А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - випередження

Коефіцієнт випередження характеризує явище випередження, що полягає в тому, що швидкість руху листа на виході із зазору буде вищою окружної швидкості поверхні валка. Значення К залежить від фізико-хімічних властивостей матеріалу, його температури, величини зазору, швидкості та інших факторів.

Коефіцієнт випередження повинен бути більшим за одиницю.

Коефіцієнт випередження продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати розраховується діленням темпів приросту продуктивності праці на темп приросту середньої заробітної плати.

Динаміка і структура валового споживання електроенергії. Коефіцієнти випередження зростання споживання електроенергії в промисловості (табл. 3 - 5), безумовно, є одним з важливих показників зростання технічної досконалості промислового виробництва. Звісно ж, проте, навряд чи виправданим надання цьому коефіцієнту універсального значення і використання його для зіставлення рівнів прогресу технічної досконалості промисловості різних країн або при прогнозуванні подальшого зростання споживання електроенергії в даній країні без додаткового ретельного аналізу факторів, що визначають значення цих коефіцієнтів.

Коефіцієнт випередження темпу зростання продуктивності праці проти темпу зростання заробітної плати визначається діленням індексу середньої вироблення одного працюючого на індекс середньої заробітної плати одного працюючого.

Коефіцієнт випередження темпу приросту продуктивності праці проти темпу приросту заробітної плати є частка від ділення відсотка приросту середньої вироблення одного працюючого на відсоток приросту середньої заробітної плати одного працюючого.

Коефіцієнт випередження темпів зростання I підрозділу в порівнянні з темпами зростання II підрозділи не є величиною постійною, а змінюється в залежності від ряду факторів, і перш за все від техніко-економічного рівня та темпів індустріального розвитку країни.

Зазвичай обчислюється коефіцієнт випередження, - проводу, який предста вляет собою відношення зростання виробляй - J ності праці до зростання середньорічної заробітної пла - jj ти. У той же час необхідно враховувати, що оплата /I праці працівників здійснюється з фонду заробітної /плати і фонду матеріального заохочення. У собівартості же продукції знаходять відображення тільки випла-1 ти ІЗ фонду заробітної плати. Тому для визначення впливу цього співвідношення на собівартість продукції беруть до уваги тільки виплати з фонду заробітної плати.

Що називається коефіцієнтом випередження і як він обчислюється.

Аналогічним чином розраховуються коефіцієнти випередження зростання і приросту заробітної плати проти зростання і приросту продуктивності праці.

Ставлення wx називають коефіцієнтом випередження.

Якщо, наприклад, коефіцієнт випередження споживання електричної енергії більше 1 то зростання споживання електричної енергії випереджає зростання національного доходу, електроємність національного доходу збільшується; якщо він менше 1 зростання споживання електроенергії відстає від зростання національного доходу, електроємність національного доходу зменшується.

Ступінь цього випередження характеризується значенням коефіцієнта випередження Кт який визначається як відношення індексів продуктивності праці ІПТ і середньої заробітної плати ІСР.

про ефективності використання основних засобів свідчить коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів зростання фондоозброєності і відносна економія основних фондів. Перший показник визначається як відношення темпів зростання виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого до темпів зростання фондоозброєності одного працюючого. Другий розраховується як різниця між середньорічною вартістю основних виробничих фондів та їх вартістю на обсяг виробництва звітного року за рівнем фондовіддачі базисного року.

Збільшення кута конуса матриці призводить до зростання коефіцієнта випередження, який досягає максимального значення при пресуванні в плоску матрицю.

В даний час критерієм оцінки агротехнічних показників бавовнозбиральних агрегатів є коефіцієнт випередження К.

При зіставленні темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати фактичне співвідношення (коефіцієнт випередження) порівнюють з плановим.

При зіставленні темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати фактичне співвідношення (коефіцієнт випередження) порівнюють з плановим. Невиконання планового співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та заробітної плати неминуче призводить до перевитрати фонду заробітної плати і підвищення собівартості продукції.

При оцінці перспективи зміни потреби народного господарства в енергії іноді користуються так званими коефіцієнтами випередження споживання енергії.

Очевидно, що при збільшенні темпів зростання виробництва на підприємствах групи Б значення коефіцієнта випередження буде знижуватися.

Проаналізуйте співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати промислово-виробничого персоналу, визначивши коефіцієнт випередження продуктивності праці над середньою заробітною платою поточного і минулого років.

Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і фондоозброєності одного працюючого покращився у порівнянні з планом, коефіцієнт випередження зріс ну 0006 що також свідчить про поліпшення використання фондів в звітному періоді.

Крім того, для з'ясування питання ефективності продуктивності праці при такому аналізі вводять додатково показник - коефіцієнт випередження (відставання) зростання продуктивності праці над середньою заробітною платою. Нерідко працівники АТП використовують такий показник, як продуктивність в доходах, що припадають на одну облікову автомобілі-тонну.

В інтервалі швидкостей 35 - 150 л /год (Re 60265 ft e щілини 140600) залежності коефіцієнта випередження від навантаження практично не спостерігалося. За відсутності перегородок в реакторі прямоуголь-го перетину коефіцієнти випередження були не настільки великі, як в горизонтальних реакторах (рис. 7): відповідно і вплив перегородок було кілька більш слабким, але також давало певний ефект. так само як в горизонтальних реакторах використання 14 перегородок замість 7 тобто зменшення відстані між перегородками від 230 до 120 мм, не давало практичного виграшу.

Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та темпами зростання заробітної плати встановлюють порівнянням індексів продуктивності праці та заробітної плати і визначення коефіцієнта випередження.

Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та темпами зростання заробітної плати встановлюють шляхом порівняння індексів продуктивності праці та заробітної плати і визначення коефіцієнта випередження.

Завдання по зростанню продуктивності праці може бути визначено в різній формі: зростання виробітку на одного працівника або робітника, зниження трудомісткості, коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати.

Тому, навіть при збереженні приблизно незмінною структурі промисловості, характерним є становище, коли в міру підвищення рівня технічної досконалості промислового Виробництва значення коефіцієнта випередження електрифікації промисловості знижується.

Слід погодитися з[В-2, В-10-В-13 ]в тому, що фактори науково-технічного прогресу впливають на електроємність в протилежних напрямках, тому однозначне вирішення питання про динаміку коефіцієнтів випередження відсутня.

При зіставленні динаміки розвитку декількох видів процентних ставок доцільно використовувати показники, що представляють собою відношення темпів зростання або темпів приросту за однакові відрізки часу за двома динамічним рядам, тобто коефіцієнти випередження.

З цих даних разом з тим слід, що випередження в розвитку хімічної промисловості в 1980 - 1986 рр. зменшилася, а в деяких країнах - членах РЕВ (НДР, Польща, Куба) коефіцієнт випередження хімічного виробництва значно скоротився.

Одночасно діє і протилежна тенденція: посилення мощі передової в технічному відношенні важкої індустрії, розширення масштабів виробництва сучасних засобів праці і поліпшення їх якості, зростання на цій основі розмірів і ефективності соціалістичного накопичення створюють матеріальні передумови для зниження коефіцієнта випередження темпів зростання I підрозділу в порівнянні з II підрозділом.

Тут v - окружна швидкість випускає валка, м /хв; b - ширина каландрованні-ного полотна, м; А - товщина полотна матеріалу, м; р - щільність матеріалу, кг /м3; а 0 9 - коефіцієнт використання машинного часу; К1054 - 1 + 1 - коефіцієнт випередження.

Ці дані свідчать про випереджальних, в порівнянні з промисловістю, темпах розвитку машинобудування і металообробки в розглянутих країнах. Коефіцієнт випередження методологічно можна обчислювати як за показником темпу зростання, так і за показником середньорічного темпу приросту продукції. Перший спосіб дає більш точні результати.

Виконання пропорції між темпами зростання продуктивності і оплати праці забезпечує випереджальне зростання товарної маси продукції і одночасно скорочення витрат на її виробництво. Коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці знаходять як відношення індексу продуктивності праці до індексу оплати праці.

При порівнянні темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці встановлюється перевищення одного з них над іншим. Можуть бути також обчислені коефіцієнти випередження темпу зростання продуктивності праці проти темпу зростання заробітної плати або навпаки, а також коефіцієнт приросту заробітної плати на кожен відсоток приросту продуктивності праці.

Прогнозні показники розвитку хімічної промисловості були отримані і іншим методом - на підставі залежності динамічних рядів темпів зростання всієї промисловості та хімічної промисловості. За цими даними були розраховані коефіцієнти випередження хімічної промисловості або темпи зростання хщшкоемкості всій прокишленноаті.

Цей коефіцієнт є величиною зворотною коефіцієнту випередження.

В інтервалі швидкостей 35 - 150 л /год (Re 60265 ft e щілини 140600) залежності коефіцієнта випередження від навантаження практично не спостерігалося. За відсутності перегородок в реакторі прямоуголь-го перетину коефіцієнти випередження були не настільки великі, як в горизонтальних реакторах (рис. 7): відповідно і вплив перегородок було кілька більш слабким, але також давало певний ефект. Так само як в горизонтальних реакторах використання 14 перегородок замість 7 тобто зменшення відстані між перегородками від 230 до 120 мм, не давало практичного виграшу.

Аналіз на основі нормалі дозволяє оцінити ступінь узгодженості в тенденціях попиту (чисельності учнів) і пропозиції загальноосвітніх послуг і забезпеченості їх фінансовими, трудовими, матеріальними і інституційними ресурсами. Одночасно стає можливим виміряти ступінь ресурсної неузгодженості (на основі коефіцієнтів випередження) і виявити найбільш вузькі місця розвитку системи освіти.

При збільшенні такту квантування параметри qe, qi і q2 зменшуються. Коефіцієнт передачі регулятора До істотно змінюється при Т0 4 с, коефіцієнт випередження CD зменшується, а коефіцієнт інтегрування с, зростає.

Виключно важливо виявити співвідношення темпів зростання заробітної плати і зростання продуктивності праці. Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та темпами зростання заробітної плати устангщлівают шляхом порівняння індексів продуктивності і заробітної ппати і визначення коефіцієнта випередження.

Динамічні ряди аналізуються за допомогою ряду показників, що визначають характер, напрямок, інтенсивність кількісних змін явищ суспільного життя в часі. До їх числа відносяться: рівень ряду, середній рівень, абсолютний приріст, темп зростання, коефіцієнт зростання, темп приросту, коефіцієнт випередження, абсолютне значення 1% приросту.

Як уже зазначалося, велике значення при визначенні витрачання фонду заробітної плати на собівартість продукції і прибуток підприємства має аналіз формування співвідношень темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання середньої заробітної плати. Поглиблений аналіз повинен дати відповіді на наступні питання: який в конкретних умовах виробництва повинна бути величина випередження, використовувало чи підприємство резерви збільшення коефіцієнта випередження і, отже, зростання прибутку і рентабельності свого виробництва. В умовах повного госпрозрахунку і самофінансування насамперед самі колективи підприємств зацікавлені у використанні цього резерву підвищення ефективності виробництва.

Для цього за даними табл. 1 розрахувати: абсолютні прирости, темпи зростання і приросту (базисні), середні темпи росту і структуру валового суспільного продукту в цілому і по галузях народного господарства, коефіцієнт випередження промисловості.

При аналізі зіставляються темпи приросту продуктивності праці і середньої повної заробітної плати - фактично досягнуті, планові і попередніх періодів. При порівняннях фактично досягнутих темпів з плановими слід враховувати, що в плані вже закладено певний випередження. Коефіцієнт випередження визначається діленням темпів приросту виробництва на темпи приросту середньої заробітної плати.

При аналізі зіставляються темпи приросту продуктивності праці і середньої повної заробітної плати - фактично досягнуті, планові і попередніх періодів. При порівняннях фактично досягнутих темпів з плановими слід враховувати, що в плані, як правило, вже закладено певний випередження. Коефіцієнт випередження продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати розраховується діленням індексу приросту продуктивності праці на індекс приросту середньої заробітної плати.