А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контур - профіль

Контур профілю зображується кривими, що продовжують цей відрізок з різних кінців.

Контур профілю при-цьому розбивають на прямолінійні ділянки і дуги кіл.

Контур профілю №25 зображений на рис. 330. Там же показані деякі характеристики.

Подвійний мікроскоп. Контур профілю поверхні у вигляді лінії перетину світловий площині з контрольованою поверхнею, викривленої мікронерівностями (рис. 318 а), розглядається при значному збільшенні. Прилади, побудовані на цьому принципі називається подвійними мікроскопами (мікроскопи МІС-системи акад. Якщо контур профілю не є опуклою кривою у всіх своїх точках, то частина образу дозвуковій області при наявності точок перегину F, Н на ударну хвилю (і тільки в цьому випадку) буде лежати всередині петлі ударної поляри.

Якщо контур профілю заданий і необхідно знайти поле швидкостей в надзвуковому потоці обтічні заданий профіль, то слід скористатися методом накладення потоків. Потенціал додаткового потоку при цьому можна взяти у вигляді суми потенціалів такого виду, який був використаний в цьому прикладі але містять ff в більш високих ступенях, ніж перша, і помножених кожен на постійний множник.

Відшукання контуру профілю є наступним етапом після побудови рішення для функції струму. Профіль відрізняється від свого прототипу в нестисливої рідини. Вимога замкнутості контуру, необхідне для фізичної можливості бути реалізованим рішення, призводить до додаткових умов, які в методі Чаплигіна в загальному випадку не задовольняються.

На контурі профілю (рис. 126) компонента дотичного напруження у напрямку нормалі п до контуру повинна звертатися в нуль, оскільки в іншому випадку відповідно до теореми Ноші (стор. Щоб визначити контур профілю керма неж, в який функція (101) перетворює окружність R -, перенесемо початок координат в площині (z) в центр другий окружності.

Позначимо через С контур профілю, через т - циркуляцію, віднесену до одиниці довжини, і через V - швидкість, дотичну до контуру Б деякої його точці.

Критичні точки розбивають контур профілю на дві ділянки, на кожному з яких швидкість направлена від 0i до 02 тому на верхній ділянці arg w т, а на нижньому arg w т - тт. Вибір безперервної гілки arg w т - тг визначається асимптотикою w - z - z (Oi) при z - z (0i), з якої випливає, що arg w - Im InTU - arg (z - z (0i)) const.

Припустимо, що на контур профілю, показаного на рис. 9 натягнута мембрана, рівномірно завантажена розподіленим навантаженням.

Середня горизонтальна лінія ділить контур профілю таким чином, що площі утворені цією лінією з контуром профілю по обидва боки від неї, рівні. Чистота поверхні оцінюється по величині виступів і западин. Згідно ГОСТ 2789 - 51 встановлено 14 класів чистоти поверхні причому основною ознакою для віднесення до того чи іншого класу служать два параметри: по-перше, середнє квадратичне відхилення микронеровностей Нск; по-друге, середня висота мікронерівностей Нср.

Оскільки кут нахилу лінії контуру профілю до осі х всюди малий, то вертикальна проекція сил тиску дорівнює з достатньою точністю самому тиску. Результуюча діюча на крило підйомна сила дорівнює різниці сил тиску, що діють на її нижню і верхню поверхні.

прийняті вище умови гладкості контуру профілю та існування двох похідних функції V (s) мають значення для тверджень про існування та єдиності розв'язку інтегральних рівнянь, а також для збіжності послідовних наближень. Якщо контур профілю має кутові точки, то, як зазначалося, швидкість в цих точках звертається в нуль або в нескінченність інтегрувального типу і всі наведені інтегральні уявлення-функції не змінюються для всього контуру, за винятком кутових точок, в яких потрібне спеціальне визначення невласних інтегралів або виключення особливостей подинтегральних функцій.

Оскільки кут нахилу лінії контуру профілю до осі х всюди малий, то вертикальна проекція сил тиску дорівнює з достатньою точністю самому тиску. Результуюча діюча на крило підйомна сила дорівнює різниці сил тиску, що діють на її нижню і верхню поверхні.

Інтеграл береться за довжиною контуру профілю.

Оскільки кут нахилу лінії контуру профілю до осі х всюди малий, то вертикальна проекція сил тиску дорівнює з достатньою точністю самому тиску. Результуюча діюча на крило підйомна сила дорівнює різниці сил тиску, що діють на її нижню і верхню поверхні.

Тоді надзвукова зона обмежена тільки контуром профілю та звукової лінією - жорданової дугою, що спирається на профіль.

Різьбові різці після заточки доводять по контуру профілю з боку задніх і передніх поверхонь для усунення зазубрин, які можуть знизити чистоту нарізати різьблення. Кращі результати по чистоті обробки забезпечують пружні державки (рис. 45), що дозволяють різцю незначно віджиматися. Така конструкція державки також дозволяє повертати різець на кут підйому різьби.

Завдання про розрахунок розподілу швидкостей по контуру профілю при обтіканні решітки в'язкою і стискуваним середовищем, з огляду на надзвичайну складність, аналітичним шляхом в загальному вигляді ще не вирішена.
 Розподіл місцевих швидкостей і тисків по контуру профілю крила також легко визначити.

Цементація і гарт виробляються по всьому контуру профілю зубів (фіг. Твердість загартованих поверхонь повинна бути не менше 54 одиниць по Роквеллу. Двохпозиційний верстат для зняття фасок по контуру профілю зубів моделі ZGW X 6 який працює за методом Обкатился абразивним черв'яком. Одна позиція служить для обробки, інша для завантаження оброблюваних коліс.

При цьому слід зауважити, що хоча контури профілів решітки будуть виходити замкнутими, однолістних одержуваного течії поблизу профілів рішенням не гарантується.

Заповнимо область течії зверху і знизу від контуру профілю (рис. 96) відповідно характеристиками першого (С) і другого (С2) сімейств.

Заповнимо область течії зверху і знизу від контуру профілю (рис. 95) відповідно характеристиками першого (С) і другого (С2) сімейств.

Різьбові різці слід після заточки доводити по контуру профілю з боку задніх і передніх поверхонь для усунення зазубрин, які можуть відбитися на чистоті нарізати різьблення.

Вирішенню задачі про знаходження розподілу швидкостей по контуру профілю при обтіканні решітки присвячено багато робіт головним чином вітчизняних.

Розрахунки прикордонного шару вимагають знання розподілу по контуру лопаточного профілю тисків і швидкостей. Ці дані можна отримати експериментально струменем повiтря плоскої нерухомої профільної решітки.

Практичний інтерес представляє визначення мінімального (на контурі профілю лопатки) значення товщини ламінарного підшару.

Відхиляється носок крила. Предкрилки в притиснутому положенні повинні ретельно вписуватися в контури профілю, в іншому випадку вони підвищують профільне опір крила.

Припустимо, що околиці точки О (ділянки контуру профілю OD і стрибка OJ) прямолінійні.

З урахуванням наявності прикордонного шару циркуляцію швидкості по контуру профілю в дійсності слід розуміти як циркуляцію по зовнішньому контуру прикордонного шару. На поверхні профілю швидкість в потоці в'язкої рідини дорівнює нулю. Тому циркуляція швидкості по контуру профілю також дорівнює нулю. Застосовуючи теорему Стокса, знайдемо, що циркуляція по зовнішньому кордоні прикордонного шару дорівнює сумарній інтенсивності вихорів прикордонного шару. Отже, абстрактне поняття приєднаного вихору теорії ідеальної рідини має цілком реальне фізичне значення - сумарною інтенсивності вихорів прикордонного шару.

Зразкові розподілу швидкості на профілі реактивної турбінної (а, активної турбінної (6 і компресорної (в решіток. Жуковського - Чаплигіна зазвичай вибирається в точці максимальної кривизни контуру профілю; якщо ж вихідна кромка профілю окреслена дугою кола, то в середині цієї дуги. Це обставина дозволяє знайти розрахунковим шляхом розподіл тисків по контуру лопаточного профілю в разі обтікання решітки ізоентропним потоком нев'язкої рідини, з цією метою зазвичай використовується один з методів розрахунку параметрів потоку, поточного через межлопаточную канал заданої профільної решітки. Зіставлення розрахункових даних з отриманими експериментально показує прийнятне збіг результатів досвіду і розрахункових.

Ріжуча частина призначена для зрізання шарів металу по всьому контуру профілю різьби. Калібрує служить для остаточного формування профілю (першим калібрувальним витком), напрямки та подачі мітчика під дією сил самозатягування і є запасом на переточування при заточенні мітчика по зовнішній поверхні ріжучої частини. Хвостовик призначений для передачі крутного моменту від шпинделя верстата.

Конструктивні елементи мітчиків. Ріжучий ділянка призначена для вирізання верств металу по всьому контуру профілю різьби. Калібруючий ділянку служить для остаточного формування профілю (першим калібрувальним витком), напрямки та подачі мітчика під дією сил самозатягування і є запасом на переточування при заточенні мітчика ріжучим ділянці. Хвостовик мітчика призначений для передачі крутного моменту від шпинделя верстата.

Контур інтегрування С утворюємо (див. Рис. 7) контуром профілю а - Ь - с, прохідним в позитивному напрямку, двома довільними конгруентними лініями fg і he, двома відрізками прямих ef і gh, довжина яких дорівнює кроку решітки, і межами довільного розрізу з - d, що перетворює виділену область одного періоду решітки в одинзв'язного.

Згадайте обговорення в третьому розділі в якому було виявлено контур профілю ціни опціону колл при настанні терміну закінчення.

Схема різання при протягуванні.

При профільної схемою відбувається зрізання припуску зубами протяжки, що мають контур профілю оброблюваної деталі.

Нероз'ємні силові з'єднання металевої лопати. Основним силовим елементом цієї конструкції є лонжерон з дуралюмина, що має контур профілю лопаті.

Перейдемо тепер до області Q, межа якої містить відрізок контуру профілю. Розглянемо обтікання гладкого опуклого профілю з відійшла ударною хвилею. Критичною називається точка, в якій приходить на профіль лінія струму розгалужується на дві; в критичній точці швидкість дорівнює нулю.

Осі щілин і отвори повинні складати з напрямком дотичної до контуру профілю гострий кут. Їх розташування при застосуванні відсмоктування збігається з місцем передбачуваного відриву, а при здуву щілини або отвори знаходяться трохи вище по потоку. У крил із закругленою передньою кромкою при дозвуковом обтіканні відрив прикордонного шару зазвичай відбувається ближче до задньої крайки, де і проводиться відсмоктування або Сдув. У тонких крил з досить гострою передньою кромкою відрив відбувається поблизу неї, і для предовтращенія цього відриву доцільно використовувати розподілений відсмоктування в районі передньої кромки.

Усередині профілів швидкість дорівнює нулю, і вихровий шар на контурі профілю можна вважати лінією (або поверхнею) розриву швидкості. Особливості (вихори, джерела, стоки і диполі) можна розташовувати і всередині контуру, який в цьому випадку повинен збігатися із замкнутою лінією струму сумарного течії.

Тому зменшення подачі веде до збільшення відносних швидкостей в цій частині контуру профілю лопаті. Від точки а в бік до вихідний кромці все три компонента відносної швидкості мають однаковий напрямок, так що зменшення подачі веде до зменшення результуючої відносної швидкості. Якщо припустити, що найбільше динамічне падіння тиску в потоці ЛЛвстах виникає на контурі лопаті в - області від вхідної крайки до точки а, то зменшення подачі повинно приводити до збільшення А /ГВП шах. Цей висновок суперечить даним досвіду, так як випробування показують зменшення ААвсшах до убування подачі. Невідповідність досвіду якісних результатів теоретичного дослідження може бути пояснено різними припущеннями.

Швидкості в будь-якій точці потоку підсумовуються, як вектори; на контурі профілю відбувається алгебраїчне додавання швидкостей.