А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Апарат

Найпростшімі апаратами для мокро 1 очищення i охолодження газ.

Шдготуйте апарат Кшпа для Добування водних.

Механізми апаратів і машин відчувають після повного закінчення їх монтажу.

Схема виробництва H2SO4 is H2S. ГПсля контактного апарата газова сум.

Призначенням апаратів захисту (автоматичних вимикачів, плавких запобіжників) є автоматичне відключення захищається електричного кола при ненормальних режимах.

Контактний апарат (конвертор is введенням одного з реагент. В м. Ж кулями катав. За. В апаратах з нерухомости кулею катав. В апаратах is кіплячім кулею забезпечуеться Безперервна регене-ращя контактно. Процеси і апарати для об'єктів промислової підготовки нафти і газу.

основіматематичних апарат за ізучаване на пермутаціонніте игри е єдна математичної теорії, наречена теорія на Груп. Тя е широкий дял від с'временната алгебра з додатка в багато області на математіката, фі-зіката, крісталографіята і ін. У та-зи глава ще запознаем читача з ня-вряди поняття і теореми від теоріята на Груп в'в вр'зка з техно додатки в пермутаціонніте игри. Няма та предполагаме у читача някак'в опит в тазі теорія, але в дійсності ності тієї віче го има, понеже форму-літі і алгебричними преобразуванія, конто ізучавахме в'в II гл.

АВТОКЛАВ - герметичний апарат для проведення Х1м1чніх реакдай або ф1зіко - х1м1чніх досл.

про ем апарата, необх.

Повний відігрівання апарата займає досить тривалий час. Тим часом основні скупчення льоду і твердої вуглекислоти відбуваються переважно в теплообміннику, який можна відігрівати окремо, залишаючи інші частини кисневого апарату охолодженими. Такий відігрівання тільки одного теплообмінника, на відміну від повного відігрівання апарату, називається частковим отогревом. Всі сучасні кисневі апарати мають пристрій для проведення часткового відігрівання, займає всього 1 - 1 5 години.

У таких апаратах газ з великою Швидко. Принципова схему контактного апарата is зависли кулею катав.

Схема обв'язки випарників і відокремлювачів рідини. На всіх холодильних апаратах змонтовано по одному запобіжними клапанами тоді як згідно з правилами техніки безпеки необхідно встановлювати по два.

Освоєння про ем апарата Заповнено вогне-трівкою цеглою, викладеня так, щоб утворювалісь вузью вертікальш канали по Bcift его внсоть домен шч, напрнк-лад, з корнснім про емом 2000 м3 травні чо-тири пов1тронагр1вач1 з поверхнею narpisy 31600 м2 шкіряне.

До типових машин i апарат. До спешальніх машин i апарат.

Схема протітеч. йного промівання облогу (шламу на барабан вакуум. На рис. 85 показано апарат з кіплячім кулею.

Апарат для алкшування бензолу. | Схема установки для шрол1зу етан з Рухом зерннстім катав. затороч. На рис. 63 показано апарат для алк.

схема установки для виробництва гексахлораном. Смороду покладатися в контактами апарат 2 де труби Заповнена. Продукти пдрохлорування проміваються водою i розчин лугу в скрубер 3 вісушуються твердим Тдкім кал.

Апарати з привареними зовні змеевиками. | Приварка зовнішніх змійовиків у сталевих апаратів. У цій конструкції сам апарат може бути виготовлений з будь-якого металу, що вигідно відрізняє його від апаратів з залитими в стінки змеевиками.

Утворення етіленглшоль вадганяють з апарата.

Наповнггь вуглекислий газом з апарата Кшпа стакан М1стк1стю примерно 750 мл, накрійте его Аркуша картону. BiieciTb в них запалено. Обережно перелійте по картонному Жолобки вуглекислий газ в один is стакашв.

Принципова схема холодильної машини (а і теплового насоса (б. В останньому випадку в охолоджувальних апаратах створюється значне розрідження. Розчин, что Надходить в апарат згори, захоплюеться скребками, як. ГНД годину обер-тання ротора в апарат.

Автоматизація фрізера морозива безперервної дії. Нижче наведені схеми автоматизації двох апаратів безперервної дії: фрізера і охолоджувача маргарину.

Промислова л[ч 1 це апарат, в якому віробляеться тепло, что вікорйстовуеться для ОБРОБКИ матер ал. Особлівгстю промислових печей е поеднання в одному агрегат. У зв яз-ку з ЦІМ сучасш промислів ТТечГповінт Забезпечити найб.

За питомою продуктивності і витраті електроенергії апарат з киплячим шаром значно перевершує застосовувані в даний час для розжарювання магнетиту обертові печі.

Віпарній апарат з вінесеною зоною Рікардо Кішна. За принципом віпарювання смороду аналопчю бар-ботажнім віпарнім апарат.

СТРУМІНЬ насос. Окремим видом СТРУМІНЬ насоса е шжектор - апарат для пода-вання води в паровий котел. Аналопчній за конструкщею СТРУМІНЬ насосу шжектор застосовуеться метод.

Bin вщміваеться вщ фенолу розчин лугу в апарат.

Вугле-кислий газ шдведп' з 2 - 3 працюючих апарат в Kinna або е балона.

При короткому замиканні в мережі через токоведущую частина апарата можуть проходити струми, в десятки разів перевищують номінальну величину. Ці струми, взаємодіючи з магнітним полем, створюють електродинамічні сили, які прагнуть деформувати як самі провідники, так і ізолятори, на яких вони кріпляться.

Если Тиск шдвіщено до р Па, то про ем апарата, необх.

Апарат з сорочкою. | Барометріч-іій конденсатор. Труби з поперечними ребрами pisHOi форми широко Використовують, зокрема в апаратах для нагр.

Схема пряділен. машини. В СРСР розроблено i впроваджено прискореного метод Добування прядильного розчин в одному апарат.

Методи математичного моделювання (МММ) i знайомить читати з сучасним математичного апаратом та основами математичного.

Необхідність загального управління міжгалузевими науково-технічними програмами на рівні Ради Міністрів СРСР вимагає створення особливого апарату, орієнтованого на організаційне забезпечення цього процесу.

Віпарювання шд атмосферним лещата, а кож віпарювання шд вакуумом здшснюють в однокорпусні віпарніх апаратах.

У верхній і нижній частинах апарату є також штуцери 14 для вимірювання розрідження IB апарат за допомогою манометрів. Різниця показань манометрів визначає гідравлічний опір решітки під час роботи апарату.

Управління централізованими стрілками і сигналами на роздільних пунктах ділянки і контроль за їх положенням здійснюються за допомогою диспетчерського апарата, який міститься в диспетчерському пункті (фіг. В'ведената алгебра на преобразува-ніят ще б'де вивчена no - детально в следващата глава, а засега ще з- ползуваме алгебричними апарат переді всички като засіб за запісване і преработване на редіціте від ходів, конто ще са ні необходими за під-реждането на главобл'сканіцата т'рпеніе.

Матер. альний баланс виробництва фосфору (на 1000 кг Р. Мб, Мв - масі Речовини, Введення у виробничий процес (або в одну з его стадШ) чи в апарат; Мк, МД - масі Речовини, добути вна-слщок виробничих процес.

Внаслщок розкладання NaHCO3 в содовий печах утворюеться га-заклику суміп з BMiCTOM 85 - 90% СО2 , яка п1сля охолодження i проми-вання в апарат.

в однополюсного роз'єднувачі РВК цоколь 1 (рис, 18) виконаний з сталевого швелера, до якого приварені лапи 11 для кріплення апарата. Нерухомий контакт 8 кріпиться чавунним Контактодержателі 9 який у включеному положенні роз'єднувача утворює разом з пластинами 5 магнітний замок.

На них можна безпосередно впліваті щоб привести про ект у стійкий стан (например, регулюваті к.льк. Сть віх.дно. Речовини, лещата в апарат. На виконання цих робіт повинні вбиратися ретельно проінструктовані робітники, в необхідних випадках в кількості не менше 2 осіб, з яких один повинен перебувати поза апарата і спостерігати за роботою знаходиться всередині.

Спеціалізованої називають бригаду, що складається з робітників однієї професії, що виконують однорідні технологічні процеси (установка кабелю під надлишковий тиск, електричні вимірювання кабелів, установка телефонних апаратів), а комплексної - бригаду, яка виконує комплекс взаємопов'язаних, технологічно різнорідних робіт, що охоплюють весь процес виробництва.

Принципова технологічна схема отримання. М-4 Х: /- реактор синтезу натрієвої солі 2-метілфеіоксіуксусіой - кислоти; 2-апарат для екстракції о-крезолу ; 3 - апарат для відділення о-крезолу; 4 - апарат для екстракції 2-метілфеноксіуксус-иой кислоти; 510 - апарати для відділення.