А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якість - результат - вимір

Якість результатів вимірювання в чому залежить від того, наскільки ретельно були виконані операції з підготовки приладу перед спуском його в свердловину. Для використовуваних конструкцій свердловинних манометрів, термометрів і дифманометрів підготовка складається з ряду однакових операцій, що виконуються зазвичай у такій послідовності: установка діаграмного бланка в каретці (барабані); проведення нульової лінії; завод годинного приводу і установка його в корпусі приладу; затяжка різьбових з'єднань корпусу; з'єднання головки приладу з вузлом підвіски; установка приладу в лубрикатори і регулювання сальника; установка нулів на лічильнику глибини лебідки.

Якість результату вимірювання визначається ступенем близькості його до істинного значення вимірюваної величини.

Якість результатів вимірювання в чому залежить від того, наскільки ретельно були виконані операції з підготовки приладу перед спуском його в свердловину. Для використовуваних кін струкцій свердловинних манометрів, термометрів і діфманомет-рів підготовка складається з ряду однакових операцій, що виконуються зазвичай у такій послідовності: установка діаграмного бланка в каретці (барабані); проведення Кульова лінії; завод годинного приводу і установка його в корлусе приладу; затяжка різьбових з'єднань корпусу; з'єднання головки приладу з вузлом підвіски; установка приладу в лубрикатори і регулювання сальника; установка нулів на лічильнику глибини лебідки.

Оцінка якості результатів вимірювання при недостатності апріорних даних повинна бути орієнтована на найгірший випадок. Тоді реальне значення буде завжди краще і отримання необхідного результату гарантується.

Як результат вимірювання беруть результат спостереження.

Основною характеристикою якості результатів вимірювань є точність, під якою розуміється ступінь їх близькості до істинних значень вимірюваних величин. Мірою точності служить похибка. В силу фізичних, інформаційних і технічних обмежень результат вимірювань завжди відрізняється від істинного значення. Отже, похибка властива всім результатами вимірювань. Аналіз похибок результатів вимірювань і їх характеристик становить зміст метрологічного аналізу.

Наприклад, на якість результатів вимірювань металевих деталей, особливо металів з великим температурним коефіцієнтом лінійного розширення, в значною мірою надають коливання температури навколишнього середовища.

Залежність максимального відносного відхилення т від числа вимірювань п і рівня значущості (1 - Рнорм. Відкинувши грубо помилкові вимірювання, як результат вимірювань приймають значення ФСР, обчислене за формулою (110) для решти вимірювань. Як показник збіжності досвідчених даних застосовують оцінку середньоквадратичної похибки одиничного вимірювання, обчислену за формулами (119) або (111) для решти вимірювань.

Якщо розподіл результатів спостережень можна вважати приблизно нормальним, то в якості результату вимірювання можна прийняти оцінку Хубера, яка виходить ітераційним методом.

При вимірюванні однієї і тієї ж величини виробляють ряд вимірювань і беруть середнє як результат вимірювання. Це рекомендується робити тільки в тому випадку, якщо систематичні похибки значно менше випадкових похибок, оскільки не можна виключити систематичні похибки багаторазовими вимірами.

Її завданнями є: створення системи одиниць величин, теорії вимірювань і математичного апарату, що забезпечує можливість оцінки виконання вимог щодо якості результатів вимірювань розрахунковим шляхом при мінімальному обсязі експериментального матеріалу. Природно, що СІ в теорії вимірювань повинні бути представлені математичними моделями, адекватно відображають їх властивості.

Другий варіант є більш інформативним, в ряді випадків і більш економічним, так як для отримання однаково достовірної інформації про показники якості результатів вимірювань необхідний менший обсяг вибірки контрольних вимірів, хоча процедура розрахунку кілька складна і необхідно звання закону розподілу контрольованого показника. Крім того, в залежності від поотя & Інною завдання статистичний контроль мозет бути проведений як за сукупністю складових похибки, так в го повної похибки.
 Кожному обраному плану контролю відповідає своя оперативна характеристика - це виражена рівнянням, графіком або таблицею і обумовлена певним планом контролю залежність ймовірності прийняття позитивного рішення про показники якості результатів вимірювань від числа дефектних результатів вимірювань вмісту компонента робочих проб в контрольованій партії.

У навчальному посібнику акцент зроблений на аналіз ключових понять метрології, розбір їх недоліків і обговорення варіантів їх поліпшення, що відображають сучасний стан науки і техніки, і систематизацію математичних моделей елементів, що беруть участь в вимірювальному процесі і що впливають на якість результату вимірювань.

У першому варіанті контрольні вимірювання відносять в категорії придатних або дефектних, і рішення про якість вимірювань сукупності робочих проб приймають в залежності від числа дефекту результатів в даній вибірці контрольних вимірів, і в залежності від отриманого значення приймають рішення про показник якості результатів вимірювань сукупності робочих проб.

Форми організації метрологічного контролю УКХА. СО; 9 - міжлабораторних; 10 - контрольна міжлабораторних перевірка; II - аналіз дублікатів проб; 12 - арбітражний аналіз проб; 14 - спеціально-планована із застосуванням СО; 15 - міжлабораторний експеримент; 16 - - спеціально-планований із застосуванням СО; 17 - участь в атестації СО для розроблюваних в галузі UKXA; 18 - мети проведення зовнішнього контролю% 19 - оцінка якості роботи лабораторії; 20 -експериментальні перевірка висновків пасивного контролю; 21 - оцінка якості аналітичних робіт в галузі; 22 - експериментальна перевірка висновків пасивного контролю; 23 - контроль якості результатів вимірювання показників складу вешеств; 24 - оцінка рівня освоєння діючих і тих, що розробляються МШ в галузі.

Величина відносної похибки абстрактне число і зазвичай виражається у відсотках. Якість результатів вимірювань зазвичай зручно характеризувати такий похибкою.

Таким чином, звичайні дроби взагалі не розглядаються. Як результат вимірювання виходять тільки десяткові дроби, які в ідеалі можуть стати нескінченними. Якщо сприймати звичайну дріб як результат вимірювання, то над аспектом заходи буде учинено насильство, а це служить першою вказівкою на що робляться згодом дидактичні висновки. Звичайні дроби виникають швидше при розподілі ніж при вимірі.

Довжина стерженька - стріли - в міліметрах до його заснування у щільно запресованого диска є мірою плинності. Як результат вимірювання беруть середнє з трьох визначень.

Особливістю останніх моделей таких приладів - КФК-2МП і КФК-3 - є наявність мікропроцесорної системи (МПС), призначеної для обробки аналогової інформації, що надходить від колориметрів. Безсумнівним достоїнством МПС є те, що вона в якості результату виміру видає безпосередньо концентрацію речовини.

Різноманіття засобів вимірювань, що використовуються у вимірах, що проводяться в процесі наукової, виробничої, комерційної та інших видах діяльності змушує вживати енергійних заходів щодо забезпечення єдності вимірювань. Ключовим механізмом, що забезпечує єдність вимірювань, є виконання вимог щодо якості результатів вимірювань. Забезпеченням єдності вимірювань займається метрологічна служба.

Слід мати на увазі що виміряне значення не у всіх випадках може бути прийнято в якості результату вимірювання. Так, при високих вимогах до точності необхідно враховувати, що виміряне значення неідентичні істинного значення вимірюваної величини. Точне вказівку виміряного значення вимагає оцінки похибки вимірювань.

Розрізняють два варіанти контролю: по альтернативному і за кількісним ознаками. При статистичному контролі за альтернативною ознакою контрольні вимірювання відносять до категорії придатних або дефектних, а подальше рішення про якість вимірювань сукупності робочих проб приймають в залежності від числа дефектних результатів в даній вибірці контрольних вимірів і в залежності від отриманого значення приймають рішення про показник якості результатів вимірювань сукупності робочих проб.

Результати випробувань фіксують в протоколі в якому вказують назву і марку матеріалу, завод-виготовлювач, технічні умови та характеристику матеріалу, дають опис приготування зразків, результати випробувань на двох режимах спалювання: масу т згорілої частини зразка, вихідну освітленість Е0 і мінімальну освітленість Етщ, призводять значення коефіцієнта димообразова-ня, обчислене за формулою (1315); остаточне значення коефіцієнта димоутворення. Для кожної серії випробувань обчислюють середнє арифметичне не менше п'яти значень Dm, розрахованих за даними, отриманими при заданому режимі згоряння. Як результат вимірювання коефіцієнта димоутворення приймають найбільше з двох обчислених середніх арифметичних.

Середнє арифметичне значення часто іменується як середнє значення і приймається в якості остаточного результату вимірювань. Однак воно не є істинним значенням, яке може бути отримано шляхом виключення систематичних похибок тільки з дуже великого числа вимірювань. Тому при використанні середнього арифметичного значення як результат вимірювань вказуються довірчі кордону.

Розглянемо об'єднання груп даних, розподілу яких відрізняються від нормальних. Передбачається, що при обробці окремих груп за результати вимірювань приймаються однакового виду статистики. Якщо групи однорідні то вони об'єднуються в одну групу і як результат вимірювання по L групам приймається статистика такого ж виду.

При нагнітанні розчину 0 1 М НС1 з температурою 50 ° С при частоті обертання 1420 хв-1 був досягнутий хороший захисний ефект в кільцевому корпусі і всмоктуючому патрубку при щільності захисного струму 45 - 50мА - м - 2 і в нагнітальному патрубку при щільності захисного струму 20 мА - м - 2; рушійний напруга в обох захисних контурах становила 2 6 В. Для практичного застосування слід мати на увазі що з підвищенням частоти обертання робочого колеса захисний струм теж різко збільшується. Необхідний захисний струм в залежності від середовища і умов експлуатації доцільно визначати на самому насосі причому в якості результату вимірювань слід використовувати вміст продуктів корозії в об'єкті захисту. В даному випадку за критерій ефективності захисту доцільно прийняти невеликі змісту іонів міді.

З метою збільшення точності вироблено 100 спостережень на інтервалі Т, що дорівнює 200 с. Сусідні спостереження відстоять один від одного на рівні інтервали часу. Час одного спостереження дуже малий в порівнянні з проміжками часу між спостереженнями. Як результат вимірювання прийнято середнє арифметичне результатів спостережень.

Другий захисний контур для нагнітального патрубка харчується незалежно від першого. Найбільша продуктивність насоса становить 28 м8 /год при частоті обертання 1450 хв-1. З підвищенням частоти обертання робочого колеса захисний струм різко збільшується, тому необхідний захисний струм, в залежності від середовища і умов експлуатації, доцільно визначати на самому насосі причому в якості результату вимірювань слід використовувати вміст продуктів корозії в перекачується рідини. При хорошому регулювання захисного струму це вміст коливається в межах 002 - 005 мг /л кислоти.