А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - знання

Контроль знань, навичок і умінь може також здійснюватися за допомогою ТСО.

Контроль знань за допомогою тестів дає можливість перевірити якість сформований всіх параметрів мети. Дійсно, перевіряючи рівень засвоєння (а), ми це завжди робимо на деякій вибірці (п) навчальних елементів (УЕ) з усієї досліджуваної сукупності (Nnf) навчальних елементів. Обсяг цієї вибірки залежить від необхідної надійності контролю. Вважають що 75-відсоткова надійність (г 075) достатня для цілей поточного, а часто і підсумкового контролю знань. Це число суттєвих операцій можна забезпечити двома способами: або на обмеженому числі УЕ або кількості УЕ (п), які є представницької вибіркою з Nnp. Природно, якщо ми перевіряємо засвоєння не тільки по.

Контроль знань за змістом кінофільму може здійснюватися у вигляді усного опитування (фронтального і індивідуального), письмовій перевірки знань і невеликих програмованих завдань за змістом кіноінформаціі. У будь-якому випадку учні повинні бути орієнтовані на зміст навчальної інформації, на що треба звернути особливу увагу при перегляді кінофільму. У цьому випадку учні можуть пояснювати будову приладів і виробничих апаратів; коментувати технологічні процеси; робити відповідні пояснення до мультиплікаційним схемами; пояснювати залежність пристрої приладів та апаратів від протікають в них процесів; розповідати про ознаках хімічних реакцій, умови, необхідні для їх здійснення в лабораторії і промисловості.

Контроль знань учнів проводиться в різних формах.

Контроль знань з охорони праці - обов'язкове дидактична умова і юридичний акт, спрямований на забезпечення безпеки. У зв'язку з цим наводимо деякі відомості які регламентують перевірку знань і атестацію персоналу.

Контроль знань за курсом може здійснюватися як в традиційній формі колоквіумів, заліків та іспитів, так і за допомогою спеціально розробленого, багаторазово випробуваного пакета програм Opros System, що включає в себе не тільки тестово-опитну систему, а й електронний навчальний комплекс за пропонованим курсу.

Причому контроль знань і умінь конкретного учня передбачає оцінку цих знань і умінь тільки за результатами його особистої навчальної діяльності.

Здійснює контроль знань користувачів з окремих розділів курсу теорії механізмів. Методика перевірки знань диференційована для кожної робочої підпрограми. Для деяких робочих підпрограм застосування екзаменатора недоцільно, а деякі робочі підпрограми побудовані таким чином, що самі ведуть контроль знань користувачів.

Сутність контролю знань за допомогою контролюючої машини полягає, як правило, в тому, що машина дає висновок про правильність відповіді на контрольне запитання, запропонований з декількома варіантами відповідей. 
Форми контролю знань і вмінь учнів виділяються відповідно до форм навчання: масової (іноді в ній виділяють групову і фронтальну) і індивідуальної.

Організація контролю знань і умінь учнів повинна бути ретельно продумана. Характер і обсяг його повинні визначатися змістом матеріалу, його особливостями, дидактичними цілями заняття, підготовленістю учнів, їх рівнем мислення. Контроль знань і умінь повинен проводитися як на занятті так і поза його.

Закріплення і контроль знань за допомогою цього посібника можна проводити, застосовуючи відповідні технічні засоби або безмашинному: способом за допомогою контрольних карток. Контрольна картка за наведеною нижче формою виготовляється друкарським або іншим способом і видається кожному учневі на весь період навчання.

Навчання і контроль знань здійснюються з використанням вибіркового або конструктивного способів введення відповідей як по лінійної, так і по розгалуженої програмі. За допомогою АК-28М можливі навчання і контроль знань по будь-якої дисципліни, в усіх формах навчальних занять.

Програма-екзаменатор здійснює контроль знань користувачів з окремих розділів дисципліни.

Періодично проводиться контроль знань робочих інструкцій, ПТЕ і ПТБ. Практикується проведення тренувань персоналу. При навчанні персоналу використовуються такі навчальні матеріали, як дерева аварійних ситуацій і протиаварійні карти, навчальні тренажери.

Рейтингова система контролю знань в більшості випадків виправдала ті цілі і засоби, які були на неї витрачені і дуже припала до смаку студентам.

Рейтингова система контролю знань в більшості випадків виправдали ті цілі і засоби, які були на неї витрачені і дуже припало до смаку студентам.

Такий шлях контролю знань реалізований в навчальних програмах частини I цього посібника.

Починається процес контролю знань.

У ряді випадків контроль знань здійснюється за допомогою безмашинних програмованого методу - із застосуванням опитувальних листів і різного роду перфокарт. Такий контроль дає результати. Він забезпечує регулярну роботу студентів, але при цьому абсолютно необхідна сувора дозування завдань по всіх досліджуваних в семестрі предметів, інакше неминуча перевантаження студентів.

Наприклад, програма контролю знань виводить питання, приймає відповідь, додає оцінку за відповідь до сумі балів, потім повторює цю дію ще і ще раз, і так до тих пір, поки випробуваний не відповість на всі питання.

Наприклад, програма контролю знань виводить питання, приймає відповідь, додає оцінку за відповідь до суми балів, потім повторює цю дію ще і ще раз, і такде тих пір, поки випробуваний не відповість на всі питання.

Аналіз існуючих методів контролю знань для технічних засобів і контролюючих машин дозволив розкрити їх недоліки та застосувати такий метод, який забезпечує формування.

Для закріплення і контролю знань і умінь учнів на уроках Технічна механіка рекомендується видавати вісім індивідуальних домашніх розрахунково-графічних робіт, в тому числі: з теоретичної механіки - чотири, з опору матеріалів - чотири.

Використовуючи тести для контролю знань, автори розуміють, що все ж частіше тести дозволяють перевірити лише верхівку знань. Встановити здатність студентів до логічного мислення, аналізу, аргументації тести не дозволяють.

Говорячи про засоби контролю знань і умінь, найчастіше име від на увазі завдання або кілька завдань, які пропонуються учням з метою виявлення відповідних поставленим цілям результатів навчання.

Використання ЕОМ для контролю знань значно підвищує продуктивність праці викладача, так як скорочує час виявлення знань учнів. При організації дисплейних класів опитування всієї групи студентів проводиться одночасно, так як кількість студентів в групі відповідає кількості дисплеїв в класі.

Метою контрольних робіт є контроль знань оцінка ступеня засвоєння методів розрахунку показників статистики з основних тем курсу.

Прилади, що застосовуються для контролю знань учнів, можна розділити на три групи: 1) контролери; 2) репетитори-3) екзаменатори.

Пропонується наступна методика організації контролю знань. В кожній карті може бути від 4 до 10 завдань. Бажано, щоб завдання різних карт відрізнялися за змістом.

Завдання для закріплення і контролю знань і завдання-вправи розраховані на використання готових знань, отриманих з книг, лекцій, від викладача. Рішення таких завдань спирається в основному на механізми пам'яті і уваги. Воно в даному разі корисно і навіть необхідно.

Перший розділ присвячений особливостям контролю знань з застосуванням ЕОМ. Тут наведені основні дидактичні вимоги, визначають об'єктивність контролю із застосуванням ЕОМ; розглянуті приклади помилок, що найчастіше зустрічаються при вирішенні завдань; дан перелік основних елементів знань курсу математики, необхідних для продовження вивчення вищої математики у ВНЗ.

Методи програмованого навчання і контролю знань дозволяють поліпшити якість навчання, підвищити його ефективність і значно скоротити час на навчання, особливо на здійснення контролю знань.

більш істотну роль для контролю знань мають іспити і заліки, особливо іспити. Але цю роль вони виконують у тому випадку, коли перевіряються не тільки формальні знання, але І вміння caMocTgareyibHo користуватися цими знаннями.

Рейтингова система оцінки і контролю знань впроваджена в філії дозволяє своєчасно контролювати й оцінювати етапи роботи студента над курсовою роботою. Виконання роботи завершується аудиторного захистом, на якій студент доповідає основні підсумки своєї роботи, представляє технологічну схему проектованої установки, ескізи основних апаратів. У дискусії беруть участь студенти та викладачі.

Метод програмованого навчання і контролю знань дозволяє поліпшити якість навчання, підвищити його ефективність, а також значно скоротити час, що витрачається на навчання і контроль знань.

УГНТУ розроблена система рейт Янгів контролю знань.

Автомат Екзаменатор-1 призначений для контролю знань систем числення в курсі Основи інформатики та обчислювальної техніки в середній школі і ПТУ.

Передня панель автомата Екзаменатор-396. Автомат Екзаменатор-3 призначений для контролю знань ознак подільності на 3 при вивченні математики учнями початкових класів. На передній панелі пристрою (рис. 57) знаходяться індикатори висунутого тризначного десяткового числа, кнопки Скидання і Пуск, а також кнопки введення відповіді (Залишок - О, 1 2), індикатори правильних відповідей і часу випробувань.

Істотну роль в навчанні відіграє контроль знань. У роботі зроблена спроба створення універсальної системи для контролю знань на ЕОМ, що виконує функції машинного екзаменатора і накопичувача облікової інформації. Запропонована система дозволяє автоматизувати процес прийому іспитів і заліків та може бути використана не тільки при остаточному, під і проміжних етапах контролю знань.

Машина призначена для навчання і контролю знань за допомогою програмованих посібників. Спосіб введення відповідей в машину - вибірковий; число альтернативних відповідей на кожне питання - до п'яти.

На питання, який спосіб контролю знань більше подобається, 81% студентів відповіли на користь машин, а 19% - на користь викладача. На питання, чи сприяє машинний контроль більш глибокого вивчення теоретичного матеріалу, 83% студентів відповіли позитивно. На питання, чи допомогла контролює машина краще підготуватися до іспиту, позитивно відповіли 67% студентів. Характерно - і це повністю збігається з нашою думкою - що переважна більшість студентів (71%) висловилися проти використання машин в якості екзаменаторів.

Програми всіх видів навчання та контролю знань на виробництві складаються на основі і в повній відповідності з вимогами нормативних документів і затверджуються головним інженером підприємства.

Використання ЕОМ для обробки результатів контролю знань потребує отримання числового відповіді в завданні. Це скорочує можливі помилки операторів при введенні цих результатів у пам'ять ЕОМ. Тому в формулювання завдань зазвичай вводиться додаткова вимога, що визначає, яке саме рішення необхідно вибрати із сукупності отриманих.

Як зазначалося вище, процес контролю знань і вмінь учнів пов'язаний з оцінкою і відміткою. Ці поняття слід розрізняти. Оцінка - це процес, дія (діяльність) оцінювання, яке здійснюється людиною. Відмітка виступає як результат цього процесу (результат дії), як його умовно формальне вираження.

Виходячи з цілей і завдань контролю знань, перевірка має певну систему, куди входить поточна, періодична і заключна перевірка. Ця система включає емпірично обґрунтовану форму перевірки і показники оцінки.

У режимі автоматизованого навчання і контролю знань користувачеві надається можливість вивчити теоретичний матеріал, відповісти на контрольні питання (у вигляді тестів) і скласти іспит за обраною програмою навчання. З результатів контрольного тестування і іспитів складається статистика ходу навчання.

Як було показано вище, программиро ний контроль знань об'єктивний, зменшує час іспиту, вивільняє висококваліфікованих фахівців від участі - в екзаменаційних комісіях, ширше охоплює нормативний матеріал.

Одним з достоїнств застосування машинних способів контролю знань на базі використання ЕОМ є те, що його результати систематично накопичуються в пам'яті ЕОМ. При необхідності ці результати можуть бути видані у вигляді бланків опитування або перфострічки і відразу ж введені у вхідний пристрій більш потужної ЕОМ в будь-якій формі алгоритмічної мови.

Принципова схема пристрою Вічний календар-2. Надзвичайно перспективним видається використання автоматів для контролю знань учнів, розвитку програмованого навчання. Електронні екзаменатори повинні автоматично видати завдання, проконтролювати правильність відповідей учнів, наочно представити результати випробувань в цифровій формі. Вони повинні стати звичним інструментом в діяльності школярів, як старшокласників, так і учнів початкових класів.