А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - відносна асиметрія

Коефіцієнт відносної асиметрії характеризує зміщення центру розсіювання щодо середини поля допуску, що є наслідком впливу систематичних і випадкових похибок.

Коефіцієнт відносної асиметрії враховується при визначенні центру групування замикаючої ланки, коефіцієнт відносного розсіювання - при визначенні діапазону розсіювання замикаючої ланки.

коефіцієнт відносної асиметрії, який характеризує несиметричність розподілу щодо середини поля допуску а (X-А) /б, де А - координата середини поля допуску. Для будь-якого симетричного закону розподілу, якщо крива розподілу симетрична відносно поля допуску, величина коефіцієнта відносної асиметрії дорівнює нулю.

Коефіцієнт відносної асиметрії можна приймати tts 0 якщо закони розподілу складових ланок симетричні (иг 0) або якщо є не менше п'яти складових ланок з однорідними по величині допусками, серед загального числа ланок з будь-якими законами розподілу, але з меншими допусками.

Коефіцієнт відносної асиметрії відображає і несиметричність вихідного розподілу і несиметричність розташування вихідного розподілу в нулі допуску.

Щільність ймовірності (а. Коефіцієнт відносної асиметрії а при збігу осі симетрії розподілу Симп-сона з серединою поля допуску дорівнює нулю. 
Отже, коефіцієнт відносної асиметрії оцінює величину видалення центру групування від середини поля допуску не по абсолютній величині, а в частках від половини поля допуску.

У формули підсумовування входять коефіцієнти відносної асиметрії as і відносного розсіювання KS, які стосуються замикаючим ланкам розмірних ланцюгів.

У роботі[8]виведений коефіцієнт відносної асиметрії кривої розподілу Фіг.

для знаходження теоретичних значень коефіцієнтів відносної асиметрії ат і відносного розсіювання & т також необхідно за експериментальними даними визначити довірчі інтервали.

Слід зазначити, що хоча коефіцієнт відносної асиметрії а й відносне середнє відхилення До можуть значно відрізнятися для різних кривих розподілу, в той же час наближений їх вибір має незначний вплив на результати розрахунку точності механізму.

У формули розрахунку допусків багатоланкових розмірних ланцюгів зходить коефіцієнти відносної асиметрії а й відносного розсіювання к. Теоретичні чисельні значення цих коефіцієнтів можна отримати, якщо відома функція розподілу ймовірностей відхилень розміру, що є складовим ланкою розмірного ланцюга. Функція щільності ймовірностей може бути отримана після виконання теоретико-імовірнісного розрахунку точності протікання конкретного технологічного процесу обробки деталі.

вище були сформульовані умови, при яких можливі закони розподілу відхилень ланок симетричні; тому коефіцієнти відносної асиметрії if, що входять до формули для Вид і //отруту, дорівнюють нулю.

Вище були сформульовані умови, при яких можливі закони розподілу відхилень ланок симетричні; тому коефіцієнти відносної асиметрії а. Вад і Над, дорівнюють нулю.

АІ - координата середини поля допуску щодо номінального значення становить розміру; а - - коефіцієнт відносної асиметрії емпіричної кривої розподілу відхилень t - ro розміру.

Дог - координата середини поля допуску сумарної похибки; Др2 - поле розсіювання сумарної похибки; as - коефіцієнт відносної асиметрії сумарної похибки; Л, - коефіцієнт впливу.

Розгляд відповідних формул цього параграфа, а також формул (5.7) і (5.7) показує, що абсолютна величина коефіцієнта відносної асиметрії a. Причому цей коефіцієнт негативний в тих випадках, коли Z є сумою випадкових величин, і позитивний, якщо Z являє собою різницю цих величин. Коефіцієнт відносного середнього квадратичного відхилення Я (Z) в обох зазначених випадках однаковий.

Для перевірки правильності прийнятої гіпотези (узагальнене розподіл є композицією нормального закону і закону рівної ймовірності) і визначення практичних значень коефіцієнтів відносної асиметрії а й відносного розсіювання До були проведені експериментальні дослідження точності обробки окремих настроювальних партій з наступною математичною обробкою отриманих практичних даних.

Впроваджуючи розрахунок розмірних ланцюгів із застосуванням теорії ймовірностей бажано для даного виробництва перевірити відповідність фактичних даних, даними табл. 30 а також перевірити величину коефіцієнта відносної асиметрії.

У наведених формулах крім позначень, пояснених раніше, прийнято: Ам і Дп - координати середини поля допуску матриці і пуансона; ам і ап - коефіцієнти відносної асиметрії практичного розсіювання розмірів матриці і пуансона; 6Z) і 6D - допуск на діаметр матриці і пуансона; 8кг - допуск t - ro ланки.

З огляду на, що у формулі (12) величина k прийнята рівною найбільшою з фактично одержуваних, при середньому значенні трав'яному 135 можна прийняти в розрахунках коефіцієнт відносної асиметрії рівним нулю.

З огляду на, що в формулою (12) величина k прийнята рівною найбільшою з фактично одержуваних, при середньому значенні k дорівнює 135 можна прийняти в розрахунках коефіцієнт відносної асиметрії рівним нулю.

Основними ймовірносними характеристиками є середнє значення похибки (розміру), середньоквадратичне відхилення і закон розподілу похибок, який дає можливість повністю характеризувати точність результатів вимірювання і визначити коефіцієнти відносної асиметрії і розсіювання.

Однак при проведенні деяких технологічних і конструктивних розрахунків (розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок розмірів деталей для здійснення збірки підбором, визначення відсотка шлюбу деталей і ін.) Необхідно знати не тільки величину поля розсіювання сумарної похибки обробки, але і значення коефіцієнтів відносної асиметрії а й відносного розсіювання К, які характеризують розподіл похибок по полю допуску.

Позначений і я: Ді Д - координати середини поля допуску відповідно становить і замикає ланок розмірної ланцюга; 6 і 6j - половини поля допуску відповідно становить і замикає ланок розмірної ланцюга; ш - загальний розмах розсіювання розміру замикаючої ланки; А - передавальне відношення; а - коефіцієнт відносної асиметрії розподілу розміру становить ланки; k - коефіцієнт відносного розсіювання розміру становить ланки; N і JVjj - номінальні розміри відповідно становить і замикає ланок розмірної ланцюга.

Після піврічного розрахунку роздруковуються параметри замикаючих ланок - 33 (якщо розраховується кілька розмірних ланцюгів за одну активізацію програми): номер розмірної ланцюга, номер ланки, число ланок ланцюга, номінальний розмір 33 верхнє відхилення 33 нижнє відхилення 33 ознака (вал - 1 отвір - 0), коефіцієнт відносної асиметрії, коефіцієнт відносного розсіювання, половина поля розсіювання 33 під дією простих похибок, половина поля розсіювання розміру 33 під дією так званих обертових векторних похибок, половина поля розсіювання розміру 33 під дією нерухомих векторних похибок, половина поля розсіювання розміру 33 під дією зазорів, координата середини поля розсіювання розміру 33 під дією зазорів, половина поля розсіювання розміру 33 під дією похибок всіх видів, координата середини поля розсіювання розміру 33 під дією похибок всіх видів, половина загального розмаху відхилень розміру замикаючої ланки. При пошуковому розрахунку роздруковуються знайдені параметри ланок розмірної ланцюга. Якщо виявиться, що при заданих параметрах 33 рішення неможливо, на виході буде відповідне повідомлення і пропозиція скорегувати вихідні дані.

У табл. 11.2 наведені значення zp і k% k для рівня ймовірності Р 09973 залежно від параметра Kk. Коефіцієнт відносної асиметрії а, знайденої щільності ймовірності (1128) дорівнює нулю.

Асиметрична розподілу.

У практиці зустрічаються закони розподілу похибок, істотно відхиляються від нормального розподілу. Для характеристики цих розподілів Н. А. БОРОДАЧОВА введені коефіцієнти відносної асиметрії і відносного розсіювання.

При масовому виробництві деталей розподіл значень ексцентриситету близько до нормального. Ае 8е, причому для нормального закону розподілу значення коефіцієнта відносної асиметрії кривої дорівнює нулю, а значення коефіцієнта відносного розсіювання дорівнює одиниці.

Коефіцієнт відносної асиметрії, який характеризує несиметричність розподілу щодо середини поля допуску а (X-А) /б, де А - координата середини поля допуску. Для будь-якого симетричного закону розподілу, якщо крива розподілу симетрична відносно поля допуску, величина коефіцієнта відносної асиметрії дорівнює нулю.

Ярі РОЗРАХУНКУ розмірних ланцюгів за описаною методикою для кожного зі складових ланок ланцюга враховується спосіб його виготовлення. Коефіцієнт відносної асиметрії враховується при визначенні центру групування замикаючої ланки, коефіцієнт відносного розсіювання - при визначенні поля розсіювання замикаючої ланки.

За стандартною методикою РРЦ[52]розрізняють розрахунки двома методами: мінімуму-максимуму і імовірнісним. Імовірнісний метод базується на статистичних закономірностях виконання розмірів при певних видах обробки матеріалів і поверхонь. Ці закономірності в методиці враховуються введенням коефіцієнта відносного розсіювання і коефіцієнта відносної асиметрії.