А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інформаційний етап

Інформаційний етап: основним завданням цього етапу є збір, систематизація і всебічне вивчення інформації по об'єкту ФВА. Зібрана інформація повинна давати комплексне уявлення про об'єкт аналізу: призначення, технічні параметри, умови експлуатації, вимоги замовників, виробничих вимогах, витратах на виконання функцій. Причому інформація повинна характеризувати об'єкт аналізу не стільки з позитивних сторін, з позиції його достоїнств, скільки з позиції недоліків. Нижче наведена інформація, що характеризує аналізовану контактну систему.

Інформаційний етап передбачає збір інформації про досліджуваному об'єкті: призначення; технічні можливості; якість; собівартість.

На інформаційному етапі проводиться збір статистичних даних та іншої необхідної інформації, її обробка та аналіз кадрової ситуації. На цьому етапі розробляються перспективи розвитку кадрової ситуації. 
На інформаційному етапі збираються, систематизуються і вивчаються відомості що характеризують систему управління персоналом або окремі її підсистеми, і дані по аналогічних систем, передового досвіду удосконалення управління. На творчому етапі висуваються ідеї і способи виконання функцій управління, формулювання на їх основі варіантів реалізації функцій, попередня оцінка і відбір найбільш доцільних і реальних з них. З метою знаходження можливо більшої кількості варіантів шляхів вдосконалення системи управління персоналом рекомендується використовувати методи творчих нарад, колективного блокнота, контрольних питань, 6 - 5 - 3 морфологічного аналізу і ін. Вибір методу пошуку ідей здійснюється виходячи з власних особливостей об'єкта аналізу і конкретних ситуацій, що склалися в процесі виконання функцій управління персоналом. На дослідному етапі детально описується кожен відібраний раніше варіант, їх порівняльна організаційно-екон.

На інформаційному етапі здійснюються відбір, систематизація та вивчення даних, що характеризують систему управління організацією або її окремими підрозділами, а також даних по аналогічних систем.

На інформаційному етапі ведуться збір, систематизація та вивчення даних, що характеризують діяльність ОВКіК, його функції, а також показників по аналогічним передовим підприємствам.

На інформаційному етапі відбираються, систематизуються і аналізуються дані що характеризують систему управління організації або окремі її підрозділи, а також дані по аналогічних систем.

Робочий план проведення ФВА. На інформаційному етапі збираються, систематизуються і вивчаються дані що характеризують діяльність ОВКіК, його функції, а також дані по аналогічним передовим організаціям. Джерелами інформації служать звіти і довідки по комплекції, типові положення про відділ, посадові інструкції, організаційна структура ОВКіК, штатний розпис відділу, схеми документообігу, форми, документи, дані які виходять і надходять в ОВКіК, дані бухгалтерської звітності анкетне та усне опитування всіх працівників відділу та складського господарства.

В результаті проведення інформаційного етапу розробляється рід документів: таблиця основних технічних параметрів досліджуваного електровиробів; функціональна схема електровиробів; таблиця основних економічних показників по електровиробів; перелік питань до фахівцям, які виникли під час збирання і систематизації інформації; перелік з'явилися ідей для їх подальшої ескізної опрацювання.

Запропонована ним трактування наявності інформаційного етапу в кожній науково-дослідній роботі названа пробільним аналізом, дозволяє більш переконливо і виразно констатувати висловлювалися і раніше положення про подвійні функції, які має інформаційна діяльність при організації та проведенні НДДКР. З одного боку, вона, як і в будь-яких інших системах, забезпечує проводяться роботи необхідної попередньої інформацією (тобто звичайні функції інформаційного забезпечення споживачів НТІ відповідно до їх конкретними запитами), а з іншого - в рамках системи інформації (інформаційного етапу НДДКР) можуть формуватися нові знання, рівноправні тому, які створюються на теоретичному або експериментальному етапі НДДКР, що як раз і дозволяє вважати метод пробільного аналізу самостійним етапом НДДКР. При цьому по відношенню до системи інформаційного забезпечення цей метод (етап) є так само, як і всі інші методи (етапи) НДДКР, споживачем інформації, так як предметом (об'єктом) його досліджень базується на інформації про попереднє знанні.

Сучасний розвиток загальносвітової економіки характеризується завершенням постіндустріальної ери і початком інформаційного етапу, що забезпечує поступального оновлення і вдосконалення виробництва.

Переговори в рамках робочих груп є ключовим елементом приєднання і вирішальним фактором, здатним закінчити інформаційний етап процесу вступу Росії до СОТ.

Якщо попередні етапи розвитку людства тривали кожен близько трьох століть, то вчені прогнозують, що інформаційний етап триватиме значно менше. Його термін існування обмежиться, ймовірно, сотнею років. Це означає, що основні регіони світу увійдуть в розвинене інформаційне суспільство в XXI ст.

Зміна соціально-економічних і політичних орієнтирів в сучасному Російському суспільстві відбувається на межі третього тисячоліття, коли найбільш розвинені країни світового співтовариства вже вступили в інформаційний етап цивілізаційного розвитку, фундамент якого становить інформаційно-інноваційна економіка. Отже, найважливішою умовою здійснення в Росії соціально-економічних перетворень є розробка і впровадження в її виробничо-технологічній сфері таких інновацій, які будуть сприяти формуванню інноваційної економіки ринково-підприємницького типу.

На інформаційному етапі збираються, систематизуються і вивчаються відомості що характеризують систему управління персоналом або окремі її підсистеми, і дані але аналогічним системам, передового досвіду удосконалення управління.

Запропонована ним трактування наявності інформаційного етапу в кожній науково-дослідній роботі названа пробільним аналізом, дозволяє більш переконливо і виразно констатувати висловлювалися і раніше положення про подвійні функції, які має інформаційна діяльність при організації та проведенні НДДКР. З одного боку, вона, як і в будь-яких інших системах, забезпечує проводяться роботи необхідної попередньої інформацією (тобто звичайні функції інформаційного забезпечення споживачів НТІ відповідно до їх конкретними запитами), а з іншого - в рамках системи інформації (інформаційного етапу НДДКР ) можуть формуватися нові знання, рівноправні тому, які створюються на теоретичному або експериментальному етапі НДДКР, що як раз і дозволяє вважати метод пробільного аналізу самостійним етапом НДДКР. При цьому по відношенню до системи інформаційного забезпечення цей метод (етап) є так само, як і всі інші методи (етапи) НДДКР, споживачем інформації, так як предметом (об'єктом) його досліджень базується на інформації про попереднє знанні.

То яку ж частину економічного ефекту, досягнутого в ході реалізації програми маркетингу продукції підприємства, може занести на свій рахунок ішрормаштонная служба. Звісно ж, що кількісна оцінка складової Е безумовно залежить від частки участі (трудовитрат) інформаційної служби у виконанні програми маркетингу (тобто в отриманні прибутку), або інакше, в зниженні витрат (тимчасових, фінансових та ін.) Виробничих підрозділів на самостійне проведення інформаційних етапів маркетингу. Робота інформаційної служби при цьому повинна сприйматися як неодмінна частина маркетингової політики підприємства.

Науково-інформаційна діяльність утворює обов'язковий етап будь-якого наукового дослідження. Цей етап сам по собі не породжує нових наукових законів, його завдання - представити попередні знання у формі зручній для відкриття цих законів. Таким чином, інформаційний етап є як би підготовчим, обслуговуючим, але лише в тому сенсі в якому експериментальний етап НДР є обслуговуючим по відношенню до теоретичного і навпаки.

Щоб зменшити загальні час реалізації згаданих методів на ЕОМ, необхідно скорочувати час виконання кожного етапу. Це, природно, відбивається на точності обчислення необхідних імовірнісних характеристик. Перший етап можна назвати інформаційним етапом розрахунку статистичних характеристик, так як тут визначається інформація про випадкових функціях г) або їх спектральних характеристиках при деяких вибірках випадкових величин. Другий етап, по суті являє собою обробку певним чином результатів, отриманих на першому етапі тому його можна охарактеризувати як етап обробки. Скорочення часу розрахунку статистичних характеристик можна досягти шляхом збільшення швидкості виконання етапу обробки, так як він на точність обчислень не впливає.