А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Криве властивість

Криві властивості в поєднанні з діаграмами плавкості відповідних сольових систем дозволяють наочно встановити зв'язок між властивостями цих систем в твердому і рідкому стані. Якщо звернемося до подвійних сольовим системам, то в тому випадку, коли компоненти системи утворюють просту евтектичну діаграму або дають безперервний ряд твердих розчинів, крива зміни щільності відповідних розплавів є прямою, яка підпорядковується правилу ( закону) адитивності. Останнє може бути пояснено тим, що склад солей, що відповідає утворенню хімічної сполуки в твердому стані (що характеризується певною кристалічною решіткою), відповідає і найбільшою впорядкованості іонів, а отже, і найбільш щільною упаковці їх і в розплавленому стані.

На кривих властивості подвійних систем в сингулярної точки сходяться, як ми побачимо нижче, взагалі кажучи, дві гілки кривої; тому нас надалі з усіх кратних точок будуть цікавити тільки подвійні точки.

Крім того, на кривих властивості може бути ще так звана точка самопрікосновенія, в якій дві гілки кривої торкаються один одного (типи I і II, рис. IV.7) і мають, подібно точці повернення, зливаються дотичні. Ця точка є як би сукупністю двох точок повернення, з'єднаних один з одним своїми вістрями.

Види особливих точок. Чудові точки, зустрічаються па кривих властивості, не вичерпуються перерахованими типами. Сингулярні точки, крім того, володіють тим властивістю, що при зміні умов рівноваги (зокрема, тиску або температури) відповідає їм склад не змінюється.

Точки типу Я є на кривих властивості в межах складу х 0 6 - 0 8 при різних значеннях К. Однак криві геометричного місця точок типу Я поблизу прикордонної прямий ЕГ - са, що відповідає К0 мають розрив.

ПОЛІТЕРМ властивості подвійної системи з хімічною сполукою А В, ступінь дисоціації якого збільшується з підвищенням температури. Форма поверхні властивості на діаграмі визначається формою кривих властивості на діаграмах, побудованих при постійній величині третього параметра.

Отже, при переході від вагових часток до мольному криві властивості, що проходять поза площі, утвореної адитивної прямої і гіперболою (IV. Діаграми склад-властивість в області з'єднання АВ3. | Діаграма складу-властивість для фази з'єднання АВ по Кур-наково - Матіссену . Курнакова - Матіссена (крива 1 рис. 27) криві властивості мають асиметричний вигляд (див. Рис. 28); максимум зсувається зі стехиометрической точки і тим більше, чим більше концентрація розчинених речовин.

Таким чином, при переході від вагових часток до мольному криві властивості, що знаходяться поза області, утвореної адитивної прямої і гіперболою (1113), не змінюють напрямок угнутості; криві ж, що знаходяться всередині цієї області, змінюють напрямок угнутості на протилежне.
 При заміні концентрації деякої її ступенем мають місце такі перетворення кривих властивості.

Форма ізотерм в'язкості при.

Якщо хімічна сполука диссоциировано в малому ступені, то екстремуми на кривих властивості відповідають його складу. Ізотерми в'язкості на цій діаграмі при температурах tlt t2 і ts складаються з двох гілок, що перетинаються в точках Л /, М2 і М3 що лежать на абсциссе хімічної сполуки АВ.

Різницеві значення парціальних властивостей компонента В2Оз в силікатних стеклах. Спільне присутність в силікатних стеклах В2Оз і А12О3 викликає поява на кривих властивості нових своєрідних ефектів, названих алюмоборной аномалією.

I (В-S) і II (S-А), кілька відхиляються від адитивності, то після переходу до системи В-А криві властивості будуть відхилятися від кривих, виражених рівняннями (IV.92) і (IV.93), і отримані діаграми будуть трохи відхилятися від діаграм, зображених на рис. IV. Наприклад, якщо для випадку Па (т - - П s) в системі В-S крива піднімається зліва направо, а в системі S-А опускається зліва направо, у вторинних системах I (В-S) і II (S-А) замість прямих будуть негативні криві, то і в системі В-А замість прямих вийдуть негативні ж криві.

При переході від концентрації, вираженої Мольн частками (або мольна відсотками), до концентрації, вираженої величинами Л //, мають місце такі перетворення кривих властивості.

Структура стали ЗОХГСА. Х500. а - Відпалена стан. б - покращене стан. Характер зміни механічних властивостей в залежності від температури відпустки однаковий у всіх трьох сталей, при однаковому рівні міцності інші властивості у всіх сталей дуже близькі. Однак внаслідок різної прожарюємо хід кривих властивості - розмір термічно оброблюваної заготовки різний.

Характер зміни механічних властивостей залежно від температури відпустки однаковий у всіх трьох сталей і при однаковому рівні міцності інші властивості у всіх сталей дуже близькі. Однак внаслідок різної прокаливаемости хід кривих властивості - розмір термічно оброблюваної заготовки різний.

Структура стали ЗОХГСА. х 500. а - Відпалена стан. б - покращене стан. Характер зміни механічних властивостей в залежності від температури відпустки однаковий у всіх трьох сталей, і при однаковому рівні міцності інші властивості у всіх сталей дуже близькі. Однак внаслідок різної прокаливаемости хід кривих властивості - розмір термічно оброблюваної заготовки різний.

Структура стали ЗОХГСА. Х500. а - Відпалена стан. б - покращене стан. Характер зміни механічних властивостей в залежності від температури відпустки однаковий у всіх трьох сталей, при однаковому рівні міцності інші властивості у всіх сталей дуже близькі. Однак внаслідок різної прожарюємо хід кривих властивості - розмір термічно оброблюваної заготовки різний.

Тип діаграми склад - властивість визначається формою кривих і поверхонь властивості, дозволених для даного виду взаємодії компонентів. При відсутності взаємодії в подвійних системах дозволені всі типи кривих властивості (рис. 9), виведені з основних принципів фізико-хімічного аналізу. Відрізняються вони лише формою кривої властивості. Ці типи діаграм склад - властивість можна застосувати й для систем, в яких спостерігається міжмолекулярної взаємодії компонентів.

Як буде показано, форма ізотерми властивості залежить також від методу вираження концентрації системи. Заміна одного методу вираження концентрації іншим змінює, однак, тільки монотонний вигляд кривої властивості. Положення екстремумів на кривих властивості, як показав В. Я. Аносов[7], не змінюється. Точка перегину при деяких перетвореннях системи координат може на кривій зникнути або з'явитися знову.

Криві турбо. ціметріческого титрування полістиролу A if В і їх фракцій.

Так, Н. С. Курпако-вим і його школой1 було показано, що при відсутності хімічних сполук все властивості розчину в залежності від складу змінюються пепреришю. При утворенні хімічної сполуки на криве властивість - склад спостерігається розрив суцільності і з'являються так звані сингулярні точки. Такі тОчіі виявлені для ряду систем на кривих в'язкість-склад і теплота змішання - склад. Для більшості рідких розчинів появи сингулярних точок на кривих властивість - склад не спостерігається, що вказує на відсутність в них певних хімічних сполук. У Цьому випадку п розчині між компонентами діють звичніше межмолскулярние сили типу вандерваальсова сил пли водневих зв'язків (стор. На закінчення необхідно відзначити, що в минулому в системі вода-етиловий спирт різні дослідники нерідко виявляли на ізотермах ряду властивостей численні точки зламу, існування яких не підтверджувалося при більш ретельному і менш упереджене дослідженні. Тут слід зазначити роботу Д. І. Менделєєва[17], який виявив на похідних щільності спиртових розчинів кілька зламів. Внаслідок цього сама думка про можливість існування точок зламу на кривих властивості, тим більше в такій добре вивченої системі, як вода - етиловий спирт, виявилася певною мірою дискредитованій.

у разі рівного розподілу другої похідної нулю на кривій властивості є точка перегину. у разі, коли перша і друга похідні не приймають нульових значень, крива властивості змінюється монотонно. як бачимо, в разі дисоціації димарів реалізуються всі можливі види кривих властивості при одній і тій же системі координат. Форма їх визначається ступенем дисоціації димарів і властивостями компонентів і продуктів їх дисоціації. На рис. 10 наведені криві властивості, розраховані для чисельних значень, які відповідають різним значенням першої і другої похідних. Величини констант дисоціації і коефіцієнтів а; і bj прийняті довільними на тій підставі, що серед незліченної безлічі систем розглянутого типу завжди знайдуться такі, які задовольняють перерахованим вище значеннями похідних функції властивості.

Загальний вигляд діаграми склад - властивість подвійної гомогенної. З точки зору фізико-хімічного аналізу найважливішим елементом діаграми склад - властивість є загальний вигляд кривої властивості. Форма її залежить від індивідуальних особливостей системи і способу вираження концентрації при побудові діаграми. Розглянемо форми, які можуть приймати криві властивості в гомогенних системах незалежно від характеру взаємодії між компонентами і методу вираження складу системи.

У разі рівного розподілу другої похідної нулю на кривій властивості є точка перегину. У разі, коли перша і друга похідні не приймають нульових значень, крива властивості змінюється монотонно. Як бачимо, в разі дисоціації димарів реалізуються всі можливі види кривих властивості при одній і тій же системі координат. Форма їх визначається ступенем дисоціації димарів і властивостями компонентів і продуктів їх дисоціації. На рис. 10 наведені криві властивості, розраховані для чисельних значень, які відповідають різним значенням першої і другої похідних. Величини констант дисоціації і коефіцієнтів а; і bj прийняті довільними на тій підставі, що серед незліченної безлічі систем розглянутого типу завжди знайдуться такі, які задовольняють перерахованим вище значеннями похідних функції властивості.

Зміна форми кривої властивості в залежності від стеіені дисоціації сполуки. Курнакова про сингулярних точках на фізико-хімічних діаграмах отримало загальне визнання і широке практичне застосування для дослідження гомогенних систем. У ньому, безсумнівно, є раціональне зерно. Такими образами є загострені максимуми або мінімуми на кривих властивостей (сингулярні максимуми або мінімуми), що переходять в складки (сингулярні складки) на поверхнях багатокомпонентних систем. Однак пояснення походження екстремумів на діаграмах склад - властивість, що відповідають утворенню хімічних сполук, дане М. С. Кур-наково, необґрунтовано. Більш правильне і математично обґрунтоване пояснення походження екстремумів на кривих властивості реальних систем можна дати в результаті аналізу описують їх математичних функцій, як це зробив М. І. Степанов на прикладі рівняння виходу реакції.

З наведеного огляду видно, що сингулярних характер екстремумів на діаграмах властивостей приписувався Н. С. Курнаков-вим тільки за їх зовнішнім виглядом. Ілюстрації типових сингулярних точок, наведених на рис. 13 взяті з посібників з математики. Однак поняття сингулярной точки є математичним. Це не було зроблено Н. С. Курнаковим і, як побачимо далі, призвело до помилкового тлумачення походження екстремумів на кривих властивості; їм були приписані властивості особливих точок, якими вони не володіють.