А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - сортність

Коефіцієнт сортності визначається як відношення сумарної вартості продукції в оптових цінах, випущеної за певний час, до сумарної вартості продукції в перерахунку на найвищий сорт.

Коефіцієнт сортності представляє собою відношення фактичної сумарної вартості продукції, випущеної за певний інтервал часу, до сумарної вартості цієї ж продукції в перерахунку на найвищий сорт.

коефіцієнт сортності продукції (К) відповідно до ГОСТ 15467 - 79 являє собою відношення сумарної вартості продукції, випущеної за розглянутий період, до сумарної вартості цієї ж продукції в перерахунку на найвищий сорт.

Визначити коефіцієнт сортності за планом і фактично і вплив сортності на показники роботи заводу.

Аналогічно визначається коефіцієнт сортності та за іншими хімічних продуктів.

Природа самих коефіцієнтів сортності може бути пояснена приблизно в такий спосіб.

Якість продукції характеризується питомою вагою виробів кожного сорту в обсязі продукції, коефіцієнтом сортності, середньозважену ціну виробів.

Узагальнюючим показником сортності (марочності та інших ознак) продукції за звітний період є коефіцієнт сортності (марочності, в'язкості та ін.), Що обчислюється як відношення планового і фактичного обсягу продукції різних сортів в грошовій оцінці до її вартості за Ціпі верхньої межі сортності відповідного продукту.

Вихідними даними для розрахунку збільшення планового прибутку в результаті поліпшення сортності продукції служать вартість товарної продукції планованого року і коефіцієнти сортності продукції в попередньому і в планованому році.

Розрізняють індекс якості, який визначається на основі головного показника якості; індекс якості, який визначається за результатами атестації продукції; коефіцієнт сортності та індекс дефектності продукції.

При великому асортименті продукції, що випускається і зміні сортності по всій номенклатурі для визначення впливу цього фактора на плановий прибуток користуються іншим методом - встановленням коефіцієнта сортності.

Для визначення справжнього межі рентабельності (він завжди дорівнює або вище отриманого по паливному критерієм) необхідно враховувати нафту як сировину для хімічної промисловості спеціальним коефіцієнтом сортності.

Щоб визначити збільшення планового прибутку в результаті планованого поліпшення сортності, слід обсяг товарної продукції планованого року, обчислений за оптовими цінами підприємства звітного року, розділити на коефіцієнт сортності в звітному році і помножити на відсоток підвищення коефіцієнта сортності в планованому році.

Продукція деяких підприємств ділиться на сорти в залежності від наявності, кількості та характеру деяких її недоліків (допустимих відхилень і дефектів); якість виготовлення сукупності одиниць такої продукції зручно оцінювати за допомогою коефіцієнтів сортності.

Щоб визначити збільшення планового прибутку в результаті планованого поліпшення сортності, слід обсяг товарної продукції планованого року, обчислений за оптовими цінами підприємства звітного року, розділити на коефіцієнт сортності в звітному році і помножити на відсоток підвищення коефіцієнта сортності в планованому році.

При рце нке виконання плану за якістю продукції необхідно визначити і порівняти плановий коефіцієнт сортності з фактичним. Якщо номенклатура виробів дуже різноманітна, то коефіцієнти сортності визначаються окремо по кожному виду продукції.

Так, при випуску паперу I сорту витрачається високосортне дорога сировина, якісніші проклеюючі і інші матеріали, ніж на виробництво паперу II і тим більше III сорти. Але всі ці відмінності в витратах відображаються в нормативній (планової) калькуляції собівартості продукції і можуть бути використані для визначення коефіцієнтів сортності продукції.

При аналізі виконання плану за якістю продукції в цілому по підприємству аналізують питома вага продукції вищої категорії якості, питома вага прогресивних видів продукції, коефіцієнт оновлення продукції. Для своєчасного виявлення резервів поліпшення якості за видами продукції, що випускається в цехах аналізують також показники сортності. Узагальнюючим показником якості продукції є коефіцієнт сортності, який розраховують як відношення вартості всього випуску продукції (за планом і фактично) до умовної вартості цього ж випуску (за планом і фактично), обчисленого в цінах тільки першого сорту. Одночасно аналізують наявність претензій і рекламацій на готову продукцію і визначають кількість і вартість рекламованих продукції в загальному обсязі відвантаженої, основні причини випуску недоброякісної продукції.

У деяких виробництвах (переважно продукції широкого вжитку) придатна продукція може бути неоднорідною - декількох сортів. Розподіл придатної продукції на сорти залежить від кількості, видів та значень відхилень, що допускаються нормативною документацією. Так, наприклад, стандартами на гумове взуття передбачається поділ, продукції на три сорти. Загальна якість роботи при виготовленні різносортної продукції оцінюється за допомогою коефіцієнта сортності, що представляє собою відношення обсягу випуску продукції в опто-них цінах (з урахуванням уцінки на нижчі сорти) - до обсягу випуску в цінах I сорту. Втрати на сортності утворюються за рахунок різниці в цінах. Слід розрізняти планові і надпланові втрати на випуск продукції зниженої сортності та збільшення виручки при випуску продукції підвищених сортів.

В принципі перевиконання плану по сортності позитивно характеризує діяльність підприємства, спрямовану на підвищення якості виробленої продукції. Банк при цьому перевіряє, чи не був занижений плановий коефіцієнт сортності. В якійсь мірі відповідь на це питання дає аналіз динаміки цього показника за кілька років. Обмежимося порівнянням планових та фактичних значень цього показника за два роки - звітний і попередній. Таким чином, цілком правомірно припустити, що план по сортності був ненапруженим, в ньому не були враховані резерви підвищення коефіцієнта сортності. Звичайно, перевірка напруженості плану не обмежується аналізом ситуації, динаміки тих чи інших показників.