТЬ, не встановлена, проте, згідно з даними Кірка і Осмера[1042], Зміст його в повітрі має бути по можливості мінімальним. Слід уникати потрапляння фурана і ШКІРУ, так як це може викликати місцеву або загальну реакцію. Далі автори вказують, що особи, які страждають розладом кровообігу і шлунково-кишкового тракту, а також хворобами печінки, не тільки не повинні працювати з фура-ном, але навіть і стикатися з ним.

Максимально допустима концентрація фурфуролу не встановлена, проте за спостереженнями в виробничих УМОВАХ наявності будь-яких токсичних явищ, за винятком роздратування шкіри, не виявлено. Подразнення очей настає при концентрації фурфуролу в повітрі, рівною 0007 - 0053 мг.

Максимально допустима концентрація етиленхлоргідрин в навколишньому середовищу становить 5 частин на мільйон частин повітря. Нагадаємо, що допустима концентрація відомого отруйної речовини фосгену становить 1 частина на мільйон частин повітря.

Максимально допустима концентрація фурфуролу не встановлена. За спостереженнями в виробничих умовах наявності будь-яких токсичних явищ, за винятком роздратування шкіри, не виявлено.

Максимально допустимі концентрації шкідливих газів, парів і пилу на робочому місці.

Максимально допустима концентрація сірчаної кислоти в дусі робочих приміщень становить 1 мг /ме.

Максимально допустимі концентрації шкідливих газів, парів і пилу на робочому місці.

Максимально допустима концентрація парів вінілхлориду в суміші з фреоном-12 дорівнює 48 об'ємно. У виробництві застосовуються суміші, в яких кількість вінілхлориду не перевищує 20 вагу.

Максимально допустима концентрація добавки БВД в складі автомобільних бензинів становить 2 6% за масою.

Тому максимально допустима концентрація вуглеводнів в переробляється повітрі повинна визначатися стосовно конкретних систем захисту блоків поділу. Було показано також, що аналіз умов накопичення вуглеводнів в розчиненому вигляді дає можливість кількісно зіставити різні варіанти технологічних схем з метою вибору оптимальної системи забезпечення вибухобезпеки і найбільш ефективного використання коштів очищення.

Схема, що ілюструє критерій якості суміші. | Схема зіставлення критеріїв якості суміші при різному характері розподілу концентрацій по довжині зони суміші. Орієнтовні максимально допустимі концентрації домішки.

Переліки максимально допустимих концентрацій (МДК) шкідливих речовин в повітрі промислових приміщень в США, Англії, Італії та інших капіталістичних країнах не мають юридичної сили.

Норма максимально допустимої концентрації аміаку[2]становить 20 мг.мг. Норми максимально допустимого вмісту вуглекислого газу в повітрі тваринницьких приміщень в НТП-СХ не обумовлені.

при максимально допустимої концентрації торону 110 - 13с /'і3 прийнятої в Копенгагені в 1953 р Міжнародною комісією із захисту від радіоактивних випромінювань, тижнева доза складе приблизно 10 rem, що значно вище гранично допустимої дози, рівної 0 3 rem в тиждень. Відзначимо також, що при однакових концентраціях (виражених в кюрі на одиницю об'єму) і в умовах радіоактивного рівноваги доза, створювана випромінюванням торону та продуктів його розпаду, щонайменше на порядок більше дози випромінювання радону та його дочірніх продуктів. Те ж саме справедливо і для наведених вище величин потужності дози (див. Стор. При цьому передбачається, що в обох випадках біологічне виведення з організму однаково ефективно. Однак останнє припущення невірно, якщо, наприклад, частинки настільки великі, що вони відкладаються в ділянках дихального тракту, що вистилають миготливимепітелієм. Унаслідок великої тривалості періоду напіврозпаду ThB в порівнянні з іншими елементами, відношення доз, що створюються випромінюванням продуктів розпаду Тп, з одного боку, і Rn - з іншого, буде менше зазначеного вище.

Визначення максимально допустимих концентрацій ізотопів в організмі є вкрай складну проблему. На підставі кілька довільних міркувань прийнято вважати, що жоден орган і жодна тканина, в яких накопичуються ізотопи, не повинні отримувати дози - випромінювання або жорсткого рентгенівського випромінювання більше 0300 рентгенів на тиждень. дані про максимально допустимих кількостях радіоактивних ізотопів у всьому організмі і про максимально допустимих їх концентраціях у воді і повітрі (при безперервній експозиції) наведені в рекомендаціях Міжнародної[169]і Національної[170]комісій по захисту від випромінювань.

У СФРЮ максимально допустимі концентрації представлені у вигляді стандарту, що вийшов в 1964 р і містить МДК для 324 речовин.

До теперішнього часу максимально допустимі концентрації надходять в турбіну з парою домішок, при яких дотримується чистота її проточної частини, все ще потребують строгого науковому обґрунтуванні. При складанні норм якості пари і живильної води враховані основні компоненти домішок, а саме ті, частка яких в складі відкладень є значною. При середньому тиску в парі парогенератора нормується лише вміст натрію. При підвищених і високих тисках до складу відкладень, крім натрію, входять кремніевокіслие з'єднання, тому в нормах для парогенераторів цих параметрів вказується їх максимально допустима концентрація. При надвисоких і надкритичних тисках в складі домішок пара збільшується вміст продуктів корозії - оксидів заліза і міді.

У розрахунках слід приймати максимально допустимі концентрації за 20 хв, а при їх відсутності - середні часові значення мас викидаються шкідливих речовин.

Межі займистості сумішей.

Та мінімально необхідна і максимально допустима концентрація парів палива в повітрі, при якій суміш може спалахнути і горіти, називається межами займання паливних сумішей.

Допустимі рівні виробничого впливу (OELs в різних країнах (на 1986 р Значення MAC - це максимально допустима концентрація хімічної сполуки, яка присутня в повітрі робочої території (у вигляді газу, пара, макрочасток), яка, згідно з наявними даними, зазвичай не завдає шкоди здоров'ю робітників і не викликає надмірне роздратування.

У табл. 226 наведені максимально допустимі концентрації різних галоїдних сполук в повітрі; звідси можна скласти уявлення про ступінь отруйності етиленхлоргідрин.

Питання про оптимальну і максимально допустимої концентрації розчинника у водному ванні при формуванні волокна з розчинів полі-акрилонітрилу в інших розчинниках досить повно не досліджений.

Цей коефіцієнт визначається відношенням максимально допустимої концентрації пара при 20 С до среднесмертельной для мишей при експозиції 120 хв.

Перше має на меті визначити максимально допустиму концентрацію речовини в грунті з точки зору його токсикологічного впливу на людину; ця концентрація повинна гарантувати його накопичення в вирощуваних культурах не вище допустимого залишкової кількості, а максимальну величину його переходу в повітряне середовище і в фунтові води не вище ГДК. Другий напрямок встановлює органолептичні властивості рослин, вирощуваних на цьому грунті, а також води і атмосферного повітря. Третій напрям вивчає характер і інтенсивність дії речовин на процеси самоочищення, що протікають в грунті.

Згідно Американської асоціації стандартів, максимально допустима концентрація ксилолу в повітрі становить 002%[1445]; ця величина в даний час загальноприйнятою. При зазначеної концентрації запах ксилолу виявляється легко, проте через деякий час нюх притуплюється і запах стає невідчутним.

За контрольної нормі ПДВ визначають максимально допустимі концентрації шкідливих речовин (в г /м3) в гирлі труби с0ПДВ /У. Значення ПДВ, С0 і V вносять в паспорт джерела викиду і піддають обов'язковому контролю. Періодичність контролю встановлюється за погодженням з місцевими органами Держкомгідромету і МОЗ СРСР.

Деякі властивості нітропарафінов, що виробляються в промисловому масштабі. Для порівняння можна вказати, що максимально допустима концентрація протягом будь-якого часу для бензолу, більш летючого, ніж нітропарафіни, дорівнює 25 - 10 -%, причому існує небезпека подразнення шкіри; гранична концентрація CCL дорівнює 10 - 10 - 4%; крім того, небезпечно проникнення його через шкіру.

Ставлення ємності ізоляції в процесі зволоження (при 98 - 100% - ної відносної вологості повітря і температурі 55 ° С до вихідної ємності для електродвигунів 6-го габариту[Л. 117 ]. У табл. 3 - 9 представлені максимально допустимі концентрації агресивних речовин у виробничих приміщеннях. Потрібно врахувати, що в разі виробничих неполадок ці концентрації можуть бути набагато вище і досягати 20-кратної величини від гранично допустимої.

Розчини швидко упаривали в склянці до максимально допустимої концентрації і зливали в порцелянові чашки, потім матеріал піддавався сушінню і прокаливанию в електричному муфелі.

Тому навряд чи є потреба у встановленні максимально допустимої концентрації.

Обчислення інтеграла доцільно проводити, починаючи з максимально допустимої концентрації дистиляту.

Скидання прозорою дістіллерной рідини в водойми обмежується максимально допустимою концентрацією хлору в річковій воді. у період паводку значна частина накопиченої в білому морі рідини скидається; при цьому контролюється вміст хлоридів у річковій воді.

Цей показник спеціально обумовлений як другий нижня межа максимально допустимої концентрації і дуже близький до величини, прийнятої в США.

Досвід роботи заводів синтетичного каучуку показав, що максимально допустимою концентрацією СО2 як в дівініле-ректифікаті, отриманому з етилового спирту, так і в дівініле, отриманому дегидрированием бутану, є 0003% вагу.

З наведених даних видно, що при підвищенні температури максимально допустима концентрація сірчаної кислоти знижується. Волокно розчиняється в кетонах, частково розчиняється або розм'якшується в простих і складних ефірах, ароматичних вуглеводнях і в деяких аліфатичних аминах і хлорованих вуглеводнях.

Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (PIA) надає - відношення максимально допустимої концентрації шкідливої речовини в повітрі при 20 С до середньої смертельної концентрації речовини для мишей при двогодинному впливі.

Вплив водню на поперечне звуження і відносне подовження сплаву ВТ8 з дрібним (7 і великим (2 зерном. У цій же роботі було встановлено, що на максимально допустиму концентрацію водню впливає не тільки величина, але і форма а-зерна. Для 237Np прийняті наступні орієнтовні значення констант: а) максимально допустима концентрація у воді 3 - 10 - 5 мкКі /см3045 нг /см3; в повітрі-10 - 12 мкКі /см315 - 10 - 9 нг /см3; б) мінімально-значуща активність 0 1 мкКі150 мкг; в) максимально допустиме надходження в організм 6 - 10 - 2 мкКі71 мкг.