А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - маневреність

Коефіцієнт маневреності показує, яка частка власних коштів знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє вільно маніпулювати ними, збільшуючи закупівлі, змінюючи номенклатуру продукції. Висока величина коефіцієнта послаблює небезпеку, пов'язану з швидко застаріваючими машинами та обладнанням.

Коефіцієнт маневреності (К12) показує, яка частина власних оборотних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі.

Коефіцієнт маневреності не змінився, що свідчить про незмінність величини власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі, і збереженні можливостей в маневруванні цими засобами на колишньому рівні.

Коефіцієнт маневреності показує яку частку у власному капіталі займає найбільш мобільний - власний оборотний капітал. Чим вище цей показник, тим більше кредитоспроможною вважається компанія.

результати розрахунків фінансових коефіцієнтів. Коефіцієнт маневреності виріс з 005 до 037 що говорить про збільшення мобільності власних коштів підприємства і розширення свободи в маневруванні цими засобами.

Коефіцієнт маневреності за аналізований період знизився незначно - з 0 3 до 0277 що свідчить про зменшення величини власних коштів ЗАТ Компанія, що знаходяться в мобільній формі. Крім цього, значення коефіцієнта за аналізований період не відповідає нормативному обмеження, а значно менше нього.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частка власних коштів знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє вільно маніпулювати ними, збільшуючи закупівлі і змінюючи номенклатуру продукції. Високий коефіцієнт послаблює небезпеку, пов'язану з швидко застаріваючими машинами та обладнанням.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого (оборотного) капіталу є більш інформативним показником платоспроможності, що доповнює розглянуті вище коефіцієнти платоспроможності та ліквідності.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначається як співвідношення власних оборотних коштів і всієї суми власних джерел коштів.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу - відображає, яка частина функціонуючого капіталу заморожена в виробничих запасах.

За коефіцієнтом маневреності власного капіталу можна судити, яка його частина використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати в залежності від галузевої приналежності комерційної організації.

За коефіцієнтом маневреності власного капіталу можна судити, яка його частина використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати в Залежно від галузевої приналежності підприємства.

За коефіцієнтом маневреності власного капіталу можна судити, яка його частина використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати в залежності від галузевої приналежності комерційної організації.

КМД - коефіцієнт маневреності активів підприємства; ОА - сума оборотних активів підприємства; А - загальна сума всіх сформованих активів підприємства.

Аналіз динаміки коефіцієнтів маневреності, автономії джерел формування запасів, забезпеченості запасів власними джерелами, забезпеченості (оборотних активів) власними коштами за ряд суміжних звітних періодів дозволяє виявити тенденції зміни фінансової стійкості підприємства.

Високе значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризує фінансовий стан підприємства. Цей коефіцієнт не має нормативних значень і може істотно варіювати в залежності від галузі, в якій працює підприємство, і структури його капіталу.

У цих умовах збільшення коефіцієнта маневреності можливе лише за рахунок зниження індексу постійного активу і навпаки. Як тільки в складі джерел коштів з'являються довгострокові позикові кошти, ситуація змінюється: можна досягати збільшення обох коефіцієнтів.

Схема алгоритму ідентифікації типу фінансової ситуації. Наявність власних оборотних коштів відображають коефіцієнт маневреності та коефіцієнт автономії джерел формування запасів.

Залишається додати, що найменування коефіцієнта маневреності функціонуючого капіталу виходить з мовчазної твердження, що капітал, вкладений у необоротні кошти, не функціонує.

Як приклад різночитань і навіть різнобою наводимо різні редакції коефіцієнта маневреності власних коштів. Крім наведеної вище редакції є й інша: коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу. Знаменником цього коефіцієнта є власні оборотні активи (те, що було в чисельнику першого коефіцієнта маневреності), а чисельником - так звані повільно реалізовані активи, тобто всі оборотні активи за вирахуванням ліквідних активів і дебіторської заборгованості з терміном погашення протягом найближчих 12 місяців.

Якщо організація не користується довгостроковими кредитами і позиками, то сума коефіцієнта маневреності та індексу постійного активу завжди буде дорівнює одиниці.

Значення цього коефіцієнта полягає не тільки в тому, що він збільшує коефіцієнт маневреності власних коштів; за допомогою даного коефіцієнта оцінюють, наскільки інтенсивно організація використовує позикові кошти для оновлення і розширення виробництва - якщо капітальні вкладення, які здійснюються за рахунок цього джерела, призводять до суттєвого зростання прибутку, то використання довгострокових кредитах доцільно.

Неоднозначність найменувань і класифікацій коефіцієнтів у різних авторів проявляється ще й в тому, що автори коефіцієнта маневреності функціонуючого капіталу поміщають його серед коефіцієнтів платоспроможності, в той час як коефіцієнт маневреності власних коштів розглядається в складі показників фінансової стійкості.

Неоднозначність найменувань і класифікацій коефіцієнтів у різних авторів проявляється ще й в тому, що автори коефіцієнта маневреності функціонуючого капіталу поміщають його серед коефіцієнтів платоспроможності, в той час як коефіцієнт маневреності власних коштів розглядається в складі показників фінансової стійкості.

Як видно з наведених даних, основну роль в підвищенні коефіцієнта фінансового левериджу зіграли такі чинники, як зміна частки основного капіталу в загальній сумі активів, частки власного капіталу в формуванні оборотних активів і коефіцієнта маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами за звітний період знизився від 0208 до 0205 і знаходиться на дуже низькому рівні. Коефіцієнт маневреності (0258) Опис також знизився і знаходиться на рівні нижче критичного. Підприємство не має можливості для вільного фінансового маневрування, так як частка коштів, вкладених у найбільш мобільні активи, дуже низька. Коефіцієнт фінансування (1012) також майже дорівнює нормальному обмеження.

Даний показник характеризує частку власних оборотних коштів, якими підприємство може вільно маневрувати, розпоряджатися. Якщо коефіцієнт маневреності різко скоротився (порівняно з попереднім періодом), то така динаміка негативно характеризує фінансову стійкість фірми.

Схема алгоритму ідентифікації типу фінансової ситуації.

Він показує, яка частина власного капіталу організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан, проте будь-яких усталених в практиці нормальних значень показника не існує.

Схема алгоритму ідентифікації типу фінансової ситуації. Він показує, яка частина власного капіталу організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан, проте будь-яких усталених в практиці нормальних значень показника не існує.

З приводу оптимального значення цього показника важко давати будь-які рекомендації. Занадто низьке значення коефіцієнта маневреності власних коштів свідчить про те, що всі власні кошти підприємства заморожені в основних фондах, а значить, мають низьку мобільність. Занадто високе значення показника може свідчити про марнотратність у використанні дорогих власних коштів, нераціональної політики використання комерційного кредиту. Тому оптимальне значення цього показника залежить від специфіки галузі і конкретного підприємства.

Крім коефіцієнтів платоспроможності, існують спеціальні показники оцінки фінансової стійкості підприємства, що характеризують ступінь незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Найважливіші серед них - коефіцієнт автономії і коефіцієнт маневреності власних коштів.

Як приклад різночитань і навіть різнобою наводимо різні редакції коефіцієнта маневреності власних коштів. Крім наведеної вище редакції є й інша: коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу. Знаменником цього коефіцієнта є власні оборотні активи (те, що було в чисельнику першого коефіцієнта маневреності), а чисельником - так звані повільно реалізовані активи, тобто всі оборотні активи за вирахуванням ліквідних активів і дебіторської заборгованості з терміном погашення протягом найближчих 12 місяців.

Розраховується також структура розподілу власного капіталу, а саме доля власного оборотного капіталу і частка власного основного капіталу в загальній його сумі. Відношення власного оборотного капіталу до загальної його суми отримало назву коефіцієнт маневреності капіталу, який показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

Аналізується також структура розподілу власного капіталу, а саме доля власного оборотного капіталу і частка власного основного капіталу в загальній його сумі. Відношення власного оборотного капіталу до загальної його суми отримало назву коефіцієнт маневреності капіталу, який показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Коефіцієнт повинен битьдостаточно високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

Однак, розглядаючи і аналізуючи фінансову незалежність райспоживспілки в частині формування оборотних коштів, слід зазначити, що він повністю фінансово залежний. Висновки з цього питання в частині аналізу ліквідності підприємства (див. Табл. 3.2), а також значення показника коефіцієнта маневреності власного капіталу (- 002), показують, що всі власні кошти іммобілізовані, можна підвести підсумки аналізу. Отже, Райспоживспілка, незважаючи на те, що частка власного капіталу висока (88% валюти балансу), назвати його абсолютно фінансово незалежним можна, так як Райспоживспілка на 100% фінансово залежний в частині формування оборотних коштів.

Використовується далі коефіцієнт фінансової залежності. Зростання його в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці, це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Даний показник визначається співвідношенням суми господарських засобів і власного капіталу. Згадаємо також про коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника істотно змінюється в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства. Він дорівнює сумі власних оборотних коштів, поділеній на власний капітал. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами. Показник дорівнює обсягу довгострокових зобов'язань, поділеній на суму засобів та інших необоротних активів.

Використовується далі коефіцієнт фінансової залежності. Зростання його в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці, це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Даний показник визначається співвідношенням суми господарських засобів і власного капіталу. Згадаємо також про коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника істотно змінюється в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства. Він дорівнює сумі власних оборотних коштів, поділеній на власний капітал.