А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лінійний елемент

Лінійний елемент (1516) вже є істотно рімановим не тільки тому, що qt - криволінійні координати, а й тому, що геометрія простору конфігурацій зберегла евклидову структуру початкового ЗЛ - мірного простору тільки в нескінченно малих областях.

Лінійний елемент при вигині залишається прямим і перпендикулярним до вигнутої серединної поверхні пластини. На рис. 20.2 показано положення лінійного елемента а'до і після деформації. При вигині він повертається в площинах Oxz і Oyz на деякі кути цх і цу по відношенню до свого початкового стану.

Лінійний елемент назвемо неособо, якщо для цього лінійного елемента матриця А, складена з приватних похідних другого порядку лагранжиана L по х, невироджене.

Лінійний елемент (х, х) задовольняє параметричного умові Лежандра, якщо квадратична форма Л позитивна всюди, де не можна подати у вигляді kx з дійсним Я. Очевидно тому, що безліч еліптичних точок відкрито.

Лінійний елемент разом з множниками х, К будемо називати поповненим лінійним елементом або просто поповненням.

Лінійний елемент володіє постійним передавальним коефіцієнтом, тоді як коефіцієнт передачі нелінійного елемента в різних точках характеристики різний і характеризується тангенсом кута нахилу дотичної, проведеної до нелінійної характеристиці в цікавій для нас точці.
 Лінійний елемент Фрілі[163, 164], Вдосконалений в подальшому Мак Адамом[412]і Чіккерінгом[92], Був виведений виходячи з триетапної теорії колірного зору Мюллера.

Лінійний елемент Штеккеля (і, зокрема, лінійний елемент Ліувілля) характеризується тим властивістю, що в кожному досить малому n - вимірному координатном кубі все геодезичні діагоналі мають однакову довжину.

Лінійний елемент будь-якої складності може бути зведений до одного з типових ланок або їх комбінації і, навпаки, комбінація з декількох конструктивних елементів може бути заміщена однією ланкою.

Реальний пасивний лінійний елемент електричного кола, в якому мають місце складні електромагнітні процеси і перетворення енергії, що розглядається в цілому щодо затискачів, якими він приєднується до решти ланцюга, являє собою двухполюсник. Тому для нього при синусоидальном струмі і напрузі справедлива будь-яка з двох еквівалентних схем, представлених на фіг.

Узагальненому лінійному елементу, заданому формулою (66.6) і зосередженого в точці х, ми зіставимо зважений лінійний елемент, який назвемо результанти.

Характеристики лінійного (/і нелінійного (2 елементів. Лінійними елементами можуть вважатися і електронні прилади і пристрої, що працюють в лінійній області своїх характеристик. Структурна схема автоматичного регулятора збудження для генераторів з високочастотними збудниками. Лінійним елементом є вторинна обмотка цього ж трансформатора, напруга на якій змінюється лінійно.

Лінійним елементом є вторинна обмотка трансформатора ТІ, напруга якої змінюється лінійно при зміні Ur.

Лінійними елементами ІОН служать ненасичені реактори И і L2; А2 і A3 - відповідно магнітні підсилювачі узгодженої та протидії включеної частин коректора.

Домовимося лінійним елементом на ріманової поверхні називати пару: точка і заданий в цій точці напрямок.

Пасивними лінійними елементами (приймачами) електричного кола синусоїдального струму є: резистивний елемент (резистор), що володіє опором R, індуктивний елемент (індуктивна котушка) з індуктивністю L і ємнісний (конденсатор) з ємністю С.

Позначення лінійного диссипативного елемента. | Вольт-амперні характеристики дисипативних елементів. Будучи лінійним елементом зі змінними параметрами, він теж має лінійну вольт-амперну характеристику. Для параметричного опору в співвідношеннях (2.1) постійним може бути або струм i /, або напруга і U. У загальному випадку напруга і струм в такому елементі є змінними.

Ввести лінійний елемент, через який висловити довжини відрізків.

Записавши лінійний елемент, показати, що дві осі QJ і Q2 косокутній системи координат розташовані під кутом 45 один до одного.

оскільки лінійний елемент d в (12120) спрямований проти годинникової стрілки, якщо дивитися в напрямку В, то одиничний вектор п антирівнобіжний В.

Кожен лінійний елемент може перебувати в двох станах-зруйнованому і незруйнованому, причому напруга на майданчику тримають тільки незруйновані елементи. Рівнодіюча всіх сил, що діють на незруйновані елементи, розсікають майданчиком, і буде напругою на цьому майданчику. Якщо послідовно розглянути три майданчики, перпендикулярні трьом координатним осях, то отримаємо дев'ять компонент тензора напружень.

Якоїсь лінійний елемент пластинки, перпендикулярний до серединної площини ху, після вигину займе похиле положення тп, нормальне до викривленої серединної поверхні.

Розглянемо лінійний елемент PQd J в недеформованому стані.

Для лінійних елементів (без феромагнітних сердечників) індуктивність є постійною величиною.

Приклад залежності дискретних вхідного і вихідного сигналів від часу. | Залежність одиничного (1 і пропорційного йому (2 сигналу від часу. Для лінійних елементів динамічні властивості можуть бути охарактеризовані перехідною і передавальної функціями. . Крім лінійних елементів в колі зворотного зв'язку ОП можуть бути включені різні нелінійні елементи: діоди, стабілітрони, транзистори та ін. Так, наприклад, в схемі логаріфматора струму (рис. 8.8) в ланцюзі негативного зворотного зв'язку включений діод D.
 Довжина лінійного елемента при вигині не змінюється.

Неразветвленную нелінійна електричний ланцюг. Для лінійних елементів параметри kr і kg рівні одиниці, а для нелінійних елементів вони відрізняються від неї, причому чим більше вони відмінні від одиниці, тим більше проявляється нелінійність в електричному ланцюзі.

Квадрат лінійного елемента ds є квадратична форма щодо диференціалів криволінійних координат, а коефіцієнти цієї форми є функціями цих же координат і залежать від способу завдання розглянутої поверхні.

Простір лінійних елементів на ріманової поверхні має ряд переваг в порівнянні з самою ріманової поверхнею.

Визначення статичного і диференціального опорів нелінійного елемента. Для лінійних елементів параметри fer і kg рівні одиниці, а для нелінійних елементів відмінні від неї, причому чим більше вони відрізняються від одиниці, тим більше проявляється нелінійність в електричному ланцюзі.

Блоки лінійних елементів будуються з використанням, наприклад, конденсаторів і резисторів.

Для лінійних елементів і систем застосовують принцип накладення, який полягає в наступному.

Визначення ставний чеського і диференціального. опорів нелінійного. Для лінійних елементів параметри kr і kg рівні одиниці, а для нелінійних елементів відмінні від неї, причому, чим більше вони відрізняються від одиниці, тим більше проявляється нелінійність в електричному ланцюзі.

Характеристика залежності струму, виходу лінійного ЛЕ і нелінійного НЛЕ елементів в залежності від напруги на вході вимірювального органу коректора. Характеристика лінійного елемента є пряму лінію (рис. 5 - 21), що і визначає назву елемента.

Сукупність лінійних елементів, відповідних даній системі диференціальних рівнянь, утворює поле напрямків, яке можна розглядати як наочне уявлення цієї системи.

З'єднання лінійних елементів здійснюється зварюванням кінців арматури з постановкою сталевих накладок і подальшим обетоні-ням швидкотвердіючу бетоном. Арматура в нижньому поясі піддається попередньому натягу, після чого канали в вузлах заповнюють цементним розчином, а лотки нижнього пояса - бетоном. Для будівель з скатних або плоским покриттям застосовують і безраскосние ферми (рис. 221 б), що мають криволінійний обрис верхнього пояса і грати в вигляді системи стійок. При плоскому покритті стійки ферм пропускають за межі верхнього пояса і вони служать опорами для плит покриття. Безраскосние ферми в порівнянні з фермами, що мають раскосную грати, мають більш високу жорсткість і меншою трудомісткістю у виготовленні.

У лінійного елемента статичний опір одно диференціального.

Параметри лінійного елемента, еквівалентного розглянутого нелінійного елементу, залежать від амплітуди вхідного гармонійного впливу, що відповідає заміні хар-ки нелінійного елемента пучком прямих (рис.), Кожній з яких брало відповідає потужність. Еквівалентний лінійний елемент прийнято описувати лінійними ур-нями (алгебраїч. Позначення лінійного елемента взаємоиндукції показано на рис. 2.6 а, де L, L2 - індуктивності пов'язаних котушок, що мають в загальному випадку різне число витків N і jV2; М - параметр елемента , який називається коефіцієнтом взаємоиндукції або взаімоіндуктівностью. Цей параметр характеризує величину зв'язку між котушками індуктивності.

Для лінійного елемента поняття k і & д збігаються.

Приклади вольтамперних характеристик. Для лінійних елементів електричного кола, у яких г const, залежність /(U) лінійна і в.

в лінійних елементах натяг не дає збільшення жорсткості, в них потрібно лише вибрати зазору, що досягається попереднім регулюванням.

в лінійних елементах ланцюга магнітний потік завжди змінюється пропорційно зміні викликає його струму, тому їх відношення, визначальне індуктивність, не залежить від часу.

у внеценгренно стислих лінійних елементах у граней, перпендикулярних площині вигину, шириною до 400 мм допускається розташовувати по 2 робочих стержня; при ширині цих граней більше 400 мм робочі стрижні повинні бути розташовані на відстанях, що не перевищують 400 мм.

Звичайно, лінійний елемент є різновидом формули колірного відмінності. Подібно формулами колірного відмінності, лінійний елемент базується на концепції, що сприймаються кольору можуть бути представлені точками в тривимірному просторі. Завдання полягає в вимірі відстаней в цьому просторі, які відповідають більш прийнятною відмінностей між квітами. Тому можна було називати розглянуті вище лінійні елементи формулами колірних відмінностей. Однак для зручності розрізняють лінійні елементи і формули колірних відмінностей.

Внаслідок цього лінійний елемент має однакову форму у всіх системах нормальних координат, де б не знаходилася в сферичному просторі Rn їх початкова точка. Звідси випливає, що співвідношення (116) і (130) задовольняються у всьому сферичному просторі. Це можна, звичайно, підтвердити і безпосереднім розрахунком.

Як виглядає лінійний елемент одиничної сфери для кожної з цих двох карт.