А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Координація - управління

Координація управління виробничими процесами забезпечує прив'язку планових завдань до фактичного стану виробництва, маневрування і перерозподіл ресурсів, узгоджене виконання функцій контролю та регулювання. Оперативний контроль включає супровід ходу виробничих процесів, виявлення відхилень від встановленого ходу і видачу інформації для регулювання. Регулювання передбачає проведення заходів по компенсації відхилень і підтримці заданого ходу виробничих процесів.

Координація управління виробничими процесами виконується всередині оперативно-планового періоду і обмежена змінно-добовим часовим інтервалом. Оперативний контроль і регулювання являє собою внутрізмінних управління виробничими процесами.

З диспетчерської виробництва ведеться координація управління технологічним процесом, контроль за виробленням продуктів і витратою сировини, каталізаторів та анергии на одиницю товарного продукту.

Оскільки центральні служби виконують загальні функції з координації управління діяльністю всієї фірми, вони перебувають у віданні вищого керівництва фірми і очолюються віце-президентами, наділеними спеціальними повноваженнями.

Принагідно зауважимо, що довгий час зосереджувати координацію управління складними функціями в одних руках на багатьох фірмах не наважувалися.

контролінг - сукупність завдань, предметом яких є координація управління на підприємстві а також постачання інформацією управлінського персоналу для забезпечення оптимального досягнення цілей логістичної системи підприємства.

Ієрархічна структура протівоаварійнок автоматики в БЕС. На першому рівні - ЦДУ ЄЕС - вирішуються в основному Міжзональний завдання координації управління в області АДВ АПНУ за допомогою ЕОМ оперативного інформаційно-керуючого комплексу (ОІУК) автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), що складається з двох підсистем: інформаційно-обчислювальної (ВПП), за допомогою якої реалізуються функції планування і аналізу режимів, і інформаційно-керуючої (ИУП), за допомогою якої реалізуються функції оперативного і автоматичного управління.

Алгоритми узгодження локальних критеріїв оптимальності з загальним критерієм і мінімізації сировинних і енергетичних витрат здійснюють координацію управління по вузлах для отримання оптимальних умов роботи виробництва в цілому. Алгоритми аналізу стану і впізнання передаварійній ситуації здійснюють загальний контроль за ходом процесу і дають дозвіл на видачу керуючих впливів (блок 10); в разі небажаних відхилень, виробляються необхідні рекомендації і сигнали блокування.

Техніко-економічні показники Уфимського УБР. Пусковий комплекс АСУ ВІД Уфимського УБР забезпечує взаємопов'язане і роздільне функціонування АСУ ТП і АСУП з метою координації управління складовими операціями технологічних процесів на окремих об'єктах (бурових) і виробництвом в рамках УБР згідно інструкцій і рекомендацій щодо збору, обробки та використання вхідної та вихідної інформації. АСУ ВІД передбачає автоматизоване накопичення, зберігання, оновлення, пошук, обробку і видачу за запитами інформації різного характеру, основою якої є дані добового рапорту бурового майстра, нормативно-довідкова і оперативна інформація, програмні комплекси вирішуваних завдань. До складу пускового комплексу входять автоматизований банк даних (БНД), 4 АСУ ТП і 3 АСУП. У свою чергу, всі вони складаються з ряду завдань (перелік їх і вихідних документів наведено в табл. 3 а опис - в розд. У той же період, в кінці60-х-початку 70 - х рр., Стало ясно , що вирішення проблеми координації управління матеріальними потоками від сировинного джерела до кінцевого споживача на той момент нездійсненно, хоча і знайдено. Знадобилося створення розвиненої, легко адаптується матеріально-технічної бази для організації управ -, ня зростаючими матеріальними і інформаційними потоками. Виникла необхідність у формуванні широко розвиненої інфраструктури; розробці відповідних організаційно-структурних форм; формуванні необхідного компетентного, висококваліфікованого адміністративно-господарського апарату.

Першорядне значення мають злагоджена робота всіх видів транспорту, складових єдину транспортну систему країни, правильний розподіл перевезень між ними, координація управління перевезеннями.

Першорядне значення мають злагоджена робота всіх видів транспорту, що становлять єдину транспортну систему країни, правильний розподіл перевезень між ними, координація управління перевезеннями. Невідкладними завданнями працівників усіх видів транспорту є механізація погру-розвантажувальних робіт і розвиток контейнерних перевезень. 
Досвід експлуатації ряду протоколів в експериментальних і промислових ЛВС показав, що ефективність їх застосування залежить від дії двох основних чинників: ступеня спеціалізації і координації управління на різних рівнях еталонної моделі ЛВС.

У міру розвитку функціональної структури КСУК ТО і Р повинні отримувати подальший розвиток взаємодія КСУК ТО і Р з іншими цільовими підсистем - - мами і координація управління якістю ТО і ремонту автомобілів. 
Організація управління якістю ґрунтується на раціональному розподілі спеціалізованих функцій управління між існуючими органами, визначення їх прав і відповідальності. Разом з тим виникає необхідність координації управління і здійснення ряду додаткових функцій, що вимагає приведення структури органів управління у відповідність зі структурами об'єкта, цілей і функцій управління.

Сучасні бойові засоби представляють собою складні технічні комплекси. Використання деяких з них на поле бою вимагає координації управління з такою швидкістю і точністю, які недосяжні для реакції і пам'яті людини. Подібна координація може бути здійснена тільки за допомогою автоматичних приладів.

Як приклад на рис. 5.3 показана структурна схема системи управління насосними агрегатами, в якій виділено три рівня управління. На другому рівні вирішується завдання управління основними змінними в вихідному трубопроводі - напором і тиском, а також завдання координації управління для нижнього рівня управління. На третьому - верхньому рівні управління - забезпечується координація управління декількома насосними агрегатами: пуск, зупинка, корекція параметрів режиму в залежності від головної мети управління насосним відділенням, наприклад за критерієм мінімізації енергоспоживання.

Контролінг як система управління являє собою концепцію управління підприємством, що одержала широке поширення в Німеччині. Ця концепція ґрунтується на об'єднанні в єдину систему комплексу планування і контролю і зосереджується на аналітичних функціях, направлених на досягнення цілей підприємства, і функції координації управління.

Як приклад на рис. 5.3 показана структурна схема системи управління насосними агрегатами, в якій виділено три рівня управління. На другому рівні вирішується завдання управління основними змінними в вихідному трубопроводі - напором і тиском, а також завдання координації управління для нижнього рівня управління. На третьому - верхньому рівні управління - забезпечується координація управління декількома насосними агрегатами: пуск, зупинка, корекція параметрів режиму в залежності від головної мети управління насосним відділенням, наприклад за критерієм мінімізації енергоспоживання.

У раді при вищому керівника кожен керівник взаємодіє з усіма іншими керівниками свого ж рівня, які підпорядковуються того ж начальнику. Це забезпечує горизонтальну координацію діяльності яка реалізується стосовно підлеглим вищого начальника через його рада, а стосовно підлеглим нижчестоящих керівників - через їх власні поради. Таким чином, поради забезпечують певною мірою можливість вертикальної і горизонтальної координації управління, що, як правило, не вдається реалізувати в рамках звичайної ієрархічної структури.

Комплексна система автоматизації судна. Найбільш широко ММЕВМ застосовуються на морському транспорті. Пояснюється це необхідністю автоматизації суднового устаткування шляхом побудови комплексної системи управління і обслуговування технічних засобів, що складаються з групових систем і ряду пристроїв (пультів та іншої апаратури), які забезпечують координацію управління окремими судновими установками.

Це призвело до створення нового органу колективного управління поточними операціями, який іменується в залежності від того, хто ним керує, групою президента або групою вищого керівника. Цей орган складається з 4 - 5 членів, що відповідають за різні сфери діяльності фірми (маркетинг, фінанси, керівництво, наукові дослідження) і наділених усіма повноваженнями головного оперативного керівника в закріпленій за ним сфері. Основна функція такого органу полягає в координації управління оперативною діяльністю на вищому рівні. Ця мета досягається підтриманням тісного повсякденного контакту між членами групи, які крім обов'язків, пов'язаних з роботою в даному ланці управління, курирують різні виробничі підрозділи. Всі рішення в групі приймаються на колегіальній основі. У той же час кожен її член може приймати самостійні рішення з будь-якого питання поточного оперативного управління.

З моделі зображеної на рис. 4.5 слід, що управління якістю продукції на підприємстві здійснюється всім керівним та інженерно-технічним персоналом підрозділів, які беруть участь в управлінні і організації виробництва. Координація їх діяльності здійснюється директором і головним інженером підприємства. Координує підрозділ визначається в залежності від конкретних умов. Їм може бути відділ стандартизації або спеціальний відділ координації управління якістю продукції.

Всі згодні що з даними цінами факторів довгострокові середні витрати зменшуються при низьких рівнях випуску продукції. Перш за все економія від масштабу виникає від простоти поводження з великими кількостями. Третьою і ймовірно, найбільш загальноприйнятою причиною падіння витрат є неподільність людей і устаткування. Велике обладнання зазвичай більш продуктивно, ніж дрібне. Для кожного технологічного процесу оптимальний розмір обладнання може змінюватися, тому для зменшення середніх витрат до мінімуму потрібні високі параметри обладнання. Природно, що спочатку середні витрати будуть зменшуватися зі збільшенням розміру, але поки майже не досягнуто згоди про форму кривої при подальшому збільшенні випуску продукції. Робінсон доводив, що координація управління та контролю стає все менш ефективною, тому що зростають витрати на управління призводять до зростання середніх витрат тривалого періоду. Саржан Флоренс і інші критикують таке пояснення на підставі того, що ці припущення не були перевірені ні в одному систематичному емпіричному дослідженні.