А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Киттель

Киттель виявив, що у ряду силікатних стекол теплопровідність дійсно пропорційна теплоємності в рштервале температур від температури розм'якшення до - 100 К. Нижче 100 К величина Г збільшується зі зменшенням температури.

Киттель[4]викладає цю модель так, що іони Fe3 що знаходяться в октаедричних междуузлій, мають моменти, антисиметричні моментам Fe3 іонів, що знаходяться в тетраедричних междуузлій. ця інтерпретація правдоподібна, бо все октаедричні междуузлія ідентичні. Але не виключено припущення, що вони зайняті ідентичними іонами Fep в усереднених валентних станах.

Домени в магнітних матеріалах по Кіттеля. Киттель[4]викладає цю модель так, що іони Fe3 що знаходяться в октаедричних междуузлій, мають моменти, антисиметричні моментам Ре3 - іонів, що знаходяться в тетраедричних междуузлій.

Киттель в своїй останній монографії з фізики твер-дого тіла вказує, що для більшості речовин значення 6Е знаходяться в межах 100 - - 300 К, але можуть бути і нижче. Результати розрахунків за формулою (5 - 59) показують, що при 6Е 50 - 100 К залежність А.

Киттель виявив, що у ряду силікатних стекол теплопровідність х дійсно пропорційна теплоємності в інтервалі температур від температури розм'якшення до - 100 К. Нижче 100 К величина Г збільшується зі зменшенням температури.

Киттель[118]зазначив, що теплопровідності аморфних тіл розрізняються-значно менше, ніж теплопровідності кристалів, тому прозоре кварцове скло і найлон пропонували використовувати в якості еталонів теплопровідності оскільки її значення для різних зразків відрізняються дуже мало.

Киттель і Абрахама[123]передбачили резонансну лінію Лоренцеве форми для системи спинив, безладно розподілених по невеликій частині великого числа можливих положень. Якщо тільки поверхневі атоми кисню представляють можливі місця в решітці для закріплення протонів, то відповідні значення /будуть приблизно рівні009 і022; це було встановлено на підставі даних про поверхню, визначеної за БЕТ, в, припущенні що атоми кисню утворюють на поверхні щільноупакована грати з відстанню між ними, рівним 280 А. Значення /, нижче якого форма лінії має приблизно Лоренцеве форму, залежить від типу решітки, доступною для протонів. Оскільки остання для вивчених систем невідома, можна сказати, що значення f відповідають гіпотезі розбавлених спинив. Відсутність залежності ширини і форми лінії від температури в вивченому інтервалі температур показує, що протони міцно пов'язані з поверхнею твердого тіла і лорен-цева форма лінії не є результатом звуження за рахунок руху.

Киттель[114, 126]показав, що це невідповідність виникає завдяки розмагнічувати полях, які у намагнічених феромагнітних зразків, звичайно, значні. 
Киттель і Абрахама[123]передбачили резонансну лінію Лоренцеве форми для системи спинив, безладно розподілених по невеликій частині великого числа можливих положень. Якщо тільки поверхневі атоми кисню представляють можливі місця в решітці для закріплення протонів, то відповідні значення /будуть приблизно рівні009 і022; це було встановлено на підставі даних про поверхню, визначеної за БЕТ, в припущенні що атоми кисню утворюють на поверхні щільноупакована грати з відстанню між ними, рівним 280 А. Оскільки остання для вивчених систем невідома, можна сказати, що значення f відповідають гіпотезі розбавлених спинив. Відсутність залежності ширини і форми лінії від температури в вивченому інтервалі температур показує, що протони міцно пов'язані з поверхнею твердого тіла і лорен-цева форма лінії не є результатом звуження за рахунок руху.

Киттель[48]запропонував конструкцію фасонної насадки (рис. II-2), в якій диски мають отвори, виконані шляхом прямолінійної просечки тіла диска і прогину (витяжки) одного краю, отриманого при просічками отвори.

Кіттеля про освіту зірок з газових туманностей, в якій показано, що фундаментальна роль у розвитку теорії освіти і еволюції зірок повинна належати відомому співвідношенню між кінетичної і потенційної енергіями зірки, що визначається на основі теореми про віріале. Відповідно до цієї теоремі для системи матеріальних точок, що рухаються в обмеженій області простору під впливом сил, які діють за законом зворотних квадратів, середня кінетична енергія системи за великий проміжок часу дорівнює половині її потенційної енергії. З цього співвідношення випливає, що при стисненні газової хмари воно розігрівається.

Багатокутна тарілка Кіттеля. | Тарілка з S-образних елементів (Юніфлакс. Кіттеля (рис. 164), в яких рідина рухається частково завдяки енергії газу, а частиною шляхом застосування тарілки спеціальної конструкції.

Кіттеля), а діапазон стійкої роботи максимальний у ковпачкових і клапанних тарілок.

Кіттеля[6.3], Використовується в літературі частіше.

Опір тарілки Кіттеля. | Ефективність тарелі-ки Кігтеля. Тарілка Кіттеля зазвичай не має переливні патрубків, хоча існують різновиди цих тарілок з переливними патрубками.

Тарілка Кіттеля - - шестісекторная з діаметром від отворів 5 мм.

Тарілка Кіттеля - це решітчаста тарілка, зібрана з трикутних елементів (довжина сторони елемента 500 ми), в яких отвори ромбовидної форми виштампувані таким чином, що пара виходить не вертикально, а під деяким кутом. Таким чином, його енергія використовується для просування рідини по тарілці і перемішування. Час перебування рідини на тарілці кілька зростає в порівнянні зі звичайними провальними конструкціями. За рахунок організованого поперечного струму збільшується рушійна сила масообміну.

Формула Кіттеля справедлива для ферритового еліпсоїда, який намагнічений до насичення в напрямку осі Z зовнішнім полем. Однак цей вислів можна застосувати і для ферритового кільця, якщо припустити, що товщина і довжина його малі в порівнянні з довжиною кола.

Кан і Киттель[46]показали, що розщеплення енергетичних рівнів на одиницю напруженості магнітного поля дещо менше, ніж це повинно було б мати місце в разі абсолютно вільних електронів; вони уклали звідси, що основний стан /- центру не може бути чистим ls - станом, як це допускали Тіббс і Сімпсон, які користувалися наближенням центрального поля. Вони показали, що основний стан F-центру може бути описано або хвильової функцією, симетричною щодо вакансії галогену, але складеної з хвильових функцій s - і g - типів, або хвильової функцією, що представляє собою лінійну комбінацію хвильових функцій атома лужного металу s - і р-типів.

Опір тарілки Кіттеля. | Ефективність тарелі-ки Кігтеля. Для тарілки Кіттеля, як і для Сітчатие, існує певна швидкість пара, нижче якої нормальна робота тарілки порушується через провал рідини. Сумарне перетин отворів цих тарілок становить 20 - 259 /о в тому вони мають меншу, ніж сітчатие, опір. Однак опір тарілок Кіттеля значно залежить від навантаження по рідини. тарілка Кіттеля має просту конструкцію, крім того, вона мало чутлива до відхилення від горизонтальності установки.

Залежність опору тарілки Кіттеля від швидкості пара в повному перерізі колони. | Зміна ефективності тарілки Кіттеля від швидкості пара. Для тарілки Кіттеля, як і для Сітчатие, існує певна швидкість пара, нижче якої нормальна робота тарілки порушується через провал рідини.

Автори дякують Кіттеля, Ван-Флека, Абрагамса і Андерсона за дискусії.

Тарілка конструкції Кіттеля займає проміжне положення між тарілками перехресного струму і тарілками повного змішання.

Яфета - Кіттеля пророкує антіферромагнптное впорядкування. Експерименти не виключають, наприклад, можливості освіти ближнього антпферромагнітного порядку. Новітні яептронографнческне дані для ZnFe2O4[141-143]вказують на існування в цій речовині складної неколлпнеарной антіферромагннтной структури, яка характеризується тетрагональной магнітної елементарною клітинкою, яка подвоєна в напрямку с в порівнянні з кристаллографической осередком.

Для тарілки Кіттеля, як і для Сітчатие, існує певна швидкість пара, нижче якої нормальна робота тарілки порушується через провал рідини. Сумарне перетин отворів цих тарілок становить 20 - 25% і тому вони мають менший опір, ніж сітчатие тарілки. Відстань між тарілками Кіттеля (повними комплектами решіток) становить 400 мм, при вакуумної дистиляції - 305 мм.

Кану і Кіттеля[56]вдалося показати, що облік орбітального руху, що виникає внаслідок змішування р-орбіталей шести катіонів найближчого оточення, достатній для пояснення величини відхилення g - фактора у хлориду калію. Гурарі і Адріан (41 також знайшли, що в рамках прийнятої ними моделі виходять розумні результати для різних кристалів. Залежність опору тарілки Кіттеля від швидкості пара в повному перетині колони. | Зміна ефективності тарілки Кіттеля від швидкості пара. Відстань між тарілками Кіттеля (повними комплектами решіток) становить 400 мм, при вакуумної дистиляції - 305 мм.

Деформація es - е2 в решітці оо структурою цинкової обманки. Всі інші компоненти тензора деформацій дорівнюють нулю. Атоми а й з розташовані на відстані с /4 від початку координат на осі х, а атоми видання і d лежать на осі х на відстані - а /4. Тут використані позначення Кіттеля[175] , Стор. Для випадку решітки зі структурою цинкової обманки ця деформація зображена на рис. 8.1. Розглядаючи центральний атом і його найближчих сусідів, ми бачимо, що зміщення найближчих сусідів щодо центрального атома відбуваються в напрямках, перпендикулярних осях, що проходить через ці сусідні атоми.

Позитивно заряджений атом зміщується по відношенню до своїх найближчих негативнозарядженим сусідам, створюючи діполишй момент, У той же самий час зміна енергії ковалентного зв'язку сусідніх зв'язків викликає перехід електронів в напрямках, показаних вигнутими стрілками, і відповідно призводить до того, що заряд найближчих сусідів змінюється. За рахунок цього до дипольному моменту, створеному зміщенням атома, додається Додаткова величина. Відповідний їй заряд називається динамічним внеском в ефективний заряд, незважаючи на те що він виникає при статичних зсувах, і тому краще називати його внеском. Ом, книгу Кіттеля[175], Сир. 
Згідно Яфет і Кіттеля, стійка трикутна конфігурація повинна існувати скрізь поза заштрихованої області.

Ця проблема досліджена Кіттеля і Мітчеллом[11], А також Коном і Шрехтером 112; при цьому були використані видозмінені водородоподобном хвильові функції і енергія визначалася за допомогою варіаційного методу.

У статті48 (Киттель) теоретично показано, що спінові хвилі можуть збуджуватися однорідним змінним полем в обмеженому зразку. У статті49 (Сівей і Танненвальд) міститься експериментальне підтвердження цього для випадку тонкої металевої плівки. Ці роботи є в даний час, мабуть, найбільш прямим доказом реальності спінових хвиль.

Однак Кеффер[31]і Киттель[28]вважають, що повні другий і четвертий моменти визначають ширину резонансної кривої і час спін-спінової релаксації навіть при дуже низьких температурах. Вони відзначають, що нульова енергія спінових хвиль обумовлює поперечні компоненти намагніченості і призводить до появи внутрішнього флуктуирующими поля, що має приблизно таку ж величину, як і поблизу точки Кюрі.

Фундаментальна робота Херрінга і Кіттеля[10], В якій обґрунтовується квазікласичних трактування спінових волі і виводиться дисперсійна формула для них, не включена до збірки, так як її російський переклад був опублікований раніше.

Описано промислове застосування тарілок Кіттеля[281 для селективного поглощения H2S ( в присутствии СО2) водным раствором аммиака.
Неколлинеарная модель Яфета и Киттеля уже упоминалась выше[24], а якісне пояснення розбіжності досвідчених даних на рис. 112 з даними, отриманими з використанням моделі Нееля, фактично проводилося з позицій цієї неколінеарна моделі.

Застосовується й інша конструкція тарілки Кіттеля. Остання складається з верхньої та нижньої решіток, розташованих похило в різному напрямку. На верхній решітці рідина стікає до стінки колони, а на нижній - навпаки. Ніяких спеціальних перетоків для рідини в тарілці немає, завдяки чому массообмен відбувається по всьому перетину абсорбера.

Як було показано Рудерманом і Кіттеля[77], А також Бломбергеном і Роуландом[78], Atj в твердому тілі залежить від його зонної структури. Для металів А пропорційна добутку квадрата електронної щільності у поверхні Фермі на ефективну масу і зменшується обернено пропорційно кубу відстані між ядрами. Ізолятори досліджувалися із застосуванням зонної теорії[78]і методом молекулярних орбіт[79], В якому передбачається, що кожен атом пов'язаний зі своїми найближчими сусідами.

Згодом феноменологическая теорія, запропонована Кіттеля[134]і Кеффер і Кіттеля[135], Пояснила це явище і дала відповідь на питання, як треба ставити експеримент, щоб спостерігати резонанс в антиферомагнітному стані.

Ці рівняння були вперше виведені Кіттеля і в майбутньому ми будемо посилатися на них, як на рівняння Кіттеля.

Застосувавши модель рідкого стану Ейрінгом, Киттель представив картину поширення звуку наступним чином. Швидкість Передачі акустичної (або теплової) енергії через молекулу дуже велика, оскільки молекулярні коливання здійснюють миттєву передачу будь-якої енергії, що підводиться в усі частини молекули. Що ж стосується простору між молекулами, то воно утворює бар'єр для передачі енергії. У молекулярних агрегатах з Н - зв'язком є менше пустот. У табл. 19 наведені деякі дані про швидкість звуку в ряді рідин з Н - зв'язками. Та ж сама модель пояснює, чому швидкість звуку в рідинах з Н - зв'язками зростає при збільшенні тиску і зменшення температури.

Загальна умова резонансу переходить в формулу Кіттеля (742), якщо напрямку М0 і Н0 можна вважати співпадаючими.

Залежність опору тарілки Кіттеля від швидкості пара в повному перерізі колони. | Зміна ефективності тарілки Кіттеля від швидкості пара. На рис. 135 представлена залежність опору тарілки Кіттеля (тарілка 2 на рис. 133) від швидкості пара в повному перерізі колони, а на рис. 136 - зміна ефективності тарілки Кіттеля від швидкості пара.

Тарілчаста колона з тарілками Юніфлюкс і деталі (А - загальний віц тарілок. Б - деталі. Як випливає з останнього малюнка, для тарілок Кіттеля крива розділяє здатності має характерний максимум. Лише в двох місцях зберігаються вихідні кордону моделі Яфета - Кіттеля. Ці дві поверхні позначені на фіг. як показано на фіг.

Згодом феноменологическая теорія, запропонована Кіттеля[134]і Кеффер і Кіттеля[135], пояснила це явище і дала відповідь на питання, як треба ставити експеримент, щоб спостерігати резонанс в антиферомагнітному стані.

мікрохвильової циклотронний резонанс спостерігали в InSb п-типу Дрессельхауз, Кіп, Киттель і Вагонер[35]; величина ефективної маси електронів за їхніми даними дорівнює (00130 001) тга. З'ясувалося, що резонансна частота не залежить від орієнтації кристала. Це говорить про те , що поверхні постійної енергії зони провідності InSb сферически симетричні.

Фактичні ж оціночні значення а для реальних кристалів, наведені у Кіттеля[45], Лежать в інтервалі від 525 для LiF до 6 4 щоб RbCl, так що при кількісному розгляді властивостей кристалів галогенідів лужних металів необхідно використовувати наближення сильного зв'язку.

Вони добре узгоджуються з даними, отриманими Дрес-сельхаузом, Кіпом і Кіттеля (див. Гл. Феромагнітний резонанс вперше вивчав Гріффіт (1946), а потім Киттель і ін. Зазвичай експеримент полягає в тому, що феромагнітний матеріал поміщають в порожній резонатор і вивчають резонанс магнітної проникності цієї речовини. Особливо гострий резонанс, виявлений Язі-ром і Бозорт (1947) в залізо-нікелевому сплаві (супер-Маллой), показаний на фіг. Це явище можна пояснити (взявши до уваги розмагнічуючі ефекти) , якщо вважати фактор g кілька перевищує 2 а це означає, що феромагнетизм пов'язаний головним чином зі спіном електрона (див. вище, стор.