А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


К-константа

К-константа, що залежить від умов реакції.

Значення безрозмірного часу At по заданому пересичених. К-константа, пов'язана з коефіцієнтом дифузії.

К-константа, D - діелектрична постійна розчинника.

К-константа, що залежить від константи еліптичності рівняння і від розмірності простору.

К-константа, що залежить за інших рівних умов від інтенсивності перемішування.

К-константа, залежна від властивостей металу і температури.

К-константа, виражена через постійні зародкоутворення і зростання; постійна п лежить в межах від 1 до 4 і її точне значення залежить від природи процесів зародкоутворення і зростання.

К-константа, яка залежить від геометрії осередку, умов переносу речовини і від природи електродної реакції.

К-константа, що залежить від властивостей середовища і світла; е - основа натуральних логарифмів. З наведеного рівняння очевидно, що якщо товщина шару постійна, то зміна інтенсивності минулого через нього світла буде залежати тільки від концентрації поглинаючої речовини.

К-константа, яка визначається геометричними параметрами.

К-константа розподілу, що залежить від темп-ри, тиску, швидкості кристалізації і але залежить від кількості виділилася твердої фази. При цьому кристал може розглядатися як сукупність шарів, в яких брало зміст мікрокомпонента падає або наростає від центру до периферії, в залежності від того, чи відбувається збагачення або збіднення твердої фази мікрокомнонен-те.

Крива рівноваги для бінарної суміші. К-константа рівноваги і дорівнює відношенню тиску насичених парів даного компонента до тиску системи.

К-константа рівноваги, а Д5 - стандартна ентропія р-ції, яка обчислюється за стандартними ентропіях всіх в-в, що беруть участь в р-ції.

К-константа швидкості; Е - постійна, яка називається енергією активації; R - газова постійна і Г - абсолютна температура. Це рівняння показує, що логарифм константи (IgK) знаходиться в лінійній залежності від величини зворотної температури (- Y Експериментальні дослідження показують, що, користуючись рівнянням Арреніуса, можна досить точно визначити дійсні зміни швидкості реакцій в зв'язку зі зміною температури. Принципова схема балістичної установки (а, магнітометри (б і анізометрі (ст. К-константа анізотропії; Nf і Ne - поперечний і поздовжній розмагнічуючі чинники частки; X - магніто-стрікція; а-напруги, що діють на частинку.

К-константа розподілу, що залежить від темп-ри, тиску, швидкості кристалізації і не залежить від кількості виділилася твердої фази. При цьому кристал може розглядатися як сукупність шарів, в яких брало зміст мікро-комшшента падає або наростає від центру до периферії, в залежності від того, чи відбувається збагачення або збіднення твердої фази мікрокомцонен-те.

К-константа дисоціації; сн - концентрація іонів водню; СА-концентрація аніонів.

К-константа рівноваги між конформаціями основного стану, & К і КЕ пов'язані з вільними енергіями активації в реакції аксиальной і екваторіальній конформаций відповідно.

К-константи нестійкості ЕЧ - різниця потенціалів півхвиль для комплексного і простого іонів, р - координаційне число, Са - концентрація тіосечовини (в мол. . К-константа дисоціації електроліту; З - загальна концентрація електроліту (в його диссоциированного і недіссоціірованних частинах разом, моль /л) ос - ступінь дисоціації електроліту в даному розчині виражена в частках одиниці.

К-константа порядку одиниці що залежить від того, як тлумачиться термін добре помітний. Якщо ми вимагаємо дуже хорошого поділу, К буде малим, тоді як якщо допускаються випадкові помилки, К буде більше.

Фізико-хімічні властивості деяких органічних підстав. К-константа фазового рівноваги, м3 - МПа /кмоль; з-концентрація аміаку в розчині кмоль /м3; Т - температура, К.

К-константа швидкості реакції, встановлена Боден-Штейн, значення якої, виражені в мовляв.

Час окислення повітрям суміші NO - f - N, що містить 1428% NO. К-константа швидкості реакції, взята з діаграми 66 при тій же температурі.

К-константа хімічної рівноваги, що залежить від температури і тензора тиску.

К-константа швидкості процесу; t - тривалість експонування, с; т0 - індукційний період, с; А, В-коефіцієнти.

К-константа швидкості реакції (хв. Кінетика набухання глин. К-константа швидкості набухання, що залежить від природи високо-полімеру, природи розчинника і температури. К-константа швидкості реакції, що залежить від природи взаємодіючих речовин і від умов реакції- температури і тиску;[А ]і[В ]- молярні концентрації речовин. Якщо[A ] [Bj l, то К численно равна скорости реакции.
К-константы скорости реакций; С - концентрация восстанавливаю-юишхся частиц; се и Р - коэффициенты переноса; F - число Фарадея; К - универсальная газовая постоянная; Т - абсолютная температура.
К-константа взаимодействия поля Хиггса; тензор напряженности поля /j v соответствует группе ( 7 ( 1) и связан с вектор-потенциалом Ям так же, как в случае эл.
Влияние степени монохроматичности поглощаемого света на соблюдение основного закона светопоглощения. К-константа нестойкости светопоглощающего комплекса; См - общая концентрация определяемого иона, моль /л; q - кратность разбавления раствора.
К-константа равновесия образования комплексов Р Кат; /- элементарная константа скорости превращ.
К-константа скорости химической реакции, показывающая, какая доля исходных веществ реагирует в единицу времени.
Катодные волны 5 - 10 4Л1 раствора Рис 211. Анодные волны 0 002 М цистина при разных рН. раствора цистеина. К-константа диффузионного тока дисульфида; b - навеска образца.
Ячейка цифрового кварца ( 1 МГц. Денситометр данного денситометра. типа можно использовать для оценки. А и К-константы, зависящие от геометрии трубки.

Аналогичные рН и определяемые соотношением рК - IgJC ( где К-константа диссоциации) показатели применяются иногда также для характеристики силы кислот и оснований.
Кривая титрования раствора FeSO перманганатом ( при. J -[Бос 3 ]- 1 Л пекло К-константа рівноваги реакції (стор.

Основні кінетичні рівняння топохимической процесів. Примітка, a - ступінь розкладу; t - час, хв К-константа швидкості; п - постійна величина.

ХГ і Фнг - електродні потенціали відповідно галогену і водню, а К-константа рівноваги наведеної вище реакції.

Константи рівноваги за допомогою яких визначається фазовий стан вуглеводневих систем, виражаються наступним чином Ку /г, де К-константа рівноваги; у - молярна частка компонента в газовій фазі; х - молярна частка цього ж компонента в рідкій фазі що знаходиться в рівновазі з газовою.

Фішбек пропонує в якості загального вираження повільного потоку через плівку Kbc (WD - - W1 W2), де К-константа, Дс - різниця концентрації, WD - опір дифузії, і Wt і Р72 - опір внаслідок проходження реакцій на двох прикордонних площинах.

По-індукція магнітного поля; W - джоулева диссипация на одиницю довжини; w - швидкість руху рідини в магнітному полі; К-константа.

Так як величина Ак може бути обчислена за допомогою теореми Нернста, то і Е може бути знайдено, а звідси А і К-константа рівноваги для реакції в розчині з будь-яким розчинником.

Штаудінгера - рівняння залежності питомої в'язкості розбавлених розчинів лінійних ВМС nw від їх молярної маси М і масової концентрації з: г м КМС, де к-константа, характерна для даного полімергомологічного ряду в даному розчиннику.

Що'щ - загальна лужність води, певна титруванням соляної або сірчаної кислотою в присутності метилового оранжевого (при рН 8 4 вона дорівнює концентрації НС03); К-константа дисоціації вугільної кислоти першого ступеня;[х - ионная сила раствора.
Очистка данного фермента, как правило, определяется специфичностью взаимодействия фермент-аффинный лиганд, как и для других аффинных методов. Если предположить, что К[- константа ассоциации фермента EI с полимером, а К-константа ассоциации фермента Е2 с полимером, то при существенных различиях их значений ферменты можно легко разделить простой хроматографией в градиенте соли; при их приблизительном равенстве, оба фермента будут элюироваться одновременно, а если К1К2, то EI элюиру-ется первым. Подобным образом фруктозе-1 6-дифосфатаза может быть отделена от алъдолазы[34]і від піруваткінази[12], Якщо для елюювання використовувати низьку концентрацію фруктозо-1 6-дифосфата, а в якості полімеру - катіонообменнік.

Адсорбція кетокислот на 1 г смоли з 100 мл їх 001 М розчинів.

З цих даних видно, що адсорбція на аміносмолах і резорцинової смолі аміачної конденсації зростає зі збільшенням моменту групи. Здатність молекули поляризуватися в результаті орієнтації може бути виражена формулою MZ /KT, де М - дипольний момент, К-константа, Т - абсолютна температура. Так як в розглянутих даних (табл. 6) До і Т залишаються постійними, дипольний момент залежить тільки від моменту групи. Відповідно до цього здатність заміщених кислот поляризуватися зростає зі збільшенням моменту групи. Тому для смол Б, В і Г адсорбція посилюється зі збільшенням моменту групи, а для смоли А-навпаки. Так як момент аміногрупи протилежний моменту інших груп, то при амінозамещенних кислотах адсорбція зменшується.

Адсорбція кетокіс. гот на 1 s смоли з 100 мл їх 001 М розчинів. З цих даних видно, що адсорбція на аміносмолах і резорцинової смолі аміачної конденсації зростає зі збільшенням моменту групи. Здатність молекули поляризуватися в результаті орієнтації може бути виражена формулою MZ /KT, де М - дипольний момент, К-константа, Т - абсолютна температура. Так як в розглянутих даних (табл. 6) До і Т залишаються постійними, дипольний момент залежить тільки від моменту групи. Відповідно до цього здатність заміщених кислот поляризуватися зростає зі збільшенням моменту групи. Тому для смол Б, В і Г адсорбція посилюється зі збільшенням моменту групи, а для смоли А-навпаки. Так як момент аміногрупи протилежний моменту інших груп, то при амінозамещен-них кислотах адсорбція зменшується.

Термінологія, позначення і одиниці виміру термодинамічних величин, прийняті в цій книзі в основному відповідають рекомендаціям Комітету технічної термінології Академії, наук СРСР і Ради хімічної термодинаміки. Вони до останнього часу були практично загальноприйнятими в радянській літературі з фізичної хімії та хімічної термодинаміки, зокрема U - внутрішня енергія, Н - ентальпія, 5 - ентропія і К-константа рівноваги.