А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - точність

Коефіцієнт точності а по величині прирівнюється до методичної похибки проектування масеообменних апаратів.

Коефіцієнти точності і повноти пов'язані з таким важливим параметром, як обсяг видачі інформації в ІПС.

Коефіцієнт точності натягу, як і у варіанті 1 приймається: mt-l - при визначенні втрат напруги; /І /0 9 - при розрахунку на утворення тріщин.

Коефіцієнт точності поковки кп визначають як відношення маси готової деталі до маси поковки, з якої її виготовляють. Таким чином, кп характеризує ступінь наближення форми і розмірів поковки до форми і розмірів деталі, тобто обсяг подальшої механічної обробки.

Коефіцієнт точності виконання допуску Тп дозволяє оцінити, наскільки забезпечено задану якість.

Коефіцієнтом точності називається виражене у відсотках відношення виданих у відповідь на запит релевантних документів до загальної кількості документів у видачі.

Якщо коефіцієнт точності в реально діючій системі знайти порівняно неважко (треба лише забезпечити об'єктивну констатацію релевантності тексту запиту), то коефіцієнт повноти визначити практично неможливо, оскільки для цього довелося б більш-менш повним перебором знаходити все релевантні тексти в пошуковому масиві.

Збільшення коефіцієнта точності при зменшенні співвідношення б /а при постійних рівнях ймовірності помилок контролю пояснюється насамперед тим, що зменшується абсолютне значення допуску 26 а отже, - і абсолютна величина похибки вимірювань.

Значення коефіцієнтів точності також можуть бути знайдені по табл. 1 і 2 але з урахуванням наявного зсуву. При цьому слід врахувати, що наявність зміщення центру групування відносно середини поля допуску призводить до нерівності значень можливого виходу за кожну кордон допуску. Тому ймовірності помилок контролю першого і другого роду визначають окремо по кожній межі поля допуску.

Розрахунок коефіцієнтів точності для окремих абонентів я системи в цілому є обов'язковим при експлуатації системи ІРІ і дозволяє оцінювати, наскільки система правильно розуміє запити абонента. Зменшення шуму, тобто числа документів, що не відповідають запитам, зменшує непродуктивні витрати часу служби інформації, а також зменшує витрати часу абонентів на перегляд нерелевантной інформації.

К - коефіцієнт точності, який дорівнює 105 - 1 2 как при чорновому, так і при чистовому шліфуванні.

Чому дорівнює коефіцієнт точності натягу арматури і для чого вводиться цей коефіцієнт.

Якщо величина коефіцієнта точності fiO, то робота зграйка вважається задовільною і підналагоджує верстата з метою зменшення фактичного розкиду не проводилася. Якщо величина коефіцієнта ц1 то верстат працював з незадовільною точністю і тебует підналагодження.

співвідношення між допусками. Вищезгадані значення коефіцієнта точності методу вимірювання є граничними і можуть бути зменшені. Їх вибір повинен визначатися як технічними, так і економічними міркуваннями.

Таким чином, коефіцієнт ваговій точності як показник роботи ковальсько-штампувальних цехів буде об'єктивно враховувати використання металу, сприяти зацікавленості працівників ковальських цехів в зниженні яка не входить в обсяг виробництва частині витрачається металу - припусків на механічну обробку. Показник ваговій точності є основним фактором не тільки в раціональному використанні металу, а й у визначенні собівартості виробів.

Залежно від коефіцієнта точності, що визначає величину допусків отворів і валів, ряди допусків і посадок групуються по класах точності.

При виборі значення коефіцієнта точності контролю Амет може виявитися корисним знати величини цього коефіцієнта, встановлені в деяких нормативних матеріалах.

Для оцінки конструкції застосовуються коефіцієнт точності обробки і коефіцієнт шорсткості поверхні. У тому випадку, коли деталь має кілька поверхонь, що обробляються з різним ступенем точності і шорсткості, клас обробки встановлюється по її базової поверхні, що йде під збірку.

При обчисленні величини AfT коефіцієнт точності натягу шт приймається по табл. 68 як при розрахунку на утворення тріщин в стадії експлуатації.

Напруга asp визначають з коефіцієнтом точності натягу у8р1 і з урахуванням втрат. При aspRsc арматура площею Asp стиснута, а при aSpRsc розтягнута і в цьому випадку дещо знижується несуча здатність попередньо напруженого елемента.

Тому, вказуючи знайдене значення коефіцієнта точності Н (або D), бажано для теоретичної повноти згадувати про те, якими були розглянуті інтервали.

Для цієї настройки спочатку визначається так званий коефіцієнт точності приватного /С, значення якого записується в дужках з командою на розподіл.

Лн і лн відповідно з урахуванням коефіцієнта точності натягу тт і з урахуванням втрат напруги для даної стадії роботи елементу; ста і оа - напруги в ненапружуваній арматурі, викликані усадкою і ползучестью.

До групи показників технологічності конструкції відносяться також коефіцієнти точності і чистоти обробки. Точність обробки окремих деталей визначається характером їх роботи у виробі. Найбільш високі вимоги точності звичайнопред'являються до обробки тих деталей, які впливають на технічну характеристику виробу, технічний ресурс і економічність експлуатації.

Основними показниками ефективності будь-якої документальної ІПС є коефіцієнти точності і повноти її видач. Клевердон визначає коефіцієнт точності як відсоток релевантних 8 документів у видачі, а коефіцієнт повноти - як відсоток виданих релевантних документів від їх загального числа в пошуковому масиві.

У класах 1 2 і 2а коефіцієнти точності отворів в 1 6 рази більше, ніж у валів.

На рис. 546 показано, як змінюються коефіцієнти ваговій точності Кв.

Стандарт встановлює правила статистичного регулювання процесів з коефіцієнтом точності 075 - 085 за показниками якості, які мають розподіл Гаусса або Максвелла.

У всякому разі, якщо хочемо, щоб коефіцієнт точності Н був близький до 1 то необхідно, щоб HJ або відповідне йому близьке вираз було мало.

Таким чином, табл. 1 - 12 дозволяють визначити коефіцієнт точності і допустиму похибку вимірювань при заданій ймовірності помилки контролю і співвідношенні допуску та середньо-квадратичного відхилення для нормального, трикутного і рівномірного законів розподілів контрольованих величин і похибок вимірювань і поєднань цих розподілів.

ця стандарти поширюються на технологічні процеси, для яких коефіцієнт точності знаходиться в межах 075 - 085 і показники якості передбачити розподіляються за законом Гаусса або Шксвелла. У стандартах встановлюються загальні положення - і правила застосування статистичного регулювання технологічного процесу виготовлення продукції. Передбачається регулювання технологічних процесів за статистичними оцінками результатів вимірювань показників якості одиниць продукції, що входять в вибірку або пробу, з занесенням цих оцінок в контрольну карту.

Ця обставина ще раз свідчить про неправомочність використання значення коефіцієнта точності (зі) в якості параметра, що характеризує АСДП.

Це рівняння показує, що чим вище числове значення коефіцієнта ваговій точності, тим ближче кування за вагою наближається до деталі, тим менше відходи металу і нижче витрати на інструмент. Практика показує, що значним результатом в цьому випадку є висока продуктивність праці, підвищена якість деталей і відносно низька їх собівартість. З формули видно, що наближення ваги поковки або штампування до ваги готової деталі веде до скорочення норм витрати металу, підвищення коефіцієнта його використання, тоді як підвищення точності поковок при існуючих методах планування призводить до зниження коефіцієнта виходу придатного в ковальському цеху.

При 61250Ж ймовірність помилок другого роду при збільшенні коефіцієнт точності спочатку зростає, а потім стабілізується, так як граничним значенням ймовірності помилок другого роду є значення ймовірності розподілу за межами поля допуску контрольованого параметра.

Для оцінки технологічності деталей вельми важливими є такі показники, як коефіцієнт точності обробки і коефіцієнт шорсткості поверхні. Кожен з них являє собою відношення суми творів числа оригінальних деталей різних класів точності або шорсткості Д ш на номер відповідного класу.

Для оцінки технологічності деталей вельми важливими є такі показники, як коефіцієнт точності обробки і коефіцієнт шорсткості поверхні.

Переглядаючи ряд R5 і враховуючи, що член цього ряду 10 відповідає коефіцієнту точності 6-го квалітету, встановлюємо можливість призначення допусків складових ланок по 11-му квалітету.

Якщо більш жорсткі вимоги висувають до рівня ймовірностей і помилок першого роду, то коефіцієнт точності регламентується, виходячи з цих вимог по табл. 1 і І, при цьому ймовірність помилок другого роду буде менше, ніж першого.

При величинах поля допуску менш середнє відхилення контрольованих параметрів (6Сах) збільшуються значення коефіцієнтів точності.

Закономірно побудований ряд полів допусків на виготовлення деталей, що характеризується одним і тим же коефіцієнтом точності (кількістю одиниць допуску) і вимагає відповідних методів обробки, визначає клас точності обробки.

З таблиць випливає, що при постійному рівні ймовірності помилок першого і другого роду величина коефіцієнта точності залежить від значення співвідношення половин поля допуску і середнє відхилення контрольованого параметра. При величині співвідношення 1 - 175 коефіцієнт точності має найменше значення. При зменшенні величин відносини поля допуску і середнє відхилення контрольованого параметра до 025 коефіцієнти точності збільшуються в 2 5 - 3 рази, а при збільшенні до 3 коефіцієнти точності зростають в 1 5 - 2 5 разу.

До розрахунку елементів кільцевого перерізу. А - площа бетону всього кільця; crep - попереднє напруження арматури, яке визначається при коефіцієнті точності натягу р1; zs - відстань від рівнодіючої в арматурі розтягнутої зони до центра ваги перерізу.

Деякі успіхи, досягнуті за техніко-економічними показниками роботи ковальських цехів на ряді ленінградських заводів при введенні коефіцієнта ваговій точності, не вичерпують всі можливості даного процесу.

Важливими показниками, що характеризують рівень прогресивності способів лиття, є питома вага точних виливків в загальному обсязі виливків, коефіцієнт ваговій точності виливків і коефіцієнт використання металу.

Однак ці сполучення мають істотні відмінності в методах їх виготовлення і збірки, що і визначає відмінність в значеннях коефіцієнтів точності.

У диспетчерів НПУ Бавлинефть, в порівнянні з вихідним станом до вахти, через 2 години після початку роботи були підвищені і коефіцієнт точності і коефіцієнт продуктивності.

Для оцінки роботи системи і зміни умов її функціонування з метою забезпечення заданої ефективності необхідно систематично накопичувати дані, які дозволяють розраховувати коефіцієнт точності, формувати переліки найбільш інформативних і продуктивних джерел інформації, судити про очікувану цінності інформації та можливості її практичного використання.

Дослідне (крива 1 і § теоретичне (крива 2 рас - § пределенія ексцентриситету посадкової шийки валика. В ході обчислень визначають статистичні характеристики X, S і їх помилки а -, as; далі знаходять технологічний допуск БГ, коефіцієнт точності Т, ресурс допуску Q. всі перераховані характеристики виводяться на друк.

Стандартний зразок для випробувань міцності при нерівномірному відриві. | Пріспособлевіе для випробування зразків клейових з'єднань на нерівномірний відрив (конструкція нижньої частини змінюється залежно від зразка - варіанти а і (Г. /- коромисло. 2 обойма. 3-притискної болт. 4-шарнірна підвіска. i-нижній кріплення - Вій вузол. 6-головка випробувальної машини. 7-зразки. На вимогу споживача, крім середнього арифметичного значення межі міцності, можуть визначатися статичні показники - середнє квадратичне відхилення, варіаційний коефіцієнт, коефіцієнт точності. Визначення цих показників є факультативним.