А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лімітні карти

Лімітні карти виписуються обчислювальним центром (або бухгалтером) в двох примірниках. У примірнику, призначеному для складу, ліміти відпустки наводяться за найменуваннями матеріалів в цілому по. Лімітна карта для цеху має вигляд машинограми планової потреби в матеріалах для виконання місячної програми; в розрізі дільниць і бригад роздруковуються окремі карти, безпосередньо за якими кожен майстер, бригадир може отримувати матеріали на складі або в цехової комори.

Лімітні картки виписуються в цьому випадку на кожен тіпосорторазмер матеріалу і служать первинним документом бухгалтерського обліку.

Лімітні карти після отримання всього разрешаемого і видачі матеріалу або після закінчення звітного періоду закриваються і передаються в бухгалтерію організації разом з закритими вимогами.

Лімітні карти (табл. 27) виписують на загальну потребу по всіх виробах, виготовлених цехом з даного матеріалу, терміном на один квартал або місяць.

Лімітні карти зазвичай виписуються на один сорто-розмір матеріалів, однак на практиці застосовуються лімітні карти на кілька різних матеріалів, тоді вони називаються лімітними відомостями.

Лімітні карти або лімітні відомості дуже зручні для обліку відпуску матеріалів, так як вони замінюють багато разові вимоги, дозволяють легко отримувати сумарні дані і спрощують проведення попереднього контролю за витрачанням матеріалів.

Лімітні карти спрощують оформлення відпуску матеріальних цінностей виробництва і полегшують контроль за витратою цих цінностей. Важливо і те, що працівники складського господарства та відділу матеріально-технічного постачання дізнаються по лімітним картками, які матеріали потрібні для виконання виробничої програми в даному місяці, і своєчасно можуть підготувати їх у відповідній кількості до відпустки споживачам.

Лімітні карти спрощують операції по оформлення відпуску матеріальних цінностей виробництва і забезпечують дієвий контроль за витратою цих цінностей. Важливо і те, що працівники складського господарства та відділу матеріально-технічного постачання на основі лімітних карт дізнаються, які матеріали потрібні для виконання виробничої програми в даний час, і своєчасно зможуть підготувати їх у відповідній кількості до відпустки споживачам.

Лімітні карти відображають лише відпустку, а не фактичні витрати матеріалів на виробничі потреби, тому необхідний контроль за використанням матеріалів починаючи з моменту їх відпустки в бригаду. Для такого контролю в практиці машинобудівних підприємств застосовуються сигнальне документування, партійний розкрій, інвентарний і розрахунковий методи.

Лімітні карти нумерують в порядку їх складання. Допоміжні матеріали (ущільнювальні, фарбувальні і ін.) В лімітні карти не вносять, а відпускають по окремим вимогам.
 Використані лімітні карти разом з іншими прибутково-видатковими документами передаються бухгалтерії.

Існують індивідуальні лімітні карти (на один номер) і групові.

Використання лімітних карт як єдиного лімітує і бухгалтерського документа значно знижує кількість документації і звільняє працівників постачання від необхідності багаторазово перевіряти і візувати разові вимоги. Останні треба використовувати тільки для оформлення разового відпустки. 
Застосування лімітних карт сприяє більш ретельному витрачання матеріалів і поліпшенню контролю за їх використанням. Система комплектації складається з комплектування устаткування і матеріалів для виготовлення та складання заготовок і блоків в майстернях і комплектування устаткування і матеріалів безпосередньо для зони монтажу.

Застосування лімітних карт сприяє більш ретельному витрачання матеріалів, покращує контроль за їх використанням.
 
Після цього лімітні карти разом з іншими прибутково-видатковими документами здають в бухгалтерію для обліку руху матеріалів.

Представляє: лімітні карти на відпуск матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Представляє: лімітні карти на відпуск матеріалів на планований місяць.

Представляє: лімітні карти на відпуск матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Здача складом лімітних карт проводиться негайно після використання ліміту. На кінець місяця повинні бути здані всі лімітні карти (або місячні талони від квартальних карт) незалежно від використання ліміту.

Здача складом лімітних карт проводиться негайно після використання ліміту.

В кінці місяця заповнені лімітні карти здаються в бухгалтерію для перевірки і обробки. Таким чином, вся інформація про відпустку матеріалів надходить органам управління з великим запізненням. Це знижує оперативність її використання. 
При цьому порядок записів лімітні карти слід зберігати разом з відповідними картками складського обліку.

При виписці спеціальних вимог або лімітних карт на замінний матеріал в раніше виписані лімітні карти або вимоги вноситься відповідна відмітка про зменшення ліміту на ту кількість, яку замінено на інший матеріал.

В обчислювальний центр передаються для обробки лімітні карти - документ, який служить для визначення кількості фактично відпущеного зі складу та отриманого цехом матеріалу. Однак лімітної карті властивий досить істотний недолік. Вона є накопичувальним документом і позбавляє можливості отримувати оперативні відомості про стан матеріальних запасів на складах. Тому по найбільш важливими позиціями до лімітної карті рекомендується виписувати талони, які використовуються для отримання оперативних відомостей з обліку матеріалів.

Якщо на підприємстві є затверджені цехам головним інженером лімітні карти за кількістю і маркам масел, то при встановленні показника бригаді використовуються ці, а також дані по здачі відпрацьованих масел.

В даний час все більшого поширення знаходить оформлення лімітних карт (табл. 8) на ЕОМ (наприклад, МПО Другий годинниковий завод) на основі відповідного масиву інформації, що містить дані про виробничу програму і потребах цеху (ділянки) і дані про кількість матеріальних ресурсів на певний період часу. Крім того, за умови постійного постачання цехів (ділянок) матеріальними ресурсами передбачається складання графіка подачі матеріалів в місця споживання за даними, що подаються в ВЦ транспортними службами, відділами постачання і комплектації, цехами і ділянками. Це дозволяє посилити контроль за відпуском матеріалів і скоротити кількість виписуються вимог.

Зведену відомість складають в трьох примірниках на підставі лімітних карт, даних і специфікацій проектів, а також планів-графіків виконання монтажних робіт.

В умовах застосування на підприємстві позамовного методу обліку виробництва лімітні карти виписуються окремо для кожного замовлення на один або кілька номенклатурних номерів матеріалів. Відпустка сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів і інших матеріальних цінностей цеху-споживачу проводиться по лімітним картками тільки тим складом, який позначений в лімітної карті. Порядок відпуску матеріальних цінностей зі складу по лімітної карті міститься наступний: представник цеху-споживача пред'являє комірнику складу свій екземпляр лімітної карти. У межах встановленого ліміту комірник відпускає кількість, заявлене цехом. Щодо використання ліміту відпустку припиняється.

Зразковий склад проектних рішень по БФОТ на рівні підприємства.

Документація по комплектуванню вузлів і деталей (відомості, лімітні карти тощо. На підставі первинних документів (вимозі па матеріали, лімітних карт, робочих нарядів, рапортів про вироблення, накладних про здачу продукції та ін.) В цій картці збирають витрати на вироб -у але статтями калькуляції, а після закінчення замовлення визначають його собівартість.

Основними видами документів з оформлення відпустки матеріалів на виробництво є лімітні карти і вимоги. Застосування лімітних карт сприяє скороченню кількості документів і забезпечує належний контроль за відпуском матеріалів у виробництво.

госпрозрахункові підрозділи підприємства отримують матеріальні цінності зі складів на підставі лімітних карт, які складаються на місяць або на квартал.

для виписки матеріалів, споживаних протягом місяця багаторазово, служать лімітні карти, які складаються в двох примірниках: перший для цеху-споживача, другий для комори.

При виписці спеціальних вимог або лімітних карт на замінний матеріал в раніше виписані лімітні карти або вимоги вноситься відповідна відмітка про зменшення ліміту на ту кількість, яку замінено на інший матеріал.

У багатьох випадках будівельні підприємства постачають споруджувані об'єкти матеріалами на підставі лімітних карт в межах місячної потреби або потреби на об'єкт. Для цього важливо правильно визначити фактичні витрати будівельних матеріалів, конструкцій і деталей протягом місяця, а отже, і більш точно обчислювати собівартість незавершеного виробництва. Це необхідно і для зіставлення фактичних витрат з допустимими за нормами. У разі виявлення перевитрат в порівнянні з нормами вживають відповідних заходів.

Лімітні карти зазвичай виписуються на один сорто-розмір матеріалів, однак на практиці застосовуються лімітні карти на кілька різних матеріалів, тоді вони називаються лімітними відомостями.

Незважаючи на наявність індивідуальних норм витрати сумішей на кожен виріб, при виписці лімітних карт користуються середовищ-негрупповимі нормами, що дозволяють маневрувати в разі зміни асортименту з метою забезпечити економію фактичних витрат на витрачені суміші.

Багато підприємств замість разових вимог використовують в практиці документування відпустки матеріалів лімітні відомості або лімітні карти.

Матеріальні цінності відпускають зі складів на підставі спеціальних витратних документів: разових вимог і лімітних карт, які складаються на місяць або квартал.

Матеріальні цінності відпускають зі складів на підставі спеціальних витратних документів: разових вимог і лімітних карт, які складають на місяць або квартал.

На підприємствах з масово-потоковим або крупносерійним виробництвом, які застосовують активний метод харчування цехів, замість лімітних карт можна застосовувати Планкарта, в яких, крім показників, передбачених в лімітних картах, вказують конкретні терміни подачі матеріалів на виробництво.

Записи в картках складського обліку матеріалів виробляються після кожного відпустки матеріалів або в міру закриття лімітних карт, але не пізніше 1-го числа наступного звітного місяця.

У міру використання ліміту, а також після закінчення останнього дня звітного місяця комірник складу здає лімітні карти в бухгалтерію.

Як показала практика, в пам'яті мікроЕОМ можуть зберігатися форми первинних документів (прибуткових ордерів, лімітних карт, нарядів, табелів та ін.), В які користувач з клавіатури заносить необхідні показники з контролем через дисплей, забезпечуючи тим самим документування господарських операцій. Заповнений документ відбивається на екрані дисплея і виводиться на друк. Одночасно інформація первинного документа заноситься до відповідного файл на магнітному диску.

Джерелом інформації є в основному первичная документация: планова і фактична кошторису витрат, наряд-завдання робочим, лімітні карти, відомості розподілу заробітної плати по виробах.

У цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформляються, а сама операція проводиться на підставі лімітних карт, які виписуються в одному примірнику, і не мають значення бухгалтерських документів.