А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - бор

Концентрації бору і фосфору вимірюють при температурі зразка кремнію 20 К.

Концентрація бору в теплоносії безпосередньо впливає на реактивність реактора. Від неї залежить стан органів СУЗ в критичному стані реактора, і вона впливає на ядерну безпеку, тому контроль за цим параметром також повинен вестися безперервно.

Концентрацію бору в зразках або визначають безпосередньо, використовуючи мікропроцесорний иономер lonalyzer (модель 901), або розраховують за калібрувальним графіком.

Зазвичай концентрація бору в суперсплавів досягає істотних значень, (5 - 50) - 10 3% (ат. При концентраціях бору 20% структура аморфного сплаву добре описується гратчастої моделлю з трігопальних призм атомів заліза з впровадженими атомами бору. При великих концентраціях відбувається фазовий поділ на області збагачені і збіднені бором. Додаткові дослідження методом автоіонной мікроскопії підтвердили вка-була виявлена гетерогенність стекол з розміром неодяородностей 2 - 4 нм. Одна (рази збіднена бором, а друга містить близько 25% В, Передбачається, що друга фаза є перехідною від структури безладної щільної упаковки до гратчастої структурі скла. Зі зменшенням концентрації бору збільшується рухливість. Однак контроль концентрації бору в теплоносії в основному здійснюється ручним методом в експрес-лабораторії. в Залежно від операцій, що проводяться на реакторі частота відбору проб для аналізу встановлюється місцевими інструкціями.

Градуювальна крива прямолінійна до концентрації бору 300 мкг /мл.

Розчин № 2 з концентрацією бору 10 мкг /мл отримують десятикратним розведенням розчину № 1 сірчаною кислотою.

Примою пропорційності між екстинкція і концентрацією бору не спостерігається.

Прямий пропорційності між зкстінкціей і концентрацією бору НЕ спостерігається.

Різниця між оптимальною і токсичної концентраціями бору в живильному середовищі для багатьох рослин є невеликим. Тому при встановленні дозувань борних добрив необхідно проявляти обережність і враховувати біологічні особливості угноєна культури.

Вміст рухомого бору під лісом і на ріллі (за даними А. С Кульовий. На опідзолених і вилужених чорноземах спостерігається концентрація бору в иллювиальном горизонті. Чорноземи вилужені сформувалися на лесовидні суглинки, містять у верхніх горизонтах більше бору, ніж сформовані на елювії корінних порід.

Спостережуване зменшення /Еф при збільшенні концентрації бору вказує на те, що розсіювання на іонізованих атомах бору є одним з основних механізмів релаксації імпульсу.

Для вирішення реакторних проблем бажано знати концентрацію бору в шламі в теплоносії при робочих температурах. Спосіб, придатний для отримання цих даних в реальних реакторних системах, що не був розроблений. Флетчер[15J описал лабораторную систему, в которой могло быть измерено изменение концентрации бора в высокотемпературном автоклаве, вызванное адсорбцией шламом, и таким образом определялась адсорбция бора. Этот метод был применен к синтетическим шламам и дал некоторые интересные данные.
При использовании борного раствора необходимо вести контроль концентрации бора.
Известно, что на глубине 1 5 мкм от поверхности концентрация бора уменьшается в е раз.
Сравнительные результаты анализа бора. По полученным точкам проводилась прямая, по которой и определялась концентрация бора в анализируемых пробах.
Пусть необходимо доказать правильность показаний анализатора, служащего для измерения концентрации бора в водном растворе борной кислоты. В основу функциональной схемы такого прибора может быть заложено измерение потока нейтронов, рассеянных или поглощенных раствором[129]; такий потік залежить від вмісту бору в розчині. Перевірку можна здійснювати, застосовуючи розчини з досить точно відомим вмістом борної кислоти, що не зовсім зручно. Щоб усунути незручності можна застосувати тверду речовину, що розсіює або поглинає нейтрони, наприклад блок з поліметилметакрилату.

Витравлювання малюнка на поверхні пластини за допомогою фоторезиста. Змінюючи зміст В2Не в потоці газу, можна отримувати значення концентрацій бору 1017 - 1021 см-3. Основні переваги методу полягають в універсальності простоті здійснення процесу і його чистоті а також у відсутності необхідності контролю температури джерела. Цим методом можуть бути отримані прилади з різноманітною структурою: р-л-пере-ходи для діодів, р-п - - структури для транзисторів і ізоляційні переходи.

У чистій борної кислоти рН зменшується дуже слабо зі збільшенням концентрації бору від 100 до 1000 мг /кг. Концентрація іонів монобората, слабо зменшується з ростом концентрації трібората. Загальна концентрація іонів практично не змінюється у всьому інтервалі.

Неважко помітити, наскільки істотна різниця між цими та виявленими в діалізатах концентраціями бору і брому.

В умовах проведення реакції, описаних Щербова[9], Добре спостерігається відмінність в концентрації бору в 0 1 мкг, в інтервалі концентрації від 0 до 1 мкг; від 1 MI г п вище відмінність помітно в 0 5 мкг.

Основні експериментальні пристрої були вилучені з реактора і були визначені щільність шламу і концентрація бору в ньому. Дуже легкі відкладення (від 53 до 83 мг /дм 2) знайдені лише в районі від 26 до 58 см вище днища зони висотою - 91 см. Були перевірені периферійні збірки, що виявилися вільними від відкладень.

Вплив бору на надходження азоту залежить від форми азотного добрива, рН середовища, концентрації бору та інших факторів. У більшості випадків відзначають, що в присутності бору надходження нітратів зменшується.

Кулунди і показали, що вміст міді і кобальту у них значно знижений, а концентрація бору і молібдену суттєво підвищена. Розрізняють декілька клінічних форм масових захворювань тварин.

Факторами, що визначають існування і відносну концентрацію певного типу борат-іонів, є кислотність середовища і концентрація бору в розчині.

Перевірка цих положень здійснювалася наступним чином[15, 16]: Зразки кремнію з низьким вмістом кисню і концентрацією бору - 1016 см-3 додатково легованих - Ю18 см 3 атомами олова, які є ефективними центрами захоплення вакансій. В результаті відпалу цих центрів в області150 - 180 К виявлено два рівня Єї 007і 032 еВ, поява яких обумовлена утворенням двозарядний комплексу вакансія-атом олова. Це є наслідком того, що вакансії в кремнії - дефекти з негативною кореляційної енергією.

Датчик погружного типу. На рис. 33 представлена отримана описаним методом залежність оптимального відстані між джерелом і детектором нейтронів від концентрації бору.

Визначення змісту бору в цирконії виробляють по градуіровоч-ним графіками, які представляють залежність різниці почорніння аналітичної лінії і фону від логарифма концентрації бору.

Склад осаду при реакції хлористого нікелю з борогідридом натрію. | Склад фільтратів при реакції хлористого нікелю з борогідридом натрію. При збільшенні відношення NiCl2 /NaBH4 і кількість виділяється водню, і кількість випав осаду на 1 г NaBH4 і концентрація бору в фільтраті а отже, і вагова кількість його в осаді залишаються постійними, оскільки протікання реакції (III) обмежується кількістю взятого борогідріда натрію. Надлишок хлориду нікелю накопичується в розчині що підтверджується експериментально.
 Зміна реактивності і рН теплоносія. Дані включають досліди на Янки з КОН і NH3 і на Сак-квиління з КОН, LiOH, NH3OH і К2 О4 при концентрації бору від 1 до 1100 мг /кг.

Так як значення[Li ]0 можна визначити експериментально, використовуючи рівняння (711), можна розрахувати розчинність літію в залежності від концентрації бору. Наведені на рис. 57 розрахункові і експериментально знайдені для трьох різних температур значення розчинності показують відмінну їх збіг. 
У присутності бору розчин карміну або кармінової кислоти в концентрованої сірчаної кислоти змінює свій світло-червоний колір на синювато-червоний або синій, залежно від концентрації бору. Реакція проходить досить повільно. При аналізі більш концентрованих розчинів їх відповідно розбавляють.

В даний час вже розроблені і успішно випробувані на АЕС (Нововоронежсіой, Козлодуй в НРБ і Рейнсберг в НДР) боромери, що дозволяють контролювати концентрацію бору безперервно.

При цьому будують криву (рис. 29.1) в координатах 1 /С - G, де G - завантаження паливом, кількість води в активній зоні або концентрація бору в теплоносії. Естраполяціей при кожній новій порції G визначають з усе більшою точністю GK, при якій система стала б критичною, якби величина 1 /С змінювалася за прямолінійним законом при збільшенні G. При цьому чим більше точок отримано для побудови кривої, тим точніше буде визначено момент, коли система стане критичною, а також залишився до критичного стану запас.

При цьому в воді було розчинено достатня кількість борної кислоти, щоб майже всі поглинання в воді було обумовлено бором, так що відношення кількості полічених нейтронів до кількості захоплених нейтронів в одиничному обсязі середовища було майже дорівнює відношенню концентрацій бору в камері і в розчині. Знання відносини ефективних перетинів бору і водню було необхідно в цьому досвіді тільки для малих поправок. В результаті було отримано значення 14000 нейтронів в 1 сек.

Концентрація бору 005 мг /л затримує осадження осаду і активного мулу у відстійниках; відстоювання закінчується тільки через 2 - 3 год, що вимагає значного збільшення ємності.

Аналізовані розчини подкисляют фтороводородной кислотою, надлишок якої нейтралізують розчином аміаку. Концентрацію бору в зразках або визначають безпосередньо, використовуючи мікропроцесорний иономер lonalyzer (модель 901), або розраховують за калібрувальним графіком.

Якщо аналізована проба містить бор в концентрації 010 - 1 0 мг /л, відбирають 100 мл проби. Якщо концентрація бору в пробі перевищує 1 0 мг /л, розбавляють пробу дистильованою водою так, щоб в 100 мл було приблизно 0 5 мкг бору. Переносять відібрану пробу в маленьку чашку, додають 4 0 мл розчину куркумина і обережно перемішують. Потім ставлять чашку на водяну баню, нагріту до 55 2 С, так, щоб дно чашки було трохи занурене у воду, і залишають там на 80 хв.

Мікротвердість стекол AsSe B /, як і AsSe, помітно знижується зі збільшенням вмісту надлишкового селену в склі. Збільшення концентрації бору при постійному утриманні селену призводить до підвищення мікротвердості стекол.

Анодні потенціостатичні криві отримані на стали Х18Н9ТЛ в 5% - ної H2SO4 при 20 С. Обробка стали 0001% бору сприяє зменшенню граничного струму пассивирования приблизно в два рази. З підвищенням концентрації бору в стали граничний струм пассивирования зростає, наближаючись до величини струму для стали без добавок.

Кількісне визначення концентрації бору проводилося за допомогою вимірювання відносної інтенсивності двох ліній, з яких одна належить визначеного елементу, а інша - елементу з постійною і точно відомою концентрацією - внутрішнього стандарту.

Залежність рухливості носіїв зарядів (дірок від температури в чистому кремнії (/і в кремнії з малими добавками бору (2 - 6. 98. (За даними Пірсона та Бардіна. Так як рухливість електронів значно перевищує рухливість дірок, то знак ефекту Холла відповідає тут електронної провідності. зі збільшенням концентрації бору зростає число дірок, перевищуючи концентрацію електронів і переводячи знак ефекту Холла з негативного в позитивний.

борогідріда і боразотние з'єднання дозволяють отримувати п перекриття з широким діапазоном вмісту в них бору, масова частка якого становить від сотих часток до 10 % (- 38 ат. При використанні ДМАБ концентрація бору може становити всього 005 - 0 3% і покриття за своїми властивостями наближаються до чистого нікелю. Найбільший вплив на кількість бору, що включається в осад, надає величина рН розчину. Збільшення рН призводить до зниження змісту бору.

Крива світлопоглинання розчину комплексу азометинів Н з Н3ВО3 має пологий максимум в області415 нм. Оптична щільність розчинів пропорційна концентрації бору в межах 2 - 10 мкг В на 100 мл.

Спостережуване зростання Мс слід перш за все віднести за рахунок зв'язування останнім все більшої кількості структурообразующего реагенту - триметилолпропан. Неважко бачити, чим нижче концентрація бору, тим все більшою мірою значення Мс наближається до розрахункового.