А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - гідравлічний опір

Коефіцієнт гідравлічного опору змінюється в залежності від режиму руху та форми частинки.

Коефіцієнт гідравлічних опорів для турбулентного течії вибирають в інтервалі 1 - 1 5 фактичне значення уточнюють експериментально.

Коефіцієнти очищення газів від пилу для різних елементів батарейних циклонів. Коефіцієнт гідравлічного опору, віднесений до середньої швидкості газів в циліндричної частини.

Коефіцієнт гідравлічного опору в цій зоні є функцією числа Рейнольдса і відносної шорсткості труб.

Експериментальні та розрахункові дані по парно-закільцьованим стояках з по-лотенцесушітелямі rfy25 мм. Коефіцієнт гідравлічного опору Я для плавно вигнутого трубопроводу в нашому випадку залежить тільки від числа Рейнольдса.

Коефіцієнт гідравлічного опору 1; 2 забезпечується конфігурацією проточної частини корпусу.

Коефіцієнт гідравлічного опору Л, залежить від характеру руху рідини в трубопроводі і відносної шорсткості стінок труб.

Коефіцієнт гідравлічного опору тертя залежить від шорсткості стінок труб і режиму руху теплоносія і визначається за емпіричними формулами.

Коефіцієнт гідравлічних опорів С для пакета шайб вибирають за графіками, показаним на фіг.

коефіцієнт гідравлічного опору в даному випадку має таке ж значення, що і в рівнянні (23) (див. стор.

Коефіцієнт гідравлічного опору залежить від режиму течії, тому для отримання з (856) розрахункових формул необхідно розглянути конкретні режим згідно з ним коефіцієнти гідравлічного опору .

Абсолютна шорсткість (г стінок труб. Коефіцієнт гідравлічного опору Я для гідравлічно гладких труб залежить від числа Рейнольдса і не залежить від ступеня шорсткості стінопис трубопроводу.

Коефіцієнти гідравлічного опору визначаються за формулами відповідно до графіка, зображеного на фіг.

Коефіцієнт гідравлічного опору для трубопроводу D 10 2 см обчислимо за формулою Альтшуля. Нехай труба - сталева, що має лінійну шорсткість А 0012 мм.

Коефіцієнт гідравлічного опору для двофазного течії є функцією ряду визначальних критеріїв, а також фізичних властивостей компонентів.

Схема руху потоку на ділянці циліндричної труби. Коефіцієнт гідравлічних опорів К, що входить в цю формулу, визначається за спеціальними залежностям, відповідним того чи іншого режиму руху.

Коефіцієнти гідравлічного опору в турбулентному режимі можуть бути прийняті постійними, а в структурному режимі знаходяться по відомим залежностям.

Коефіцієнт гідравлічного опору знаходиться в Залежно від режиму течії нафти.

Коефіцієнт гідравлічного опору залежить від режиму течії, тому для отримання з виразу (147) розрахункових формул необхідно розглянути конкретні режим згідно з ним коефіцієнти гідравлічного опору.

Коефіцієнт гідравлічного опору і коефіцієнт стиснення прийняті постійними по всій довжині газопроводу.

Коефіцієнт гідравлічного опору і стисливість до і після аварії приймаємо незмінним.

Коефіцієнти гідравлічного опору можна вважати випадковими величинами, так як їх зміна залежить від багатьох причин, а процеси зміни параметрів режиму і коефіцієнтів - випадковими процесами. Однак методи математичної статистики дають більш прості і доступні для огляду результати, ніж теорія випадкових процесів, і треба прагнути використовувати їх скрізь, де це можливо. Для зміни коефіцієнтів, яке носить назву тимчасового дрейфу, або тренда, моделі математичної статистики залишаються правомірними.

Коефіцієнт гідравлічного опору змінюється в часі що обумовлено або забрудненням газопроводу, або освітою і поступовим наростанням гідратної пробки. В останньому випадку процес зміни коефіцієнта гідравлічного опору протікає досить швидко і при існуючій системі збору і передачі даних про параметри гідравлічного режиму лінійної частини не піддається оцінці. Для умов роботи МГ України освіту гідратів пробок нетипово. Тут основною причиною зміни коефіцієнта є забруднення внутрішньої поверхні труб МГ, що відбувається досить повільно.

Коефіцієнт гідравлічного опору 2 забезпечується конфігурацією проточної частини корпусу.

Коефіцієнт гідравлічного опору А, залежить від режиму руху газу по трубі і поверхні стінок труб.

Коефіцієнт гідравлічного опору Я, залежить від газонасищенности, газового числа, структури суміші та ряду інших факторів.

Коефіцієнт гідравлічних опорів розраховують за відомими формулами гідравліки однорідних рідин з урахуванням числа Рей-нольдса і шорсткості труб.

Коефіцієнт гідравлічного опору в методі Беггса і Брилла обчислюють з урахуванням деталізації по структурам течії, при цьому використовують справжнє газосодержание. Разом з тим даний підхід може давати похибку при розгляді течії рідини з в'язкістю МЗ 1 мПа - с, оскільки емпіричні залежності встановлені на експериментах з водою. У будь-якому випадку при практичному використанні різних методів слід вибирати найбільш безпечний результат, тобто в даному випадку меншу довжину ділянки.

Схема розрахунку складного газопроводу. Коефіцієнт гідравлічного опору А, обчислюється за формулами, наведеними в гл.

Коефіцієнт гідравлічного опору в перехідній області при перебігу рідини в трикутної упаковці пучка стрижнів //Теплообмін і гідродинаміка однофазного потоку в пучках стрижнів.

Коефіцієнти гідравлічного опору (або просто опору) st в (4.3) і svi відрізняються один від одного розмірністю, яка визначається відповідно до прийнятих одиницями вимірювання витрати - масовим, об'ємним або ваговим.

Графік зіставлення досвідчених даних при нерівномірному обігріві по периметру каналу з розрахунковими значеннями. Коефіцієнт гідравлічного опору в області конвективного теплообміну без кипіння і при поверхневому кипінні не залежить від геометрії каналу.

Коефіцієнт гідравлічного опору залежить від багатьох факторів - температури рідини і її властивостей, режиму течії, профілю каналу, довжини і шорсткості стінок регулює отвори і ін. Це ускладнює його теоретичне визначення. Нижній ін Едель характерний для розігрітій рідини, а верхній - для холодної.

Коефіцієнт гідравлічного опору залежить від багатьох факторів - температури рідини і її властивостей, режиму течії, профілю каналу, довжини і шорсткості стінок регулює отвори і ін. Це ускладнює його теоретичне визначення. Нижня межа характерний для розігрітій рідини, а верхній - для холодної.

Коефіцієнт гідравлічного опору А, у виразі (315) є функцією критерію Рейнольдса, який в свою чергу залежить від в'язкості потоку рідини. Однак достатня точність результатів досягається, якщо знехтувати впливом температури на зміну в'язкості пластової нафти і як наслідок, на коефіцієнт гідравлічного опору.

Коефіцієнти гідравлічного опору іГ1 і ц з характеризують втрати на тертя при переміщенні поршня щодо циліндра. Основна частка втрат при цьому визначається ущільнювача пристроєм гідроциліндра. Коефіцієнт[ira характеризует потери давления в гидравлической магистрали.
Коэффициент гидравлического сопротивления имеет вполне определенный физический смысл.
Коэффициенты гидравлического сопротивления определяют по формулам гидравлики для ламинарного и турбулентного тече - ний, причем при расчете числа Рейнольдса газовой фазы в формуле для эквивалентного диаметра смоченный периметр берут с учетом границы раздела фаз. Однако, при определении гидравлического сопротивления жидкой фазы следует использовать не истинную среднюю скорость жидкости, а псевдосреднюю, для вычисления которой необходимо численное интегрирование. При уровне жидкости выше оси трубы истинная средняя скорость не превышает псевдосреднюю более чем на 10 %, поэтому в данном случае для инженерных расчетов используют среднюю скорость.

Коэффициент гидравлического сопротивления в турбулентном режиме течения, отнесенный к площади сжатого сечеш.
Коэффициент гидравлического сопротивления 4 2 обеспечивается конфигурацией проточной части корпуса.
Коэффициент гидравлического сопротивления можно рассчитать по любой, наиболее пригодной для данных конкретных условий формуле; Ik - среднее арифметическое или логарифмическое значение, взятое из результатов эксплуатационных измерений.
Коэффициенты гидравлического сопротивления А 2 и в приведенных формулах определяются в соответствии с рекомендациями, изложенными в гл.
Коэффициент гидравлического сопротивления К является функцией числа Леи и зависит от характера движения газа.
Коэффициент гидравлического сопротивления Я, зависит от режима движения газа и поверхности стенок труб.
Коэффициент гидравлического сопротивления К определяют методом последовательных приближений, сущность которого сводится к следующему.
Коэффициент гидравлического сопротивления К является функцией числа Рейнольдса Re wD /v и относительной шероховатости k /D; k - эквивалентная абсолютная шероховатость, характеризует влияние состояния внутренней поверхности трубопровода на гидравлическое сопротивление.
Коэффициент гидравлического сопротивления с течением времени изменяется.
Коэффициент гидравлического сопротивления в этой области определяется относительной шероховатостью внутренних стенок трубы и не зависит от числа Рейнольдса.
Индикаторная кривая в координатах Р л - Р от Q[IMAGE ]Залежності. | Індикаторні діаграми за результатами дослідження в координатах. Коефіцієнт гідравлічного опору невідомий.

Коефіцієнт гідравлічного опору з плином часу змінюється.