А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конкретна продукція

Конкретна продукція визначається на основі галузевих частин загальносоюзного класифікатора продукції (ОКП) та інших класифікаторів, затверджених в установленому порядку.

Конкретна продукція: та ж що і в підгрупі Б, але масла низькоякісні дистилятні.

Конкретна продукція: та ж, що загальна.

Конкретною продукцією є моделі марки і продукт.

Зберігання конкретних продукцій в наведеному вигляді суттєво полегшує процес ВМА при вирішенні конкретних завдань в діалоговому режимі.

Визначає види конкретної продукції і технології, які фірма буде розробляти; сфери і методи збуту; способи підвищення рівня конкурентоспроможності продукції.

Вимоги до конкретної продукції (моделям, мчркам) встановлюються технічними умовами.

Технологічна трудомісткість конкретної продукції розраховується за діючими нормами виробітку, часу і обслуговування.

Одиниці обчислення конкретної продукції встановлюються Б планової, нормативно-технічної, договірної і аналогічної документації. Одиниці продукції служать не тільки для визначення її кількості але мають пряме відношення до якості. Наприклад, з їх допомогою визначається оптимальний рівень якості для задоволення деякого об'єму потреби, реалізуються заходи вибіркового контролю.

Вимоги до конкретної продукції в технічних умовах повинні відповідати або бути вище вимог, встановлених в стандартах на групу однорідної продукції. На це положення завжди повинні звертати увагу працівники Держприйомка.

Вимоги до конкретної продукції (моделям, маркам), що забезпечують відображення перспективних потреб науково-технічного прогресу і виконання відповідних стандартів на групи однорідної продукції, визначаються стандартами і технічними умовами на цю продукцію.

Вимоги до конкретної продукції (маркам, моделям) мають бути встановлені відповідно до стандартів ОТТ у відповідних стандартах або ТУ на цю продукцію.

У виробництво конкретної продукції, який був вона не була, доводиться вкладати багато різної сировини, матеріалів, праці коштів на технічний розвиток виробництва і покупку технологій З усіх цих витрат складається та загальна сума грошей, яка як би вкладена в сам процес виробництва нашої продукції.
 Конкурентоспроможність відноситься до певної, конкретної продукції і означає здатність цієї продукції бути реалізованою на конкретному ринку не тільки поряд з іншими аналогічними продуктами, а й з відомим перевагою.

Орієнтовані на випуск конкретної продукції програми технологічного розвитку в той же час повинні носити міжгалузевий характер. Максимізація міжгалузевого ефекту проявляється в збільшенні обсягів виробництва продукції і послуг, а також збільшенні числа робочих місць в суміжних галузях реального сектора економіки, є найважливішим критерієм при виборі програм технологічного розвитку.

Технічні умови на конкретну продукцію розробляють незалежно від того, є чи ні державні галузеві і республіканські стандарти. При відсутності стандартів або технічних умов міністерств (відомств), головних за видами продукції, що випускається, міністерства, відомства, центральні органи кооперативних та інших громадських організацій можуть розробляти технічні умови на продукцію підвідомчих їм підприємств і організацій.

Нормативно-технічна документація на конкретну продукцію, що входить в групу однорідної продукції, приводиться у відповідність до вимог нової першого ступеня стандарту з перспективними вимогами і повинна бути введена в дію одночасно з введенням в дію нової першого ступеня.

Стандарт розробляється на конкретну продукцію, норми, правила; встановлює об'єкти організаційно-методичного та загальнотехнічного характеру.

Об'єктами стандартизації є як конкретна продукція, так і норми, правила, вимоги, методи, терміни, позначення багаторазового застосування в науці техніці промисловому і сільськогосподарському виробництві будівництві транспорті культурі охороні здоров'я та інших сферах народного господарства.

Випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань і видає протоколи випробувань для цілей сертифікації. Слід зазначити, що системи сертифікації послуг і систем якості не припускають участі випробувальних лабораторій в процесі сертифікації. Всю практичну діяльність з оцінки відповідності в них здійснює орган із сертифікації.

Виробнича система для випуску конкретної продукції складається із сукупності робочих місць, послідовно перетворюють велику кількість предметів праці.
  Загальні марки відображають назву конкретної продукції, не акцентуючи уваги покупців на імені виробника або дилера. Це характерно для таких масових у споживанні товарів, як кава, сигарети, пиво, батарейки та ін. Таким товарам віддають перевагу менш заможні покупці згодні поступитися якістю за рахунок більш низької ціни.

Поряд із завданнями по конкретної продукції, програма містить об'ємні показники по всій номенклатурі продукції, що випускається галуззю, регіоном або підприємством. У ній визначені планові завдання по випуску продукції вищої категорії якості по сортам, з індексом Н, завдання по атестації, освоєння нової продукції, зняття з виробництва застарілих видів продукції, постачання на експорт та інші показники.

Поряд із завданнями по конкретної продукції, програма містить об'ємні показники по всій номенклатурі продукції, що випускається галуззю, регіоном або підприємством.

При проектуванні ящиків для конкретної продукції необхідність в багатокутнику обмежень відпадає, так як відомі певні значення G і В, що дають на графіках одну точку, що визначає розрахункову криву. Наприклад, для ящиків з мінімальним габаритним розміром В 40 см для вантажу вагою G 1000 Н графік дасть точку М, що знаходиться між кривими З 20 і С 25 см. Розрахунковим значенням буде менше з них - 20 см. Хоча це значення перевищує вказане в Гості його призначення не є порушенням стандарту і при відповідному погодженні воно може бути застосоване при виготовленні ящиків для даної продукції.

Роботи по обов'язкової сертифікації конкретної продукції оплачуються заявником, а сума витрачених на ці цілі коштів відноситься на собівартість продукції.

Випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань і видає протоколи випробувань для цілей сертифікації. Слід зазначити, що системи сертифікації послуг і систем якості не припускають участі випробувальних лабораторій в процесі сертифікації. Всю практичну діяльність з оцінки відповідності в них здійснює орган із сертифікації.

Акредитована випробувальна лабораторія відчуває конкретну продукцію або проводить конкретні види випробувань і видає їх протоколи для цілей сертифікації. Протоколи про фактичні показники якості продукції надсилаються органу з сертифікації, який замовив роботу, і служать об'єктивною основою для видачі сертифіката або відмови в цьому.

Віднесення цих витрат на конкретну продукцію та виробничі ділянки іноді буває дуже складною справою. Але в будь-якому ефективному бюджеті і при належному контролі за витратами накладні витрати повинні бути віднесені на ті відділи, які їх виробляють.

У нормативно-технічних документах на конкретну продукцію повинні бути приведені правила переходу з одного виду контролю на інший і плани посиленого, нормального і ослабленого контролю.

Якщо споживачі продовжують купувати якусь конкретну продукцію в сумарному обчисленні тій же самій кількості не дивлячись на те, що ціна на одиницю цієї продукції зросла, то ті долари, що перш витрачалися на інші товари, тепер будуть витрачатися на цей вид продукції і обсяг продажів інших виробів знизиться. Це приклад того, що називають нееластичним попитом: попит на продукцію не змінюється разом з її ціною.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції виробляється заявником в порядку, встановленому Держстандартом Росії і державними органами управління Російської Федерації, на які законодавчими актами Російської Федерації покладені організація та проведення обов'язкової сертифікації, за погодженням з Міністерством фінансів РФ. Сума коштів, витрачених заявником на проведення обов'язкової сертифікації своєї продукції, відноситься на її собівартість.

Акредитована випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або проводить конкретні види випробувань і видає протоколи випробувань для цілей сертифікації.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції виробляється заявником в порядку, встановленому Держстандартом Росії і іншими федеральними органами виконавчої влади.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції передбачається заявником в порядку, встановленому Держстандартом Росії і державними органами управління, на які законодавчими актами покладено проведення обов'язкової сертифікації, за погодженням з Міністерством фінансів РФ. Сума коштів, витрачена заявником на проведення обов'язкової сертифікації своєї продукції, відноситься на її собівартість.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції здійснюється заявником у порядку, встановленому відповідним федеральним органом виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Акредитована випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або проводить конкретні види випробувань і видає протоколи випробувань для цілей сертифікації.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції виробляється заявником в порядку, встановленому Держстандартом Росії і іншими федеральними органами виконавчої влади.

При аналізі та оцінці МО конкретної продукції доцільно виходити з її специфікації і карти технологічного процесу виготовлення на даному підприємстві.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції передбачається заявником в порядку, встановленому Держстандартом Росії і державними органами управління, на які законодавчими актами покладено проведення обов'язкової сертифікації, за погодженням з Міністерством фінансів РФ. Сума коштів, витрачена заявником на проведення обов'язкової сертифікації своєї продукції, відноситься на її собівартість.

Вони визначають всебічні вимоги до конкретної продукції - марці виду або моделі або, кільком конкретним маркам, видам, моделям.

Структура ідентифікаційної частини залежить від конкретної продукції і здійснюється головним чином шляхом присвоєння реєстраційного номера.

Вибір методів прогнозування потреби в конкретній продукції залежить від специфіки її виробництва і застосування, завдань прогнозу, його дальності і т.п. Методичні підходи до прогнозування потреби в малотоннажної хімічної продукції розглянемо на прикладі однієї з найбільш характерних її груп - хімічних реактивів і високочистих речовин.

Встановлення вимог до шорсткості поверхні конкретної продукції повинно бути засноване на знанні зв'язку параметрів шорсткості з функціональними показниками даного виробу.

При цьому технічні умови на конкретну продукцію розробляються безпосередньо підприємствами-розробниками і виробниками продукції та затверджуються ними за погодженням із споживачами. Їх реєстрація та визнання можуть бути лише в тому випадку, якщо показники технічних умов не суперечать вимогам державних стандартів. Що стосується галузевих стандартів, то їх фонд повинен бути скасований за рахунок переведення в державні стандарти або технічні умови.

Допускається в технічних умовах на конкретну продукцію передбачати додаткові або підвищені характеристики, які не передбачені цим стандартом.

При цьому технічні умови на конкретну продукцію стають прерогативою тільки самого підприємства-виготовлювача за умови узгодження їх зі споживачем.