А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Комуністична суспільно-економічна формація

Комуністична суспільно-економічна формація повинна мати, як він вважав, в своїй основі високий ступінь розвитку продуктивних сил, яка дозволить подолати поділ праці всіх форм власності як класової відчуженої категорії, розподіл буде здійснюватися за потребами, а людина буде ставитися до праці як до життєвої потреби і задоволення. Громадська власність при комунізмі стане основою для створення комуністичного управління виробництвом, ліквідує відчуження, з яким люди ставляться до виробництва, тобто до продуктів своєї праці. При комунізмі зникне панування відносин попиту і пропозиції, а люди знову знайдуть владу над виробництвом і обміном. По суті при комунізмі повинні здійснитися умови, при яких люди задовольнять свої потреби як вільні істоти в процесі своєї універсальної і творчої активності самоутверждаясь як людські істоти. Іншими словами, при комунізмі повинно зникнути відчуження людини від його людської сутності характерне для класового суспільства.

Соціалізм і комунізм - дві фази комуністичної суспільно-економічної формації: соціалізм - її перша, або нижча, фаза, комунізм - вища фаза. В основі їх відмінності лежить ступінь економічної зрілості. Уже при соціалізмі немає приватної власності на засоби виробництва і виробничі відносини характеризуються не пануванням і підпорядкуванням, а товариським співробітництвом і взаємною допомогою людей, вільних від експлуатація.

Соціалізм в комунізм - дві фази комуністичної суспільно-економічної формації: соціалізм - її перша, або нижча, фаза, комунізм - вища фаза. В основі їх відмінності лежить ступінь економічної зрілості. Уже при соціалізмі немає приватної власності на засоби виробництва і виробничі відносини характеризуються не пануванням і підпорядкуванням, а товариським співробітництвом і взаємною допомогою людей, вільних від експлуатації.

Соціалізм - перша (нижча) фаза комуністичної суспільно-економічної формації; суспільний лад, що приходить на зміну капіталізму. При соціалізмі відсутня експлуатація людини людиною, експлуататорські класи ліквідовані приватна власність на засоби виробництва замінена суспільною власністю, організовано плановий розвиток народного господарства і створені умови для різкого поліпшення матеріального і культурного добробуту трудящих, знищена національна ворожнеча і затверджена братерська дружба народів, що вступили на соціалістичний шлях розвитку. Соціалістичний лад не знає економічних криз, безробіття і злиднів, в ньому здійснюються принципи: Від кожного - за його здібностями, кожному - за його працею, Хто не працює, той не їсть. Соціалізм виникає в результаті соціалістичної революції, яку здійснюють пролетаріатом в союзі з трудящим селянством під керівництвом Комуністичної партії, в результаті повалення влади буржуазії і встановлення диктатури пролетаріату. Після перемоги в 1917 р Великої Жовтневої соціалістичної революції на території колишньої Російської імперії виникло перше в світі соціалістична держава робітників і селян, розгорнулося соціалістичне будівництво. Соціалізм в СРСР переміг повністю і остаточно, і в другій половині50 - х років радянський народ вступив в період будівництва комуністичного суспільства.

Маркс дав характеристику і соціалізму як такого ступеня комуністичної суспільно-економічної формації, яка лежить між класово-антагоністичним і безкласовим суспільством. Соціалізм докорінно відрізняється від капіталізму, оскільки в.

Основний закон по своїй суті та змісту єдиний для всієї комуністичної суспільно-економічної формації.

Соціалістична законність є методом здійснення державної влади трудящих на всіх етапах становлення комуністичної суспільно-економічної формації.

Розширення правового регулювання не слід тлумачити без урахування того, що в епоху становлення комуністичної суспільно-економічної формації відбувається, з одного боку, спрощення суспільних відносин, з іншого - ускладнення деяких з них. Згортання одних суспільних відносин, подальший розвиток інших або виникнення нових суспільних відносин - все це так чи інакше, але в остаточному підсумку обов'язково впливає на звуження або розширення об'єктів правового регулювання.

ПРАЦЯ Соціалістичної та Комуністичної - форми трудової діяльності властиві першій і другій фазі комуністичної суспільно-економічної формації.

КАПІТАЛ - головна праця Маркса, в к-ром він відкрив економічні закони руху буржуазного суспільства, обгрунтував всесвітньо-історичну місію робітничого класу і суттєві риси комуністичної суспільно-економічної формації.

НАУКОВИЙ КОМУНІЗМ - 1) в широкому сенсі - марксизм-ленінізм в цілому як всебічне обгрунтування неминучості загибелі капіталізму і торжества комунізму, що дає цілісну наукову картину становлення комуністичної суспільно-економічної формації; 2) у вузькому, власному значенні - соціально-політична теорія марксизму-ленінізму, одна з його трьох осн.

Розвиток соціалізму являє собою складний процес зміни нижчих форм його соціальної організації вищими. Як перша фаза комуністичної суспільно-економічної формації він займає цілу історичну смугу. Будівництво соціалізму на його власній основі і створення зрілого соцла листического суспільства, перехід до комунізму здійснювала - вляется в формі поступових перетворень. Поступовість цих якісних змін, що відбуваються в рамках одного способу виробництва, робить вирішальний вплив і на розвиток демократії.

Надалі в марксистській літературі першу фазу стало прийнято називати соціалізмом, а другу - комунізмом. З цього розмежування двох історичних фаз єдиної комуністичної суспільно-економічної формації КПРС виходить при визначенні своїх програмних цілей.

В результаті автори концепції спростовують ними ж сформульоване твердження, що НТР - це не явище, викликане другою світовою війною Це закономірний, об'єктивно неминучий історичний процес, пов'язаний з тим, що оснрвним змістом нашої епохи є перехід від капіталістичної до комуністичної суспільно-економічної формації. Вони вступають в протиріччя зі своєю власною, безперечно правильної думкою про поєднання загального і особливого в конкретних обставинах розгортання НТР.

Без соціалістичного права не можуть функціонувати ні суспільство перехідного від капіталізму до соціалізму періоду, ні суспільство періоду соціалізму, що є першою фазою комуністичної суспільно-економічної формації.

Це дає підставу для висновку про те, що викладання наукового комунізму не може бути обмежена викладом в лекціях і семінарських заняттях лише позитивного матеріалу курсу. Воно може бути більш ефективним при поєднанні яскравого і глибокого розкриття закономірностей, діалектики світового революційного процесу, виникнення, становлення і розвитку комуністичної суспільно-економічної формації з аргументованою критикою наших ідейних противників. Це сприяє глибокому, творчого осмислення студентами теорії наукового комунізму, з'ясуванню цс-торических перспектив, вчить їх класового підходу до оцінки суспільних явищ, революційної пильності озброює необхідними знаннями для викриття чужих со-ціал істіческому строю ідей і поглядів.

Здійснюваний Комуністичною партією в даний час курс на перебудову, на якісне перетворення об-ва, на прискорення його соціально-економічного розвитку, революційне перетворення всіх сторін життя радянського об-ва - продовження справи Жовтня. Велика Жовтнева соціалістична революція - йдеться в Програмі КПРС - стала переломною подією всесвітньої історії, визначила генеральний напрямок і основні тенденції світового розвитку, поклала початок незворотного процесу - зміні капіталізму нової, комуністичної суспільно-економічної формацією.

Комунізм як суспільно-економічна формація, на думку класиків марксизму, повинен являти собою негацию капіталізму. При ньому дозволяється основне протиріччя суспільного характеру виробництва і приватного привласнення, він в своєму розвитку повинен мати дві фази. Соціалізм - нижча фаза комуністичної суспільно-економічної формації, тому він не може бути суспільно-економічною формацією. Розуміється таким чином він трактується як система суспільних відносин або нова суспільна система, що відрізняється своєю сутністю від капіталістичної суспільної системи, але в якій ще зберігаються залишки останньої. Відкриваючи закономірності розвитку капіталістичного суспільства і сутність його основних суспільних суперечностей, класики марксизму в своїх роботах в загальних рисах передбачали основні риси суспільно-економічної формації, яка повинна прийти на зміну капіталізму - комунізм. Він за своєю сутністю є нега-цією капіталізму.