А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кревель

Кревель і Гофтейзер[4], Які вивчали утворення пухирів в системі повітря-вода на скляних соплах, спрямованих догори, відзначають труднощі, з якими вони зустрілися, коли діаметр капілярів був більше 3 мм, внаслідок внутрішнього змочування, яке вони рекомендують усувати застосуванням внутрішнього парафинового покриття.

До визначення афіз. і Ахім. Кревель пояснюють тим, що при фізичній абсорбції частина поверхні насадки, покрита повільно оновлюється застійної рідиною, не активна; при хемосорбції в умовах незалежності массоотдачи від гідродинамічного режиму активна вся змочена поверхня насадки.

Профілі концентрацій. Ван Кревель і Хофтайзер привели результати розрахунків для випадку DA DB, однак аналіз вирішених ними рівнянь показує, що при використанні названих вище змінних рівняння (V.64) можна застосувати і тоді, коли коефіцієнти дифузії розчиненого газу і реагенту неоднакові (Підрядкова примітка до стор. Ван Кревель і Хофтайзер 122 запропонували для цього випадку графічний метод. Тиск пару ефіру. | Тиск парів ефіру над розчинами в різних розчинниках (Robinson, Recovery of Volatile Solvents, New York, 1922. Ван Кревель та ін. 5 визначили склад розчину і рівноважні парціальні тиску NH3 і СО2 з використанням закону діючих мас для азоту і вуглецю і іонного балансу реакції. Константа закону діючих мас змінюється зі зміною температури і іонної сили. Результати розрахунку представлені на рис. VI-3 і VI-4. На рис. VI-4 приведено розраховане парціальний тиск як функція R і загальна концентрація аміаку при тій же температурі.

Ван Кревель і Хофтіцер[102]на основі плівкової моделі розробили метод чисельного інтегрування, а також наближене рішення.

Ван Кревель і Хофтайзер 122 запропонували для цього випадку графічний метод.

Ван Кревель розробив також метод інкрементів для розрахунку КО, виходячи з будови полімеру.

Ван Кревель, правда, не брав до уваги зміни концентрації в поздовжньому напрямку, але це виправдано в найпростішому випадку потоку речовини від нескінченної площини г /0 в полупространство yQ над площиною.

Ван Кревеленом і Хофтайзером, дані про розчинність.

Марс і Ван Кревель[118,119]вивчили вплив парціального тиску бензолу на швидкість окислення бензолу в невеликому псевдоожі-женном шарі каталізатора.

Марс і Ван Кревель повідомляють, що їх дані відповідають інтегрованої формі рівняння (5), однак не вказують, які ступеня перетворення, при яких вони отримали ці дані.

Марс і Ван Кревель зробили висновок, що, як і в разі окислення бензолу і нафталіну (стор. Хофтіцер і Ван Кревель[165]Припускають, що при фізичній абсорбції і хемосорбції активна поверхня контакту різна, причому вона досягає максимального значення в області, в якій коефіцієнт массоотдачи не залежить від гідродинамічних умов (стор.

Хофтіцер і Ван Кревель, обробивши зазначеним способом досліди Типу і Доджа (стор.

Марс і Ван Кревель[80]за основу взяли припущення, що реакція окислення бензолу на ванадієвих каталізаторів протікає по окислювально-відновного механізму, коли бензол окислюється киснем решітки каталізатора, відновлюючи його при цьому. Кисень газової фази потім знову окисляє каталізатор.

Нижче наведені рівняння Кревель, Жаворонкова і Чагунава для розрахунку рівноважного парціального тиску СО в залежності від складу поглинаючого розчину.

Херден, Нобель і Кревель звернули внімавіе на інтенсивне перемішування частинок в розвиненому псевдоожиженном шарі, високу теплоємність частинок в порівнянні з газом, хороший індуктивний теплообмін дрібних частинок і справедливо вважають, що швидкий обмін теплом між різними частинами ясевдоожіженного шару відбувається в результаті перемішування частинок. Автори особливо підкреслюють роль вишкою теплоємності частинок в інтенсифікації теплообміну і, користуючись методом аналогії, підтверджують виска-занное положення спеціальними дослідами по масообміну.

Відомий голландський углехімік Ван Кревель подібно Фішеру вважає, що лігнін є головним углеобразующім речовиною. Він розглядає процес утворення вугілля як конденсацію елементарних структурних одиниць лігніну, які отримані в результаті його ензімного розпаду. Ван Кревель[21]намагається пояснити генетично запропоновану ним схему і наводить докази біохімічного та хімічного характеру в її підтвердження.

Метод, запропонований Ван Кревеленом і Черміном[1528], Аналогічний методу Франкліна. Різниця полягає лише в формі уявлення кінцевих результатів. У методі Ван Кревель і Черміна результати розрахунку безпосередньо виражаються у вигляді лінійного рівняння температурної залежності енергії Гіббса даної молекули. У зв'язку з появою більш надійних даних Чермін[220]повністю переглянув розрахункові формули цього методу і поширив їх на алкани, алкени, Циклоалкани, циклоалкени, Алкі і ароматичні з'єднання. У порівнянні з іншими методами цей метод дає найбільше число інкрементів для вуглеводневого груп. В значення інкрементів різних вуглеводневих груп внесено низку поправок, які враховують розгалуження парафінових ланцюгів і розміри кілець, а також наявність циклів в ароматичних сполуках.

Три основних типи реакційних пристроїв і деякі проміжні форми реакторів для гомогенних і квазигомогенную реакцій. Як було відзначено ван Кревеленом 6 подальша диференціація може бути проведена на підставі того, чи здійснюють попереднє перемішування сировинних потоків до входу в реактор.

Три основних типи реакційних пристроїв і деякі проміжні форми реакторів для гомогенних і квазигомогенную реакцій. Як було відзначено ван Кревеленом, подальша диференціація може бути проведена на підставі того, чи здійснюють попереднє перемішування сировинних потоків до входу в реактор.

Залежність щільності вугілля від ступеня метаморфізму по Далхенті і Пенроуз (, Франкліну (О і Цвітерінгу (х. Хунтгенс, Дорманс і Ван Кревель[6]Досліджували залежність між істинною густиною петрографічних інгредієнтів і ступенем метаморфізму. Ступінь метаморфізму майже не впливає на щільність фюзеніта.

Залежність електроопору підмосковного вугілля різної зольності (вказана на кривих від температури. Греневег, Шуер і Ван Кревель, досліджуючи діелектричну проникність вітренов, встановили, що є різниця між значеннями цього показника при повітряно-сухому і абсолютно сухому стані проб. Ця різниця зменшується з збільшенням ступеня метаморфізму, що можна пояснити зменшенням вмісту гігроскопічної вологи у вугіллі.

Розчинність двоокису вуглецю в 2 і. водному розчині аміаку при 20 С[Van К r e v e - len, Hoftijzer, Huntjens, Rec. trav. chim., 68, 193 ( 1919 ]. Константа закону діючих мас визначена Ван Кревеленом, знайдена також залежність її від температури і іонного напруги.

Інші дослідники (Г. Боресков, Марс - Ван Кревель) більш доказово стверджували, що окисно - відновний каталітичний процес протікає стадийно за допомогою взаємодії відновника з киснем поверхні оксиду миталл і реокісленіі відновленого каталізатора окислювачами, тобто каталітична поверхню розглядається як хімічний реагент (як це представлено вище у вигляді реакцій 1.1 - 3) Треба зазначити, що старий залізопаровим спосіб отримання водню був заснований на періодичному здійсненні окремих стадій конверсії природного газу.

Європейською федерацією хімічної технології, а також бесіди з ініціаторами цих симпозіумів, професорами ван Кревеленом і Дж. Амстердамі в 1957 і 1960 рр., Проведених Європейською федерацією хімічної технології, а також бесіди з ініціаторами цих симпозіумів, професорами ван Кревеленом і Дж. Зміна теплоємності гуміт в процесі геологічного метаморфізму. Зіставляючи розраховані за формулою (III. Кревель показав, що різниця цих величин щодо зростає з підвищенням стадії метаморфізму гуміт, бо свідчить про збільшення ступеня конденсована структури. . Основні труднощі при оцінці характеристичної в'язкості для даної системи полімер - розчинник полягає в прогнозі значення показника ступеня а. Ван Кревель і Хофтіцер[32]припустили, що а залежить від параметрів розчинності полімеру і розчинника.

Основні труднощі при оцінці характеристичної в'язкості для даної системи полімер - розчинник полягає в прогнозі значення показника ступеня а. Ван Кревель і Хофтіцер[32]припустили, що а залежить від параметрів розчинності полімеру і розчинника.

Співвідношення між максимальною швидкістю росту кристалів і максимальним ступенем кристалічності. Емпіричне співвідношення для максимальної швидкості росту може-базуватися на тому експериментальному факті, що при високій регулярності молекулярної структури швидкість росту виявляється також високою. Ван Кревель і Хофтіцер показали, що досить.

Подальше розкладання цих сполук призводить IK реакцій конденсації і полімеризації з утворенням складних і стійких гетероциклічних сполук. Кірнер і Кревель вказують, що азот і кисень органічні сполуки вугільної маси є або гетероциклічними сполуками, у яких азот і кисень служать сполучними атомами, або складними високомолекулярними сполуками, у яких кисень і азот особливо міцно пов'язані.

Залежність частки ароматичного вуглецю (від загального його утриманні в вугіллі від виходу летких речовин. | Зміна числі ароматичних кілець в структурних одиницях макромолекул а залежно від виходу летких речовин. Ці структурні параметри можуть бути визначені різними методами. Наприклад, Ван Кревель з співробітниками розробив графостатістіческій метод визначення величин структурних параметрів речовин вугілля. Він заснований на адитивності функції фізичних констант, які для даного типу хімічних сполук можуть бути розраховані за сумою атомних складових.

 До термічним показниками необхідно віднести і коефіцієнт теплового розширення. Шуйер і Ван Кревель[25]досліджували теплове розширення вітренов кам'яного вугілля різного ступеня метаморфізму.

Марс і Ван Кревель[118, 119]показали, що при 337 С на каталізаторі, що складається з 9% V20521% K2S04 при парціальних тисках нафталіну нижче - & ммрт.

Тут потрібно зробити застереження щодо обґрунтованості застосування кінетичних даних, отриманих при одній температурі, до даних, отриманих при іншій температурі. Марс і Ван Кревель припускають, що реагенти і каталізатор знаходяться в рівновазі і що для певних умов реакції ступінь заповнення поверхні каталізатора киснем (6) постійна. Мабуть, 9 відноситься до стану відновлення каталізатора. З практики відомо, що при невеликому часу контакту та температури нижче оптимальної рівноважний стан відновлення не досягається і, ймовірно, отримані кінетичні дані в цих умовах не відповідають результатам, які вийшли б при рівновазі. Цей факт, хоча б частково, може пояснити очевидні зміни в кінетиці окислення нафталіну при зміні температури, які спостерігаються буфом і Фугетом.

Енергія активації, як відомо, характеризує величину потенційного бар'єру на шляху перетворення вихідних сполук в кінцеві продукти реакції і не повинна залежати від зовнішніх умов реакції. Ассель-те і ван Кревеленом, є функцією концентрації азотної кислоти, показує, що в їх роботі залежність константи швидкості від температури, з якої обчислена величина Е, визначається не тільки енергією активації. Вона визначається також впливом температури на рівноважні параметри реакції, швидше за все на константи кислотно-лужної рівноваги.

Крім того, можливо кілька способів перемішування двох або більше фаз. Вікке 1в і ван Кревель в розробили принципи комбінування способів, часто можна зустріти на практиці.

Крім того, можливо кілька способів перемішування двох або більше фаз. Вікке 16 і ван Кревель 6 розробили принципи комбінування способів, часто можна зустріти на практиці.

Повільний паю гомогенна реакція. Цей випадок, розглянутий ван Кревеленом і Хофтіцеромзя для аналогічного випадку газової абсорбції, буде обговорено в частині III.

Хатта, а також Білопільський[99], Позін[100], Ван Кревель[101, 102]та інші дослідники 30 - 40 - х років виходили з плівковою моделі.

Найпростіший підхід до розшифровки взаємозв'язку між хімічною будовою макромолекули і властивостями блочного полімеру полягає в застосуванні принципу адитивності, відповідно до якого деякий мольное властивість Р передбачається адитивної сумою парціальних внесків Л від фрагментів, на які розбивається повторюється ланка ланцюга. Такий підхід в найбільш повному і систематичному варіанті описаний у відомій книзі Ван Кревель (Д. В. Ван Кревель. Робота Райнек і Ліна показала, що принцип адитивності НЕ-може бути в строгому сенсі застосований для обчислення енергії когезії при кімнатній температурі; тим Проте за допомогою цього-методу можна отримати розумні значення енергії когезії полімерів. Але тут повинні використовуватися величини, які не обов'язково ідентичні аналогічним параметрам, застосовуваним для низькомолекулярних сполук; Недавно Хофтіцер і Ван Кревель[17]показали, що за наявними даними для ЕКоГ полімерів.

Можливий хід кривих концентрації в прикордонній зоні для гомогенної реакції між речовиною А, що надходять нерезів поверхню розділу (у 0 і речовиною в, що містяться в обсязі. Процес дифузії, що протікає одночасно з реакцією першого порядку, вперше описаний Хаттат. Питання впливу на дифузію реакції другого порядку між компонентом А, що надходять через кордон розділу, і компонентом в, розчиненим в реакційній фазі, розглядався ван Кревеленом і Хофтайзе-ром 112 на моделі плівки.

Відомий голландський углехімік Ван Кревель подібно Фішеру вважає, що лігнін є головним углеобразующім речовиною. Він розглядає процес утворення вугілля як конденсацію елементарних структурних одиниць лігніну, які отримані в результаті його ензімного розпаду. Ван Кревель[21]намагається пояснити генетично запропоновану ним схему і наводить докази біохімічного та хімічного характеру в її підтвердження.

Дуже часто користуються набором величин Смолл. Нещодавно Хойген[18]запропонував значення групових вкладів в /, які незначно відрізняються від даних Смолл. Ван Кревель[30]отримав набір атомних вкладів для розрахунку величини F.

Дуже часто користуються набором величин Смолл. Нещодавно Хон[18]запропонував значення групових вкладів в F, які незначно відрізняються від даних Смолл. Ван Кревель[30]отримав набір атомних вкладів для розрахунку величини F.

Розрахункова крива 8 побудована відповідно до рівняння (1) за даними для чистої води, розташовується близько до кривої 7 для розплавленого карналіту відповідно до близькістю значень капілярної постійної для обох рідин. Ці дві криві перетинаються в початку координат. Експериментальні точки Кревель і Гофтейзера, отримані при дуже малих швидкостях повітря, добре збігаються з кривою 8 чим підтверджується правомірність застосування формули (1) при тих умовах, для яких вона виведена.

У спектрах, отриманих цими методами, виявлено збільшення оптичної щільності зі зменшенням довжини хвилі. Інтерпретуючи спектри, вчені не прийшли до однозначного трактування результатів. Так, Ван Кревель[9]вважає, що УФ-спектр вугілля з вмістом вуглецю 84% може бути на 80 - 85% представлений сумішшю п'яти-шести циклічних ароматичних сполук. Автор роботи[4]прийшов до висновку, що зміст конденсованих ароматичних фрагментів в структурі вугілля не перевищує 25%, а в роботі[11]УФ-спектр вугілля пояснений поглинанням двох-трьох ароматичних сполук.