А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - якість - продукція

Контроль якості продукції являє собою, як відомо, трудомісткий процес. Одним із шляхів зменшення трудомісткості контрольних операцій є їх автоматизація. При цьому найбільш відповідальним і складним питанням є подача виробів в орієнтованому вигляді на вимірювальну позицію. Особливо це важливо при автоматичному складанні виробів.

Контроль якості продукції полягає також у визначенні кількісних і ( або) якісних характеристик її властивостей.

Контроль якості продукції починається з відбору проби. Пробу відбирають за графіком або за вказівкою начальника зміни або іншого вищого керівника. Відбір проб проводять через спеціальні пробовідбірники або через відповідні люки, встановлені на дахах резервуарів.

Контроль якості продукції при фасуванні її здійснюється в три етапи: безпосередньо після закупорювання флакона, після етикет-вання і після упаковки. на першому етапі контроль зводиться до перевірки чистоти, кольору і прозорості рідини, а також до перевірки відсутності видимого шлюбу флаконів і ковпачків. Контроль заснований на органолептичної оцінки якості візуальним переглядом.

Контроль якості продукції визначається по ГОСТ 15467 - 70 Якість продукції.

Контроль якості продукції здійснюється в автоматичному режимі на спеціалізованих стендах. Створено комплекс стендів, що дозволяють контролювати гідродинамічні характеристики, розподіл вібрації і температури по довжині зіставляти абразивної стійкості різних типів насосів. Розроблено також ряд стендів для вивчення стійкості окремих вузлів насосів в різних середовищах. Управління стендами, збір і обробка інформації здійснюються оригінальним спеціалізованим програмним забезпеченням.

Контроль якості продукції полягає в перевірці відповідності показників якості продукції встановленим вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації.

Контроль якості продукції на підприємстві здійснюється відділом технічного контролю (ВТК), відомчий контроль якості продукції - інспекцією за якістю міністерств (відомств), державний нагляд за якістю продукції - органами Комітету стандартів.

Контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю.

Контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю.

Контроль якості продукції полягає в перевірці відповідності показників якості продукції встановленим вимогам, зафіксованим в стандартах, технічних умовах, паспорті виробу або в інших документах. Для контролю якості продукції на авторемонтних підприємствах організовується служба технічного контролю якості. Основне завдання її полягає в запобіганні випуску відремонтованих об'єктів, які не відповідають встановленим вимогам, при мінімальному рівні внутризаводского шлюбу.

Контроль якості продукції полягає в перевірці відповідності показників якості продукції встановленим вимогам, зафіксованим в стандартах, технічних умовах, паспорті виробу або інших документах. Для контролю якості продукції на АРП організовується служба технічного контролю якості. Основна загальна її завдання полягає в запобіганні випуску відремонтованих об'єктів, які не відповідають встановленим вимогам, при мінімальному рівні внутризаводского шлюбу.

Контроль якості продукції повинен бути організований так, щоб приймалася велика частина виробів, які відповідають за всіма якісними ознаками вимогам нормативно-технічної документації (НТД), тобто стандартам і технічним умовам. У той же час з високою ймовірністю повинна бути забракована вся продукція, яка не задовольняє зазначеним вимогам, хоча б за однією ознакою. Досягти цього можна, застосовуючи суцільний або вибірковий контроль. В найбільш відповідальних випадках не повинно бути пропущено жодної дефектної одиниці продукції. Але пропуск непридатною продукції при цьому не виключений. При суцільному контролі коли необхідно перевіряти велике число виробів, у контролерів швидко настає втома, притупляється сприйняття, слабшає увагу і збільшується кількість помилок у вимірах. При вибірковому контролі обсяг роботи різко зменшується, контролер може спокійніше, зосереджено й відповідально провести контрольну операцію. Важливими є й економічні міркування на користь вибіркового контролю. Суцільний контроль продукції трудомісткий і чисельність контролерів для його здійснення може досягати 20 - 50% чисельності персоналу фірми. У ряді випадків при руйнівному контролі він принципово не може бути суцільним, так як стане при цьому економічно безглуздим.

Контроль якості продукції (ККП) охоплює всі етапи, всі стадії виробництва. Поряд зі спеціалізованими службами ККП займаються працівники всіх виробничих підрозділів, інших інженерних служб, функціональних відділів, як інженерно-технічні працівники, так і робочі; основні форми виконання робіт по ККП - колективні. Діяльність по ККП відрізняється інспекційним і попереджувальним характером і активністю впливу на формування якості продукції в процесі виробництва.

Контроль якості продукції на підприємстві відіграє провідну роль і від його досконалості технічної оснащеності та виконання в значній мірі залежить ефективність виробництва.

Контроль якості продукції може здійснюватися за якісним, кількісним та альтернативному ознаками. Під кількісною ознакою розуміють числові значення одного або декількох показників. За альтернативною ознакою одиниці продукції підрозділяються лише на придатні і дефектні за якісною ознакою - на кілька груп якості.

Контроль якості продукції на відповідність вимогам стандартів або технічних умов на продукцію проводиться як виробником, так і споживачем продукції. Оцінка відповідності якості продукту виробляється за результатами одиничних випробувань з урахуванням граничних значень результатів випробувань у виробника і споживача.

Схема атестації фізичних величин. Контроль якості продукції на відповідність вимогам стандартів або технічних умов на продукцію виробляє і виробник, і споживач продукції. 
Контроль якості продукції є перевіркою відповідності показників якості продукції встановленим вимогам. Управління якістю продукції складається з дій, здійснюваних при створенні експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня її якості.

Контроль якості продукції на авторемонтному виробництві здійснюється спеціально організованими службами технічного контролю якості підприємств. Склад і структура служб технічного контролю якості їх права та обов'язки визначені Положенням про відділ технічного контролю, затвердженим директором підприємства.

Контроль якості продукції проводиться для готової продукції і в процесі її виготовлення. Вибірковий контроль якості готової продукції здійснюється так: відбирається на пробу деяке число виробів і оцінюється якість кожного з них.

Контроль якості продукції є основною діяльністю Державної приймання. Вона має два найважливіші аспекти - контроль виготовлення і приймання продукції. Ці напрямки, підлеглі досягненню однієї мети, взаємопов'язані.

Контроль якості продукції здійснює підприємство-покупець (одержувач) за договором поставки в процесі приймання продукції за якістю.

Контроль якості продукції (ККП) охоплює всі етапи, всі стадії виробництва. Поряд зі спеціалізованими службами ККП займаються працівники всіх виробничих підрозділів, інших інженерних служб, функціональних відділів, як інженерно-технічні працівники, так і робочі; основні форми виконання робіт по ККП - колективні. Діяльність по ККП відрізняється інспекційним і попереджувальним характером і активністю впливу на формування якості продукції в процесі виробництва.

Контроль якості продукції є необхідним елементом технології, що забезпечує її надійність в умовах промислового виробництва. Многофакторность процесу напилення обумовлює його чутливість до відхилень в режимі і підвищує значущість елемента контролю якості покриття.

Контроль якості продукції, в тому числі зварних та інших виробів, з використанням неруйнівних методів полягає в перевірці відповідності показників якості продукції встановленим технічним вимогам.

Контроль якості продукції в машинобудуванні під редакцією Гостєва В.

контроль якості продукції проводиться для готової продукції і в процесі її виготовлення. Вибірковий контроль якості готової продукції здійснюється так: відбирається на пробу деяке число виробів і оцінюється якість кожного з них.

Контроль якості продукції слід вважати невід'ємним і рівноправним ланкою технологічного процесу.

Контроль якості продукції ка підприємстві здійснює відділ технічного контролю. До складу ВТК входять цехові бюро контролю, бюро зовнішньої приймання та відвантаження, технічні бюро, лабораторії і випробувальні станції.

Контроль якості продукції нафтопереробки і нафтохімії обидві стачівавтся.

Контроль якості продукції нафтопереробки і нафтохімії забезпечується оперативним безперервним контролем технологічних потоків виробництв за допомогою поточних промислових аналізаторів складу і властивостей речовин; лабораторним періодичним контролем якості технологічних потоків і товарних продуктів із застосуванням як аналітичних хімічних методів контролю, так і лабораторних інструментальних засобів.

Контролем якості продукції називають перевірку відповідності показників якості продукції встановленим вимогам -, які зафіксовані в стандартах, технічних умовах, паспорті виробу і в іншої документації.

Контролем якості продукції і відбором проб в основної хімічної промисловості зайнято 6% загальної чисельності робочих галузі.

Ілюстрацією контролю якості продукції як комплексної процедури є, наприклад, контроль якості тканини.

Метод контролю якості продукції, при якому рішення про приймання великої партії приймається за результатами контролю невеликого кількості зразків даної партії.

Система контролю якості продукції являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів контролю, використовуваних видів, методів і засобів оцінки якості виробів і профілактики шлюбу на різних етапах життєвого циклу продукції і рівнях управління якістю. Ефективна система контролю дозволяє в більшості випадків здійснювати своєчасне і цілеспрямований вплив на рівень якості продукції, що випускається, попереджати всілякі недоліки і збої в роботі забезпечувати їх оперативне виявлення і ліквідацію з найменшими витратами ресурсів.

Для контролю якості продукції залучені всі кошти фізики: спектральний і рентгенівський аналіз, магнітна і ультразвукова дефектоскопія, інтерференційні методи.

Ефективність контролю якості продукції починається з технічної документації. Тому вся робота Державної приймання з контролю якості повинна починатися з аналізу змісту розділів Правила приймання і методи контролю стандартів на продукцію та технічних умов. Викладені в даних розділах перелік нормативів, правил і вимог повинен забезпечити всебічний і ефективний контроль продукції, об'єктивну оцінку і високу ступінь достовірності прийнятих за результатами контролю рішень. На що слід при цьому звернути головну увагу.

Метод контролю якості продукції, при якому рішення про приймання великої партії приймається за результатами контролю невеликого кількості зразків даної партії.

Ілюстрацією контролю якості продукції як комплексної процедури є, наприклад, контроль якості тканини.

Процедура контролю якості продукції радіопромисловості за кількісною ознакою може бути зведена до наступних операцій. Число вимірюваних параметрів визначається вимогами ТУ і рядом додаткових міркувань. В крайньому випадку може бути визначений тільки один найбільш представницький параметр - у.

При контролі якості продукції вибірковій перевірці піддається партія з п виробів. Дефектні вироби в партії відіграють роль червоних елементів. Їх число rii, звичайно, не відомо. Виробляється вибірка обсягу г і визначається число ft дефектних виробів в ній. Тоді формула (6.1) дозволяє нам зробити висновки щодо істинного значення /2Ь це типова задача статистичного оцінювання, що виходить, однак, за рамки даної книги.

При контролі якості продукції найбільш важливими є випадки, коли запас якості малий, тобто фактичні значення нормованих показників близькі до бракувальному нормі.

При контролі якості продукції з графіту його властивості вимірюють зазвичай в двох напрямках: паралельно і перпендикулярно до осі формування, оскільки виходять із припущення, що їх значення в цих напрямках екстремальні з плавним зміною в проміжних напрямках. Однак при визначенні меж міцності при вигині і розтягуванні на зразках графіту марок ГМЗ і МПГ-6 плавну зміну величини анізотропії властивостей (від поздовжнього напрямку до поперечного) відсутній.

Класифікація деяких видів технічного контролю. При контролі якості продукції об'єктом контролю є перероблялася, виготовляється, що випускається, експлуатована продукція. Для судження про її якість при контролі перевіряють відповідні ознаки цієї продукції.

При контролі якості продукції з графіту його властивості вимірюють в кращому випадку в двох напрямках - паралельно і перпендикулярно щодо осі формування, - виходячи з припущення, що значення в цих напрямках екстремальні і плавно змінюються в проміжних напрямках.

Випробування і контроль якості продукції, сертифікація, акредитація метрологічних лабораторій пов'язані з діями, заснованими на національних системах вимірювань. При оцінці відповідності продукції вимогам стандартів здійснюються вимірювання різних параметрів, починаючи від характеристик самої продукції до параметрів зовнішніх впливів при її зберіганні транспортуванні та використанні. При сертифікаційних випробуваннях, які визначають відповідність товару обов'язковим вимогам, методика і практика вимірювань прямо позначаються на порівнянності результатів, що безпосередньо пов'язано з визнанням сертифікату. Отже, метрологія буде забезпечувати інтереси міжнародної торгівлі якщо дотримується єдність вимірювань як необхідна умова порівнянності результатів випробувань і сертифікації продукції.

Витрати на контроль якості продукції знижують встановленням оптимального числа контрольованих показників якості на основі розрахунків коефіцієнтів парної кореляції.