А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Арифметична перевірка

Арифметична перевірка передбачає перевірку правильності виконання платником податків окремих дій і підведення підсумків по окремим документам.

Арифметична перевірка, зустрічна, з формального боку, по суті.

Арифметична перевірка документів полягає в повторенні тих самих арифметичних дій, які були застосовані при обчисленні цифрових даних особами, які складали той чи інший документ. наприклад, перевіряється правильність обчислення вартості матеріалів шляхом множення їх кількості на ціну, правильність підрахунку сум і виведення підсумків.

Арифметична перевірка документів дозволяє контролювати арифметичні підрахунки підсумків, правильність відображення кількісних і вартісних показників.

Арифметичну перевірку реакцій виконаємо наступним чином.

В процесі арифметичної перевірки перевіряючі контролюють правильність підрахунку підсумкових сум в документі як по горизонталі так і по вертикалі. Цей метод дозволяє перевірити правильність підрахунку вартості продукції (отриманої, відпущеної, реалізованої) шляхом множення ціни на кількість, а суми нарахованої заробітної плати - шляхом множення розцінки на кількість виробленої продукції. Під час перевірки розрахунків по податках арифметична перевірка дає можливість перевірити правильність арифметичного підрахунку того чи іншого показника, наприклад оподаткування в розрізі окремих Гаєм прибутку, суми податку на прибуток тощо У формах розрахунків зазвичай вказується порядок розрахунку показників.

Аудитор продовжив арифметичну перевірку своїх припущень і визначив, що в такому випадку середня вага свині зданої з цієї накладної, міг скласти 30 2 кг, що більш правдоподібно, як 3 7 кг.

Повинна бути проведена вибіркова арифметична перевірка правильності: а) підрахунку підсумків в платіжних відомостях; б) ведення касової книги, щоденних оборотів, виведених залишків на кінець дня і ін. На вибірковій основі тестується відповідність прізвищ у розрахунково-платіжних відомостях з іншими документами (заява про прийом на роботу та ін.

Ці дані піддаються арифметичній перевірці а склад НА - інвентаризації.

Методи контрольних сум і арифметичні перевірки дозволяють комплексно перевірити відповідність один одному декількох полів у записі. Недолік перевірок полягає в необхідності використання підсумовування вручну на стадії обробки первинного документа. В окремих випадках, однак, смисловий зміст запису дозволяє виконати арифметичний контроль без додаткових витрат. Наприклад, якщо вводяться дані показників по кварталах і одночасно показник за рік, то перевірка арифметичним шляхом не повинна ігноруватися.

Старший бухгалтер (бухгалтер) матеріальної групи здійснює арифметичну перевірку вартості залишків нафтопродуктів, множачи кількість на облікову ціну по кожному сорту і марки. при вияЕленіі сумарних розбіжностей слід встановити їх причини і усунути в бухгалтерському обліку за звітний місяць.

Виправлення помилок в документах полягає в тому, що виявлені в документах помилки в результаті арифметичної перевірки і перевірки по суті виправляють відповідно до вимог Положення про документах н записи в бухгалтерському обліку. Документи, в яких виявлені дефекти, повертають відповідальним за їх складання особам. Документи, що містять підробки, які не повертають, а осіб, винних у їх скоєнні притягують до відповідальності.

Основу документальної ревізії складають методи перевірки документального оформлення фінансово-кредитних операцій: зустрічна перевірка, взаємний контроль документів, арифметична перевірка, нормативна перевірка, логічна перевірка і формальна перевірка. Основу економічного аналізу складають: метод спеціальних розрахункових показників, метод стереотипів і метод коригувальних показників, що застосовується в поєднанні з традиційними (для загального економічного аналізу) поточним і наступним методами.

Надійшли в бухгалтерію або касу документи перевіряються по суті формі і правильності арифметичних підрахунків і обчислень (арифметична перевірка), таксує, групуються і записуються в облікові регістри, а потім передаються на зберігання в архів. Так при отриманні прибуткових і видаткових касових ордерів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність підписів керівника і головного (Старшого) бухгалтера виробничого об'єднання або підприємства; правила оформлення документа; наявність перерахованих в документі додатків.

При цьому здійснюється формальна перевірка документів на правильність заповнення та оформлення, справжність підписів, наявність печаток, а також арифметична перевірка і перевірка документів по суті тобто перевірка законності операції і її точності відображення в обліку.

Зокрема, завданням внутрішнього контролю ( моніторингу) повинна бути перевірка повноти і законності всіх господарських операцій, включаючи арифметичну перевірку підсумкових сум за групами рахунків, на підставі даних яких формується собівартість продукції.

Формальні моменти рівності підсумків, внутрішня узгодженість звітних даних, взаємозв'язок з поточним обліком встановлюються за допомогою загального огляду звіту і його арифметичної перевірки. Однак повнота звіту, відображення в ньому всіх операцій за звітний період, дотримання принципів оцінки статей, правильність розмежування витрат і визначення результатів можуть бути виявлені на основі використання лічильно-аналітичних прийомів і ревізій.

Бухгалтерська обробка документів складається з декількох етапів, або стадій, і проводиться в такому порядку: перевірка суті здійснених господарських операцій, відображених в документах; арифметична перевірка цифр; таксування документів; виправлення помилок, виявлених в документах; розмітка кореспондуючих рахунків на документах; гасіння документів.

Макет зведення для складання зведеного бухгалтерського балансу складається з декількох бланків, кожен з яких включає в себе окремий розділ активу або пасиву балансу. У макет зведення розносяться з первинних звітів дані після їх арифметичної перевірки на підсумовує машині. Практика показує, що попередній контрольний прорахунок даних первинних звітів до рознесення їх в макет значно прискорює подальшу розробку макету і підвищує її якість.

При проведенні камеральної податкової перевірки здійснюється перевірка податкової звітності поданій платником податків або податковим агентом, за встановленими формами (податкових декларацій, розрахунків по податках, довідок про авансові платежі звітів про підсумкові суми доходів фізичних осіб та утриманого з них прибуткового податку та ін.), а також контроль за правомірністю використання податкових пільг. Представлена звітність перевіряється на предмет правильності містяться в ній розрахунків (арифметична перевірка), дотримання встановлених правил складання (заповнення) форм звітності (формальна перевірка), а також термінів подання звітності та сплати податків.

Кожен показник цієї системи може бути точно обчислений за іншими показниками, так як він є або часткою від ділення інших показників, або твором показників. Це означає, що жорстко детермінована система показників може бути піддана арифметичній перевірці.

Реєстраційні номери цій групі рахунків не присвоюються. Після реєстрації рахунку направляються до відділу постачання для перевірки і візування, а потім їх передають у МСБ для арифметичної перевірки обчислень і підрахунків.

Яким чином Ви дізнаєтеся, що досягнута наступна позиція табуляції. Одна з можливостей полягає в тому, щоб вбудувати в основну програму відомості про те, що табуляція встановлена в кожній четвертій колонці; після цього досить арифметичної перевірки, щоб визначити, чи є поточна колонка позицією табуляції. Труднощі в цьому випадку виникають тоді коли вирішують змінити програму, можливо, для того, щоб дозволити встановлювати символ табуляції на позиціях, які не належать до простої арифметичної формулою. Якщо рішення кожна четверта колонка міцно встановилося в програмі то буде досить важко витіснити його.

Надійшли в бухгалтерію документи обов'язково перевіряються, перш за все - за формою, тобто встановлюється необхідну кількість заповнених реквізитів, наявність і правильність підписів, чіткість і розбірливість заповнення документа. Потім здійснюють арифметичну перевірку, при якій визначається правильність підрахунків в документі. Після цього документи перевіряють по суті встановлюють законність і доцільність господарських операцій.

Вступники в бухгалтерію документи обов'язково перевіряють. Перш за все проводять перевірку за формі в процесі якої встановлюють необхідну кількість заповнених реквізитів, наявність і правильність підписів, чіткість і розбірливість заповнення документа. Потім здійснюють арифметичну перевірку, при якій визначають правильність підрахунків в документі. Після цього документи перевіряють по суті встановлюють законність і доцільність господарських операцій.

Вступники в бухгалтерію документи обов'язково перевіряють. Перш за все проводять перевірку за формою, в процесі якої встановлюють необхідну кількість заповнених реквізитів, на. Потім здійснюють арифметичну перевірку, при якій визначають правильність підрахунків в документі. Після цього документи перевіряють по суті встановлюють законність і доцільність господарських операцій.

В процесі арифметичної перевірки перевіряючі контролюють правильність підрахунку підсумкових сум у документі як по горизонталі так і по вертикалі. Цей метод дозволяє перевірити правильність підрахунку вартості продукції (отриманої, відпущеної, реалізованої) шляхом множення ціни на кількість, а суми нарахованої заробітної плати - шляхом множення розцінки на кількість виробленої продукції. Під час перевірки розрахунків по податках арифметична перевірка дає можливість перевірити правильність арифметичного підрахунку того чи іншого показника, наприклад оподаткування в розрізі окремих Гаєм прибутку, суми податку на прибуток і т.п. У формах розрахунків зазвичай вказується порядок розрахунку показників.

Процедури контролю точності даних необхідні для впевненості в тому, що дані по кожній господарської операції відображені в обліку своєчасно і в повному обсязі правильно рознесені по рахунках. Точність досягається впровадженням процедур контролю за результатами розрахунків, загальною вартістю, додаваннями і класифікацією рахунків. До таких процедур відносяться: арифметична перевірка правильності облікових записів, звірка розрахунків. При ручному веденні обліку може проводитися подвійна перевірка операцій із залученням особи, яке повторює розрахунки, вносить додавання і вказує кореспонденцію рахунків. У комп'ютеризованій системі обліку перевірка точності внесення даних проводиться для отримання впевненості в тому, що дані точно зареєстровані і внесені в комп'ютер. Для цього аналізуються залишки по рахунках, номера і дати введених документів, значення їх показників і суми.

Здійснювати другий крок контролю просто, якщо є перелік всіх або, у всякому разі найбільш сприятливих розкриємо одного вихідного шматка матеріалу. В такому випадку справа зводиться до простої арифметичної перевірки - підрахунку суми індексів для цих невикористаних розкриємо.

Рахунки - платіжні вимоги постачальників у міру надходження на підприємство реєструються в журналі рахунків постачальників, де вказується поточний реєстраційний номер, дата надходження, номер рахунку, найменування постачальника, дата виписки рахунку, найменування матеріалу і сума рахунку. Реєстраційний номер (проставляється на рахунку червоним олівцем. Після цього рахунку - платіжні вимоги передають в МСБ для арифметичної перевірки; при виявленні помилки в рахунку робиться відповідна відмітка і потім він передається фінансовому відділу для акцепту. . А, Б і Д заповнюються оператором на підставі написів, зроблених на рахунку червоним олівцем, а гр. Якщо в рахунку показники для рознесення в ці граф не розчленовані то дані беруть з відміток, зроблених при рахункової обробки документа в МСБ, коли проводилася арифметична перевірка рахунку.

Тому всі первинні документи, що надходять до бухгалтерії, повинні перевірятися за формою, арифметично і по суті - це один з етапів його бухгалтерської обробки. Перевірка за формою (повнота і правильність оформлення реквізитів та інших вимог) дозволяє переконатися, що для оформлення даної господарської операції використаний бланк встановленої форми і всі реквізити документа заповнені. Мета арифметичної перевірки - виявити помилки, допущені при таксуванні і підрахунках підсумкових сум. При перевірці документів по суті і за змістом встановлюють законність документованих операцій, логічна ув'язка окремих показників та доцільність здійснюваної господарської операції.

Аудитор звернув увагу, що перша цифра в числі кількості зданих голів виконана кульковою ручкою з кольором пасти, злегка відрізняється від того кольору, яким записані дві інші цифри. Логічний аналіз змісту даної господарської операції привів його до висновку, що в даному випадку може мати місце зловживання персоналу зі спробою завуалірова-ня цього зловживання матеріальним підробкою. Його припущення накладалися ще й на певні протиріччя в інтересах тих осіб, чиїми підписами була завірена накладна. Співробітник ВАТ М'ясокомбінат, який брав свиней, відповідав за їх загальна вага, а співробітник ТОВ ППС, здавали цих свиней, відповідав не за вагу, а за кількість голів, які значилися у нього на умовах матеріальної відповідальності тобто міг бути зацікавлений в їх зайвому списання. Аудитор здійснив арифметичну перевірку, в результаті якої визначив, що середня вага свині нібито зданої по цій накладній, склав 3 7 кг.

Надійшли в бухгалтерію документи до запису в облікові регістри або передачі на машинолічильні установку піддаються бухгалтерській обробці яка проводиться в три етапи. По-перше, документи перевіряються по суті тобто встановлюють доцільність і законність зазначеної в документі операції, визначається, чи мала місце дана операція взагалі і в тому обсязі який вказаний в документі. Наприклад, зіставлення нарядів на виготовлення виробів і накладних на оприбуткування цих виробів, накладних на відвантаження продукції і квитанцій покупців на прийом цієї продукції і т.п. По-друге, проводиться формальна перевірка документа, тобто виписаний документ на бланках встановленої форми, правильність заповнення всіх реквізитів, чи є передбачені підписи посадових осіб, які беруть участь в здійсненні операції і оформленні документів. По-третє, перевірені і прийняті документи піддаються угрупованню, арифметичній перевірці таксуванні і Конті-ровке.

Наприклад, Л. М. Крамаровський серед прийомів документального контролю виділяє зустрічну перевірку документальних даних і взаємний контроль змісту різних документів, де перший полягає в зіставленні даних різних документів, що відносяться до одних і тих же або різних, але взаємозалежних господарських операціях, а другий - в вивченні і зіставленні окремих реквізитів, що повторюються в ряді документів, що відображають взаємопов'язані операції[60 с. Протасов і О. Н. Шапіро взагалі не вказують на існування подібних перевірок[92 с. Необґрунтоване виділення С. І. Бо-биром як двох самостійних прийомів - перевірку правильності достовірності і повноти оформлення документів в їх взаємозв'язку і рахункову перевірку[17 с. Навряд чи можна переконатися в правильності достовірності оформлення документів, що не піддавши вчинені в них записи арифметичній перевірці.