А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - ферит

Дослідження феритів в Радянському Союзі проводилися Г. А. Смоленським, Л. І. Рабкина, В. П. Чалим, Н. Н. Шольц, К. А. Піскарьовим, Н. Н. Сиротою, К. П. Бєловим, Ю. Д. Третьяковим і ін. Зусиллями радянських вчених і технологів створено промислове виробництво феритів у великих масштабах. Область застосування феритів в даний час все більше розширюється.

Дослідження феритів № СгжРе2 жО4 що володіють точками компенсації, показали, що на кривих НЕФ (Т]в точках магнітної компенсації подрешеток ніяких особливостей не спостерігається. Останнє обумовлено тим, що поле НЕ повністю визначається намагніченістю тієї підґратки, на ядрах якої вимірюється - Яеф тобто не містить доданка, пропорційного сумарною намагніченості.

При дослідженні фериту типу феррамік А в роботі З 71 були виміряні і визначені наступні параметри і константи: М; 99 од.

Магнітні ц крпсталлохнміческіе дослідження феритів, нзд-во МГУ.

Про це ж свідчать дані мессбау-ерівських досліджень літій-марганцевих феритів. У зразках з х 0 3 поряд з шестілінейчатим спектром з'являється квадрупольний дублет з параметрами 61 3 мм /сек і А 0 7 мм /сек. Наявність дублета в спектрі поглинання Fe57 говорить про існування в ферритах іонів заліза, не охоплених обмінною взаємодією. Ці іони утворюють кластери, що при введенні в ферити іонів-активаторів істотно впливає на величину їх коерцитивної сили.

Зміст домішок в феритових порошках (з аналізу. Слід зазначити, що в процесі дослідження феритів, що містять домішки лугів, встановлена велика їх летючість при випалюванні. Друге важливе досягнення полягає в отриманні і дослідженні феритів. В отли-чие від заліза й інших феромагнітних металів ферити є магнітними напівпровідниками (§ 166) і мають велике питомий електричний опір порядку 10а - 10е му см. Цим і обумовлено велике технічне значення феритів.

Друге важливе досягнення полягає в отриманні і дослідженні феритів (пор. на відміну від заліза та інших феромагнітних металів ферити є магнітними напівпровідниками (§ 166) і мають велике питомий електричний опір порядку 102 - 106 ом см. Цим і обумовлено велике технічне значення феритів. ферити ж позбавлені зазначеного недоліку і дозволяють по-новому вирішувати ряд завдань радіотехніки.

Книга призначена для інженерів і техніків, які мають справу з дослідженням феритів, їх виробництвом і застосуванням в радіоелектронної апаратурі; книга може бути використана і студентами, що спеціалізуються по технології феритів.

Збірник розрахований в першу чергу на фізиків і інженерів, що працюють в області дослідження феритів і їх застосувань в високочастотної техніки, але може бути корисний також всім, хто цікавиться сучасними проблемами електроніки і фізики магнітних матеріалів.

Магнітні властивості феррітоь вперше були вивчені в 1878 р, У 1909 р німецькому вченому Хільперт був виданий патент на їх виготовлення. Одночасно в Росії дослідженнями феритів як магнітного матеріалу займався В. П. Вологдін, Однак в той час ферити не отримали практичного застосування, так як в постійних і низькочастотних магнітних полях їх властивості нижче властивостей металу чеських магнітних матеріалів, а високочастотна техніка, де їх переваги незаперечні Добре була розвинута слабо. Це практично виключає виникнення в ферритах вихрових струмів при впливі на них змінних магнітних полів.

Температурна залежність спектра поглинання порошку металевого заліза за відсутності намагніченості. Проведені до цього часу дослідження магнітних полів на ядрах в парамагнітних, феромагнітних, антиферомагнітних і феррімагнітних речовинах і порівняння результатів з макроскопічними магнітними, параметрами дозволили зробити нові важливі висновки щодо природи магнетизму. Особливо цікавими в цьому зв'язку виявилися дослідження феритів - феромагнітних діелектриків або напівпровідників, намагнічування яких навіть при надвисоких частотах не супроводжується сильними втратами енергії на вихрові струми.

Магнетит має структуру зверненої шпінеліЕе3[Ре2 Ге3 ]04 має Феримагнетизм, але його магнітні властивості слабкі тому він не знайшов практичного застосування. Однак магнетит мав істотне значення при дослідженні феритів, так як, зустрічаючись в природі і володіючи магнітними властивостями, він, природно, сприяв вивченню його властивостей.

Виявлення зерен фериту і визначення їх розмірів важливо для вивчення механічних властивостей матеріалу. Для дослідження фериту можуть бути застосовані наступні методи: травлення кордонів зерен; травлення для виявлення поверхні зерен; виявлення фігур травлення; штрихове травлення; виявлення субструктури.

Для фер-МДА марганцю Куссман і Нитка встановили, що його ферромагне-зм пов'язаний з твердим розчином, стійким при високій мпературі і мають гранецентрированную кубічну шинельного) структуру. При дослідженні феритів досить удно отримати відтворювані дані. За даними Райчаудхурі вферит нікелю, NiFe2O4 зблюдается явище магнітної в'язкості або тимчасове запаз-лваніе в досягненні максимуму намагнічення в заданому ле.

Ці додатки в цьому виданні становлять четверту главу. Особливий інтерес представляє § 3 цієї глави, присвячений питанню про Обезуглероживание стали, і § 4 по теорії механічного післядії. Ми визнали доречним включити в цю главу в вигляді § § 6і7 ще дві статті Сноека, присвячені дослідженню феритів і феррокс-кубів.