А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Категорія - тяжкість - праця

Категорія важкості праці визначається на основі наведеної нижче інтегральної бальної оцінки умов праці.

Категорія важкості праці визначається на основі інтегральної оцінки умов праці за допомогою балів. При цьому кожен елемент по таблиці критеріїв отримує кількісну оцінку від 1 до 6 балів. При визначенні інтегрального показника в розрахунок приймаються мікроелементи умов праці що викликають прикордонні і патологічні зміни в реакції і організмі працюючого.

Оцінка категорії тяжкості праці відповідно до мсдіко-фізіологіческоп класифікацією вимагає проведення фізіологічних, психологічних, медичних та техніко-економічних досліджень на кожному робочому місці що практично нереально. Розроблено таблиця критеріїв для оцінки пр - пана водствснних факторів vT iO tiiiJ праці.

Визначивши категорію важкості праці до і після здійснення заходів, по вищенаведеним даними в табл. 216і 217і.

Потім визначаються категорії тяжкості праці до і після здійснення заходів щодо поліпшення умов купа. При визначенні тяжкості праці після здійснення заходів н розрахунок приймаються не тільки змінилися елементи, по також несприятливі елементи, які не вдалося змінити.

Інтегральний показник категорії тяжкості праці Іт, встановлюваний за елементами умов праці не повинен бути менше визначального ( ведучого, що має найбільший бал) елемента умов праці Коп.

Потрібно встановити категорію важкості праці.

Дані для розрахунку інтегральної оцінки важкості праці. Розглянемо порядок визначення категорії тяжкості праці. На робочому місці оператора виділено чотири фактори умов праці що мають оцінки відповідно 345 і 6 балів.

Таким чином, відмітною ознакою перших двох категорій важкості праці є фізіологічна і економічна оптимальність великий функціональної системи людина - - виробниче середовище при досягненні запланованого корисного результату. Відповідні цим категоріям тяжкості умови праці можуть бути свого роду еталоном при розробці заходів щодо їх поліпшення як на стадії проектування нових виробничих об'єктів, так і на діючих підприємствах.

У розглянутому прикладі цей фактор на формування категорії тяжкості праці істотно не впливає. В рівній мірі це відноситься і до тривалості зосередженого спостереження.

У табл. 13 показано підвищення працездатності при зміні категорії тяжкості праці і можливий приріст його продуктивності в зв'язку з цим підвищенням.

Розмір доплат, одержуваних робітниками підприємств машинобудування, залежать від категорії тяжкості праці на конкретному робочому місці і становить 4 - 24% тарифної ставки робітника.

СКОР дозволяє визначити нормативні значення психофізіологічних факторів, що впливають на категорію важкості праці.

Визначення інтегральної оцінки категорії тяжкості купа в залежності від умов праці в балах. І13 Хц X.

З вищевикладеного випливає, що для наближеного, але швидкого розрахунку інтегрального показника категорії тяжкості праці ІТ ручним способом бет застосування ЕОМ можна використовувати даний алгоритм.

Інтегральний показник Іт не повинен бути більше 6 так як згідно з прийнятою класифікацією є всього 6 категорій важкості праці. 
У практиці поліпшення умов праці бувають випадки, коли впровадження того чи іншого заходу не призводить до зміни категорії тяжкості праці але в той же час воно дає збільшення працездатності в межах тієї ж категорії. У цьому випадку може бути використаний метод визначення зміни працездатності за кількісною (бальною) оцінки елементів умов праці викладений в гл.

Споживання кисню при динамічній роботі (пояснення в. Пряма залежність, яка існує між зрушеннями в органах дихання і вагою праці може бути використана при визначенні категорії тяжкості праці осіб тих чи інших професій. Наприклад, при фізичних роботах, що відносяться до легких (1-я категорія-енерговитрати менш 150ккал /ч), легенева вентиляція не перевищує 12 л /хв; при роботах середньої важкості (енерговитрати менше 250 ккал /ч) вона не перевищує 20 л /хв, а при важких (250 - 450 ккал /ч) - досягає 20 - 86 л /хв.

І ч наведених в табл. 2.2 даних, видно що для встановлення виду і розміру пільг та компенсацій необхідно визначати середній бал з урахуванням експозиції. Середній бал обчислюється після встановлення категорії важкості праці Протягом дії факторів 90 - 100 про тривалість зміни максимальний бал відповідає індексу категорії тяжкості.

Кожне з них має свої характерні ознаки. Ступінь впливу умов праці на організм характеризують категорії тяжкості праці.

рекомендується розробляти на основі карт за визначенням категорії тяжкості праці з необхідними уточненнями.

На основі моделей СКОР заповнюються карти по визначенню категорії тяжкості праці які аналізуються, розробляються заходи щодо поліпшення умов праці.

Крім моделей можуть бути використані карти по визначенню категорії тяжкості праці матеріали по визначенню режиму праці та відпочинку.

Інтегральна бальна оцінка тяжкості купа. Тому, з одного боку, по рівню умов праці (їх кількісній оцінці) можна отримати правильне уявлення про категорії тяжкості праці а з іншого боку, встановлення тяжкості праці дозволяє з достатньою точністю судити про рівень умов праці на робочому місці. Так як вивчення елементів умов праці є значно більш просту і доступну задачу, то у виробничій практиці доцільно користуватися оцінкою рівня умов праці для встановлення категорії важкості праці атестації та паспортизації робочих місць з метою оптимізації умов праці працівників. При цьому правильність і точність методу визначення категорії тяжкості праці анітрохи не страждає, а процес істотно спрощується як при ручному підрахунку, так н при обробці результатів за допомогою ЕОМ.

Викладені матеріали за розрахунками призначені для практичних занять. На наведених прикладах розрахунків студенти навчаться визначати матеріальні збитки від несприятливих умов праці (травматизм, захворюваність), складову втрат, яка має найбільшу частку; якість виробничого середовища і категорію важкості праці; найбільш ефективні заходи, спрямовані на поліпшення умов праці і життєзабезпечення людей, а також зниження втрат в сфері матеріального виробництва. Крім того, використані окремі рекомендації, методи і прийоми, наведені в роботах колишніх ЦЕМІ АЛ СРСР і ВНІІОТ ВЦРПС, а також МГТУ ім.

Викладені матеріали за розрахунками призначені для практичних занять. Наведені приклади розрахунків допоможуть студентам прищепити навички визначення матеріальних збитків від несприятливих умов праці (травматизм, захворюваність) і прийняти, яка зі складових втрат має - найбільшу частку; визначити якість виробничого середовища і категорію важкості праці; виявити найбільш ефективні заходи, спрямовані для поліпшення умов праці і життєзабезпечення людей, а також зниження втрат в сфері матеріального виробництва. Крім того, використані окремі рекомендації, методи і прийоми, наведені в роботах колишніх ЦЕМІ АН СРСР і ВНІІОТ ВЦРПС, а також МГТУ ім.

Так, технічні фактори враховують включенням в модель засобів і предметів праці за допомогою спеціальних символів і побудовою моделей трудових рухів у взаємозв'язку з ними. Психофізіологічні чинники враховують при визначенні категорії тяжкості праці. Соціальні чинники враховують при встановленні норм на стадії проектування трудового процесу.

За своїм біологічним значенням для opi анізм людини все конкретні і приватні його функціональні стані можуть бути віднесені до одного з трьох існуючих класів: нормальному, прикордонному (перехідному між нормою і патолог пий) або патологічного. Відповідно визначені класи тяжкості праці в яких виділено шість точніших категорій тяжкості купа. Всі елементи умови праці також розподілені на шість груп відповідно категоріям тяжкості праці.

Потрібно оцінити (фактичний стан умов труди па робочих місцях для оплати ча шкідливість н встановити категорію важкості праці. Тому, з одного боку, за рівнем умов праці (їх кількісній оцінці) можна отримати правильне уявлення про категорії тяжкості праці а з іншого боку , встановлення тяжкості праці дозволяє з достатньою точністю судити про рівень умов праці на робочому місці. Так як вивчення елементів умов праці є значно більш просту і доступну задачу, то у виробничій практиці доцільно користуватися оцінкою рівня умов праці для встановлення категорії важкості праці атестації і паспортизації робочих місць з метою оптимізації умов праці працівників. при цьому правильність і точність методу визначення категорії тяжкості праці анітрохи не страждає, а процес істотно спрощується як при ручному підрахунку, так н при обробці результатів за допомогою ЕОМ.

Проводиться запис трудового процесу, виявляються фактори, що зумовлюють характер і зміст трудових прийомів, намічаються заходи щодо усунення факторів, що впливають на тяжкість праці незручності в роботі. Виявляються також фактори, усунення яких без шкоди виробництва дозволяє знизити трудомісткість. За допомогою СКОР визначається також категорія тяжкості праці яка враховується при атестації і раціоналізації робочих місць.

За вираженості цих ознак встановлюють, до якої з чотирьох категорій потрібно віднести ставок по його напруженості. При цьому основними, визначальними ознаками є функція уваги, кількість вступників в одиницю часу сигналів і емоційну напругу. Інші ознаки є додатковими. Як і в разі встановлення категорії важкості праці напруженість визначають за допомогою одного з основних ознак або по двом додатковим.

Тому, з одного боку, за рівнем умов праці (їх кількісній оцінці) можна отримати правильне уявлення про категорії тяжкості праці а з іншого боку, встановлення тяжкості праці дозволяє з достатньою точністю судити про рівень умов праці на робочому місці. Так як вивчення елементів умов праці є значно більш просту і доступну задачу, то у виробничій практиці доцільно користуватися оцінкою рівня умов праці для встановлення категорії важкості праці атестації та паспортизації робочих місць з метою оптимізації умов праці працівників. При цьому правильність і точність методу визначення категорії тяжкості праці анітрохи не страждає, а процес істотно спрощується як при ручному підрахунку, так н при обробці результатів за допомогою ЕОМ.