А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - процес - кристалізація

Дослідження процесу кристалізації при наявності в розплаві або розчині полімеру нормальних напруг, що розтягують показало, що існування механічної напруги в кристалізується полімері призводить до утворення незвичайних в морфологічному відношенні форм - сплюснених сферолітів. Типовий приклад структур такого тіпа46 наведено на рис. III.7 на якому зображена сильно орієнтована структура лінійного поліетилену. Напрямок деформації зсуву вказано стрілкою, добре видно первинні фіблярні освіти, витягнуті в напрямку деформації зсуву. На ці первинні фіблярні освіти нанизані пачки ламелей, поверхні яких розташовані перпендикулярно напрямку орієнтації.

Дослідження процесу кристалізації модифікованого поліізопрену (каучуку СКІ-ЗМ) дилатометрічні методом[14, с. В то же время модификация полиизопрена структурирующим агентом нитрозаном К вследствие возникновения слабых химической и физической сетки в определенных условиях способствует ускорению кристаллизации полиизопрена.
Исследование процессов кристаллизации расплавов в системах СаО - SiOa - A12O3 и СаО - SiO2 - А12Оз - Fe2O3 позволило показать, что изменение состава жидкой и твердой фаз в процессе охлаждения расплавов, отвечающих по составу портландцементу, имеет очень сложный характер.
Глобулярное строение полимера. Исследование процессов кристаллизации полимеров и морфологии кристаллических структур начато сравнительно недавно и много вопросов остаются еще не выясненными. Однако уже теперь ясно, что с ростом сферолитов механические свойства ухудшаются, возрастает хрупкость, особенно при сфероли-тах кольцевого типа.
Исследования процессов кристаллизации цементных минералов в минерализованных растворах, проведенные памп в 1968 - 1985 гг., позволили дополнить кристаллохпмнческую теорию твердения экспериментальными данными; были установлены основные морфологические типы сростков гидратных фаз в твердеющих системах, их содержание, определены законы и условия срастания[13, 42], Що дозволило уточнити ряд положенні механізму формування кристалічної структури цементного каменю.

Для дослідження процесу кристалізації адипінової кислоти були обрані два апарати: вакуум-кристалізатор, в якому охолодження розчину відбувається за рахунок випаровування розчинника в вакуумі і апарат для кристалізації в підвішеному шарі з охолодженням розчину в виносному холодильнику.

Результати дослідження процесу кристалізації великого числа розплавлених металів показують, що ультразвукові коливання можуть істотно поліпшити структуру злитка. При цьому поліпшуються механічні властивості злитка по всьому його об'єму.

При дослідженні процесів кристалізації свінцовосілікатних стекол нами було висунуто припущення, що введення пятиокиси фосфору, що є каталізатором кристалізації, викликає спонтанне утворення центрів кристалізації за рахунок введення додаткових дефектів в структурний каркас скла.

В результаті досліджень процесу випарної кристалізації були розроблені основні варіанти принципових схем процесу з використанням різних теплових насосів відкритого і закритого типу, а також отримані теоретичні залежності що описують основні стадії поділу.

Описано результати дослідження процесу кристалізації цеолітів і викладено механізм формування цеоліту типу фожазіта і Пентас.

В результаті досліджень процесу кристалізації сіндіотактіческого полістиролу було показано, що, як правило, цей полімер кристалізується швидше, ніж Ізотактичний полістирол. Показник Аврамі варіюється від 1 0 до 2 0 тобто в матеріалі спочатку присутні центри кристалізації.

Залежність швидкості вільного. Експерименти з дослідження процесу кристалізації проводили на водному розчині Алюмоаммонійниє квасцов, кристали яких мають форму октаедра.

Пункт 8.3 присвячений дослідженню процесу вибухової кристалізації, що представляє результат самоорганізуемой критичності в стохастичною поширенні тепла по вузлах ієрархічного дерева. Дослідження ефективного рівняння руху показує, що в згоді з попереднім пунктом нестійкість розвивається тільки в тому випадку, коли тепловий ефект кристалізації (або енергія, що вводиться ззовні) перевищують критичне значення, величина якого визначається температуропроводностью.

Як уже згадувалося, дослідження процесу кристалізації комплексних сполук дуже нечисленні. Тому поки не представляється можливим встановити зв'язок між параметрами кристалізації і константами нестійкості хоча подібний зв'язок, мабуть, повинна існувати.

У даній роботі наведені результати досліджень процесу кристалізації води в магнітному полі і впливу домішок на цей процес.

У зв'язку з цим заслуговують на увагу дослідження процесу кристалізації алмазу, що проводяться в присутності металів, слабо взаємодіючих з вуглецем.

До рота до в а, Дослідження процесу кристалізації плівок полівінілового спирту, високомол.

Залежність щільності ТМО (1 і ПВЕ (2 при 348 К, а також ПС (3 при 298 К від молекулярної маси. На користь цього висновку говорять також результати дослідження процесу кристалізації ПВЕ з розплаву[45], Згідно з якими приблизно в цій же області ММ макромолекули в кристалі переходять з випрямленою в складчасту конформацію.

звідси випливає також необхідність використання статистичних методів при дослідженні процесів кристалізації. Розробка таких методів повинна забезпечувати не тільки зниження трудомісткості визначення кінетичних параметрів процесу, а й давати також можливість отримувати додаткову інформацію при порівнянні експериментальних імовірнісних закономірностей з їх теоретичними уявленнями.

В даному розділі будуть описані найважливіші результати великого числа досліджень процесу кристалізації при підвищеному тиску, в яких сам автор не приймав безпосередньої участі.

Значення Оствальдовскіх дозрівання зросла і отримало визнання після робіт[88, 89 ]по дослідженню процесу кристалізації солей з сильно пересичених розчинів при інтенсивному перемішуванні. Було виявлено, що Оствальдовскіх дозрівання, що протікає при старінні свіжоутвореними дрібнодисперсного осаду, викликає гомогенізацію і різке укрупнення часток твердої фази. Процес гомогенізації приводить до перерозподілу спочатку захопленої осадом домішки між фазами системи осад - розчин, що.

Структура типу шиш-кебаб. Освіти, зовні схожі з утвореннями типу шиш-кебаб, спостерігалися при дослідженні процесів кристалізації каучуку при помірних ступенях попереднього подовження.

Освіта тривимірної хімічної сітки усуває можливість течії і руйнування плівкових зразків при дослідженні процесу кристалізації при температурах, близьких до температури плавлення поліетилену. Однак очевидно, що наявність хімічних поперечних зв'язків не тільки змінює кінетику кристалізації, а й впливає на характер утворюється текстури матеріалу. Для дослідження впливу орієнтації на кристалізацію поліетилену в більш чистих умовах було запропоновано проводити цей процес в умовах, коли кристалізується розчин або розплав безперервно піддається зсувними деформацій. В цьому випадку стаціонарний стан молекулярної орієнтації може бути легко реалізовано за допомогою ротаційного віскозиметра.

Можна, однак, показати, що модель малої інтенсивності охолодження виливки непридатна для дослідження процесу кристалізації виливків або, наприклад, процесу освіти усадочною пористості при затвердінні виливка в піщаній формі. Досвід показує, що в цих випадках слід враховувати той малий перепад температури по перетину виливка, якими допустимо нехтувати в розрахунках затвердіння і охолодження. Необхідно, отже, побудувати іншу, більш детальну Модель.

Таким чином, наведені кілька прикладів дозволяють констатувати той факт, що математико-статистичні методи починають знаходити застосування при дослідженні процесу кристалізації металів і сплавів під тиском і допомагають оцінити вплив не тільки поодиноких параметрів, але і їх комплексу на досліджувані показники механічних властивостей.

Праці його школи можна розбити на чотири групи: 1) дослідження в області теоретичного металознавства, 2) дослідження процесів кристалізації сталевих злитків, 3) дослідження спеціальних сталей, 4) підручники.

Метод газової електронографії може застосовуватися для вивчення молекул при надзвуковому закінчення струменя пара досліджуваної речовини, що відкриває можливості дослідження процесів кристалізації сполук з газової фази і потенціалів міжмолекулярної взаємодії.

Тому для отримання відомостей про кінетику кристалізації силікатів евтектичного складу, до числа яких відноситься і рідка фаза клінкеру, було зроблено дослідження процесу кристалізації в системі Гелен - волласто-ніт як в модельній системі.

Реалізація нових чисельних методів статистичної механіки дозволяє отримати ряд цінних результатів, як в якісному, так і в кількісному відношенні при дослідженні процесів кристалізації і більш загальної проблеми нуклеации в системах з невеликим числом частинок. Найбільш перспективним методом машинного експерименту є чисельні експерименти динамічного типу (ЧЕДТ), що дозволяє вивчати стійкість і динаміку мікроскопічних зародків, їх поведінку на поверхні а також проводити чисельне моделювання реальних твердих тіл, що містять різного роду дефекти.

Книга хороша тим, що автор зупиняється на обговоренні достовірності експериментальних результатів і на слабких місцях теорії, тим самим вводячи читача в логіку дослідження процесу кристалізації і даючи напрямок для нових робіт. 
Спектри вихідного скла і зовнішніх шарів стекол, гріти від 3 до 1094 год, представлені на рис. II.85і11.86. Спектри внутрішніх шарів тих же зразків представлені на рис. 1187. Дослідження процесу кристалізації цього скла на ранніх стадіях (3і6 ч при 620 С) повторювалося двічі; відповідно до цього двічі наводяться дані про зміну відображення скла за цей час.

Кристалізація супроводжується виділенням тепла. Для дослідження процесу кристалізації користуються кривими охолодження. Метал поміщають в тигель з вогнетривкого матеріалу, нагрівають до переходу в рідкий стан і злегка перегрівають. Потім вимикають піч і стежать за зміною температури в процесі охолодження.

При дослідженні процесу кристалізації знайдено, що одним з основних параметрів, що визначають ступінь кристалічності і чистоту фази одержуваного цеоліту, є рН вихідної реакційної суміші який регулювали шляхом додавання розчину кислоти. При більш низьких рН відбувається сильне загусання реакційної суміші швидкість кристалізації різко падає і кристалічна фаза ВКЦ утворюється тільки при тривалості синтезу 10 діб.

Всі рівняння цієї глави були виведені на підставі співвідношень матеріального балансу. Однак ПРН дослідженні процесів кристалізації частіше застосовують баланс по числу частинок. При такому підході розглядають число часток деякої фракції, а не масу частинок цієї фракції.

Як бачимо, роль процесів кристалізації при твердінні в'яжучих речовин дуже велика. Тому дослідження процесів кристалізації в гетерогенних системах складного складу, їх математичний опис представляють великий практичний інтерес.

Цей метод особливо цінний при дослідженні процесів кристалізації скла.

Зазвичай намагаються застосовувати метод, заснований на визначенні властивостей, найбільш різко змінюються при перетворенні сплаву. У ряді випадків вибір відповідного методу визначається також характером самого перетворення. Так, наприклад, при дослідженні процесу кристалізації рідкого металу кращі результати дає термічний аналіз. Процес кристалізації з рідини супроводжується значним тепловим ефектом, що підвищує надійність результатів, одержуваних при термічному аналізі. При перетвореннях в твердому стані теплової ефект буває менш значним, а зміна інших властивостей, наприклад, обсягу металевого сплаву (в друкованому-сти, при загартуванню стали, викликає перетворення аустеніту в мартенсит), виявляється більш помітним.

Зазвичай прагнуть застосувати метод, заснований на визначень-властивостей, найбільш різко змінюються при перетворенні сплаву. У ряді випадків вибір відповідного методу визначається також характером самого перетворення. Так, наприклад, при дослідженні процесу кристалізації рідкого металу кращі результати дає термічний аналіз, що визначає зміни температури охолоджуваного сплаву. Процес кристалізації з рідини супроводжується значним тепловим ефектом, що підвищує надійність результатів, одержуваних при термічному аналізі.

Дана стаття присвячена розробці методу розшифровки процесу кристалізації. Наведено також деякі відомості про результати дослідження процесу кристалізації аскорбінової кислоти з водно-спиртових розчинів за запропонованою методикою.

Розвиток електронно-обчислювальної техніки дозволяє впровадити в практику металургійних досліджень найскладніші сучасні математико-статистич-ські методи. Опубліковано кілька робіт, пов'язаних із застосуванням даних методів до дослідження процесу кристалізації металів і сплавів під механічним тиском.

АН СРСР Н. А. Те-Ропове, є вивчення фазових рівноваг в полікомпонентних силікатних і їм подібних системах в широкому діапазоні температур і концентрацій. Вивченню фазових рівноваг в системах супроводжує дослідження і рішення дуже широкого кола питань, таких як синтез нових сполук у вигляді поли - і монокристалів і їх твердих розчинів з встановленням послідовності їх кри-сталлохіміческіх перетворень (поліморфізм, ізоморфізм, ізоструктурні ізотшшость), дослідження процесів кристалізації , кінетики і механізму кристаллообразования, визначення взаємозв'язку між будовою, фазовим складом і властивостями речовини. Дослідження лабораторії спрямовані на подальший розвиток загальних положень фізичної хімії, кристалохімії, мінералогії силікатів і їх аналогів і складають наукову основу одного з розділів неорганічного матеріалознавства. Це новий клас хімічних сполук, який систематично і всебічно став вивчатися в Інституті хімії силікатів.

Виняток становлять лише взаємні системи з інконгру-Ентн точками насичення. У тих випадках, коли кристалізація супроводжується хімічними реакціями, що протікають в інконгруентних областях діаграми, лінії кристалізації на діаграмах першого типу мають перегин в точках їх перетину з координатними осями. При цьому точки перегину і напрямок ліній кристалізації можуть бути визначені частково графічно, частково розрахунковим шляхом. Це помітно ускладнює дослідження процесів кристалізації із застосуванням діаграм першого типу, в той час як на діаграмах взаємних систем, побудованих за третього типу (спосіб Енеке - Лешательє) і містять інконгрузнтние точки насичення, лінії кристалізації у всіх областях діаграми зберігають свою прямолінійність. Це пояснюється тим, що в даному способі склад рідкої фази виражається в іон-еквівалентах. У разі реакцій обмінного розкладання розрахунок процесів кристалізації по діаграмах Енеке-Лешательє спрощується і цей метод слід віддати перевагу іншим (стор. Кілька робіт присвячено вивченню процесів крісталлізаяіі і фізико-хімічних властивостей нітрату амонію. В першому дослідженні (виконаному спільно з Р. Е . Ремен) дан великий експериментальний матеріал, що висвітлює гігроскопічність нітрату амонію i. Роботі подані теоретичні міркування про залежність між гигроскопичностью солей, пружністю парів і властивостями плівки насиченого розчину на поверхні кристалів. У ній вивчені ступінь і швидкість поглинання вологи різними кристалічними модифікаціями нітрату амонію п поруч інших солей. У 1939 - 1940 рр. вперше проведено (спільно з Т. В. Глазовий) кіномікроскопіческое дослідження процесів кристалізації нітрату амонію, а також термографічні і рентгенографічні дослідження різних модифікацій цієї солі (Изв. Їм також встановлено нову кристалічна модифікація і запропоновані заходи для значного зменшення слежіваемостп нітрату амонію шляхом гарту, швидкого охолодження, в результаті чого виходить щільна мелкодісперсная модифікація.

З часу виходу першої роботи Беррера по гідротермальпому синтезу цеолітів[1J пройшло вже більше 15 років. З тих пір були отримані і описані багато типів синтетичних цеолітів[2 - 11J, деякі з яких мають ряд цінних властивостей і знайшли вже широке практичне застосування. Кількість публікацій, присвячених дослідженням структури і властивостей синтетичних цеолітів і питань їх практичного використання, і інтерес до цих матеріалів зростають з кожним роком. У даній роботі робиться спроба узагальнення результатів досліджень умов кристалізації цеолітів в системі Na20 - А1203 - Si02 - Н20 що ведуться в лабораторії силікатних сорбентів Інституту хімії силікатів ім. Питання термодинаміки процесів кристалізації цеолітів повинні бути предметом спеціальних досліджень і не розглядаються в цій роботі. У роботі наводяться також деякі результати досліджень процесів кристалізації калієвих і змішаних цеолітів, виконаних в нашій лабораторії.