А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Максимальна кінетична енергія

Максимальна кінетична енергія, якою повинна володіти частка для здійснення ударної іонізації атома газу, буде тим ближче до ЛІОНІз чим менше маса частинки в порівнянні з масою атома. Для електрона ця енергія менше, ніж для будь-якого іона.

Максимальна кінетична енергія, яку може мати електрон всередині металу, недостатня для цього.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів не залежить від інтенсивності падаючого світла, а визначається за інших рівних умов лише частотою падаючого монохроматичного світла і зростає зі збільшенням частоти. Цей експериментальний (якісний) факт був теоретично обгрунтований А.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів прямо пропорційна частоті світла, що поглинається і не залежить від його інтенсивності.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає зі збільшенням частоти монохроматичного випромінювання, що викликає фотоефект.

Максимальна кінетична енергія осцилятора дорівнює його максимальної потенційної енергії. Це очевидно, оскільки максимальну потенційну енергію осцилятор має при зміщенні хитається точки в крайнє положення, коли її швидкість (а отже, і кінетична енергія) дорівнює нулю. Максимальної кінетичної енергією осцилятор має в момент проходу точки рівноважного положення (х 0), коли потенційна енергія дорівнює нулю.
  Максимальна кінетична енергія осцилятора дорівнює його максимальної чпютенціальной енергії. Це очевидно, оскільки максимальну потенційну енергію осцилятор має при зміщенні хитається точки в крайнє положення, коли її швидкість (а отже, і кінетична енергія) дорівнює нулю. Максимальної кінетичної енергією осцилятор має в момент проходу точки рівноважного положення (х 0), коли потенційна енергія дорівнює нулю.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає зі збільшенням частоти світлових хвиль і не залежить від потужності світлового випромінювання.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів пропорційна частоті світла, що поглинається і не залежить від його інтенсивності.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює енергії поглиненого їм фотона.

Максимальна кінетична енергія осцилятора дорівнює його максимальної потенційної енергії. Це очевидно, оскільки максимальну потенційну енергію осцилятор має при зміщенні хитається точки в крайнє положення, коли її швидкість (а отже, і кінетична енергія) дорівнює нулю. Максимальної кінетичної енергією осцилятор має в момент проходу точки рівноважного положення (л: 0), коли потенційна енергія дорівнює нулю.

Відповідно максимальна кінетична енергія Гтах визначається найбільшою швидкістю t raax ар, яка досягається в моменти проходження системи через положення рівноваги.

Максимальну кінетичну енергію WK фотоелектрон визначимо з рівняння Ейнштейна: hv - А WK; WK Av - А.

Схема установки для спостереження фотоефекту. Але максимальна кінетична енергія кожного вилетів з металу електрона не залежить від інтенсивності освітлення, а змінюється тільки при зміні частоти падаючого на метал світла. Так, при освітленні червоним або помаранчевим світлом натрій не проявляє фотоефекту і починає випускати електрони тільки при довжині хвилі, меншою 590 нм (жовте світло); у літію фотоефект виявляється при ще менших довжинах хвиль, починаючи з 516 нм (зелене світло); а виривання електронів з платини під дією видимого світла взагалі не відбувається і починається тільки при опроміненні платини ультрафіолетовими променями.

Але максимальна кінетична енергія кожного вилетів з металу електрона не залежить від інтенсивності освітлення, а змінюється тільки при зміні частоти падаючого на метал світла.

Знайти максимальну кінетичну енергію а-частинок, що виникають в результаті екзотермічної реакції Oie (d - a) N14 енергія якої Q 3 1 МеВ, якщо відомо, що енергія бомбардують Дейтон Еа 2 МеВ.

Визначити максимальну кінетичну енергію нейтронів Wmax, що виникають в реакції t d - n iHe під дією тритію t, який сам виходить при поглинанні повільних нейтронів в 6Li згідно реакції n 6Li - - t - f - ос.

Фермі - максимальна кінетична енергія, KOj торою може володіти електрон при абсолютному нулі.

Отже, максимальна кінетична енергія нейтрона, що випускається берилієм, рівна 78106 електрон-вольт, що відповідає швидкості близько 39109 см сек. Оскільки маса нейтрона повинна бути майже рівній масі протона, тогестественно припустити, що максимальні швидкості обох частинок повинні бути майже однаковими. Найбільша спостерігається для протона швидкість дорівнює 33109 см сек подібне значення для нейтрона узгоджується з поглядами Чедвіка на походження нейтрона.

Чому дорівнює максимальна кінетична енергія вільних електронів при Про До в міді.

Чому дорівнює максимальна кінетична енергія окремого нуклона, якщо ядро атома знаходиться на найнижчому енергетичному рівні.

Атом має максимальну кінетичну енергію при положенні в середній точці, яка відповідає максимальній швидкості його руху. Але так як в цьому положенні швидкість атома максимальна, час перебування його в цьому стані мінімально. Однак більша частина зіткнень між молекулами припадає саме на ці фази коливання, і значно менша частина на ту фазу, в якій умови для передачі енергії коливання найбільш вигідні.

Тут Гмаіс - максимальна кінетична енергія.

У таблиці наведено максимальна кінетична енергія, яка може бути передана кожному атому електроном з порогової енергією.

Другий закон фотоефекту: максимальна кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає з частотою світла і не залежить від інтенсивності све - J та.

При постійній інтенсивності світла максимальна кінетична енергія вибиваються електронів характеризується простою лінійною залежністю від частоти світла. Більш того, такий лінійної залежності властивий один і той же нахил для всіх досліджуваних матеріалів; таким чином, цей нахил є характеристика самих фотонів. Таким чином, нами знайдена зв'язок, яку ми шукали: зв'язок між хвильовими характеристиками пучка світла і тією єдиною, характеристичної енергією, яку несуть на собі фотони цього пучка.

Затримує напруга U3 залежить від максимальної кінетичної енергії, яку мають вирвані світлом електрони.

Чисельник аргументу логарифма 2m0V2 представляє максимальну кінетичну енергію, яку може отримати легка частинка при лобовому зіткненні з - часткою.

Цей зв'язок показана на рис. 462. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає з частотою падаючого світла і не залежить від його інтенсивності. Вимірювання показали, що для кожного металу існує гранична частота або довжина хвилі падаючого світла, при якій енергія фотоелектронів дорівнює нулю; при цій і меншій частоті (або більшої довжини хвилі) світло будь-якої інтенсивності не викликає фотоефекту. Ця частота (довжина хвилі) називається червоною кордоном фотоефекту.

На рис. 286 наведено графік залежності максимальної кінетичної енергії Е т електронів, що вилітають з поверхні барію при фотоефекті, від частоти v облучающего світла.

На рис. 11.6 зображені результати вимірювання максимальної кінетичної енергії фотоелектронів як функції частоти облучающего метал світла для алюмінію, цинку і нікелю.

Заповнення квантових станів електронами в металі. | Графік функції розподілу для виродженого газу ферміоіов при абсолютному іуле. З рис. 3.6 видно, що максимальної кінетичної енергією буде володіти електрон, що розміщується на рівні Фермі. Ця енергія відраховується від дна ями і завжди позитивна.

Але при великому числі електронів велика їх максимальна кінетична енергія, а отже, мала дебройлевская довжина хвилі. Тому умова застосовності викладається методу і полягає в тому, щоб число електронів в атомі було досить велике в порівнянні з одиницею.

Лукирський і С. С. Прілежаєва експериментально підтверджена лінійна залежність максимальної кінетичної енергії фотоелектронів від частоти падаючого світла.

Вимірявши замикає потенціал рг, можна визначити максимальну кінетичну енергію (і швидкість) електронів, які покидають катод.

Вимірявши замикає потенціал фг, можна визначити максимальну кінетичну енергію (і швидкість) електронів, які покидають катод.

З усіх порівнюваних пристроїв коноідальний насадок характеризується максимальною кінетичної енергією струменя.

Схема установки для вивчення. | Залежність сили фотоструму від напруги. Ці вимірювання дозволили встановити другий закон-зовнішнього фотоефекту: максимальна кінетична енергія вибиваються випромінюванням електронів не залежить від інтенсивності випромінювання, а визначається тільки його частотою (або довжиною хвилі X) і матеріалом електрода.

Показати, що при незмінній міцності матеріалу маховика максимальна кінетична енергія залежить тільки від обсягу, але не від маси маховика.