А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обчислення - витрата

Обчислення витрат на утримання дирекції та технічний нагляд слід проводити виходячи з кошторисної вартості будівництва без урахування вартості проектно-вишукувальних робіт.

Обчислення витрат на оплату праці складського персоналу також не складає проблеми. Крім витрат на оплату праці власне складського персоналу до цієї статті витрат необхідно віднести також деяку частину витрат на оплату праці та соціальне страхування збутового персоналу. На яку суму знижуються витрати на оплату праці при зменшення обсягу запасів, оцінити набагато складніше. Якщо зменшення запасів дозволяє відмовитися від окремого приміщення, то можна скоротити і чисельність складського персоналу. Скорочення запасів прискорює підбір необхідних виробів і розміщення товарів на складі наприклад розкладання їх на полицях стелажів зменшує час поточної інвентаризації складських запасів, необхідної для ведення точного складського улета. хоча надходження товарів дрібними партіями може призвести до збільшення числа працівників відділу приймання, в кінцевому рахунку, як правило, все ж досягається скорочення витрат на оплату праці складського персоналу.

Обчислення витрат, що припадають на одиницю продукції, виконаних робіт і послуг, представляється найбільш конкретним виразом собівартості яка надає прямий вплив на фінансові результати. У зв'язку з цим у всіх промислових галузях ведуться калькуляційні розрахунки різними методами, властивими тим чи іншим господарським умовам. Витрати розраховують не тільки в цілому, але і по найважливіших видах виробів. Чи припустимо в умовах ринкової економіки, орієнтуючись на зміни запитів споживачів, що стосуються якості виду, групи, ціни або просто оформлення, дизайну товару, міняти склад товарообігу в торгівлі не маючи достатньо точних даних про витрати на конкретний вид виробу, щоб визначити, окупляться чи для фірми передбачувані нововведення, які стосуються розглянутої товарній групі при даній ринковій кон'юнктурі.

Для обчислення витрат на відновлення і ремонт шин, а також для преміювання шоферів встановлені загальні норми пробігу: 30 тис. Км для шин легкових і40 тис. Км для шин вантажних автомобілів; для міст з удосконаленими дорожніми покриттями і автомагістралей відповідно 32і45 тис. км; для столиць союзних республік і Ленінграда - 34і50 тис. км.

Для обчислення витрат окремо взятого виробництва при веденні журнально-ордерної форми рахівництва використовується розроблена таблица № 9 (див. нижче), при автоматизації обліку розрахунок проводиться на комп'ютері.

При обчисленні витрат на оплату праці необхідно врахувати додаткову оплату за шкідливість в розмірах 10% від місячного окладу (заробітку) за умови, якщо протягом місяця відпрацьовано 50%, робочого часу на роботах по захисту рослин.

При обчисленні витрат на оплату праці слід мати тарифікацію всіх механізованих і кінно-ручних робіт по захисту рослин із зазначенням тарифного розряду і розцінок за норму робіт. Одночасно слід враховувати відсоток нарахування на зарплату за кожним видом робіт.

При обчисленні витрат на оплату праці необхідно врахувати додаткову оплату за шкідливість в розмірі10% місячного окладу (заробітку) за умови, якщо протягом місяця відпрацьовано 50% робочого часу на роботах по захисту рослин.

В основі обчислення витрат лежить принцип альтернативної вартості тобто оцінка витрачаються в проекті ресурсів зіставляється з максимально можливим ефектом їх використання в альтернативних проектах. Це означає, що при оцінці ефективності вкладень капіталу в даний проект в витрати необхідно включити величину, що характеризує найбільший (з відомих на даний момент) ефект дру-гих. Наприклад, в якості бази порівняння може бути обраний відсоток по депозитних вкладах, прибуток при використанні в якомусь іншому проекті. 
Подібні методи обчислення витрат привели до навмисного завищення обсягів робіт, подорожчання їх вартості створення ненапружених умов праці для програмістів або, навпаки, реальні витрати недооцінювалися, що сприяло значних перевитрат часу і коштів.

У калькуляціях передбачається обчислення витрат по кожному виду продукції окремо і їх підрозділ по двох основних групах: а) прямі витрати; б) непрямі витрати.

нижче наводиться порядок обчислення витрат при складанні кошторисно-фінансових розрахунків.

Інший важливий аргумент детального обчислення витрат з утримання бази - уточнення витрат, які нерідко розпливаються по іншим статтям при бухгалтерських розрахунках.

Крім кошторису, для обчислення витрат на виробництво продукції використовується калькуляція собівартості. Об'єктами калькуляції служать як вся валова і товарна продукція, так і одиниця продукції.

Метод знизу - вгору передбачає спочатку обчислення витрат на окремі маркетингові заходи, а потім підсумовування всіх витрат для визначення загальної їх величини.

Слід зазначити, що викладена методика обчислення витрат за економічними елементами не завжди забезпечує необхідну точність розрахунків величини елементів. До того ж при даній методиці не забезпечується отримання детальної інформації про витрати організації за елементами витрат.

Розрахункові дані (отримані з застосуванням нормативів) використовуються при обчисленні витрат за іншими статтями кошторису.

Визначення економічної ефективності АСУ передбачає розрахунок економічного результату, одержуваного від автоматизації управління, обчислення витрат на створення і експлуатацію системи і розрахунок річного економічного ефекту і термінів окупності витрат. На підставі такого розрахунку обґрунтовується доцільність створення АСУ, вибір найбільш ефективного варіанту. Показники розрахунків економічної ефективності використовуються в народногосподарському плануванні.

Для Вашої системи звітності зараз важливо визначити, в яких підрозділах Вашого підприємства ведеться тільки обчислення витрат без урахування обсягу виконаної роботи і наданих послуг.

Вихідні методологічні положення про значення економії суспільної праці - зростання його продуктивності про необхідність обчислення витрат суспільної праці їх аналізу та обліку дані в працях основоположників марксизму-ленінізму.

У технологічних картах визначена послідовність проведення всіх захисних робіт, дані варіанти складу агрегатів з докладними численнями витрат на виконання всіх видів робіт різними марками машин. Технологічні карти дозволяють вибрати такі варіанти складу агрегатів і способів боротьби з шкідливими організмами, які з найменшими витратами праці і коштів захищають посіви і допомагають найбільш повно розкривати наявні резерви і впроваджувати наукову організацію праці та робочих процесів, підвищують продуктивність машин і апаратури по захисту рослин.

Вартість матеріалів поставки замовника є невід'ємною частиною прямих витрат за кошторисом і входить в базу для обчислення лімітованих витрат.

Процес калькулювання собівартості продукції включає: розмежування витрат на виробництво між закінченою продукцією і незавершеним виробництвом; обчислення витрат на забраковану продукцію; оцінку відходів виробництва та побічної продукції; визначення суми витрат, що відносяться до готових виробів; розподіл витрат між видами продукції; розрахунок собівартості одиниці продукції.

Крім теорії в курсі важливе місце відводиться висвітленню передового досвіду промисловості та вирішення практичних завдань з розрахунку ресурсів, обчислення витрат та інших показників, аналізу резервів виконання планів, оцінці ефективності виробництва і якості роботи. Особлива увага звертається на оволодіння студентами методикою техніко-економічного обгрунтування прийнятих рішень і проведених організаційно-технічних заходів, а також виявлення ефективності їх здійснення.

Застосування ЕОМ при розробці перспективного плану забезпечує варіантність його складання і можливість своєчасно здійснювати роботи по циклам: розрахунок трудомісткості потім обчислення витрат праці на планований випуск продукції, і нарешті визначення чисельності персоналу за професіями, групам працівників з урахуванням економії або додаткових витрат робочого часу. Після цього здійснюються детальні розрахунки. Інший цикл забезпечує розрахунки по заробітній платі та обчислення співвідношення зростання продуктивності і середньої заробітної плати.

Маркетинг включає в себе реалізацію збутової політики, яка передбачає визначення каналів і методів збуту з кожного конкретного виду продукту і певного ринку; обчислення можливих витрат на організацію збуту, витрат на рекламу, транспортування і доставку товару. Однак сама організація збуту і проведення комерційних операцій відносяться до оперативно-господарської діяльності фірми, на підвищення ефективності якої спрямовані всі функції управління, в тому числі і маркетинг.

Річну суму витрат, пов'язаних з роботою нагнітачів, визначають за всіма статтями калькуляції, що становлять цехову собівартість коксохімічної продукції, дотримуючись методологію, прийняту для обчислення витрат за цими статтями при калькулювання собівартості продукції основного виробництва.

Заперечуючи калькуляцію як засіб обчислення собівартості окремо взятих елементів сукупності необхідно рішуче підкреслити значення калькуляції як процедури поставлення оцінки того чи іншого об'єкту, як засіб обчислення витрат. І тут слід зазначити, що центр ваги в обліку цих витрат повинна бути перенесена з одиниць готової продукції на виробничі ділянки - центри відповідальності.

В процесі формування плану в тілі масиву BIMAP програмно виконується весь комплекс планових розрахунків, у результаті чого утворюються розрахункові файли також по розділах виробничого плану: вартість продукції (в постійних і діючих цінах), трудомісткість програми, собівартість товарної продукції, обчислення витрат, прибуток. Структура масивів дозволяє вирішувати кожен з комплексів задач у різних виробничо-економічних розрізах: по підприємствах, головним управлінням, міністерству в цілому.

Для обчислення витрат на амортизацію обладнання необхідно провести розрахунок вартості обладнання по всім порівнюваним варіантів технологічного процесу. Ціну обладнання приймають за прейскурантом оптових цін або визначають розрахунковим шляхом.

Для обчислення витрат на амортизацію обладнання необхідно провести розрахунок стоімюсті обладнання по всім порівнюваним варіантів технологічного процесу. Ціну обладнання приймають по прейскуранту оптових цін або визначають розрахунковим шляхом.

Характерною особливістю обчислення витрат на виробництво в ливарних цехах, яку слід враховувати при аналізі собівартості продукції, є використання попередільного методу калькулювання собівартості продукції в цих цехах.

Машина з більш тривалим терміном служби пропрацює 10 років, але буде коштувати 4 млн. Дол. Які в річному численні витрати капіталу в ході реалізації інвестиційного проекту по покупці цієї машини.

Практично в пром-сті безпосередньо планується і враховується тільки технологічн. Існують різні методи обчислення витрат праці на виготовлення одиниці продукції допоміжних робітників, ІТП, службовців та іншого персоналу.

У графі13 наводять число механізаторів і підсобити. Такий підрозділ необхідно для подальших обчислень витрат коштів на оплату праці. Наприклад, при протравливании насіння машинами НСШ-3 ПС-10 ПУ-ЗБ обов'язково потрібен машиніст, праця якого в радгоспах оплачують з розрахунку від 538 руб. до 708 руб. за норму в залежності ст групи, до якої віднесена область.

Такий спосіб визначення інтегральних витрат має деякі недоліки. При такому підході до обчислення інтегральних витрат можуть виявитися відкинутими варіанти, вкладення за якими ефективні з точки зору перспективи.

Це пояснюється тим, що обчислення диференціальних витрат передбачає наявність системи розроблених нормативів ефективності ресурсів. Але ні методи розрахунків нормативів, ні технічні засоби для таких розрахунків ще не підготовлені в даний час.

Фірма приймає рішення про розмір коштів на комунікації в цілому. Сума асигнувань визначається за допомогою ряду методів: обчислення витрат від готівкових коштів, у відсотках до суми продажів, на основі витрат конкурентів, виходячи з цілей і завдань комунікації.

При цьому зазвичай такий облік являє частина системи обчислення витрат. Він входить в систему внутрішнього обліку в фірмі а його результати передаються відповідальним керівникам різного рівня для подальшої інтерпретації.

При складанні графіка зазвичай виходять з обсягу ремонтних робіт поточного місяця і календарного фонду робочого часу робітників, зайнятих на ремонтних роботах. Графік використовується для оперативного контролю та розрахунків, пов'язаних з обчисленням витрат на проведення ремонту. Перед виконанням будь-якого виду ремонту складаються докладні дефектні відомості.

Фірмі належить ухвалити рішення про те, які кошти слід витратити на сферу стимулювання в цілому. Сума асигнувань визначається за допомогою наступних найбільш популярних прийомів: метод обчислення витрат від готівкових коштів, метод обчислення у відсотках до суми продажів, метод обчислення на основі витрат конкурентів, метод обчислення виходячи з цілей і завдань комунікації.

У таблиці передбачаються два види розрахункових цін на одну і ту ж групу ремонтних складнощів: перший - на роботи з поточного ремонту, другий - з капітального. Це пов'язано з тим, що відповідно до чинної практикою при обчисленні витрат на поточний ремонт основних засобів сума загальногосподарських витрат не включається в собівартість закінченого ремонту, при виконанні ж капітального ремонту обчислюється його повна собівартість.

У накопичувальну калькуляционную відомість щомісячно вносяться дані про витрати на випуск вироби за статтями витрат. У третьому місяці кварталу після запису даних за звітний місяць проводиться підсумовування витрат за квартал та обчислення витрат на одиницю випущеної продукції по кожній статті витрат. Крім того, проводиться підсумовування витрат в звітному кварталі з витратами в попередніх кварталах та обчислення витрат на одиницю продукції за період з початку року. За планом заповнюється на підставі планової калькуляції.

Слід врахувати, що в залежності від того, яка зі сторін несе витрати з транспортування зазначених матеріалів, вартість зворотних матеріалів повинна визначатися з урахуванням або без урахування транспортних витрат. Вартість матеріалів поставки замовника є невід'ємною частиною прямих витрат за кошторисом і входить в базу для обчислення лімітованих витрат.

За технологічними картами легко встановити планові норми витрат і грошових коштів окремим бригадам, ланкам або спеціальним загонам із захисту рослин на певний обсяг захисних робіт. Крім цього, в них визначено послідовність проведення всіх захисних робіт, дані різні варіанти складу агрегатів з докладними численнями витрат на виконання всіх видів робіт різними марками машин. З цих варіантів можна вибрати найбільш ефективні що дозволяють з найменшими витратами праці і засобів захищати посіви від їх шкідників і хвороб, найбільш повно розкривати наявні резерви і впроваджувати наукову організацію праці і робочих процесів, що дає можливість підвищити продуктивність машин і апаратури по захисту рослин. Під наукової або раціональної організацією робочих процесів розуміється встановлення правильної пропорційності узгодженості рівномірності і безперервності IB роботі. В організації робіт по захисту рослин пропорційність повинна полягати в правильній розстановці людей і агрегатів на окремих видах робіт, щоб забезпечити високу продуктивність праці в робочому процесі кожного агрегату.

Слабо допомагає працівникам сільського господарства та Інститут економіки Академії наук СРСР. До цих пір залишаються неопрацьованими такі важливі питання, як шляху підвищення продуктивності праці в сільському господарстві методи обчислення витрат праці і ряд інших. Деякі економісти замість того, щоб підказати практикам, як вигідніше вести господарство, часом займаються загальними міркуваннями.