А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінетика - реакція - алкілування

Кінетика реакцій алкілування вивчається порівняно недавно і дає можливість пізнати основні закономірності цього процесу.

Кінетику реакції алкілування бензолу галоідопроізводние в присутності хлористого алюмінію вивчали Стіл[1]і Уліх і Гейне[2]в гетерогенних умовах, Олів'є і Бергер[3]в гомогенної середовищі проте їх результати мають лише приватне значення. Останні автори вказують, що склад середовища не робить істотного впливу на швидкість процесу.

Ізомерний склад діалкілбензолов. Вивчено кінетику реакції алкілування етилбензолу пропиленом на алюмосилікатних каталізаторах, що є продовженням роботи[1], З метою отримання даних, необхідних для встановлення впливу алкільного заступника в бензольному ядрі на кінетичні закономірності алкилирования олефинами.

Вивчено кінетику реакції алкілування фенолу пропиленом в присутності концентрованої сірчаної кислоти (уд. З вказаною кількістю сірчаної кислоти бензол НЕ алкілі-ється пропиленом, що свідчить про більшу реакційну здатність фенолу в реакціях алкілування з сірчаною кислотою. Вивчено кінетику реакції алкілування оцтової кислоти пропиленом на сульфо катионите К. У-23 із застосуванням плану першого порядку і визначені кінетичні параметри реакції.

Вивчено кінетику реакції алкілування оцтової кислоти пропиленом на сульфокатіопіте КУ-23 із застосуванням плану першого порядку. Знайдено, що реакція має нульовий порядок по кислоті і перший порядок по пропілену і каталізатору. Розрахована енергія активації реакції. Запропоновано механізм реакції, який відповідає механізму гомогенного кислотного каталізу.

Вивчено кінетику реакції алкілування оцтової кислоти пропиленом на. КУ-23 із застосуванням плану першого порядку і визначені кінетичні параметри реакції.

Вивчено кінетику реакції алкілування оцтової кислоти пропиленом на сульфокатіоніте КУ-23 із застосуванням плану першого порядку. Знайдено, що реакція має кульової порядок по кислоті і перший порядок по пропілену і каталізатору. Розрахована енергія активації реакції. Запропоновано механізм реакції, який-відповідає механізму гомогенного кислотного каталізу.

Вивчення кінетики реакції алкілування бензолу олефинами, мало ще вивченої досі але має велике значення для удосконалення існуючих і створення нових процесів синтезу різних алкилбензолов.

Вивчення кінетики реакцій алкілування гомологів бензолу необхідно також для з'ясування механізму реакцій алкілування в присутності алюмосилікатних каталізаторів. Тим часом, незважаючи на значну кількість робіт по алкілування бензолу і його гомологів олефинами в присутності алюмосилікатів, ці реакції вивчені недостатньо. Так, наприклад, є дуже мало відомостей про зміну ізомерного складу алкілпроізводних бензолу, отримано недостатню кількість кінетичних даних, залишається невирішеним питання про механізм реакцій алкілування і природі активного центру алюмосиликатного каталізатора, що каталізує реакцію алкілування.

Питанням дослідження кінетики реакції алкілування бензолу олефинами, спиртами та іншими алкилирующими агентами присвячений ряд робіт.

Висловлено припущення, що на кінетику реакцій алкілування і реакцій ізомеризації і перерозподілу алкільних груп впливає зменшення кількості активних центрів алюмосиликатного каталізатора.

В області теоретичних питань слід всебічно вивчати кінетику реакції алкілування бензолу олефинами, що є малодослідженою галуззю, однак може дати багато цінного матеріалу для виявлення механізму реакції, раціональних шляхів організації процесу і розрахунку реакційної апаратури.

У цій та наступних статтях нами наводяться результати дослідження кінетики реакцій алкілування толуолу, етил-бензолу[10]і кумола[11]пропиленом в присутності алюмосилікатних каталізаторів.

Всі згадані роботи не дають, однак, цільної картини кінетики реакції алкілування при каталітичному дії хлористого алюмінію.

Отримано на підставі досвідчених даних кінетичне рівняння, яке описує кінетику реакції алкілування бензолу пропиленом в обраних умовах.

Для встановлення кількісних залежностей між складом алкилата, константами швидкості і швидкістю реакції вивчено кінетику реакції алкілування фенолу пропиленом в присутності хлористого алюмінію.

Кінетика реакції алкілування бензолу - Журн.

Виявилося, що найбільшою інгібуючої активністю при старінні гум на основі НК і латексних виробів на основі БСЛ і НЛ мають ді - і тризаміщений феноли. Разом з тим високий вміст тризаміщений з'єднання і наявність домішок полістиролу підвищують в'язкість суміші і ускладнюють введення її в латекс. Потрібно було розробити умови синтезу, що дозволяють отримати алкілат з максимальним змістом дизаміщених фенолів. З цією метою була вивчена кінетика реакцій алкілування, ізомеризації, міжмолекулярних перегрупувань і деалкілування. На основі зіставлення швидкостей цих реакцій при різних температурах розроблений спосіб спрямованого синтезу, що дозволяє отримати продукт з високим вмістом активних ізомерів.