А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аспект - аналіз

Аспект аналізу за бажанням керуючого органу може бути зміщений в сторону будь-яких підсистем господарської діяльності.

Провідним аспектом аналізу на мікрорівні стає комерційний розрахунок.

Іншим корисним аспектом аналізу цих показників є порівняння їх виправляє здатності з характеристиками потенційної вигідності використання з табл. 4.1. Можна із задоволенням відзначити, що практично всі показники, опинилися важливими з точки зору можливостей виявлення та виправлення помилок, мають і максимальну оцінку вигідності рівну 5 балам, причому жоден з показників, що сприяють виправленню помилок, не має значення цієї оцінки нижче 3 балів.

Такий аспект аналізу, по-перше, виявляє чисту продукцію (новостворену) в сфері матеріально-технічного постачання і по-друге, розкриває, де закладені найбільші резерви зниження витрат обігу. З ростом технічного прогресу питома вага живої праці повинен знижуватися, а матеріалізованої підвищуватися. З ростом соціалістичного самосвідомості поліпшенням обліку та умов зберігання, прискоренням оборотності складських запасів і підвищенням матеріальної відповідальності повинні знижуватися матеріальні втрати, а із зростанням розподілу праці і спеціалізації окремих галузей в народному господарстві повинні зростати послуги інших галузей.

Які аспекти аналізу ринків ви ще дізналися з матеріалу даного розділу. 
Інший: аспект аналізу - можливі трудагаеті розвитку виробництва або прямі погрози, з якими стикається галузь.

Викладені вище аспекти аналізу умов переведення технологічного процесу транспорту газу на відносно підвищений енергетичний рівень і створення блукаючих КС (ТС) слід розглядати кік нові тенденції в розвитку сучасної технології далекого газопостачання, і їх раціональність повинна оцінюватися техніко-економічною ефективністю прийнятих, рішень на базі системно-ієрархічного підходу.

Можливі два аспекти аналізу: максимальна продуктивність і мінімальні енерговитрати при заданій продуктивності. Перший аспект дозволяє порівняти Qmax і СЕД. Другий аспект передбачає порівняння з Е2 3S, ns, ns, дт. Порівняння слід проводити за фіксований період часу: місяць, декада, тиждень, доба - з усередненням фактичних даних про цей період.

Одним з аспектів аналізу, здійснюваного на цій стадії, є визначення достатності генерується підприємством чистого грошового потоку з позицій фінансованих ним потреб.

Поєднання обох аспектів аналізу дозволяє різнобічно характеризувати і оцінювати діяльність досліджуваного об'єкта, з'ясовувати вплив проведених заходів щодо підвищення орг.

Крім цього аспекту аналізу, дослідження має виявити основні області застосування товару в даний час і в доступному для огляду майбутньому. Слід також врахувати, що сфера застосування конкретного товару не є незмінною: вона може як розширюватися за рахунок модернізації існуючих товарів, так і звужуватися в зв'язку з появою товарів ринкової новизни і навіть піонерних товарів, в спектр властивостей яких вже існуючі товарні властивості увійдуть на правах складової частини.

Одним з аспектів аналізу об'ємних показників є визначення темпу зростання виробництва, заходи відповідності фактичного темпу запланованого і з'ясування причин відхилення цих показників.

Якщо операціоніст відвернеться від згаданих аспектів аналізу, то це може привести до помилкового враження, що мозок неживого електронного пристрою здатний засвоїти саму суть складного завдання організаційного управління. Психологічне підгрунтя формування довіри до математичної моделі пояснимо за допомогою наступної аналогії, яка допоможе також вирішити сумніви адміністративних працівників щодо надійності використовуваних операційних методів.

Нарешті осібно стоїть ще один аспект аналізу соціальної структури, що привернув до себе особливу увагу і пов'язаний з територіальними (spatial) особливостями структурного формування, що відбувається в різних регіонах однієї і тієї ж країни.

На порівняно простому прикладі ми покажемо інший аспект аналізу термопластичних напруг, а саме вплив поверхневого теплообміну на поле залишкових напружень в упругопластических тілах. Це питання вивчали В. Ф. Грибанов[89]і Ранецкій[241]і на прикладі показали велике значення зазначеного фактора.

Програмування ризику передбачає комплексний підхід з урахуванням всіх аспектів аналізу: виявлення і вимірювання невизначеності проникнення в суть неминучих змін, вироблення ефективних і дієвих рішень, гнучкі методи дослідження в прагненні до найкращого управління ризиком.

На рис. 15 показано взаємозв'язок предпланового і предрегулірующего аспектів єдиного аналізу виробничо-господарської діяльності та їх особливості. Ці особливості стосуються характеру аналізу, його видів за періодичністю і цілей. Що ж стосується процесів підготовки і прийняття рішень, то вони представлені єдиним блоком, і це визначається єдністю аналізу виробничо-господарської діяльності в АСУП. У свою чергу єдність аналізу визначається єдністю об'єктів АСУП, які також виділені в єдиний самостійний блок.

Варто окремо зупинитися на пропозиції про так званому видово-виробничому аспекті аналізу. Ми вводимо це поняття в зв'язку з дедалі більшим впливом багатьох видів виробництва на ступінь небезпеки праці і здоров'я працюючих. Окремі види виробництва представляють собою сукупності в гігієнічному відношенні значно більш однорідні ніж сучасні галузі промисловості і тому стають провідною категорією в рекомендованої нами системі статистичної звітності. Галузеві показники в зв'язку з надзвичайною різноманітністю підприємств, що входять до складу галузей, а також у зв'язку з частими і різноманітними змінами цього складу в умовах розвивається виробництва поступово втрачають здатність бути основою для виявлення під -, лінних причинно-наслідкових зв'язків, що виникають між факторами, які впливають на створення умов праці і формують їх елементами.

У книзі на підставі сучасної теорії фільтрації та управління розглянуті аспекти аналізу та синтезу лінійних оптимальних систем управління: проектування детермінованих і стохастичних регуляторів, оптимальна оцінка стану чутливості оптимальних систем, управління дискретними системами. Книга відрізняється логічністю побудови, детальним обговоренням поставлених питань, ясним і чітким викладом матеріалу на високому науковому рівні.

У пропонованій увазі читачів книзі Кромптона докладно і систематично розглянуті всі аспекти аналізу полімерних матеріалів, що базується на застосуванні і хімічних, і фізичних методів, таких, як ЯМР, ЕПР, ПМР, ІЧ - та Раман-спектроскопія, мас-спектрометрія і хроматографія. Можливість успішного використання перерахованих методів демонструють наведені в книзі приклади, запозичені як з робіт самого автора, так і з робіт інших дослідників. У ряді випадків автор не обмежується посиланнями на оригінальну літературу, а призводить опис аналітичних методик, ілюструючи отримані результати за допомогою численних вельми інформативних таблиць.

Облігації відомих корпорацій - а в процесі обігу облігацій на фондовому ринку аспектам аналізу якості та надійності паперів для власників приділяють особливу увагу - пропонують нижчий відсотковий дохід по ним, так як мають мінімальний рівень ризику, отже, вони мають більш вигідні для емітентів умови залучення капіталу в порівнянні з довгостроковим банківським кредитом. Прикладом можуть служити корпорації в автомобільній, авіакосмічній, електронної, нафтової промисловості США.

З іншого боку, у нас є серйозні сумніви щодо наукового характеру деяких аспектів аналізу, що міститься в документі.

Тепер можна було б поставити критичне питання про те, чи представляє взагалі цей аспект аналізу інтерес для виробництва, а саме для психічної регуляції трудових рухів, або він представляє виключно академічний інтерес.

Отже, в економіко-статистичному дослідженні існує єдність якісного, професійного і кількісного, математичного аспектів аналізу. Тільки через методичного зручності викладу ми змушені будемо надалі іноді розділяти ці два взаємопов'язані аспекти дослідження.

Нескінченний ряд технічних систем теж можна типологи-зировать, поклавши в основу типології три виділених вище аспекту аналізу техніки: людина з його трьома обмеженнями-ми, функції з їх чотирма видами, об'єкт в його трьох формах (3 х 4 х 3), отримуємо 36 типів технічних систем. Цей підхід має не тільки класифікаційне, але і евристичне значення, оскільки виявляє такі блоки в 36-клітинної матриці (див. С. Особливу увагу необхідно приділити якості обслуговування споживачів, зайнятих в сфері науки і техніки, в аспекті аналізу та оцінки документів, звернувши особливу увагу на непублікуемие документи. це призводить до необхідності організувати спеціальні центри аналізу, в завдання яких входили б відбір, оцінка, класифікація, об'єднання, спрощення, перегрупування інформації на основі науково обґрунтованих критеріїв.

Залежність граничного струму від потенціалу при послідовному розряді двох, з'єднань. | Вихідна крива при хро-матографіческом поділі трьох компонентів (С - концентрація компонентів, N - число свобод-нйх обсягів колонки до проскока г-го компонента. У ряді випадків обидві характеристики аналітичного сигналу, що відображають якісний (інтенсивний) і кількісний (екстенсивний) аспекти аналізу, злиті і практично нероздільні. Так, наприклад, йде справа в фотоколориметрії, де величина оптичної щільності є мірою кількості оскільки вона пропорційна концентрації пофарбованого речовини, і одночасно характеризує якісну своєрідність визначається компонента, так як вона пропорційна молярному коефіцієнту погашення конкретного з'єднання.

Вихідна крива при хро-матографіческом поділі трьох компонентів (С - концентрація компонентів, TV - число вільних обсягів колонки до проскока г - го компонента. У ряді випадків обидві характеристики аналітичного сигналу, що відображають якісний (інтенсивний) і кількісний (екстенсивний) аспекти аналізу, злиті і практично нероздільні . Так, наприклад, йде справа в фотоколорімет-рії, де величина оптичної щільності є мірою кількості оскільки вона пропорційна концентрації пофарбованого речовини, і одночасно характеризує якісну своєрідність визначається компонента, так як вона пропорційна молярному коефіцієнту погашення конкретного з'єднання.

З цією метою англійські економісти Д.Ф.Купер і К. Б.Чепмен пропонують використовувати програмування ризику, що припускає комплексний підхід до всіх аспектів аналізу ризику.

З цією метою англійські економісти Д.Ф.Купер і К. Б. Чепмен пропонують використовувати програмування ризику, передбачає комплексний підхід до всіх аспектів аналізу ризику.

З цією метою англійські економісти Д. Ф. Купер і К. Б. Чепмен пропонують використовувати програмування ризику, що припускає комплексний підхід до всіх аспектів аналізу ризику.

Дане соціологічне розуміння влади фактично в тих чи інших варіаціях було сприйнято всіма соціологами, кожен з яких вносить нові нюанси, аспекти аналізу влади як зобов'язуючого впливу на іншого.

У список додатків, які було б бажано охопити, але які фактично не були тут охоплені безумовно, слід включити лінійні аспекти аналізу на многовидах (в тому числі теорію потоків де Рама) і теореми кінцівки теорії когомологій на комплексно аналітичних многовидах.

Розгляд психічної регуляцій як предмет дослідження психології праці та інженерної психології дозволяє нам поставити важливе з точки зору практичної діяльності у прос про аспекти аналізу регулятивних психологічних структур трудової діяльності і про можливості впливу на ці структури.

X для аналізу вуглеводневих сумішей: вплив заміни катіона п обробки сит на афект поділу по вуглеводневому тину; каталітична активність СНТ, з'ясування можливостей аналізу вуглеводневих сумішей, що википають вище н-декана, а також і сировини, що містить олефн-повие і ароматичні вуглеводні апаратурнеоформлення методу, количествен пие аспекти аналізу. 
В огляді порівняні отримані результати і висновки вітчизняних н зарубіжних дослідників при практичному використанні молекулярних сит типу X для аналізу вуглеводневих сумішей: вплив заміни катіона і обробки сит па ефект поділу по вуглеводневому типу; каталітична активність сит, з'ясування - можливостей аналізу вуглеводневих сумішей, що википають вище н-декапе, а також п сировини, що містить олефн-нові і ароматичні вуглеводні апаратурнеоформлення методу, количествен нис аспекти аналізу.

У першій моделі робиться акцент на загальний характер дифракції (розсіювання) світла від об'єкта, коли умови принаймні частково когерентні і на спосіб зведення світла для формування зображення. Аспекти аналізу Фур'є, що відносяться до першої частини цього питання, вже знайомі нам по гл.

Коливальний аспект аналізу фрактальної середовища (Зосімов В.В., Лямшев Л.М., 1995) вельми перспективний. Але в додатку до сонячних явищ є поки тільки перші роботи (Зелений Л.М., Мілова-нів А.В., 19921996), які ми коротко розглянемо нижче. Головні труднощі в додатку цього нового підходу до сонячних явищ - це відсутність досить тривалих і точних даних спостережень спектрів коливань сонячних явищ, якщо не брати до уваги вивчення 5-хвилинних власних звукових коливань на Сонце, на результатах яких заснована вся геліосейсмологія.

Використання трудових ресурсів може вивчатися не тільки з точки зору характеристики чисельності і складу працюючих, а й з точки зору кількості затраченої праці в процесі виробництва товарів і послуг. Цей аспект аналізу передбачає розгляд складу фондів робочого часу, зіставлення фактичної і встановленої тривалості робочого періоду і робочого дня, визначення впливу різних чинників на зміну кількості відпрацьованого часу.

Такий аспект аналізу вже дозволив побачити наявність при чуттєвому відображенні таких форм, які здавалося б, не повинні виходити за рамки понять; тут є судження, пов'язані з оперуванням чуттєво-сенситивним уявленнями. Аналіз показує, однак, щось більше, а саме, що при чуттєвому відображенні постійно застосовуються і слова-поняття.

Важливою аналітичної завданням є визначення силікату в присутності фосфору, миш'яку і германію. Цей аспект аналізу буде обговорено нижче.

Такий аспект аналізу розкриває найважливіші пропорції відтворення і роль зазначених підрозділів у формуванні фінансових ресурсів і подальшому розподілі їх, перерозподілі та використанні.

Аналіз результатів праці слід доповнити, якщо це можливо, аналізом ходу і результатів виробничого процесу на окремих ділянках, що сприятиме визначень критичних точок в технологічному процесі які відіграють вирішальну роль в кінцевому успіху. Такий аспект аналізу професійної діяльності особливо важливий для спеціальностей, пов'язаних з роботою, яка складається з окремих, відносно самостійних, різних за трудомісткістю і умов операцій.

Використання трансфертних цін у випадках, коли підрозділи мають право самостійно виходити зі своєю продукцією на зовнішніх покупців, самостійно визначати обсяги і ціни реалізації, змушує зовсім по іншому поглянути на природу і зміст цього терміна. Цей аспект аналізу внутрішніх цін є принципово новим для нашої теорії і практики.

Використання ТЦ у випадках, коли підрозділи мають право самостійно виходити зі своєю продукцією на зовнішніх покупців,: ами визначати обсяги і ціни реалізації, змушує зовсім повного поглянути на природу і зміст ТЦ. Цей аспект аналізу внут-еенніх цін принципово новий для нашої теорії і практики, тому, думається, введення в обіг терміна трансферна ціна не буде лише наслідуванням Заходу. Важливо відзначити, що в умовах, коли підрозділи мають свободу купувати і продавати на зовнішньому ринку, коли існують незавантажені потужності ТЦ перестає бути чисто обліковим інструментом, знаходить реальний економічний зміст і характеризує відносини підрозділів не тільки між собою, а й з підприємством в цілому.

В рамках БНХ суб'єкти різних видів діяльності (підприємства, організації, установи) класифікуються за галузями економіки, сфер діяльності формами власності. Основним є галузевий аспект аналізу процесу суспільного відтворення.