А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Координата - вузлова точка

Координати вузлових точок обчислюються крок за кроком. Нехай відомі координати вузлів (т - п), (т, я-1) і кут б в них.

Координати вузлових точок обчислюються за колишніми формулами.

Координати вузлових точок в цих таблицях дані для певних значень кутів у. За одиницю вимірювання став радіус АВ дуг кіл, що утворюють поле.

Визначають координати вузлових точок за допомогою всіх ходів, що сходяться на вузловий точці і складають нормальні рівняння, виконуючи вказівки способу еквівалентної заміни.

Розглянемо процес обчислення координат вузлових точок для найбільш складного випадку, коли один з розрахункових елементів - кривої.

Схема світлового пера дисплея.[IMAGE ]Структурна схема цифрового вуст-1 - екран. 2 - оптична система. ройства графопостроителя. Крім інформації про координати окремих вузлових точок зображення, має бути повідомлено, в якій послідовності необхідно з'єднати точки. При переході від однієї точки до іншої іноді доводиться відключати записуючий пристрій. Таким чином ПУ отримує команди на виконання лінійної інтерполяції між суміжними точками, а також на підйом і опускання пера. При кресленні гладких кривих по дискретному ряду заданих точок програмним або апаратним шляхом можуть вирішуватися задані рівняння.

Потім проставляються номери та координати вузлових точок траєкторії руху інструменту в відповідну таблицю (табл. XI-8), в якій вказується ціна імпульсу, допуск на апроксимацію траєкторії і подачу інструменту на кожній ділянці траєкторії переміщення інструменту. Далі ці дані від технолога-програміста направляються до розраховувачеві-програмісту.

Для оцінки точності визначення координат вузлової точки /або будь-якої іншої вузлової точки, взятої в середині мережі застосуємо метод послідовних наближень.

Обчислені і прийняті значення координат вузлових точок креслення записані в дужках після буквених або цифрових позначень цих точок на рис. 2.4. Такий запис дозволяє з мінімальними витратами часу скласти креслярську програму для графопостроителя і візуально контролювати правильність її написання.

Дані містять інформацію про координати вузлових точок, що визначають розташування викреслюються відрізків прямих, дуг кіл, і коди викреслюються символів.

Вихідними даними для розрахунку є координати вузлових точок, кількість елементів, механічні свій-ства матеріалу інструменту і діючі контактні навантаження на ріжучі кромки інструменту. При цьому величини напруг і деформацій вважаються постійними всередині кожного елемента, а в вузлових точках розраховуються як середні від прилеглих елементів.

Перед двома останніми наказами вводяться координати вузлових точок останньої частини графіка або контурних ліній. Коди координат вузлових точок графіка передаються у вигляді певного формату даних. За наказом форматом 2А - 05 слідують дані що визначають відрізки, по яких переміщається пише елемент. Відрізки визначаються приростами, що задаються чотирма байтами. Для завдання (збільшення по кожній з осей координат відводиться 12 біт. При мінімальному кроці пристрої 005 мм таку кількість біт відповідає максимальному переміщенню пише пристрою або носія інформації на 204 8 мм, а при кроці01 мм - на 409 6 мм. способи завдання вихідних даних. В цьому режимі для завдання координат вузлової точки відводиться 14 біт, при цьому величина максимального переміщення зменшується в порівнянні з попереднім режимом в два рази. У першому бите парного байта записується знак прирощення, що визначає розташування відрізка викреслюють прямий відповідно до рис. 246. Одиниця в знаковому біті відповідає негативному приросту.

Як видно з рис. 2.9 координати вузлових точок символу задані в системі координат, початок якої розташоване в нижньому лівому кутку матриці. Такий метод кодування забезпечує поворот символів в площині креслення.

Надалі в процесі зварювання за координатами вузлових точок ЕОМ підраховує координати всіх проміжних точок за допомогою лінійної інтерполяції.

Кодування контурів символів. Послідовність пар вісімкових чисел, які є координатами вузлових точок контуру символу, описує топологію; символу.

З геометричних міркувань не важко знайти і координати вузлових точок на вихідних лініях ковзання, якщо задані початкова 2А0 і кінцева 2ЛХ товщина смуги.

Як видно з таблиці для завдання координат вузлової точки по кожній осі відводиться 15 біт.

У режимі обробки символів числові значення творів координати вузловий точки на тригонометричну функцію заданого кута заздалегідь підраховані і зведені в таблицю, реалізовану апаратним чином.

Для кожної прогонки в групі[П ] визначаються координати вузлових точок за формулами (15.2), (15.3), направляючі косинуси, коефіцієнти гнучкості і характеристики жорсткості розрахункових елементів. Паралельно в ОЗУ машини формується масив-покажчик по прогону.

Приклад поділу трубопроводу на суперелементов. Основний інформацією на цьому етапі підготовки вихідних даних є координати вузлових точок елементів і додаткових точок криволінійних елементів в загальній системі координат. В операцію підготовки вихідних даних також входить нумерація елементів в межах кожного суперелементов, нумерація вузлів всередині суперелементов, нумерація вузлів кожного елемента і складання матриці блокових індексів. У разі застосування суперелементов матриця блокових індексів складається тільки для трубопроводу, що набирається з суперелементов.

Після визначення невідомих ц () на кордоні Г і координат вузлових точок на кордоні Г, обчислюються прогини у внутрішніх точках області мембрани, за значеннями яких будується об'ємне зображення вигину.

Залежно афективних площ вікон з каналами від переміщення золотника. Зняті з характеристик (рис. 515 а, б) координати вузлових точок ламаних ліній входять в число вихідних даних.

Тимчасова діаграма вибірки наказів. У суматор на першому і другому тактах нульового циклу записуються коди координати вузловий точки по осі X, а на третьому і четвертому тактах при роботі в абсолютній системі координат - нуль.

В режимі редагування в блок редагування за допомогою світлового пера[6]вводяться координати вузловий точки шляхом установки його в бажану точку екрану ЕПТ. З цього блоку на екран надходить імпульс підсвічування положення світлового пера для візуального контролю. За допомогою клавіатури в блок редагування заносяться коди, що визначають положення вектора иа екрані. Сформований в блоці редагування слово безпосередньо вводиться в вихідний регістр в момент часу, який визначається положенням світлового пера. При цьому запис слова в цей регістр з ОЗУ блокується. Слово блоку редагування обробляється аналогічно звичайним словами і пересилається в ОЗУ, замінюючи старе слово. При цьому блокується запис слова з ЗУ зображення в ОЗУ при упорядкуванні на цьому рядку. Таким чином записаний вектор відображається а екрані і оператор може змінювати його на свій розсуд. Поежнее зображення також відображається на екрані крім області в якій виробляється редагування. новий вектор може бути записаний в ЗУ зображення або стертий або відновлений в процесі редагування.

Закінчений креслення секції трубопроводу. Вважаю, після цієї вправи ви погодитеся, що таким способом вводити координати вузлових точок креслення значно зручніше, ніж за допомогою клавіатури. Зверніть увагу, як крокова прив'язка полегшує креслення дрібних деталей.

Коефіцієнти а, видання, з в (475) постійні і однозначно визначаються через координати вузлових точок. Коефіцієнти форми Nit NJ, Nk відрізняються тим, що вони дорівнюють одиниці у відповідних вузлових точках і нулю у всіх інших.

Коефіцієнти а, видання, з в (475) постійні і однозначно визначаються через координати вузлових точок. Коефіцієнти форми Лгь Nj, Nk відрізняються тим, що вони дорівнюють одиниці у відповідних вузлових точках і нулю у всіх інших.

Граничний КЗ. - Напрямок вузлових компонентів. б - орієнтація елемента. Для кожного чотирикутника або задається, або програмно формується центральний вузол як середнє координат вузлових точок. У цьому вузлі сходяться чотири трикутники, неявно представляють даний чотирикутник. Центральний вузол використовується для моделювання оболонкових систем. Ступені свободи внутрішнього вузла конденсуються на чотири зовнішні вузлові точки чотирикутника і отже, не впливають на загальне число ступенів свободи даного КЕ. При рішеннях пластинчастих систем жорсткість, пов'язана з поворотом навколо нормалі до поверхні пластин, не враховується, тому ця ступінь свободи повинна бути виключена.

В системі управління номер точки перетворюється в двійковий код вузловий точки, еквівалентний координаті вузловий точки, вираженої в числі елементарних кроків.

На першому етапі по кожній гілці формується геометрична інформація: набір її розрахункових ділянок, координати вузлових точок, напрямок головних осей, а також деякі додаткові характеристики, куди, в приватно-сті входять автоматично обчислювані коефіцієнти Рис 4 - 8 Розрахункові ділянки гнучкості колін.

Відзначимо, що якщо б коефіцієнти температуропровідності а чи час релаксації т залежали від температури, координати вузлових точок не були б відомі заздалегідь, характеристики були б криволінійними, і довелося б визначати координати х і /кожного вузла одночасно з перебуванням Т і q в ньому. В даному випадку все вузли відомі заздалегідь і залишається тільки, використовуючи співвідношення (741) і (742), знайти Т і q в кожному вузлі послідовно. Нехай рішення вже знайдено в двох сусідніх точках /і 2 розташованих в одному часовому шарі. Знаходження рішення в точці 3 що є перетином характеристик різних сімейств, що проходять через точки 1і2 є ні що інше, як розглянута раніше завдання Массо.

При роздільному зрівноважуванні кутових і лінійних вимірювань полігонометричних мережі для отримання дирекційних кутів вузлових ліній і координат вузлових точок застосовують запропоновані проф. при зрівняння за способом полігонів нормальні рівняння складають безпосередньо за схемою. Сутність цього методу полягає в наступному.

До оптичному розрахунку елементів Френелевскую лінзи з прямим внутрішнім несучим шаром. Отже, оптичний розрахунок передбачає знаходження центру і радіусу кривизни другий заломлюючої грані а також координат вузлових точок профілю елемента.

В цьому випадку розподіляються невязки ходів будуть спотворені за рахунок Нестрогие отримання дирекційних кутів вузлових ліній і координат вузлових точок, що призведе до певних перекручень одержуваних після врівноваження дирекційних кутів ліній і координат пунктів, яке, однак, не буде дуже великим для взаємного положення сусідніх пунктів і ліній.

Зосереджена сила, прикладена в точці О.

Цей принцип побудови геометричної інформації представляється нам більш вдалим в порівнянні з прийнятим у багатьох програмах завданням координат вузлових точок системи.

Система розглядається як розподілена, визначаються форми її вільних вигинистих і крутильних коливань з урахуванням зосереджених мас, визначаються координати вузлових точок, після чого ці точки сполучаються з нерухомими опорами.

ЕЦОМ координат всіх точок креслення застосовують в основному в автоматичних пристроїв, що зчитують пристроях для проміжної мети - виділення з них координат вузлових точок і визначення характеру основних ли-ний креслення.

Якщо тепер за вихідну точку взяти початок базисної прогонки, координати якої відомі то за допомогою наведених формул можна отримати координати вузлових точок по всьому ланцюжку її розрахункових ділянок. Координати, що обчислюються на підході до звичайної прогоні нікуди не записуються. В оперативній пам'яті машини постійно зберігаються лише координати кінця останнього пройденого ділянки.

Цей спосіб рекомендується використовувати, коли необхідно зберегти розмірні ланцюжки, що визначають геометрію плоского контуру, або коли перерахунки ланцюжків в координати вузлових точок допустимі але трудомісткі.

Ваги ходів при визначенні дирекційних кутів вузлових ліній приймають рівними величинам, обернено пропорційним числу вимірюваних кутів в ході а ваги координат вузлових точок - величинам, обернено пропорційним довжинах ходів.

Після складання проекту полігонометричних мережі і рекогносцировки в натурі корисно провести оцінку його, в результаті якої підраховують очікувані середні квадратичні помилки визначення координат вузлових точок.

Креслення ліній довжиною більше 25 мм виконується в режимі лінійної інтерполяції аналогічним чином, але для підвищення швидкості запису в залежності від модуля вхідного значення координат вузлових точок в схемі вжито низку заходів. Перед подачею даних слід формат наказів, який сприймається і запам'ятовується в дешифраторі наказів. Дані для креслення надходять в додатковому коді.

Координатні відстані (наприклад 27. Побудова шаблонів і контршаблони для контролю фасонного профілю призматичного різця повністю визначається координатними відстанями Р3 Р, р ', Рм і jP7 обчисленими в результаті корекційних розрахунків координат окремих вузлових точок даного профілю. ППП Графічне забезпечення підготовки керуючих перфострічок для верстатів з ЧПУ являє собою набір програмних модулів, що працюють під управлінням операційної системи ДОС-400 або ДОС-АРМ, і виконує такі функції: визначення координат вузлових точок траєкторії обробки деталей і вирішення інших геометричних прикладних задач; формування елементів креслення на графічному дисплеї, заданих координатами вузлових точок контуру деталі. Пакет орієнтований на використання в машинобудуванні для розрахунку траєкторії обробки деталей на верстатах з ЧПУ.

Оскільки подібний клас завдань не є екстремальним то оптимальні умови реалізації завдання лежать на кордонах області реалізації і обчислюються методами лінійної алгебри, з KJ -подьзованіем чисельних методів розв'язання алгебраїчних рівнянь для визначення координат вузлових точок (див. 5.3) 0 в деяких випадках (R RXisX2)) завдання може боть вирішена графічно.

Потім нумерують вершини трикутників, як вузлові точки, і самі трикутники (нумерацію вузлів виробляють в порядку, що забезпечує мінімально можливу ширину матриці коефіцієнтів рівнянь, див. Рис. 39), вибирають координатні осі визначають координати вузлових точок (див. Рис. 68 б ) і переносять на перфокарти вихідні дані.

ППП Графічне забезпечення підготовки керуючих перфострічок для верстатів з ЧПУ являє собою набір програмних модулів, що працюють під управлінням операційної системи ДОС-400 або ДОС-АРМ, і виконує такі функції: визначення координат вузлових точок траєкторії обробки деталей і вирішення інших геометричних прикладних задач; формування елементів креслення на графічному дисплеї, заданих координатами вузлових точок контуру деталі. Пакет орієнтований на використання в машинобудуванні для розрахунку траєкторії обробки деталей на верстатах з ЧПУ.

Перед двома останніми наказами вводяться координати вузлових точок останньої частини графіка або контурних ліній. Коди координат вузлових точок графіка передаються у вигляді певного формату даних. За наказом форматом 2А - 05 слідують дані що визначають відрізки, по яких переміщається пише елемент. Відрізки визначаються приростами, що задаються чотирма байтами. Для завдання (збільшення по кожній з осей координат відводиться 12 біт. При мінімальному кроці пристрої 005 мм таку кількість біт відповідає максимальному переміщенню пише пристрою або носія інформації на 204 8 мм, а при кроці01 мм - на 409 6 мм. .