А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Календарний фонд

Календарний фонд, як правило, не може служити основою для виконання об'ємних розрахунків, так як рідкісне промислове підприємство може працювати безперервно без зупинок протягом досить тривалого періоду часу. Номінальний фонд використовується зазвичай в розрахунках поточних ліній, де планове технічне обслуговування устаткування виконується в неробочий час, а втрати з організаційних причин зведені до мінімуму огляду на високий рівень організації виробництва. Ефективний фонд найчастіше використовується в проектних розрахунках ділянок і цехів, а облік дійсного фонду часу роботи дозволяє не тільки планувати, а й контролювати завантаження устаткування. Розміри ефективного і дійсного фондів, як бачимо, найістотнішим чином залежать від технічного стану обладнання і втрат часу на його ремонт і технічне обслуговування. Таким чином, ці фонди безпосередньо пов'язані з показниками надійності обладнання. Організація технічного обслуговування і ремонту устаткування докладно розглянута в главі13 а тут ми зупинимося тільки на аналізі впливу показників надійності на розрахунок фондів часу.

Календарний фонд - річний фонд робочого часу, який може бути використаний в плановому періоді робочим при встановленому режимі змінності. На відміну від календарного номінальний фонд не містить святкових і визначених трудовим законодавством днів відпочинку. Дійсний фонд - це річний фонд робочого часу, який фактично використовується робітникам відповідно до чинного законодавства про працю. Цей фонд на відміну від номінального не містить часу невиходів на роботу з поважних причин. До невиходу на роботу з поважних причин належать чергові і додаткові відпустки; відпустки у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва, в зв'язку з пологами; виконання державних і громадських обов'язків; хвороби.

Іспсл'зсвенке календарного фонду врешнв основного обладнана.

При календарному фонді в 365 днів в році52 вихідних і 8 святкових днів тобто підлягають відпрацюванні305 днів, з них 247 днів по 7 год і58 днів (передсвяткові та передвихідні) по 6 год, а всього 7 - 247 6X X 6582077 год на рік, або 2077: 12173 ч в місяць.

При обчисленні календарного фонду не виключаються встановлені законом відпустки, дні відпочинку та святкові дні в які робітник не зобов'язаний працювати. У зв'язку з цим обчислюється максимально можливий фонд робочого часу. Максимально можливим фондом робочого часу називається час, який відповідно до чинного трудового законодавства має бути відпрацьовано середньооблікового числом робочих за даний період. Величина цього фонду визначається шляхом вирахування з календарного фонду робочого часу людино-днів неявок у вихідні та святкові дні та в зв'язку з черговими відпустками.

Скорочення різниці між календарним фондом і часом безпосереднього виготовлення вироби досягається за рахунок організації, в разі необхідності цілодобової безперервної обробки деталей складної форми, великих розмірів і ваги і мають тривалий цикл обробки, а також скорочення часу пролежування деталей в очікуванні їх установки на верстат.

Для кожної одиниці обладнання календарний фонд Ф, являє собою добуток кількості календарних днів у розрахунковому періоді на повну кількість годин у добі.

Максимально можливий фонд дорівнює календарному фонду за ви - Четом числа людино-днів неявок на роботу в зв'язку зі святковими, Вихідними днями і черговими відпустками. Дана категорія характеризує потенційне час, яке могло бути відпрацьовано відповідно до трудового законодавства. Його називають також розпорядженні фонд часу.

Максимально можливий фонд дорівнює календарному фонду за ви - Четом числа людино-днів неявок на роботу в зв'язку зі святковими, вихідними днями і черговими відпустками. Дана категорія характеризує потенційне час, яке могло бути відпрацьовано відповідно до трудового законодавства. Його називають також розпорядженні фонд часу.

Добова продуктивність установки каталітичного риформінгу за липень - серпень. Час роботи установки дорівнює різниці календарного фонду (365 діб) і тривалості регламентованих простоїв. До них відносяться простої на різні види ремонтів. Всі інші простої (через відсутність сировини, ємностей, потреби і ін.) не враховують.

Дні роботи установки рівні різниці календарного фонду (365 днів) і тривалості регламентованих простоїв. До них відносяться простої на різні види ремонтів. Всі інші простої (через відсутність сировини, ємностей, потреби та ін.) Не враховують.

Графік роботи та простоїв технологічної установки. Час роботи установки дорівнює різниці календарного фонду (365 діб) і тривалості регламентованих простоїв. До них відносяться простої на різні види ремонтів. Всі інші простої (через відсутність сировини, ємностей, потреби та ін.) Не враховують.

Питома вага чергових відпусток в календарному фонді був найменший в 1965 р - 581 а на частку одного робочого в середньому припадала 21 4 (1965 р) - 22 2 (1962 р) робочого дня чергової відпустки.

Номінальний фонд часу визначається вирахуванням з Календарного фонду вихідних і святкових днів.

Можливий випадок, коли фактична зайнятість може виявитися більше календарного фонду відразу на декількох верстатах.

ВТРАТИ робочого часу - величина, на яку скорочується календарний фонд робочих днів або нормальна тривалість робочого дня. Баланс робочого часу), б) позапланові втрати, що виникають через збої в організації виробничого процесу, недисциплінованості працівників, а також з-за відхилень від планових розрахунків втрат робочого часу.

Гном - номінальний фонд часу, являє собою різницю між календарним фондом і простоями по режиму і при ремонті комунікацій.

Як видно з табл. 23 для визначення ефективного фонду часу необхідно з календарного фонду відняти плановий простій обладнання в консервації і резерві простої у зв'язку з режимом роботи устаткування і витрати часу на планово-попереджувальний ремонт.

Як видно з табл. 13 для визначення ефективного фонду часу необхідно з календарного фонду відняти плановий простій обладнання в консервації і резерві простої у зв'язку з режимом роботи устаткування і витрати часу на планово-попереджувальний ремонт.

Номінальна робоча аремя в підрозділах підприємства з безперервним виробничим процесом визначають відніманням з календарного фонду пана оемені вихідних і святкових днів, а в підрозділах з безперервним виробничим процесом - винятком і ч км, ударного фонду невиходів за графіком змінності. тривалість відпусток встановлюють відповідно до чинного законодавства.

Для зіставлення коефіцієнтів екстенсивного навантаження силового обладнання різних підприємств часто приймається в якості підстави календарний фонд як максимальний і єдиний для всіх підприємств.

Величина цього відсотка в залежності від складності обладнання приймається від 7 до 10% календарного фонду.

Час, необхідний для проведення капітального ремонту, враховується поряд із зазначеним відсотком від календарного фонду ще і коефіцієнтом завантаження устаткування. Отже, величина коефіцієнта завантаження устаткування залежить певною мірою від ремонтної складності устаткування і головним чином, від масштабів виробництва.

Дійсний річний фонд часу робочих місць слюсарів, складальників, контролерів та ін. Приймається рівним календарному фонду.

Поліпшення використання основних фондів досягається декількома шляхами: збільшенням часу роботи обладнання в загальному його календарному фонді (екстенсивний шлях), підвищенням продуктивності устаткування за одиницю робочого часу (інтенсивний шлях), збільшенням числа діючого устаткування в складі всього устаткування.

Поліпшення використання основних фондів досягається декількома шляхами: збільшенням часу роботи обладнання в загальному його календарному фонді (екстенсивний шлях), підвищенням продуктивності устаткування за одиницю робочого часу (інтенсивний шлях), збільшенням частки діючого устаткування в складі всього устаткування.

Вивчаючи схему балансу витрат часу використання обладнання, можна помітити, що при одному і тому ж коефіцієнті використання устаткування до календарного фонду можливий різний з'їм продукції з одиниці обладнання. Це пояснюється витратами додаткового часу, не врахованого технологією (виправлення шлюбу, отримання оснастки, технологічної документації, зняття зайвих пропусків, робота на морально зношеному і несправному обладнанні), а також різним рівнем технології.

Номінальна раГючее час в підрозділах підприємства з безперервним виробничим процесом визначають відніманням з календарного фонду часу вихідних і святкових днів, а в підрозділах з безперервним виробничим процесом - виключенням з календарного фонду невиходів за графіком змінності. Тривалість відпусток встановлюють відповідно до чинного законодавства. невихід в зв'язку з навчанням, виконанням державних і громадських обов'язків планують на основі аналізу звітних даних.

До показників використання основних фондів у часі відносяться: коефіцієнт змінності роботи устаткування, що складає завантаження устаткування протягом доби, і коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, що характеризує відношення часу роботи обладнання до календарного фонду.

Склад фонду свердловин НГВУ. Скзажіно-місяці що числилися за експлуатаційного фонду Сч е, характеризують сумарну календарне час, протягом якого свердловини значилися в експлуатаційному фонді (в дії і бездіяльності), і скважино-місяці що числилися за чинним фонду, Сч д - загальний календарний фонд тільки діючих свердловин.

Відношення між продукцією і ресурсами Ці відносини можна виразити формулою. В кінцевому рахунку це обумовлює застосування різних приватних показників продуктивності які можна виразити як відношення обсягу продажів до чисельності зайнятих, прибутку до вкладеного капіталу, використовуваної площі до наявної площі прибутку до власного капіталу, ціни підприємства до ринкової ціни, часу працюючих машин до часу наладки, вартості повернутих товарів до закупівель, залагоджених претензій до розглянутим, фактичних питомих витрат праці до нормативних, робочого часу до календарного фонду, річного обсягу продажів до середньорічним запасам.

Потім знаходять величину активної частини фонду часу. Календарний фонд складається не тільки з часу роботи, але і часу нероботи, неоднорідного за своїм складом. Одна частина часу нероботи має тенденцію до збільшення і входить до групи нерезервооб-разующіх.

Аналіз впливу на продуктивність обладнання екстенсивних чинників передбачає розгляд часу його роботи. Розрізняють повний календарний фонд, режимний, плановий і використаний фонди часу. Календарний фонд - це максимально можливе число верстато-годин при роботі встановленого обладнання в три зміни (цілодобово), режілший - число станкочасах з урахуванням планованого числа робочих днів, планового коефіцієнта змінності використання устаткування, запланованого числа робітників і функціонування окремих груп устаткування за встановленим графіком.

Календарний, або максимально можливий, фонд є вихідною величиною в обліку часу роботи і бездіяльності обладнання. Тому не весь календарний фонд може бути використаний для цілей виробництва.

Дійсний фонд часу верстата - робочий час, протягом якого верстат працює з випуску продукції. Він визначається шляхом множення номінального календарного фонду Ф ОЛ1на коефіцієнт, що враховує простої верстата через ремонт.

Річний фонд робочого часу установки розраховують на основі норм роботи і простоїв устаткування. Він визначається як різниця між календарним фондом (365 діб) і регламентованими простоями, до яких відносять простої в ремонті.

Можливий фонд часу використання устаткування виражається календарним фондом. Ці можливості практично не можуть бути повністю вичерпані оскільки механізми вимагають періодичного огляду і ремонту. Крім того, обладнання працює відповідно до встановленого режиму виробництва. Все це враховується планом навантаження обладнання і являє собою планові втрати часу.

Наприклад, якщо кількість встановленого обладнання 544 одиниці то календарний фонд дорівнює 4765 4 тис. верстато-ча-сов, режимний - 2289 2 тис. верстато-годин, а плановий - 2184 2 тис. верстато-годин.

Скорочення циклу виробництва покращує використання обладнання, оборотних коштів, скорочує всілякі втрати у виробництві і призводить до збільшення випуску продукції. Зменшення циклу виробництва слід домагатися шляхом скорочення циклу підготовки виробництва, різниці між календарним фондом і часом безпосереднього виготовлення виробу, самого процесу виробництва продукції.

Ці показники мають ряд суттєвих переваг. По-перше, порівняння з ним ставлять підприємства, цехи в рівні умови, так як календарний фонд в розрахунку на одиницю встановленого обладнання у всіх однаковий. По-друге, ці показники теоретично найбільш витримані в повній мірі відповідають поняттю екстенсивного навантаження устаткування. По-третє, організацію цікавить поліпшення не однієї сторони використання обладнання, а загальне підвищення рівня його завантаження.

Розрахунок бюджету часу одного середньооблікового робітника проводиться за такою методикою. Номінальний робочий час визначається: в підрозділах заводу з переривчастим виробничим процесом - відніманням з календарного фонду часу числа вихідних і святкових днів; в підрозділах з безперервним виробничим процесом - виключенням з календарного фонду невиходів за графіком змінності.

Розрахунок бюджету часу одного середньооблікового робітника проводиться за такою методикою. Номінальний робочий час визначається: в підрозділах заводу з переривчастим виробничим процесом - шляхом вирахування з календарного фонду часу кількості вихідних і святкових днів, в підрозділах з безперервним виробничим процесом - виключенням з календарного фонду невиходів за графіком змінності.

При розрахунку бюджету часу одного середньооблікового робітника застосовується наступна методика. Номінальний робочий час обчислюється таким чином: в підрозділах геологорозвідувального підприємства з безперервним виробничим процесом - шляхом вирахування з календарного фонду часу числа вихідних і святкових днів; в підрозділах з безперервним виробничим процесом - шляхом виключення з календарного фонду невиходів за графіком змінності.

Аналіз впливу на продуктивність обладнання екстенсивних чинників передбачає розгляд часу його роботи. Розрізняють повний календарний фонд, режимний, плановий і використаний фонди часу. Календарний фонд - це максимально можливе число верстато-годин при роботі встановленого обладнання в три зміни (цілодобово), режілший - число станкочасах з урахуванням планованого числа робочих днів, планового коефіцієнта змінності використання устаткування, запланованого числа робітників і функціонування окремих груп устаткування за встановленим графіком.

Виконання підприємством плану залежить не тільки від забезпеченості робочої сили, а й від того, наскільки продуктивно використовується робочий час. Порівняння з календарним фондом застосовується головним чином для оцінки правильності планування фонду робочого часу.

Розрізняють календарний і ефективний фонд робочого часу установки. Він дорівнює різниці між календарним фондом і регламентованими простоїв і. До останніх відносяться простої в поточному, середньому і капітальному ремонтах.

Добова продуктивність агрегатів і установок виявляється в результаті аналізу даних попереднього року і вибору трьох суміжних (або двох зимових і двох літніх) місяців, що характеризуються більш високими показниками як по продуктивності апаратури, так і по виходах і якості продукції. При розрахунку приймається середня арифметична величина добової продуктивності отримана шляхом вибору із зазначеного періоду 20 - 25 діб роботи агрегату. Тривалість роботи установок береться як різниця між календарним фондом і нормативами простоїв установок в планових ремонтах, які розробляються і затверджуються в централізованому порядку.

Плановий фонд часу роботи обладнання залежить від частоти і тривалості ремонту. Істотний вплив на частоту і тривалість ремонтів технологічних установок надає якість сировини, головним чином вміст у ньому сірки. Наприклад, установки прямої перегонки нафти на заводах Азербайджану піддаються капітального ремонту в середньому один раз в чотири роки, а на заводах Башкирії щорічно, значно рідше ремонтуються в Азербайджані і установки термічного і каталітичного крекінгу. В результаті плановий фонд часу роботи обладнання на азербайджанських нафтопереробних заводах значно ближче до календарного фонду, ніж на башкирських.

Необхідно підвищувати коефіцієнт використання обладнання, питома вага машинного часу і рівень технології. Бєловим, показує, що для підвищення коефіцієнта використання устаткування потрібно, щоб час, що витрачається на виготовлення продукції, наближалося до календарного фонду часу. Для цього прагнуть до підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, організують його роботу за змінним графіком, зменшують час планових ремонтів і скорочують різницю між календарним фондом і часом, що витрачається на виготовлення продукції. Час планових ремонтів скорочується за рахунок своєчасного виготовлення запасних частин і організації системи планово-попереджувальних і швидкісних ремонтів.

Ймовірно, частина прибутково-видаткових рахунків і являє собою результати такого контролю. З документів відомо, що встановлювалася матеріальна відповідальність посадових осіб за отримані кошти, що підтверджується зазначенням їхніх імен. У подібному звіті наводиться комплекс показників: зміст та обсяг роботи, середня норма вироблення за день, чисто відпрацьованих днів, знайдене розподілом обсягу робіт на денну норму виробітку[192 с. Очевидно, що відпрацьований час в людино-днях зіставляли з календарним фондом, щоб визначити ефективність використання робочого часу.