А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Іонний каталізатор

Іонні каталізатори, наприклад трехфторістий бор, дуже активні при низькотемпературної полімеризації изобутилена, абсолютно не активні при полімеризації рідкого етилену.

Дані аналізу сумішей а-метілстірола і діметілфенілкарбпнола. Оскільки іонні каталізатори здатні викликати полімеризацію а-метілстірола[8], Можна допустити утворення таких полімерів цього олефина в сірчанокисле розчині реактиву, які не дають нерозчинних комплексів з HgS04 і залишаються поза реакції. Однак при нетривалому нагріванні суміші аналізованої проби і реактиву полімеризація зачіпає невелику частину речовини; в цих умовах метод може бути використаний для наближеного визначення діметілфенілкарбінола в сумішах з а-метилстиролом.

До іонним катализаторам катионной полімеризації відносять протонні і апротонних к-ти (НР, Н ЗО, А1С13 ВР3 РеС13іін.), Солі Карбонія, напр.

В атомно-іонних і іонних каталізаторах в точках екстремумів спостерігаються сверхстехіомегріческіе відносини між атомами і іонами та іонами активних компонентів. Ці ефекти обумовлюється участю d - електронів іонів металів поряд з s - електронами атомів при взаємодії компонентів.

Вплив температури на розподіл хлору в продуктах реакції приєднання і заміщення. У присутності іонних каталізаторів або полярних розчинників протікають і реакції іонного походження.

В присутності іонних каталізаторів типу А1С13 або BF3 можливо алкілпро-вання етиленом пзопарафінов з утворенням сильно розгалужених алканів, що представляють інтерес в якості авіаційного палива.

Полімеризація з іонними каталізаторами протікає, очевидно, по ланцюговому механізму і за своїми закономірностям близька до іонної ланцюгової полімеризації олефінів.

Будова макромолекул сополімерів. а - статистичний сополімер з безладним чергуванням ланок. б - регулярний сополімер. в-блок-сополімер. г - щеплений кополімер. ф - ланка одного мономера. Про - ланка іншого мономера. Полімеризація під впливом іонних каталізаторів зазвичай відбувається з великими, ніж радикальна, швидкостями і призводить до отримання полімеру великої молекулярної маси. Методом іонно-координаційних-ної, або стереоспецифічні полімеризації отримують полімери високого ступеня симетрії - стереорегулярность полімери. Сувора впорядкованість структури макромолекул досягається завдяки використанню комплексних каталізаторів на основі металлор-ганических з'єднань металів I - III груп і хлоридів металів IV-VIII груп зі змінним ступенем окислення.

Полімеризація під впливом іонних каталізаторів зазвичай відбувається з більшими, ніж при радикальної, швидкостями і призводить до отримання полімеру більшої молекулярної маси.

Полімеризація під впливом іонних каталізаторів зазвичай відбувається з більшими, ніж при радикальної, швидкостями і призводить до отримання полімеру більшої молекулярної маси.

Найбільш загальне поділ іонних каталізаторів на увазі поділ на аніонні і катіонні.

Теорія відноситься до випадку іонних каталізаторів.

Деструкція вуглеводнів в присутності іонних каталізаторів протікає з дуже великими швидкостями.

Полімеризація альдегідів ініціюється приєднанням іонного каталізатора до полярної карбонільної групи. Зростання ланцюга здійснюється за рахунок послідовного приєднання утворюються проміжних продуктів до нових молекул мономера. Полімеризація може відбуватися в результаті реакцій двох типів.

Магнітна сприйнятливість. Дослідження каталізу перекису водню іонними каталізаторами на цукровому вугіллі№16 показало, що активність іонів в ряду Мп, рез СО2 Ni2 Cu2 і Zn2 закономірно падає, а енергія активації від Мп2 і Fe 3 (в ї-підгрупі яких міститься п'ять неодружених електронів) до іона Zn2 (у якого rf - підгрупа заповнена) зростає. У цьому ж напрямку слабшає і токсичну дію іонів на атоми металів.

Марк[279]вказує, що іонний каталізатор повинен складатися з іона, який ініціює ланцюг, і іона протилежного заряду.

Полімеризація останнього в присутності таких іонних каталізаторів, як BFs, AlGls, A1 (С2Н5) з, призводить до отримання високомолекулярного полімеру.

Акрилонитрил НЕ полімеризується в присутності іонних каталізаторів типу каталізаторів Фріделя-Крафтса, таких як трехфторістий бор; в присутності останнього при полімеризації деяких мономерів, наприклад изобутилена, утворюються зростаючі ланцюга, на кінці яких є позитивний заряд.

Поліконденсація альдегідів вельми чутлива до іонним катализаторам: кислот, лугів, солей, підстав. Це пояснюється тим, що сама елементарна реакція конденсації є іонним процесом, тому всі хімічні речовини, здатні утворювати іони, вельми сильно впливають на цей процес.

Навпаки, при переході до іонним катализаторам, зокрема до катализаторам зі сторонніми іонами, включеними в їх грати (ZnS-Cu, ZnS-Ag), каталітична активність і люмінесценція симбатно слідують за екзоелек-тронній емісією. Таким чином, тільки в разі каталізаторів-люмінофорів зміна концентрації і енергії зв'язку електронів в решітці напівпровідника пов'язано з каталітичної активністю системи.

Першому механізму сприяють полярні розчинники та іонні каталізатори, другого - неполярні розчинники. Залежно від структури амфотерного іона і навколишнього середовища можливі подальші його перетворення шляхом полімеризації, перегрупування, реакції з розчинником, альдегідів або кетоном.

Гліціділовие ефіри ненасичених к-т в присутності іонних каталізаторів полимеризуются як за подвійним зв'язком, так і по епоксидної групі причому введення інгібітора не уповільнює полімеризацію по етиленової зв'язку.

Гліціділовие ефіри ненасичених кислот під впливом іонних каталізаторів полимеризуются з утворенням циклів за механізмом всередині - і міжмолекулярної взаємодії подвійного зв'язку і а-окисного кільця[А р-б у зо в а, Ефремова В. Н., Елисеева А. Г., Зин дер, Высокомолек.
Полимеризация циклов может быть осущсствле-тякжс с ионными катализаторами.
Для некоторых представляющих интерес реакций циклопри-соединения требуются ионные катализаторы.
Для некоторых представляющих интерес реакций циклоприсоединения требуются ионные катализаторы.

Глицидиловые эфиры ацетиленовых спиртов полимеризуются в присутствии ионных катализаторов - эфирата фтористого бора, триэтиламина, триизопропила та алюминия с раскрытием а-окисного кольца и образованием полимеров, имеющих боковые о дно замещенные ацетиленовые группировки.
При полимеризации в массе или растворе с ионными катализаторами удается получить без особого труда ( в противоположность эмульсионной полимеризации) высокомолекулярные полимеры, мало разветвленные и совершенно не сшитые даже при высоких степенях конверсии. Благодаря приготовлению почти 100 % ного 1 4 - ц с-полиизопрена удалось близко подойти к структуре натурального каучука.
Полимеризация с раскрытием цикла была инициирована как ионными катализаторами, так и катализаторами, представляющими собой молекулярные частицы. Инициирование приводит к раскрытию цикла с образованием инициирующей частицы М, которая может быть как ионом, так и нейтральной молекулой в зависимости от катализатора.
Для получения полимеров с изотактической структурой требуется применение специальных гетерогенных ионных катализаторов полимеризации; при этом обычно не удается обеспечить 100 % - ное содержание изотактического полимера.
Акролеин нолимеризуется в присутствии как радикальных, так и ионных катализаторов.
Акролеин полимеризуется в присутствии как радикальных, так и ионных катализаторов.
Характер изменения молекулярного веса при полимеризации е-капролактама в присутствии ионных катализаторов не зависит ни от природы и количества взятого катализатора, ни от температуры полимеризации. В процессе уменьшения молекулярного веса полимера содержание мономерного лактама остается постоянным.
Механизм образования двойных связей в полиэтилене, получаемом на ионных катализаторах, менее ясен.
Хлорирование или бромирование ( реакция 1) проводится в присутствии ионного катализатора ( FeBr3, А1С1з, SbCb, Ь) и, кроме того, отличается от галоидирования олефинов тем, что является реакцией замещения, а не присоединения.
Хлорирование или бромирование ( реакция 1) проводится в присутствии ионного катализатора ( FeBr3, А1С13, SbCls, Ь) и, кроме того, отличается от галоидировакия олефинов тем, что является реакцией замещения, а не присоединения.
Поскольку при ионной полимеризации обычно используют растворители с невысокой е, ионные катализаторы существуют преимущественно в виде ионных пар. По структуре ионные пары могут быть тесными ( контактными), ассоциатами типа ( R А -) или ( R - B) сольватированными молекулами растворителя, в которых ионы находятся на расстоянии, равном приблизительно сумме ионных радиусов, или же рыхлыми ( сольватно-разделенными) типа IV, в которых в междуионной области находятся молекулы растворителя.
Модификацию масел дициклопентадиеном проводят при атмосферном или повышенном давлении в присутствии ионных катализаторов ( комплексы BF3) при температуре порядка 170 С.
Полимеры получают полимеризацией глицидиловых эфиров непредельных к-т под действием радикальных инициаторов или ионных катализаторов.
Так как стирол быстро полимеризуется при нагревании, при действии перекисных инициаторов и ионных катализаторов в блоке, растворе, суспензии и эмульсии, то вполне естественным является изучение возможности сополимеризации стирола со многими другими мономерами. В одном из обзоров[152]наведені кількісні дані про відносну схильності стиролу до кополімеризації з 45 іншими мономерами. Ці дані відносяться головним чином до полімеризації в блоці в присутності перекисних ініціаторів, хоча в разі сополимеризации стиролу і акрилонітрилу не було ніякого помітного відмінності в цьому відношенні між полімеризацією в емульсії і в блоці. Однак, як буде показано нижче, відносні активності можуть істотно відрізнятися один від одного при переході від полімеризації, ініційованої вільними радикалами, до полімеризації в присутності іонних каталізаторів. У табл. 13 наведені дані про відносну активності різних мономерів з різними радикалами.

На відміну від полімеризації, ініційованої вільними радикалами, при ініціюванні полімеризації дієнів іонними каталізаторами структура ланцюгів полімеру сильно схильна до впливу каталізатора і залежить від його природи. Так, наприклад, натрій викликає утворення з дивинила полімеру, в якому велика частина структурних одиниць дивинила пов'язана в положення 1. 2 калій викликає утворення полімеру з помітно меншим, а алфінний каталізатор з ще багато меншим утворенням таких структурних одиниць. Крім того, кількість структурних одиниць, приєднаних в положенні12 ст полімері значно більше буде залежати від температури при полімеризації дієнів з застосуванням іонних каталізаторів, ніж при полімеризації з вільними радикалами.

Арбузова[37]повідомляє про ціклополімерізаціі гліціди-вих ефірів акрилової кислоти і метакрилової кислоти на іонному каталізаторі.

Для останніх цілей особливо придатний поліефір, синтезований з терефталевої кислоти і етиленгліколю без застосування іонного каталізатора переетерифікації, що обумовлює високі діелектричні показники плівок.

Дослідження цими ж авторами[1093]іонної полімеризації тіовінілових ефірів показало, що кількісний вихід полімерів виходить тільки при застосуванні активного іонного каталізатора BF3 (С2Н6) 2О при порівняно жорстких умовах реакції. Механізм іонної полімеризації для цього випадку представлений звичайною схемою за участю промотора.

Запропоновано метод отримання композиційних матеріалів на основі вуглецевого волокна і термореактивних зв'язуючих, заснований на спільному гідродіспергірованіі в розчині іонного каталізатора вуглецевих волокон і сполучної в нутч-фільтрі з високошвидкісної пропелерної мішалкою. Під динамічним впливом рідкого середовища волокна поділяються на філаменти і подрібнюються до необхідних розмірів. Цей метод можна застосовувати для отримання різних матеріалів, армованих вуглецевими волокнами.