А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концепція - контролінг

Концепція контролінгу дозволяє інтегрувати традиційний облік, планування і маркетинг в рамках окремого підприємства в єдину систему управління.

Планування результатів на основі критерію вузьких місць. Концепція контролінгу передбачає і систематичний пошук вузьких місць на стратегічних напрямках, визначених стратегічним балансом. Наявність вузького місця на стратегічно важливій ділянці вказує на чинники, які в Найбільшою мірою перешкоджають використанню потенційних можливостей.

Концепція контролінгу була розроблена в 80 - ті роки як засіб активного запобігання кризовим ситуаціям, що призводять підприємство до банкрутства. Принципом цієї концепції, що отримала назву управління за відхиленнями, є оперативне порівняння основних планових (нормативних) і фактичних показників з метою виявлення відхилень між ними і визначення взаємозв'язку і взаємозалежності цих відхилень на підприємстві з метою впливу на вузлові фактори нормалізації діяльності. Система контролінгу починає впроваджуватися і в нашу практику.

Концепція контролінгу передбачає, що з метою більш ефективного управління підприємством необхідно мати своєчасну і достовірну інформацію про його стан і можливості для прийняття грамотних управлінських рішень. Для подання такої інформації використовується ряд економічних показників, які повинні не тільки відображати стан підприємства на даний момент, але і оцінювати його в перспективі. Як критерії існування підприємства в короткостроковому періоді виступають показники результату його діяльності. Прибуток розглядається як джерело фінансування перспективного розвитку в короткостроковому періоді. Таким чином при короткостроковому або оперативному плануванні передбачається формування оптимальної, що забезпечує досягнення заданого рівня результату, виробничої програми, а так ж використання показників витрат виробництва і виручки, розрахованих на базі поточних пен і оцінок майна але відновної вартості. Розробка оптимальної виробничої програми здійснюється відповідно до стратегічного плану діяльності підприємства на рік, а також по кварталам Виробнича програма розробляється за номенклатурою, кількістю і термінами виготовлення продукції.

Концепція контролінгу була розроблена в 80 - ті роки як засіб активного запобігання кризових ситуацій, що призводять підприємство до банкрутства. Принципом цієї концепції, що отримала назву управління за відхиленнями, є оперативне порівняння основних планових (нормативних) і фактичних показників з метою виявлення відхилень між ними і визначення взаємозв'язку і взаємозалежності цих відхилень на підприємстві з метою впливу на вузлові фактори нормалізації діяльності. Система контролінгу починає впроваджуватися і в нашу практику.
 Концепція контролінгу була розроблена в 80 - ті роки як засіб активного запобігання кризовим ситуаціям в діяльності підприємств. Принципом цієї концепції, що отримала назву управління за відхиленнями, є оперативне порівняння основних планових (нормативних) і фактичних показників з метою виявлення відхилень між ними і визначення взаємозв'язку і взаємозалежності цих відхилень на підприємстві з метою впливу на вузлові фактори нормалізації діяльності. система контролінгу починає впроваджуватися і в нашу практику.

При реалізації концепції контролінгу в процесі планування за структурними одиницями (ділянкам) фірми і їх консолідації для складання плану для фірми в цілому можуть виникнути деякі проблеми, наприклад через неточності в кошторисі інвестицій та неправильного нарахування амортизації.

Представлена в цій книзі концепція практичного контролінгу розроблена з урахуванням досвіду американських колег. Однак дана концепція не є чисто американської.

На чому ґрунтується вибір стратегії в концепції контролінгу.

Пропонована увазі читачів книга знайомить з концепцією контролінгу відомої школи, засновником та ідеологом якої є доктор Альбрехт Дайлен.

Оперативне управління досягненням цілей підприємства на основі концепції контролінгу здійснюється шляхом спільно використовуваних процесорів контролінгу - планування, інформації, аналізу, управління і контролю на базі обчислення повних витрат і сум покриття.

Хотілося б особливо виділити ще одну можливість вдосконалення концепції контролінгу. Йдеться про об'єднання даних обліку результатів з даними поточного обліку платоспроможності фірми, завдяки чому легко регулювати прибуток і платоспроможність. У цьому випадку за допомогою програми своєчасно надходить інформація про фінансові труднощі завчасно плануються і здійснюються протидіють заходи.

В Нині все більшого і більшого поширення набуває концепція контролінгу. Відповідно до цієї концепції функція контролю повинна бути виділена у вигляді особливого підрозділу. Особливо важливо, наскільки діяльність підприємства в цілому і будь-якого його сегмента відповідає стратегічним цілям, які стоять перед підприємством. Це особливо важливо, оскільки будь-які відхилення від стратегічних цілей можуть привести до серйозних наслідків. Контролінг - це система, що дозволяє здійснювати такий контроль і своєчасно приймати рішення для того, щоб стоять перед підприємством стратегічні цілі були досягнуті незалежно від змін, що відбуваються в господарській ситуації.

Ойген Шнелль, консультант з податкових питань Мета застосування концепції контролінгу - за допомогою наочних оцінок надати достовірну інформацію про перспективи розвитку фірми, що дозволить цілеспрямовано здійснювати керівництво і своєчасно усувати виникаючі перешкоди.

Крім іншого плани деталізуються по оборотам, інвестицій, витрат і персоналу, завдяки чому вже на етапі впровадження концепції контролінгу точність планових показників стає оптимальною. При визначенні кінцевого результату запланований підсумок перевіряють не тільки за центрами прибутку, а й по фірмі в цілому.

Ця книга є першою вітчизняною роботою, яка охоплює всі сторони контроллінговой діяльності на підприємстві: від теоретичних аспектів, пов'язаних з концепцією контролінгу, - до прикладних методів прийняття управлінських рішень на основі контроллінговой інформації. Процес управління підприємством розглянуто тут як система, що включає в себе встановлення цілей, формування стратегії, розробку стратегічних і оперативних планів і бюджетів, моніторинг поточних подій, контроль і аналіз відхилень фактичних результатів від намічених цілей, детально досліджена роль контролінгу на всіх етапах процесу управління діяльністю підприємства .

Пропонується ряд організаційно-економічних інновацій, що дозволяють вітчизняним державним вузам здійснити перехід до вищих навчальних закладів чорному ринку: зміна структури управління вузом, використання інструментарію стратегічного менеджменту, концепції контролінгу та методології управління проектами. Сформульовано принципи формування товарної та цінової стратегії ВНЗ на ринку освітніх послуг.

Таким чином, для реалізації ідеї підприємницького університету нам представляється необхідним перехід від лінійно-функціональної до дивізіональної структури управління вузом, використання в управлінні вузом інструментарію стратегічного менеджменту та концепції контролінгу, забезпечення ефективного управління фінансовими потоками на основі методології фінансового менеджменту, формування товарної та цінової стратегії ВНЗ на базі запропонованих принципів і механізмів, використання концепції управління проектами при побудові організаційно-економічного механізму.

Правильно функціонуюча система контролінгу допомагає керівництву фірми спрогнозувати шанси і ризики раніше, ніж це зроблять конкуренти, і таким чином забезпечити життєздатність фірми, зміцнити своє становище на ринку і гарантувати постійну і стабільний прибуток. При впровадженні концепції контролінгу у консультантів з податкових питань відкривається гарна можливість взяти в свої руки консультаційну службу, кваліфіковано і компетентно допомагаючи таким чином підприємцю в плануванні та управлінні.

Для оцінки цієї вигоди необхідно мати систему економічних розрахунків, що базується на концепції контролінгу.

Для того щоб використовувати цю програму, спочатку встановлюють звітні позиції для оцінки, в різних фірмах різні: виручка, виробничі витрати груп I і II, витрати на підготовку і організацію виробництва груп I і II, звіряльні підсумок. Звіт про діяльність фірми, таким чином, буде містити приблизно 120 рядків, причому для аналізу класифікації загальних витрат на постійні і пропорційні можна використовувати і більш деталізовані планові показники. Тим самим створюється горизонтальна структура звітності. Оскільки звітні позиції по підприємству в цілому і по центрам прибутку визначає сам підприємець, оцінки він робить з урахуванням особливостей діяльності своєї фірми. Вони стають, якщо можна так висловитися, вирішальним елементом концепції контролінгу для будь-якої галузі і для окремо взятого підприємства.