А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - вологоємність

Коефіцієнт влагоемкости, знайдений згідно з описом, наведеним в работе19 дозволяє оцінити ступінь зшивання катионитов типу сульфовані сополимера стиролу і дивинилбензола.

Властивості зразків катионита після опромінення. Збільшення коефіцієнтів влагоемкости, особливо виражених в мілімоль води, що припадають на 1 сульфогруппу, свідчить про розбуханні макромолекули всіх зразків смол як при нагріванні так і при опроміненні. Якісної величиною, що дозволяє характеризувати розбухання макромолекули смоли внаслідок деструкції зв'язків, може служити відносна зміна еквівалентного коефіцієнта вологоємкості. Відмінності величин Аке /К0 у зразків на основі п - і ж-дивинилбензола, мабуть, також обумовлено ступенем однорідності будови сополімерів.

В смолі визначали коефіцієнт влагоемкости (К), втрати ваги (Lon), обмінну ємність по сильно - (Е) і слабокислотним (Е11) групам, виражені в мг-екв.

Залежність маси води, що втрачається гранично набряклими зразками катионита КУ-2 з різним вмістом ДВБ, від прискорення центрифугування при тривалості випробування 6 хв. За даними роботи[43], Коефіцієнт влагоемкости, визначений цими методами, склав відповідно 1878; 1693і 1623 г води на 1 г сухої смоли. Занижені величини коефіцієнта вологоємкості в двох останніх випадках обумовлені частковою втратою води з фази іоніту за рахунок капілярного висмоктування папером і видалення з потоком циркулюючого повітря.

Термічна обробка призводить до різкого зниження коефіцієнтів влагоемкости обох смол, особливо значного для менш термостійкої сульфофенолформальдегідной смоли.

У табл. 4 зіставлені середні значення щільності і коефіцієнтів влагоемкости смол КУ-1 і КУ-2.

Вплив тривалості нагрівання на коефіцієнт влагоемкости гідроксільноі форми анпонітов. Для анионитов АН-22 і АН-24 характерна та ж закономірність зміни коефіцієнта вологоємкості в залежності від обмінної ємності і ущільнення структури смоли, що і в разі нагрівання при постійній температурі і різної тривалості його. Підвищена - т шення тривалості нагрівання при різних температурах від 48 до 120 год.

Про протіканні деструкції макромолекули аніоніта Еде-10П свідчить і те, що втрати ваги і коефіцієнт влагоемкости після нагрівання при різних температурах (рис. 2і3) зростають пропорційно тривалості нагрівання.

Вимірювання, виконані за способом 2 дозволяють отримати всі основні характеристики ионита: справжню щільність, коефіцієнт влагоемкости і відносну набухаемость.

Зміна коефіцієнта вологоємкості До сульфокатіоні-тов КУ-6 (1 2 КУ-М2 (34і К. У-1 (5 6 в залежності від обмінної ємності після нагрівання (/, 56і опромінення (234 у воді. | Зміна коефіцієнта вологоємкості до макропористий зразків. У ионитах з жорсткою структурою полімерної матриці що містять фіксовані пори або інертний полімер, характер залежності коефіцієнта вологоємкості від величини обмінної ємності якісно може сильно відрізнятися від описаної.

Залежність ступеня десульфірування катионита КУ-2 від тривалості нагрівання на повітрі при температурах 175 (а, 200 (б і225 (в. Збільшення концентрації гідрофільних сульфо-груп з ростом СПС матриці знаходиться в повній відповідності з зменшенням в тому ж напрямку коефіцієнта вологоємкості і еквівалентного коефіцієнта вологоємкості.

Для характеристики осмотических властивостей іонітів, що впливають на їх каталітичну активність, важливе значення мають відносна набухаемость і коефіцієнт влагоемкости.

За величиною обмінної ємності в розрахунку на обезводнений речовина макропористі і гелеві катіоніти подібні між собою, але проста зв'язок між коефіцієнтом вологоємкості і ступенем поперечної пов'язаності для них не виконується.

Головною причиною стиснення просторової сітки ионита при нагріванні його на повітрі автор[229 ]вважає відщеплення сильно гідратіруемих сульфогрупп, причому зазначає, що хоча відносна набухаемость і коефіцієнт влагоемкости суль-фоіонітов знижується симбатно обмінної ємності але для сильно набухають іонітів зміни зазначених величин випереджають зміни обмінної ємності. Звідси випливає, що нагрівання сульфоіонітов не тільки діє на сульфогрупи, але викликає зміни структури матриці іонітів, якісно подібні до тих, які відбуваються при підвищенні вмісту зшиває компонента.

Залежність коефіцієнта вологоємкості /С від обмінної ємності зразків катионита КУ-2 після нагрівання у воді при 433448і 463 К протягом від 2 до 360 ч при різному вмісті ДВБ в ібргпнах. З огляду на викладене вище, збільшення вмісту диссоційованих функціональних груп в полімерній матриці (для сульфокатіонітов з деяким наближенням можна розглядати загальний вміст сульфогрупп) має призвести до зміни коефіцієнта вологоємкості ионита по S-подібної кривої з максимумом. Але все це справедливо тільки для ідеальної системи гелевого ионита, здатного до повного скорочення обсягу матриці. У реальному іоніте після попереднього набрякання у воді і подальшого висушування або при зменшенні змісту диссоційованих функціональних груп за рахунок жорсткості каркаса повинні залишатися вільні порожнини. Якщо ионит знаходиться в стані граничної набухання, ці порожнини заповнені водою, і тому у міру зменшення обмінної ємності коефіцієнт влагоемкости змінюється не до нуля, а до величини, що характеризує залишкову пористість зневодненого іонообмінника.

Для серійних вимірювань відносної набухаемость-сти більш зручний спосіб 2 при якому беруть дві наважки гидратированной смоли (одну - для визначення дійсної густини в приладі другу - для вимірювання коефіцієнта вологоємкості) і навішення смоли, збезводненої при 110 С, для визначення її щільності в ундекане. При цьому способі без розвантаження приладу можна зробити безліч паралельних вимірювань, що цілком компенсує витрати часу на зважування.

Відносні втрати обмінної ємності катіоніту. Коефіцієнти КТ і КХ враховують відносини творів мінімальних величин до максимальних, що вносить невизначеність, так як обмінна ємність зразків при нагріванні завжди зменшується, а при опроміненні і впливі окислювачів може зменшуватися, залишатися незмінною або навіть зростати в залежності від інтенсивності деструкції матриці і утворення нових (наприклад, карбоксильних) функціональних груп. Коефіцієнт влагоемкости і питомий об'єм іоніту після досвіду також можуть змінюватися в бік зменшення або збільшення. Таким чином, чисельник може характеризувати як вихідні властивості іонітів, так і властивості їх після випробування.

розрахунок відносної набухаемости на підставі результатів вимірювань проводиться таким чином. При коефіцієнті влагоемкости До одного граму безводної смоли повинно відповідати (1 /С) грамів гідратованого-катіоніту, обсяг якого дорівнює (l - - K) V r, де V r - питомий об'єм гидратированной смоли.

За даними роботи[43], Коефіцієнт влагоемкости, визначений цими методами, склав відповідно 1878; 1693і 1623 г води на 1 г сухої смоли. занижені величини коефіцієнта вологоємкості в двох останніх випадках обумовлені частковою втратою води з фази іоніту за рахунок капілярного висмоктування папером і видалення з потоком циркулюючого повітря.

Для оцінки змін в полімерній матриці іонітів при будь-якому впливі на них поки відсутні суворі критерії. Використання для цієї мети коефіцієнта вологоємкості еквівалентного коефіцієнта вологоємкості зміни маси сухого або набряклого речовини після експерименту може привести до помилкових висновків про суть і спрямованості процесів зміни в матриці. Нижче буде показано, що існуючий рівень наших знань в цьому питанні дозволяє лише якісно за допомогою комплексу критеріїв (зміна обмінної ємності коефіцієнта вологоємкості маси в сухому і набряклому стані природи виділилися в зовнішній розчин продуктів та їх кількості) встановити перебіг процесів зшивання, деструкції, розбухання або стиснення за рахунок структурних перетворень і відщеплення від матриці пов'язаних з нею атомів галогенів. В абсолютній більшості випадків спрямованість процесів в матриці на жаль, залишається непередбачуваною.

Методи визначення обмінної ємності і коефіцієнта вологоємкості іонообмінних мембран аналогічні методам, застосовуваним для дослідження гранульного іонітів. При цьому надлишкову воду видаляють з набряклих мембрани не центрифугуванням, а віджимання між листами фільтрувального паперу. Серед методів визначення електропровідності іонообмінних мембран заслуговують на увагу два, що проводяться в розчинах електролітів і воді.

Будь-яке зовнішнє вплив на іонообмінний матеріал, що приводить до зшивання або деструкції полімерної матриці і зменшення обмінної ємності супроводжується зміною змісту сорбованої розчинника в іонообміннику, який знаходиться в стані граничної набухання. Кількість сорбованої розчинника в іоніте характеризується коефіцієнтом вологоємкості (сольватації) - масою води або органічного розчинника, що припадає на 1 г сухої смоли в стані граничного набухання.

Після термообробки визначали кислотність водних витяжок а, коефіцієнт влагоемкости смоли К, виражений в г Нао /г смоли, і К - в ммоль Н20 /мг-екв.

За способом 1 досліджувану смолу доводять до стану граничного набухання в розчиннику, звільняють від незв'язаної води центрифугуванням 1Е, зважують на аналітичних вагах і переносять в прилад з водою для вимірювання об'єму. Потім смолу кількісно переносять в бюкс і сушать при 110 С до постійної маси; по втраті маси при висушуванні і масі збезводненої смоли обчислюють коефіцієнт влагоемкости. Зневоднений смолу переносять у другій прилад з ундеканом (або іншою рідиною, в якій ионит набухає) і знову вимірюють обсяг.

Зміна фізико-хімічних властивостей опромінених мембран. Зростання еквівалентного коефіцієнта вологоємкості супроводжується зниженням чисел переносу іонів. електроопір мембран визначається змінами обмінної ємності і еквівалентного коефіцієнта вологоємкості але внесок кожного з цих властивостей в електропровідність мембран поки не піддається кількісній оцінці. Це відноситься до будь-якого типу зовнішнього впливу на іонообмінні мембрани, що обумовлює зміну їх обмінної ємності коефіцієнта вологоємкості і електрохімічних властивостей.

Для оцінки змін в полімерній матриці іонітів при будь-якому впливі на них поки відсутні суворі критерії. Використання для цієї мети коефіцієнта вологоємкості еквівалентного коефіцієнта вологоємкості зміни маси сухого або набряклого речовини після експерименту може привести до помилкових висновків про суть і спрямованості процесів зміни в матриці. Нижче буде показано, що існуючий рівень наших знань в цьому питанні дозволяє лише якісно за допомогою комплексу критеріїв (зміна обмінної ємності коефіцієнта вологоємкості маси в сухому і набряклому стані природи виділилися в зовнішній розчин продуктів та їх кількості) встановити перебіг процесів зшивання, деструкції, розбухання або стиснення за рахунок структурних перетворень і відщеплення від матриці пов'язаних з нею атомів галогенів. В абсолютній більшості випадків спрямованість процесів в матриці на жаль, залишається непередбачуваною.

Найважливіші властивості макропористий катионитов. У табл. 1 наведені основні властивості досліджених макропористий катионитов. За обмінної ємності в розрахунку на обезводнений речовина макропористі і гелеві катіоніти на стирол-дівінілбензольной основі подібні між собою. Однак простий зв'язок між гідратіруемостью і ступенем поперечної пов'язаності встановлена для гелевого сульфовані сополимера стиролу і дивинилбензола[14], Не має загального значення для макропористий катионитов. Для низькопористих катионитов з вмістом дивинилбензола 3і6% ще спостерігається антібатность між ступенем зшивання і коефіцієнтом вологоємкості. Однак у катионитов з 15і20% дивинилбензола, синтезованих в присутності більшої кількості індиферентного розчинника (гептана) внаслідок збільшення пористості що випливає з даних роботи[3], Мають місце зворотні співвідношення.

З огляду на викладене вище, збільшення вмісту диссоційованих функціональних груп в полімерній матриці (для сульфокатіонітов з деяким наближенням можна розглядати загальний вміст сульфогрупп) має призвести до зміни коефіцієнта вологоємкості ионита по S-подібної кривої з максимумом. Але все це справедливо тільки для ідеальної системи гелевого ионита, здатного до повного скорочення обсягу матриці. У реальному іоніте після попереднього набрякання у воді і подальшого висушування або при зменшенні змісту диссоційованих функціональних груп за рахунок жорсткості каркаса повинні залишатися вільні порожнини. Якщо ионит знаходиться в стані граничної набухання, ці порожнини заповнені водою, і тому у міру зменшення обмінної ємності коефіцієнт влагоемкости змінюється не до нуля, а до величини, що характеризує залишкову пористість зневодненого іонообмінника.

З, Щільність гідратіровашшх анионитов АН-22 і АН-24 при різній тривалості нагрівання змінюється відповідно до втратами обмінної ємності (4%) і змінами щільності сухої смоли; при збільшенні щільності негідратірованного ионита і втрат обмінної ємності щільність гідратованого ионита теж збільшується. Незрозумілі зміни щільності гидратированной смоли Еде-ЮП при збільшенні тривалості нагрівання від 24 до 240 год. Аніоніт АН-22 повністю зберігає ємність в умовах досвіду, проте збільшення щільності сухої смоли відповідає підвищена щільність гідратованого ионита і деякий, хоча і незначне, зниження коефіцієнта вологоємкості.

Процес радіаційного сушіння протікає трохи інакше, ніж процес конвективного сушіння. При радіаційної сушінні60% тепла витрачається на випаровування вологи і на нагрів поверхонь, які підлягатимуть сушінню, і тільки 40% тепла витрачається на конвективний нагрівання повітря. Тому сушка протікає при більш низьких температурах повітря всередині приміщення - від 5 до 20 С. Витрата тепла на прогрів конструкцій і тепловтрати трохи нижче, так як за короткий термін (3 - 4 год) конструкції не встигають прогрітися, і тепловтрати можна не враховувати. Коефіцієнт влагоемкости через низьку температуру повітря всередині приміщення при радіаційної сушінні нижче, ніж при конвективної, і отже, повітрообмін повинен бути більш інтенсивним.