А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - відображення

Дослідження відображення, світла під кутом Брюстера показали, що є невеликі відхилення від передбачень формул Френеля. Виявилося, що не існує такого кута падіння, при якому інтенсивність відбитої хвилі з електричним вектором, хто вагається в площині падіння, була б дорівнює нулю, а електричний вектор відбитої хвилі коливався б по лінії перпендикулярній площині падіння. Якщо в падаючої лінійно поляризованої хвилі вектор Е перпендикулярний площині падіння, то відображена під кутом Брюстера хвиля є еліптично поляризованої, що знаходиться в протиріччі з формулами Френеля, які пророкують лінійну поляризацію. Ясно також, що існування у еліптично поляризованої хвилі компоненти вектора Е в площині падіння пояснює відсутність кута, при якому інтенсивність відбитої хвилі відповідної поляризації була б дорівнює нулю.

Дослідження відбиття світла і товщини поверхневого шару системи гексан - нітробензол. Використання коефіцієнта відображення для оцінки товщини поверхневих шарів рідини.

Трекслер[262]справив дослідження відображень від Місяця при імпульсному режимі роботи на частоті198 Мгц. Коефіцієнт спрямованої дії антени дорівнює 40 дб ширина променя 1 4 потужність передавача 1 2 Мет, тривалість імпульсу 10 мксек. На графіку рис. 2617 б представлена залежність відносної величини енергії сигналу від часу, початок відліку якого збігається з моментом приходу сигналу. Результати вимірювань, проведених Яплі[279]на частоті286 Ггц з допомогою 15 3 - ж параболоїда і передавача потужністю 2 3 Мет при тривалості імпульсу порядку 2 мксек, показують, що ослаблення сигналу при розповсюдженні до Місяця і назад дорівнює 200 дБ.

Частина експериментів по дослідженню відображення стрибків ущільнення і виникнення стрибків на зламах стінки була проведена в трубі УВ-16Т. Переріз робочої частини 180 х 230 мм при такому перетині досягалася швидкість, відповідна числу M Q 153. Бічні стінки труби забезпечені оптичними стеклами для візуальних спостережень потоку.

Розглянемо два типових для дослідження відбиття світла від поверхні розчинів випадку, в одному з яких переважним є зміна складу, а в іншому - зміна товщини поверхневого шару.

Випробовувані зразки, що служили для дослідження відображення, представляли собою диски діаметром 20 - 30 мм і товщиною 5 - 10 мл.

Зі сказаного випливає, що дослідження відображення ударної хвилі яри допомоги швидкісного фотографування дозволяє не тільки визначати швидкості біжить, і відображеної ударних хвиль, але дає важливі якісні дані про процес: форму відображеної ударної хвилі розвиток Я-ніжки, картину збурень в області за відбитої ударної хвилею до і після зустрічі відбитої хвилі з контактною зоною.

У цьому полягає самостійний інтерес дослідження відбиття світла напівпровідниковими кристалами в інфрачервоній області спектра.

Камера-приставка до спектрометру РСМ-500[21 ]для дослідження відображення і розсіювання встановлюється безпосередньо на рухому частину спектрометра і при скануванні переміщається, в зв'язку з чим вона зроблена з легкого сплаву. На рис. 114 показана схема камери-приставки.

Завдання соціолінгвістики полягає не тільки в дослідженні відображень в мові різних соціальних явищ і процесів, а й у вивченні ролі мови серед соціальних факторів, що обумовлюють функціонування і еволюцію суспільства. Таким чином, соціолінгвістика вивчає весь комплекс проблем, що відбивають двосторонній характер зв'язків між мовою і суспільством.

Готтесфілд і Конвей[464]розробили метод для дослідження відображення від поверхні ртуті використовуючи електроосадженні на платині ртуть, що дає плівки, позбавлені рідинних властивостей і отже, ефектів електромеханічного модулювання внаслідок зміни поверхневого натягу, що обмежує цінність методу електромодуляціі на рідкої ртуті.

Цінні результати були отримані Флоринським, що займалася дослідженням відображення і поглинання інфрачервоних променів різноманітними стеклами і кристалічними середовищами.

Кювету для отримання напилених плівок, використовуваних при знятті ІК-спектрів пропускання. Hay ward D. О. (1963 приватне. Пікерінг і екстрим (1959) в дослідженнях відображення застосовували отримані випаровуванням повністю спечені нікелеві плівки.

Октаедр[Ме6С ]з атомом вуглецю в центрі. Показані напрямки rfy - і йе-орбіталей атомів металу.

Лай[14-16]розглянув зв'язку в TiC і зробив спробу модифікувати обидві моделі (бильця і Коста і Конте), використавши при цьому результати дослідження оптичного відображення, щоб оцінити (в електронвольтах) відносне відстань між зонами.

Досліди з вимірювання величини (1296) або (що краще) величини (129а) мають, мабуть, таку ж точність, як і будь-які досліди з визначення малих значень k, засновані на дослідженні відображення поляризованого світла.

Проведені оптичні[438, 437]і магнітооптичні дослідження[415]показали, що в структурі зон є аналогія з ZnSe. Результати досліджень відображення і пропускання[437]дають структуру, аналогічну вищеописаним.

Цей вислів є Френеля формули, записані через І. При дослідженні відображення від нлоскослоістих неоднорідних середовищ часто ур-ня для полів перетворять в ур-нпя для польових І. Фактично фіксація здійснюється (в більшості випадків приблизно), коли структура поля під поверхнею незмінна і визначається к. Так, при падінні хвилі на добре поглинає середу хвиля йде в глиб середовища майже по нормалі незалежно від кута падіння, отже, вхідний І.

Добре ізвеотно, що розробка спектрометрів-моно-хроматоров про високим енергетичним розрізненням (не гірше 001 нм) в м'якій і ультрам'якою рентгенівських областях ускладнюється тим, що, зважаючи на великий поглинання прилад повинен бути вакуумним. Крім того, необхідно забезпечити можливість дослідження відображення випромінювання, що виходить з монохрома-тора.

Так як в зовнішніх шарах зразків часто викристалізовуються одні силікати, а у внутрішніх - інші то вивченню піддавалися як коркові так і підкіркові частини. При дослідженні відображення коркових частин дисків останні після теплової обробки ніякої полірування не наражалися. Внаслідок великої кількості тріщин на поверхні частина світла дифузно відбивалася. Тому часто криві селективного відбиття поверхневих шарів закристалізуватися зразків виявлялися заниженими.

Сказане вище, звичайно, не вичерпує проблему линеаризировать рухів. Можливі линеаризировать руху і не типу коливань (в цьому випадку система визначальних лінеаризованих рівняння не буде однорідною): можливі розповсюдження збурень і інших типів, наприклад, ентропійних або температурні хвилі. Цікавим є дослідження відображення і заломлення всіх цих типів хвиль на різних неоднорідностях середовища. Анізотропія провідності також може зробити істотний вплив на згасання хвиль різних типів.

Невеликі розміри трехмодового турнікетною поляриметра дозволяють використовувати його як при лабораторних, так і польових вимірах. Внаслідок швидко дії поляриметр, зокрема, корисний там, де вхідний сигнал швидко флуктуірует. Описаний пристрій може знайти безпосереднє застосування в таких областях, як антени, поширення радіохвиль, ферритові пристрої, дослідження радіолокаційних відображень, радіоперехоплення, кошти радіопротидії, зв'язок і радіоастрономія.

Виміряні спектри КР та ІЧ поглинання в поляризованому світлі монокристалла LiNbGeO5 а також спектри ізотопозамещенних по літію (6Li - 7Li) полікристалічних зразків. Виконано віднесення коливальних частот. З ростом тепретарури (до 400 С) спостерігається закономірне розширення всіх смуг спектра, але смуги в області70 - 150 см 1 віднесені до коливань підґратки літію типу Ag і Big помітно зміщуються в область великих довжин хвиль, а їх інтенсивність аномально зростає. При дослідженні ІК відображення монокристалів також відзначено аномальне зміна інтенсивності в областях 175 - 190115 - 12068 - 75 і нижче 50 см з ростом температури при поляризації падаючого випромінювання //х і //у. Температурна поведінка смуг спектра пов'язано з наявністю в структурі додаткових междуузельних позицій катіонів літію, заселеність яких зростає зі збільшенням температури.

Коли хвиля дійде до кінця (рис. 21 - 10 в), вона частково відіб'ється. В даному випадку падаюча хвиля рухається в напрямку зростання координати х - в прямому напрямку і може називатися прямою. Відбита хвиля рухається в зворотному напрямку і може називатися зворотного. Однак при дослідженні відображення хвилі зручніше користуватися поняттям падаюча і відбита хвиля, а не /пряма - і зворотна.