А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Історичний етап - розвиток

Історичний етап розвитку релігії характеризується відбувається в небувалою раніше ступеня диференціацією релігійної організації від інших форм соціальної організації.

Пройдений історичний етап розвитку нашого суспільства свідчить про зростаючу роль робітничого класу, про корінних зрушеннях в економіці та культурі про подальше зміцнення дружби народів нашої багатонаціональної Батьківщини і широкої демократизації відносин у всіх сферах життя і творчості.

Розглянуто історичні етапи розвитку техніки видобутку, транспорту, зберігання і переробки нафти, а також динаміка обсягів видобування нафти з надр. Наведено відомості про сучасних вітчизняних і зарубіжних нафтових компаніях, ціновій політиці західних нафтових компаній і організацій країн-експортерів нафти ОПЕК. Розглянуто походження та хімічний склад нафти, підготовка нафти на промислах.

Розглянуто основні історичні етапи розвитку турбінного буріння у нас в країні. Особливо відзначена видатна роль творців перших радянських багатоступеневих турбобуров, класиків теорії і науково-методичної бази турбінного способу буріння Петра Павловича Шумилова, Ролена Арсенійовича Иоаннесян, Ейюба Ізмаіловіч Тагієва, Мойсея Тимофійовича Гусмана. Юргенс і ін. Теоретичні та експериментальні дослідження робочого процесу турбобура, розробки його конструкцій, енергетичних характеристик і технологій буріння, виконані за 80-річну історію вітчизняного турбінного буріння, вивели цей спосіб на передові позиції в нафтовій і газовій промисловості нашої країни.

На кожному історичному етапі розвитку народного господарства-встановлюються темпи раціонального використання природних ресурсів районів країни, масштаби розвитку їх продуктивних сил з метою досягнення оптимальних громадських обсягів виробництва з найменшими економічними витратами. Для максимальної економії суспільної праці і раціонального розміщення продуктивних сил в кожному економічному районі освоюються природні ресурси, які дозволяють отримати народному господарству продукцію з мінімальними експлуатаційними та капітальними витратами, або ті з них, які дефіцитні в країні а іноді-і в світовій соціалістичній системі.

На якому історичному етапі розвитку біосфери вона виникає.

Виробництво електроенергії в Радянському Союзі і зростання одиничної потужності турбогенераторів заводу Електросила по роках. На кожному історичному етапі розвитку турбогенераторостроенія існувала гранична потужність турбогенераторів, яка обмежувалася з однієї сто-ку технічними можливостями турбогенераторостроенія і з іншого боку потужністю енергосистем. В даний час в Радянському Союзі вже виготовлений двополюсний турбогенератор потужністю 800 Мет, проектується двополюсний генератор потужністю 1200 Мет.

На кожному історичному етапі розвитку народного господарства встановлюються темпи раціонального використання природних ресурсів районів країни, масштаби розвитку їх продуктивних сил з метою досягнення оптимальних громадських обсягів виробництва з найменшими економічними витратами.

КПРС на різних історичних етапах розвитку СРСР, розповів про підготовку до XXVI з'їзду КПРС, який покликаний намітити нові віхи в русі радянського суспільства до комунізму.

На кожному історичному етапі розвитку радянського суспільства партія висуває чергові актуальні завдання, визначає шляхи і методи їх вирішення. Відомо, яку важливу роль в житті нашої країни зіграли рішення XX-XXII з'їздів партії. Зараз Радянський Союз перебуває на новому важливому етапі комуністичного будівництва. XXIII з'їзд КПРС виробив економічну і соціальну політику, яка добре враховує умови та центральні завдання цього етапу.

На кожному конкретному історичному етапі розвитку суспільства приватно-правове регулювання суспільних відносин, що входять в предмет цивільного права, в тій чи іншій мірі має коригуватися публічно-правовими елементами. При цьому межа необхідного і допустимого публічно-правового втручання об'єктивно зумовлена конкретно-історичними умовами існування суспільства. Питання полягає в тому, щоб розпізнати ці оптимальні межі публічно-правового втручання в приватно-правове регулювання суспільних відносин, що становлять предмет цивільного права. 
Прапор Леніна осіняє нас на новому історичному етапі розвитку нашої Батьківщини - етапі будівництва комунізму.

Початково, якщо мати на увазі історичні етапи розвитку економічної теорії, сутність ціни була розкрита на основі теорії трудової вартості.

При побудові та організації системи обліку на будь-якому історичному етапі розвитку господарського механізму і його технічної бази, особливо на сучасному - в умовах застосування мікроЕОМ, слід перш за все виходити з чіткого з'ясування його місця в управлінні виробництвом. Мова йде не про традиційний тривіальний возвеличення ролі обліку в управлінні в умовах використання ЕОМ, а про конкретний визначенні його ступеня участі в управлінні в цілому і в реалізації окремих стадій і етапів управлінського циклу зокрема. Облік стає все більше необхідним як частина управління, яка забезпечить реалізацію управлінських рішень і контроль за їх виконанням. Не можна сказати, що до цього не прагнули раніше, наприклад в умовах застосування універсальних ЕОМ, але тоді ці функції як би відривалися від працівника обліку і виконувалися на ЕОМ автоматично, представляючи лише частина управлінського рішення, а інша частина перекладалася на працівників інших функціональних підрозділів. Тепер же, в умовах застосування мікроЕОМ, створення автоматизованих місць працівників обліку, доцільно, щоб складові управлінської діяльності - контроль, аналіз і інші - в максимальній ступеня виконувалися працівниками обліку.

Можна простежити, що у всіх цивілізаціях кожному історичному етапу розвитку людства відповідав певний технологічний уклад, який і забезпечував кращий для даного суспільства варіант соціально-економічного розвитку.

Студентів, професіоналів і практичних працівників, які цікавляться історичними етапами розвитку соціології праці ми відсилаємо до книги Соціологія праці де досить докладно і ємко представлена еволюція теоретичних і практичних уявлень про працю в історичному ракурсі.

Людина в структурі навколишнього середовища. Таким чином, взаємодія людини з навколишнім середовищем на різних історичних етапах розвитку суспільства здійснюється в різних формах і з різною інтенсивністю. Від пристосування до середовища проживання людей переходить до зміни її, в якому головне значення набуває його виробнича діяльність.
 Важливо підкреслити, що об'єктивні тенденції динамічні відображають специфіку окремих історичних етапів розвитку енергетики. Тому можуть відбуватися переломи в кількісному вияві тенденцій, ряд раніше діючих тенденцій може затухати, і в той же час виникають якісно нові.

Ущербність вчинення злочинів тими чи іншими способами посилюється тим, що на даному історичному етапі розвитку в країні склалася тенденція до організованого вчинення розглянутих нами корисливих злочинів.

Сила нашої партії в тому, що вона, керуючись марксистсько-ленінською теорією, на кожному новому історичному етапі розвитку вміє знайти те головне ланка, ухопившись за яку можна успішно вирішити найважливіші завдання просування країни вперед по шляху до комунізму. В області економічного будівництва на сучасному етапі розвитку СРСР слідом за перебудовою управління промисловістю висувається на перший план, як найважливіша і невідкладна народнохозяйственная завдання, подальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію ма-ппгано-тракторпих станцій. Це завдання наполегливо ставиться практикою колгоспного будівництва, необхідністю дати ще більший простір розвитку продуктивних сил сільського господарства, створити достаток сільськогосподарських продуктів в нашій країні.

Ця проблема нова, але, по суті кажучи, вона являє собою повернення на новому історичному етапі розвитку науки до дуже старої проблеми, майже забутої зараз. Звичайно, це повернення означає воскресіння старих і давно довели свою неспроможність вченні. Але, як це часто буває в історії наукової думки, яка розвивається діалектично, перегляд будь-якої теорії з точки зору найбільшої висоти, якої досягла наука в момент перегляду, призводить до відновлення деяких правильних положень, що містилися в теоріях, ще більш ранніх, ніж та , яка переглядається.

Розвиток міської теплоенергетики та її системи водопод-готування тісно пов'язане з розвитком міста[1, 2, 3], Що дозволяє виділити певні історичні етапи розвитку цієї системи.

Оскільки людські потреби є система, і це не заперечується, вони повинні складати ціле в рамках суспільства на даному історичному етапі розвитку.

Все вищесказане визначає радикальну перебудову моті-ваціонной бази Сучасного виробництва в Японії, що дозволяє говорити про новий капіталізмі новому історичному етапі розвитку суспільства.

Комуністична партія і Радянський уряд у своїй діяльності виходять з розроблених В. І. Леніним принципів організації управління, творчо розвивають їх стосовно історичним етапам розвитку радянського суспільства. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки та на період до 2000 року наголошується на необхідності здійснювати подальше вдосконалення управління народним господарством, комплексно розвивати систему управління і господарювання, покликану забезпечувати органічну єдність і ефективну взаємодію планування, економічних важелів і стимулів, організаційних структур управління.

Комуністична партія і Радянський уряд у своїй діяльності виходять з розроблених В. І. Леніним принципів організації управління, творчо розвивають їх лріменітельно до історичним етапам розвитку радянського суспільства.

Праця спочатку носив колективний характер, проте форми трудового колективізму, який завжди включав в себе і індивідуальна праця, змінювалися від одного історичного етапу розвитку суспільства до іншого.

У доповіді переконливо показано, що ті принципово нові положення, ті зміни і доповнення, які вносяться в проект Статуту партії, не є плодом чиїхось суб'єктивних бажань, а, закріплюючи ленінські принципи будови партії, відображають об'єктивні вимоги, що пред'являються до Комуністичної партії новим історичним етапом розвитку.

Розглянемо основні історичні етапи розвитку окремих великих проблем цієї теорії.

На певному історичному етапі розвитку система машин, що складалася з універсального парового двигуна, робочих машин і передавальних механізмів, стала панівною формою капіталістичного виробництва.

Як відомо, одним з основних шляхів підвищення ефективності виробництва є своєчасне розкриття і реалізація резервів на основі економічного аналізу. При цьому кожен історичний етап розвитку економіки визначає соціально-економічну спрямованість аналізу.

Соціалістична держава прагне до максимального розвитку продуктивних сил країни всіх союзних республік і економічних районів. Але на кожному історичному етапі розвитку необхідно враховувати об'єктивні чинники, що стримують розширення виробництва. Можливості розширення виробництва визначаються розмірами тієї частини національного доходу яка призначена на ці цілі наявністю матеріальних і трудових ресурсів, досягнутого рівня розвитку науки і техніки, продуктивності суспільної праці та ін. У міру розвитку народного господарства можливості розвитку продуктивних сил розширюються.

Соціалістичне суспільство прагне до максимального розвитку продуктивних сил країни всіх союзних республік і економічних районів. Але на кожному історичному етапі розвитку необхідно враховувати об'єктивні чинники, що стримують розширення виробництва.

Можна стверджувати, що історію роблять кадри, а й історія робить кадри. Це діалектичне єдність простежується по історичним етапам розвитку нашого народного господарства.

Прийняття нової Програми знаменує нову віху в історії розвитку нашої партії і всього радянського суспільства. Кожна Програма нашої партії відповідає певному історичному етапу розвитку країни. Але всі наші Програми взаємопов'язані. Взяті як складові частини єдиного цілого, вони дають струнку, перевірену і підтверджену досвідом марксистсько-ленінську теорію соціалістичної революції, будівництва соціалізму і комунізму.

Виходячи з того, що проблема національних взаємин займає важливе місце в соціально-політичному житті марксистсько-ленінські партії надають великого значення розробці теорії національного питання, питання про умови звільнення п вільного розвитку націй, і виробленні відповідної програми та політики. У кожну історичну епоху, на кожному історичному етапі розвитку однієї і тієї ж країни національне питання має своє класове зміст і грає своєрідну роль в класову боротьбу. Конкретно-історичний п класовий підхід до оцінки національних рухів - найважливіше методологічне вимога наукового комунізму при виробленні національної політики п програми марксистсько-ленінських партій.

Дюркгейма, на наш погляд, вимагає деякого уточнення: соціальне переважно, головним чином пояснюється соціальними фактами, не виключаючи можливостей деякого впливу біологічних, природно-географічних причин на становлення, розвиток соціальних форм. Причому інтенсивність впливу природно-биоло ня причин на різних історичних етапах розвитку суспільства може бути різною, знижуючись до незначного рівня в сучасному суспільстві.

Наука про будівництво соціалістичного суспільства, втілена в реально існуючий соціалізм в СРСР - видатний внесок у скарбницю марксизму-ленінізму. Три партійні програми, кожна з яких відповідає найважливішим історичним етапам розвитку соціалізму, є концентрованим виразом революційної думки і революційної практики партії.

З інтересом була зустрінута фахівцями в області організації і управління перший навчальний посібник Історія менеджменту, підготовлене колективом авторів кафедри менеджменту Державного університету управління під редакцією проф. У цій книзі узагальнені багатий організаційний досвід, теорія і практика управління на різних історичних етапах розвитку нашої країни.

Розвиток системи комунальної водопідготовки населеного пункту нерозривно пов'язане з його загальним соціально-екологічним розвитком. Це, в основному, відноситься до великих міст, які мають, як правило, досить чіткі історичні етапи розвитку. Не є винятком тут і столиця Башкортостану р Уфа.

Вихідним моментом дослідження зміни складу населення виступають визначення найбільш істотних факторів і їх класифікація. Фактори можуть мати специфіку в залежності від того, в якому розрізі аналізується склад населення, які категорії населення і який історичний етап розвитку досліджуються.

Минулі в краї зборів трудящих, партійні збори і конференції показали зрослу активність комуністів і безпартійних, глибоке розуміння завдань, що стоять на новому історичному етапі розвитку нашої країни.

Чаплигіна на випадок крила зі змінною циркуляцією. У цій роботі а також у монографії, що відноситься до 1939 року, Л. І. Сєдов дав систематичний виклад нових застосувань методу комплексного змінного до дослідження Руху крила, систем крил і нескінченних решіток їх, завершивши цим великий історичний етап розвитку теорії плоского безвихрового руху , розпочатої роботами Чаплигіна.

Поміщено в книзі Біофізика. У статті П. П. Лазарєва вказані історичні етапи розвитку біофізики в СРСР.

Сутність тієї чи іншої теорії виражається в сукупності застосовуваних методів пізнання предмета (об'єкта) дослідження. Макроекономічні методи - це способи, правила, алгоритми вирішення тієї чи іншої народногосподарського завдання, що служать цілям реалізації раціональної поведінки учасників економіки. Таким чином, Макроекономічна теорія є система відібраних на Даному історичному етапі розвитку науки методів, які розуміються в якості найкращих серед всіх інших для вирішення актуальних господарських завдань.

Сутність тієї чи іншої теорії виражається в сукупності застосовуваних методів пізнання предмета (об'єкта) дослідження. Макроекономічні методи - це способи, правила, алгоритми вирішення тієї чи іншої народногосподарського завдання, що служать цілям реалізації раціонального-його поведінки учасників економіки. Таким чином, Макроекономічна теорія є система відібраних на Даному історичному етапі розвитку науки методів, які розуміються в якості найкращих серед всіх інших для вирішення актуальних господарських завдань.

Практика в будівельному матеріалознавстві має не тільки пріоритетне значення, а й передбачає першо-етапне її виклад. У ній розкривається, по-перше, сутність виробництва природних будівельних матеріалів без хімічної переробки сировини - лісових і гірських порід; по-друге, сутність виробництва штучних будівельних матеріалів і виробів із залученням для цих цілей хімічної переробки природної сировини і побічних продуктів промисловості сільського господарства, гірничо-збагачувальних комбінатів; по-третє, сутність технічних цінностей готової продукції цих виробництв, що спрямовується для реалізації її в будівництві і технологіях будівельного виробництва, а також в галузях з виготовлення будівельних виробів і конструкцій. Перше стадийное виклад практики будівельного матеріалознавства було особливо характерно для другого історичного етапу розвитку цієї науки, і воно проводилося під рубрикацією будівельних матеріалів.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до державного стандарту з політології. Виклад матеріалу відповідає програмі вивчення даного курсу в технічному вузі. У ньому розглядаються теоретичні та методичні проблеми політології як науки і навчальної дисципліни, досліджуються історичні етапи розвитку політичної теорії, узагальнюються теоретичні знання про політичні процеси і їх обумовленості об'єктивними і суб'єктивними факторами, показуються механізми втілення теорії в життя.